Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. 785 „DĖL MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. liepos 13 d. Nr. 870

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2009, Nr. 158-7134; 2010, Nr. 155-7872), ir išdėstyti 1 priedo 14 punkto šeštąją ir septintąją eilutes taip:

 

„mokinių, besimokančių daugiakalbėje aplinkoje esančiose mokyklose (skyriuose) lietuvių mokomąja kalba**

 

10 procentų, integruotų specialiųjų poreikių – iš viso 35 procentai, o migrantų – iš viso 30 procentų*

*mokiniui, kuris turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir yra migrantas, didinama 35 procentais

**išskyrus mokinius, kurie mokosi pagal ikimokyklinio ugdymo programą

tautinių mažumų, mišrių mokyklų (klasių) mokinių**

 

20 procentų, mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, – iš viso 5 procentai, integruotų specialiųjų poreikių – iš viso 35 procentai, o migrantų – iš viso 30 procentų*

“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2011 m. rugsėjo 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS