LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 8 d. Nr. V-1228

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 21 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. ISAK-838 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 92-3385);

2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. ISAK-1780 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. ISAK-838 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 107-3938);

2.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugsėjo 6 d. įsakymą Nr. V-1496 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. ISAK-838 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 107-5545).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                  Gintaras Steponavičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu

Nr. V-1228

 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Specialiosios pedagoginės pagalbos (toliau – Pagalba) teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja specialiosios pedagoginės pagalbos (toliau – Pagalba) teikėjus ir gavėjus bei Pagalbos organizavimą.

2. Pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

3. Pagalbos teikimą organizuoja ir koordinuoja savivaldybių administracijų švietimo padaliniai, pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) (toliau – Tarnyba), mokyklos, vykdančios formaliojo ir neformaliojo švietimo programas.

4. Pagalba teikiama formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklose (toliau – mokykla), mokinio namuose ir Tarnybose.

5. Pagalba teikiama ta kalba, kuria mokinys mokosi mokykloje, arba, esant galimybei, jo gimtąja kalba.

6. Pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), kitais įstatymais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir Aprašu.

7. Pagalbos gavėjai – asmenys iki 21 metų, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių.

8. Pagalbos teikėjai – tarnybų, mokyklų specialieji pedagogai (tiflopedagogai, surdopedagogai) ir logopedai.

 

II. PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

 

9. Logopedo etatas gali būti steigiamas:

9.1. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jei joje mokosi 25–30 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriems reikalinga logopedo pagalba;

9.2. mokykloje, vykdančioje pradinio ugdymo programas, jei joje mokosi 40–45 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, kuriems reikalinga logopedo pagalba;

9.3. mokykloje, vykdančioje pagrindinio ir/ar vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programas, jei joje mokosi 55–60 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriems reikalinga logopedo pagalba.

10. Specialiojo pedagogo etatas gali būti steigiamas:

10.1. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jei joje mokosi 20–24 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba (15–20 mokinių, turinčių regos, klausos sutrikimų (tarp jų turinčių kochlerinių implantų), jei nėra tiflopedagogo ar surdopedago);

10.2. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei pradinio ugdymo programas, jei joje mokosi 20–27 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba (ar 15–20 mokinių, turinčių regos, klausos sutrikimų (tarp jų turinčių kochlerinių implantų), jei nėra tiflopedagogo ar surdopedagogo);

10.3. mokykloje, vykdančioje pradinio, pagrindinio ir/ar vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programas, jei joje mokosi 20–30 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba (ar 15–20 mokinių, turinčių regos, klausos sutrikimų (tarp jų turinčių kochlerinių implantų), jei nėra tiflopedagogo ar surdopedagogo).

11. Tiflopedagogo ar surdopedagogo etatas gali būti steigiamas:

11.1. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, jei joje mokosi 20–24 mokiniai, turintys atitinkamai regos ar klausos sutrikimų (tarp jų turintys kochlerinių implantų);

11.2. mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, jei joje mokosi 18–22 mokiniai, turintys atitinkamai regos ar klausos sutrikimų (tarp jų turintys kochlerinių implantų);

11.3. mokykloje, vykdančioje pradinio, pagrindinio ir/ar vidurinio ugdymo bei profesinio mokymo programas, jei joje mokosi 18–22 mokiniai, turintys atitinkamai regos ar klausos sutrikimų (tarp jų turintys kochlerinių implantų).

12. Specialiojo pedagogo (tiflopedagogo, surdopedagogo), logopedo etatas, turint finansinių galimybių, gali būti steigiamas ir esant mažesniam mokinių skaičiui.

13. Mokyklose, kuriose nėra Pagalbą teikiančio specialisto, Pagalbos teikimą užtikrina savivaldybės administracijos švietimo padalinys ar (ir) Tarnyba.

14. Pagalba teikiama, kai ją skiria Mokyklos vaiko gerovės komisija ar Tarnyba, tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu.

15. Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtos Pagalbos gavėjų sąrašą, komisijos pirmininko suderintą su Tarnyba, tvirtina mokyklos direktorius.

16. Pagrindinė logopedo, specialiojo pedagogo (tiflopedagogo, surdopedagogo) darbo forma yra pratybos: individualios, pogrupinės (2–4 mokiniai), grupinės (5–8 mokiniai).

17. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos sprendimu Pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikiama pamokų arba ne pamokų metu.

18. Pagalba turi būti derinama su psichologine, socialine pedagogine ir specialiąja pagalba.

19. Mokyklos logopedas, specialusis pedagogas (tiflopedagogas, surdopedagogas) pareigybių aprašymuose numatytas funkcijas vykdo bendradarbiaudamas su Tarnybos ir kitų institucijų specialistais.

 

III. PAGALBOS NAMUOSE TEIKIMAS VAIKAMS NUO GIMIMO IKI, KOL JIEMS PRADEDAMAS TEIKTI PRADINIS UGDYMAS

 

20. Pagalba namuose teikiama vaikams nuo gimimo iki, kol jiems pradedamas teikti pradinis ugdymas ir kurie negali lankyti mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, dėl sunkių judesio ir padėties sutrikimų bei kompleksinių sutrikimų, į kurių sudėtį įeina vidutiniai ar sunkūs judesio ir padėties sutrikimai.

21. Pagalbos teikimą skiria Tarnyba, suderinusi su savivaldybės administracijos švietimo padaliniu, tėvams (globėjams, rūpintojams) Tarnybai pateikus šiuos dokumentus:

21.1. gydytojo oftalmologo vaiko regėjimo būklės įvertinimą (jei turi regėjimo sutrikimų);

21.2. gydytojo otolaringologo vaiko klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma (jei turi klausos sutrikimų);

21.3. gydytojų ortopedo traumatologo, neurologo vaiko psichomotorinio išsivystymo įvertinimą.

22. Pagalba vaikams nuo gimimo iki, kol jiems pradedamas teikti pradinis ugdymas, skiriama vieniems mokslo metams. Prireikus Pagalbos teikimą Tarnyba pratęsia.

23. Specialusis pedagogas (tiflopedagogas, surdopedagogas), logopedas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko individualias galimybes, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaro ugdymo programą, lavina gebėjimus ir konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus).

 

_________________