VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR ĮTĖVIŲ PAIEŠKOS, RENGIMO, ATRANKOS, KONSULTAVIMO IR PAGALBOS JIEMS PASLAUGŲ TEIKIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. birželio 22 d. Nr. BV-16

Vilnius

 

Vadovaudamasi Vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategijos įgyvendinimo priemonių 2007–2012 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1193 „Dėl vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2007–2012 metų plano patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 118-4817), 5 ir 8 punktais,

tvirtinu Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijas (pridedama).

 

 

DIREKTORĖ                                                                                       ODETA TARVYDIENĖ

 


 

PATVIRTINTA

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d.

įsakymu Nr. BV-16

 

GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR ĮTĖVIŲ PAIEŠKOS, RENGIMO, ATRANKOS, KONSULTAVIMO IR PAGALBOS JIEMS PASLAUGŲ TEIKIMO REKOMENDACIJOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijos (toliau vadinama – šios Rekomendacijos) skirtos įstaigų atestuotiems socialiniams darbuotojams, kurie teikia globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas pagal Bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programą.

2. Šiomis Rekomendacijomis siekiama suvienodinti įstaigų atestuotų socialinių darbuotojų praktiką, vykdant Bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programą.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, jog vaiko interesais laikomas sudarymas jam tokių sąlygų, kurios lemtų visapusišką darnią fizinę ir psichinę raidą bei visuomenei priimtiną auklėjimą. Tinkamai paruošta ir įvertinta šeima – tai galimybė vaikui, likusiam be tėvų globos, užaugti darnia asmenybe. Taigi, šios Rekomendacijos nustato, į ką turėtų atsižvelgti įstaigų atestuoti socialiniai darbuotojai, globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams organizuodami mokymus pagal Bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programą, rengdami išvadą dėl globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką bei atlikdami pakartotinį įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimą.

3. Pagrindinės šiose Rekomendacijose vartojamos sąvokos:

3.1. Įvaikintojai – Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, taip pat ir sutuoktiniai, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienietis, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, ar asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, pateikę prašymą dėl įvaikinimo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui (tarnybai).

3.2. Būsimi globėjai (rūpintojai) – nuolat Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantys fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka yra pateikę prašymą dėl vaiko globos (rūpybos) savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui (tarnybai) arba jos įgaliotiems socialiniams partneriams.

3.3. Atestuoti socialiniai darbuotojai – asmenys, įgiję teisę vykdyti asmenų, siekiančių globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, patikrinimą.

3.4. Įstaiga – juridinis asmuo, dalyvavęs projektų dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugų atrankos konkurse ir gavęs valstybės finansavimą, kuriame dirba atestuoti socialiniai darbuotojai.

4. Šiose Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (Žin., 2002, Nr. 36-1340), Įvaikintojų pasirengimo įvaikinti patikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A1-467 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. A1-154 „Dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 91-3942), Asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos tvarkos apraše, patvirtintame Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. BV-44 „Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. BV-44 „Dėl asmenų, siekiančių įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą, atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 135-5288 ), vartojamas sąvokas.

5. Teikiant Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas būtina vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597; 2004, Nr. 60-2120; 2008, Nr. 22-804), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945), Įvaikintojų pasirengimo įvaikinti patikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. A1-467 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. A1-154 „Dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 91-3942), Projektų dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugų atrankos konkurso 2008–2012 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. A1-73 „Dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugų atrankos konkurse 2008–2012 metais nuostatų patvirtinimo ir projektų vertinimo komisijos sudarymo“ (Žin., 2008, Nr. 33-1185; 2010, Nr. 19-903; 2011, Nr. 25-1224), taip pat prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo, protingumo ir sąžiningumo principais.

 

II. BŪSIMŲ GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR ĮVAIKINTOJŲ PASIRENGIMO GLOBOTI (RŪPINTIS) AR ĮVAIKINTI VAIKĄ PRADINIS ĮVERTINIMAS

 

6. Įstaigos atestuoti socialiniai darbuotojai (toliau vadinama – atestuoti socialiniai darbuotojai), gavę prašymą iš savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus (tarnybos) ir susipažinę su prie prašymo pateiktais dokumentais, raštu (elektroniniu paštu ar paštu) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus apie jų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimo eigą.

7. Atestuoti socialiniai darbuotojai, vykdydami šių Rekomendacijų 6 punktą, informaciniame pranešime nurodo, jog:

7.1. būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo mokymai yra organizuojami pagal Bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programą, kuri susideda iš grupinių (10 temų) ir individualių susitikimų;

7.2. būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai yra nevertinami, jeigu praleidžia daugiau nei 2 temas iš 10 organizuojamų grupinių temų;

7.3. būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams mokymai prasideda ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jų dokumentų gavimo įstaigoje dienos ir trunka ne ilgiau kaip 3 mėnesius;

7.4. iki mokymų pradžios likus ne daugiau kaip 10 darbo dienų, žodžiu arba raštu (elektroniniu paštu ar paštu) informuoja būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus apie jų organizuojamų mokymų laiką ir vietą;

7.5. būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, dalyvavusiems mokymuose, išduodamas pažymėjimas apie jų dalyvavimą mokymuose ir išklausytas temas;

7.6. pasibaigus mokymams yra parengiama išvada dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką.

8. Atestuoti socialiniai darbuotojai, išsiuntę būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams informacinį pranešimą, nurodytą šių Rekomendacijų 7 punkte, gali paprašyti būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų raštu (elektroniniu paštu) patvirtinti, jog susipažino su jiems atsiųsta atestuotų socialinių darbuotojų informacija dėl jų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimo eiga.

9. Atestuoti socialiniai darbuotojai gali paprašyti būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų užpildyti Bendros globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programos anketą „Dėl informacijos apie būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus“, nurodytą šių Rekomendacijų 1 priede, o kilus neaiškumams, pateikti papildomus dokumentus arba patys surinkti reikiamą informaciją, pavyzdžiui, iš kitų įstaigų.

10. Iškilus būtinybei gauti papildomą informaciją apie būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus, būtina įvertinti gaunamų duomenų naudojimo tikslą ir jų apimtį. Jeigu būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai sutinka, jog apie juos būtų renkama papildoma informacija iš kitų įstaigų, būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai savo rašytinį sutikimą patvirtina Bendros globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programos anketoje „Dėl informacijos apie būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus“, nurodytą šių Rekomendacijų 1 priede. Atestuotų socialinių darbuotojų gauta papildoma informacija apie būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus yra konfidenciali ir saugoma, remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597; 2004, Nr. 60-2120; 2008, Nr. 22-804).

11. Jeigu būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai nesutinka užpildyti Bendros globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programos anketos „Dėl informacijos apie būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus“, nurodytos šių Rekomendacijų 1 priede, pateikti papildomus dokumentus, ar nesutinka su tuo, kad apie juos būtų renkama papildoma informacija, atestuoti socialiniai darbuotojai trūkstamą informaciją surenka individualių susitikimų metu arba kreipiasi į savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą), iš kurio gavo prašymą organizuoti jų mokymus.

12. Atestuoti socialiniai darbuotojai apie būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų mokymų pradžią ne vėliau kaip per prieš 5 darbo dienas raštu informuoja savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą), iš kurio yra gautas prašymas organizuoti jų mokymus. Informaciniame pranešime yra pateikiamas vardinis būsimųjų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų sąrašas.

13. Jeigu būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių informuoja, jog negali pradėti lankyti mokymus nustatytu jiems laiku, atestuoti socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą), iš kurio gavo prašymą organizuoti jų mokymus ir grąžina visus gautus būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų dokumentus. Informaciniame pranešime yra pateikiamas vardinis būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų, kurie nedalyvaus organizuojamuose mokymuose nustatytu laiku, sąrašas.

 

III. BŪSIMŲ GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR ĮVAIKINTOJŲ MOKYMŲ ORGANIZAVIMAS

 

14. Įvaikintojams, norintiems įvaikinti sutuoktinio (-ės) vaiką, jau įvaikinusiems vaiką (-us), bei globėjams (rūpintojams), dalyvavusiems mokymuose, mokymai neprivalomi. Atestuoti socialiniai darbuotojai organizuoja ne mažiau kaip 2 individualius susitikimus, tačiau pagal poreikį gali būti organizuojama jų ir daugiau, su įvaikintojais (norinčiais įvaikinti sutuoktinio (-ės) vaiką, jau įvaikinusiais vaiką (-us), ir globėjais (rūpintojais), dalyvavusiais mokymuose) ir globėjais (rūpintojais), dalyvavusiais mokymuose, ir parengia išvadą dėl būsimų (globėjų) rūpintojų ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką.

15. Atestuoti socialiniai darbuotojai organizuoja būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų mokymus pagal Bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programą.

16. Atestuoti socialiniai darbuotojai būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimo metu organizuoja Bendroje globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programoje nurodytus susitikimus:

16.1. grupinius, kuriuos pagal Bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programą sudaro 10 temų. Atestuotiems socialiniams darbuotojams siūloma būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams per savaitę pravesti po 1 temą. Būsimieji globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai yra nevertinami, jeigu praleidžia daugiau nei 2 temas iš 10 organizuojamų grupinių temų. Tuo atveju atestuoti socialiniai darbuotojai būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams pasiūlo baigti mokymus su kita būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų grupe. Atestuoti socialiniai darbuotojai apie būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus, kurie praleido daugiau nei 2 temas, po jų mokymų baigimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą), iš kurio buvo gautas prašymas organizuoti jų mokymus;

16.2. individualius. Organizuojami ne mažiau kaip 2 individualūs susitikimai su būsimais globėjais (rūpintojais) ir įvaikintojais, tačiau pagal poreikį gali būti organizuojama ir daugiau. Per mokymus atestuoti socialiniai darbuotojai lanko būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus bei su jais faktiškai gyvenančius asmenis jų faktinėje gyvenamojoje vietoje ir susitinka su kiekvienu įvaikintoju individualiai. Individualių susitikimų metu pildomas Bendros globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programos klausimynas „Apie būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus“, nurodytas šių Rekomendacijų 2 priede.

17. Atestuoti socialiniai darbuotojai, mokymu metu kilus neaiškumams, vertinant būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimą globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, gali paprašyti būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pateikti papildomus dokumentus, reikiamą informaciją ir (ar) būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams siūlyti specialistų pagalbą (pavyzdžiui, psichologo, psichoterapeuto ir kt.) dėl konkrečių priežasčių (pavyzdžiui, dėl neišgyventos netekties ir kt.), nurodydami būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams motyvus bei objektyviais priežastis, kodėl ši papildoma informacija būtina.

18. Jeigu būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai sutinka pateikti papildomus dokumentus ir kad būtų renkama papildoma informacija, ir (ar) sutinka kreiptis į pasiūlytus specialistus, remiantis šių Rekomendacijų 17 punktu, atestuoti socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą), iš kurio yra gautas prašymas organizuoti mokymus, nurodydami, kokia papildoma informacija renkama apie būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus ir/ar kokia specialistų pagalba siūloma būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.

19. Jeigu būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai nesutinka, jog būtų renkama papildoma informacija ir (ar) nesutinka kreiptis į pasiūlytą specialistą (pavyzdžiui, psichologo, psichoterapeuto ir kt.) dėl konkrečių priežasčių (pavyzdžiui, dėl neišgyventos netekties ir kt.), remiantis šių Rekomendacijų 17 punktu, o atestuotiems socialiniams darbuotojams būtini papildomi dokumentai, informacija ir (ar) specialistų nuomonė, vertinant būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimą globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, atestuoti socialiniai darbuotojai gali pasiūlyti būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams įvertinti, ar tikslinga tęsti mokymus.

20. Jeigu būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai nusprendžia netęsti mokymų, remiantis šių Rekomendacijų 19 punktu, atestuoti socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu informuoja savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą), iš kurio gavo prašymą organizuoti jų mokymus, ir grąžina visus gautus būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų dokumentus. Informaciniame pranešime yra pateikiamas vardinis būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų, kurie netęs mokymų, sąrašas.

21. Jeigu būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai nusprendžia tęsti mokymus, remiantis šių Rekomendacijų 19 punktu, atestuoti socialiniai darbuotojai, pasibaigus mokymams, parengia išvadą dėl jų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, remiantis surinkta informacija apie juos ir įvertinus visus gebėjimus.

22. Jeigu atestuoti socialiniai darbuotojai, pasibaigus mokymams, dėl šių Rekomendacijų 17 punkte nurodytų priežasčių negali parengti išvados dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų, po mokymų baigimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu jie informuoja savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą), iš kurio gautas prašymas organizuoti mokymus, nurodydami priežastis.

23. Atestuoti socialiniai darbuotojai, surinkę būtiną papildomą informaciją ir (ar) gavę specialistų nuomonę apie būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus, parengia išvadą dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti.

 

IV. IŠVADOS DĖL BŪSIMŲ GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR ĮVAIKINTOJŲ PASIRENGIMO GLOBOTI (RŪPINTIS) AR ĮVAIKINTI VAIKĄ PARENGIMAS

 

24. Pasibaigus mokymams, atestuoti socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų parengia Bendros globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programos išvadą „Dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką“, nurodytą šių Rekomendacijų 3 priede.

25. Atestuoti socialiniai darbuotojai, rengdami išvadą dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, vertina ir aptaria su jais šiuos penkis gebėjimus:

25.1. saugios aplinkos vaikui užtikrinimas ir vaiko fizinių poreikių tenkinimas;

25.2. vaikų poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas;

25.3. vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas;

25.4. pagalba vaikui užmezgant saugius ir patvarius ryšius;

25.5. bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

26. Išvadą dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką pasirašo 2 (du) įstaigos atestuoti socialiniai darbuotojai, vedę būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams mokymus, bei būsimieji globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai.

27. Jeigu būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių (pavyzdžiui, dėl globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų išvykimo) nepasirašo parengtos atestuotų socialinių darbuotojų išvados dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, atestuoti socialiniai darbuotojai būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams parengtą išvadą dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką išsiunčia elektroniniu paštu ir paprašo būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų elektroniniu paštu patvirtinti, jog sutinka su atestuotų socialinių darbuotojų parengta išvada dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką.

28. Atestuoti socialiniai darbuotojai parengtą išvadą dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui (tarnybai), išvados kopiją – būsimiems globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, o jų gautus dokumentus grąžina savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui (tarnybai), iš kurio gavo prašymą dėl jų mokymų organizavimo.

29. Atestuotiems socialiniams darbuotojams, parengusiems išvadą dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, siūloma palaikyti ryšį su būsimais globėjais (rūpintojais) ir įvaikintojais iki tol, kol jie raštiškai patvirtina sutikimą globoti (rūpintis) ar įvaikinti pasiūlytą vaiką.

30. Pasibaigus mokymams atestuoti socialiniai darbuotojai gali nuspręsti, kad būsimi globėjai (rūpintojai) ir įvaikintojai yra netinkamai pasirengę globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką ir priimti neigiamą išvadą dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką. Atestuoti socialiniai darbuotojai neigiamą išvadą dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką bei gautus būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų dokumentus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui (tarnybai), iš kurio gavo prašymą dėl jų mokymų organizavimo, o neigiamos išvados kopiją – įvaikintojams.


V. PAPILDOMA INFORMACIJA IŠVADOJE DĖL ĮVAIKINTOJŲ PASIRENGIMO ĮVAIKINTI VAIKĄ

 

31. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba), susipažinusi su atestuotų socialinių darbuotojų išvada dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką, su motyvuotu prašymu gali kreiptis į įvaikintojų deklaruotos gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą) dėl papildomos informacijos apie įvaikintojus, kurį jį persiunčia atestuotiems socialiniams darbuotojams, atlikusiems įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimą.

32. Atestuoti socialiniai darbuotojai, gavę savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus (tarnybos) persiųstą Tarnybos prašymą, surenka Tarnybos prašyme nurodytą papildomą informaciją.

33. Atestuoti socialiniai darbuotojai, rinkdami papildomą informaciją apie įvaikintojus, bendradarbiauja su Tarnyba ir įvaikintojų savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriumi (tarnyba).

34. Atestuoti socialiniai darbuotojai papildomą informaciją apie įvaikintojus pateikia Tarnybos prašyme nustatytu terminu savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui (tarnybai), kuris persiuntė Tarnybos prašymą.

 

VI. PAKARTOTINIS ASMENŲ, NORINČIŲ ĮVAIKINTI VAIKĄ, PASIRENGIMO ĮVAIKINTI VAIKĄ PATIKRINIMAS

 

35. Vykdant ikiteisminę įvaikinimo procedūrą, kilus abejonėms, ar įvaikintojai yra tinkamai pasirengę įvaikinti vaiką, Tarnyba su motyvuotu prašymu gali kreiptis į įvaikintojų deklaruotos gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą) dėl pakartotinio įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo, kurį jį persiunčia atestuotiems socialiniams darbuotojams, atlikusiems įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimą.

36. Pakartotinis įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimas trunka ne ilgiau nei 3 mėnesius nuo Tarnybos kreipimosi į savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybą) dėl pakartotinio įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo dienos.

37. Atestuoti socialiniai darbuotojai, gavę savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus (tarnybos) persiųstą Tarnybos prašymą, organizuoja individualius susitikimus su įvaikintojais ne mažiau kaip 2 kartus, tačiau pagal poreikį jų gali būti ir daugiau. Susitikimų metu analizuojamos Tarnybos prašyme nurodytos aplinkybės.

38. Atestuoti socialiniai darbuotojai, atlikdami pakartotinį įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimą, bendradarbiauja su Tarnyba ir įvaikintojų savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriumi (tarnyba).

39. Atestuoti socialiniai darbuotojai, atlikę pakartotinį įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų parengia išvadą dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką. Išvadą dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką rengia ir pasirašo 2 (du) atestuoti socialiniai darbuotojai, kurie jau buvo parengę pirminę išvadą dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką, bei pasirašo įvaikintojai.

40. Atestuoti socialiniai darbuotojai išvadą dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui (tarnybai), kuris persiuntė Tarnybos motyvuotą prašymą atlikti pakartotinį įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimą, o išvados kopiją – įvaikintojams.

41. Atestuoti socialiniai darbuotojai, atlikdami pakartotinį įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimą, gali nuspręsti, kad įvaikintojai yra netinkamai pasirengę įvaikinti vaiką. Atestuoti socialiniai darbuotojai neigiamą išvadą dėl įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia Vaiko teisių apsaugos skyriui (tarnybai), o išvados kopiją – įvaikintojams.

_________________

 

Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos,

rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos

jiems paslaugų teikimo rekomendacijų

1 priedas

 

ANKETA
DĖL INFORMACIJOS APIE BŪSIMUS GLOBĖJUS (RŪPINTOJUS) IR ĮVAIKINTOJUS

 

_______________

(data)

 

I. Papildomi duomenys apie būsimus globėjus (rūpintojus) ir įvaikintojus:

 

VARDAS

 

PAVARDĖ

 

GIMIMO DATA

 

TAUTYBĖ

 

PILIETYBĖ

 

ADRESAS, TELEFONAS, EL. PAŠTAS

 

GIMTOJI KALBA

 

KITOS KALBOS

 

PROFESIJA

 

ŠEIMINĖ SUDĖTIS:

a) nesusituokęs asmuo;

b) santuokos sudarymo faktas (nurodyti visas santuokas);

c) ištuokos sudarymo faktas (nurodyti visas ištuokas).

 

INFORMACIJA APIE VAIKUS:

a) neturiu;

b) biologiniai, globojami ar įvaikinti vaikai;

c) vaikų amžius ir gyvenamoji vieta, ryšiai su jais, jei gyvena skyrium, ar pilnamečiai.

 

FINANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI:

a) nekilnojamo turto paskola;

b) vartojimo paskola;

c) išperkamoji nuoma (lizingas);

d) vaikams yra mokamas priteistas išlaikymas;

e) draudimas ir kt.

f) kokia litų suma yra skiriama per mėnesį padengti finansiniams įsipareigojimams.

 

 

II. Papildomi duomenys, susiję su globa (rūpyba) ir įvaikinimu:

 

TIKSLAS:

globa (rūpyba) ar įvaikinimas

 

LŪKESTIS:

norimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiko amžius, lytis ir skaičius.

 

 

 

III. Kita svarbi informacija.

 

Patvirtinu, jog visa pateikta informacija yra teisinga ir atitinka tikrovę.

 

Sutinku, jog papildoma informacija apie mane gali būti renkama iš kitų įstaigų.

 

Asmuo, užpildęs anketą:

 

________________________

(vardas, pavardė ir parašas)

 

_________________

 

 

Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos,

konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo

rekomendacijų

 

2 priedas

 

KLAUSIMYNAS
APIE BŪSIMUS GLOBĖJUS (RŪPINTOJUS) IR ĮVAIKINTOJUS

 

 

BENDRA INFORMACIJA

 

Žinios apie asmenį ar šeimą

Klausimai

Atsakymai

 

1. Vardas, pavardė

 

 

2. Gimimo data

 

 

Išsilavinimas

1. Kur ir kokį išsilavinimą Jūs įgijote?

 

 

 

2. Ar mokotės šiuo metu? Ar lankote kokius nors kursus?

 

 

 

3. Ar planuojate dar kur nors mokytis?

 

 

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

 

PIRMAS GEBĖJIMAS

 

 

 

Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas

 

 

Klausimai

Atsakymai

 

Namų aplinka

1. Adresas

 

 

 

2. Būsto tipas:

a) privatus namas

b) privataus namo dalis

c) butas

d) kita

 

 

3. Būsto nuosavybė (kas savininkas, nuomojamas, kita)

 

 

4. Aukštas, plotas, gyv. kambarių skaičius

 

 

 

5. Kiek gyvenate šiame bute (name)?

 

 

 

6. Kartu gyvenantys asmenys

 

 

 

7. Registruoti asmenys

 

 

8. Ar yra skolų už komunalines paslaugas, elektrą, telefoną? Jei taip, prašome nurodyti jų sumą litais?

 

 

9. Vaiko (-ų) būsima gyvenamoji vieta (aprašyti vaiko gyvenamąją patalpą, nurodant, ar vaikui skirtas atskiras kambarys, ar bendras su kitais gyventojais, koks apytiksliai plotas skirtas vaikui, ar pakankamai šviesu, ramu, jauku, kokios sąlygos pamokų ruošai, poilsiui, laisvalaikiui, žaidimams)

 

 

10. Turimi patogumai:

a. centrinis šildymas

b. vandentiekis

c. šiltas vanduo

d. tualetas

e. vonia

f. elektrinė ar dujinė viryklė

 

 

11. Būsto saugumas:

a. kur laikomi degtukai

b. elektros įrenginių saugumas

c. langų, balkono sandarumas

d. pavojai kieme

 

 

12. Kur yra laikomas:

a. alkoholis

b. vaistai

c. valymo priemonės

 

 

13. Švara ir tvarka namuose

 

 

 

14. Ar turite naminių gyvūnų? Ar jie nekels pavojaus vaikui?

 

 

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

Finansinė šeimos padėtis

1. Kur šiuo metu dirbate?

 

 

 

2. Ar esate (ne) patenkintas dabartiniu savo darbu? Kodėl?

 

 

 

3. Ar teko keisti darbovietę? Jei taip, dėl kokių priežasčių?

 

 

 

4. Ar teko būti bedarbiu? Kaip tai atsiliepė Jūsų savijautai ir santykiams šeimoje?

 

 

 

5. Kokie Jūsų ateities planai susiję su darbu?

 

 

 

6. Kokios Jūsų (Jūsų vyro ar žmonos) pajamos? Ar šiuo metu turite pakankamai lėšų šeimos išlaikymui?

 

 

7. Kuris iš judviejų uždirba daugiau? Ar turi įtakos Jūsų tarpusavio santykiams gaunamų pajamų skirtumas?

 

 

 

8. Ar planuojate šeimos išlaidas? Kaip tai darote?

 

 

 

9. Ar turėtumėte galimybę paprašyti darbdavio nemokamų atostogų ar laisvos dienos dėl vaiko?

 

 

 

10. Kokią įtaką Jūsų darbui gali turėti globa (įvaikinimas)?

 

 

 

11. Ar, Jūsų nuomone, globos pašalpa yra pakankama, kad būtų visiškai patenkinti vaiko poreikiai? (Klausimas globėjams)

 

 

 

Stiprioji pusė

 

Poreikis

 

Planas

 

 

 

 

 

 

Mitybos įpročiai

Kokie Jūsų mitybos įpročiai? (Esate vegetaras, laikotės dietos, ką labiausiai mėgstate valgyti?)

 

 

2. Ar daug dėmesio skiriate maisto kokybei?

 

 

 

3. Ar mokate gaminti maistą?

 

 

 

4. Kas dažniausiai ruošia maistą Jūsų šeimoje?

 

 

 

5. Kas perka maistą Jūsų šeimoje?

 

 

 

6. Kokią įtaką vaiko mitybos įpročiai turės Jūsų mitybos įpročiams?

 

 

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

 

Šeimos sveikata

1. Apibūdinkite savo sveikatą?

 

 

 

2. Kokioje sveikatos įstaigoje lankotės ar konsultuojatės dėl sveikatos?

 

 

 

3. Ar dažnai kreipiatės į gydytojus?

 

 

 

*4. Ar sergate kokiomis nors ligomis? Jei taip, ar turėtų joms įtakos vaiko atsiradimas Jūsų šeimoje?

 

 

*5. Dėl kokių priežasčių negalite turėti vaikų? Kada apie tai sužinojote?

 

 

*6. Kaip priėmėte žinią apie negalėjimą turėti vaikų?

 

 

 

*7. Kokią įtaką ši žinia turėjo Jūsų tarpusavio santykiams?

 

 

 

*8. Kaip keitėsi Jūsų požiūris ir jausmai dėl negalėjimo susilaukti vaikų? Kokie jie dabar?

 

 

 

*9. Ar galite atvirai kalbėtis apie jausmus, kylančius dėl negalėjimo turėti vaikų, tarpusavyje bei su aplinkiniais žmonėmis?

 

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. * Pažymėtus klausimus pildyti pagal poreikį.

 

 

ANTRAS GEBĖJIMAS

 

 

Vaikų poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas

 

 

Klausimai

Atsakymai

 

Motyvacija, lūkesčiai

Klausimai globėjams

 

 

 

1. Kodėl Jūs norite tapti globėjais?

 

 

 

2. Kas buvo globos iniciatorius?

 

 

 

3. Ar ilgai galvojote prieš apsispręsdami?

 

 

*4. Jeigu turite vaikų, ką jie galvoja apie Jūsų ketinimus tapti globėju?

 

 

 

5. Kokia buvo Jūsų šeimos narių pirminė nuomonė apie globą ir kaip ji keitėsi?

 

 

 

6. Ką norite globoti, berniuką ar mergaitę? Kodėl?

 

 

7. Kokio amžiaus vaiką norite globoti? Kodėl?

 

 

 

Pastaba. * Pažymėtus klausimus pildyti pagal poreikį.

 

Klausimai įtėviams

 

 

 

1. Kodėl Jūs norite tapti įtėviais?

 

 

2. Kas inicijavo Jūsų šeimoje apsisprendimą įvaikinti?

 

 

3. Ar ilgai galvojote prieš apsispręsdami?

 

 

 

4. Kokios lyties ir amžiaus vaiką norite įvaikinti?

 

 

5. Dėl ko labiausiai nerimaujate, kai galvojate apie įvaikinimą?

 

 

*6. Jeigu turite biologinių (įvaikintų) vaikų, ką jie galvoja apie įvaikinimą?

 

 

7. Ar sutiktumėte įvaikinti vaiką, kurio vienas arba abu iš tėvų sirgo psichine liga, turėjo proto negalią?

 

 

8. Ar sutiktumėte įvaikinti vaiką, kurio vienas (abu) iš tėvų vartojo alkoholį (narkotikus)?

 

 

9. Ar sutiktumėte palaikyti įvaikinto vaiko ryšius su broliais, seserimis?

 

 

10. Ko tikitės iš vaiko dabar ir ateityje?

 

 

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. * Pažymėtus klausimus pildyti pagal poreikį.

 

Sveikatos sutrikimų kompensavimas

1. Ar priimtumėte globoti(įvaikinti) vaiką su:

??sveikatos problemomis

??fizine negalia

??protine negalia (lengva, vidutine, didele)

??sutrikusiu elgesiu ir emocijomis

 

 

2. Su kokiais kitais sveikatos sutrikimais nenorėtumėte globoti (įvaikinti) vaiko?

 

 

3. Kokioje sveikatos įstaigoje planuotumėte registruoti vaiką?

 

 

 

4. Kaip elgtumėtės, jeigu, vaikui paaugus, išryškėtų jo sveikatos sutrikimai?

 

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

Gyvenimo būdas (įpročiai, pomėgiai)

1. Kokie Jūsų pomėgiai? Kaip leidžiate laisvalaikį?

 

 

2. Kuriuo iš savo pomėgių galėtumėte užsiimti kartu su savo vaiku?

 

 

3. Kokios šeimos šventės ir kaip jos švenčiamos?

 

 

4. Ar kas nors iš namiškių rūko? Jeigu taip, kaip planuojate apsaugoti vaiką nuo žalingo rūkymo poveikio?

 

 

5. Ar Jūsų šeimoje vartojamas alkoholis? Kaip dažnai?

 

 

6. Ar galvojote, kaip pasikeis Jūsų gyvenimo būdas, globojant (įvaikinus) vaiką?

 

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

Gyvenimo įgūdžiai

1. Kaip Jūs pasiskirstote kasdienius darbus ir pasidalijate kitas funkcijas (namų ruoša, mokesčių mokėjimas ir kt.)?

 

 

2. Kaip elgiatės nenumatytose, sudėtingose

situacijose (pavyzdžiui, įvykus avarijai, nelaimės, ligos atveju ir pan.)?

 

 

3. Kaip ugdysite vaiko savarankiškumą, trūkstamus gyvenimo įgūdžius?

 

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymas, mokymas

1. Ar šalia yra mokykla, darželis?

 

 

2. Ar Jūsų gyvenamojoje vietovėje yra kitų įstaigų, organizacijų, kuriose vaikas galėtų būti ugdomas?

 

 

3. Kaip reaguotumėte jeigu vaikas turėtų mokymosi problemų? Kaip organizuotumėte pagalbą vaikui?

 

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

 

Auklėjimas

1. Kas, Jūsų nuomone, svarbiausia auginant vaikus?

 

 

2. Kas ir kaip rūpinosi Jumis vaikystės ir paauglystės metais?

 

 

3. Kaip tėvų taikytos drausminimo priemonės formavo Jūsų nuomonę apie save? (Paminėkite teigiamus ir neigiamus jausmus)

 

 

4. Ar Jūs augintumėte savo vaiką (-us) taip, kaip patys buvote auginami?

 

 

5. Kas sutampa ir kas skiriasi Jūsų ir sutuoktinio požiūriuose į vaikų auginimą? Kaip spręsite iškilusius nesutarimus dėl auklėjimo?

 

 

6. Įvertinkite savo stipriąsias ir silpnąsias puses auklėjant vaiką?

 

 

7. Kaip parodysite vaikui savo jausmus (meilę, pyktį, nepritarimą ir kt.)

 

 

8. Kokius drausminimo būdus taikote (taikysite) auklėdami vaiką (-us)? Kokiam drausminimui nepritariate?

 

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

 

Emociniai poreikiai

1. Ar kalbatės šeimoje apie savo jausmus?

 

 

2. Kokiais būdais valdote neigiamas emocijas?

 

 

3. Kaip padėtumėte vaikui susitvarkyti su

negatyviais jausmais?

 

 

4. Kaip elgtumėtės, jeigu vaiko emocijų raiškos būdai bus Jums nepriimtini?

 

 

5. Kaip skatintumėte emocinį vaiko prieraišumą prie Jūsų šeimos narių?

 

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

Savęs vertinimas

1. Ar Jūs jaučiatės svarbus, vertingas, ar pasitikite savimi?

 

 

2. Ką sugebate daryti labai gerai, kuo didžiuojatės?

 

 

3. Kas turėjo didžiausią įtaką formuojant Jūsų savivertę?

 

 

4. Ar teko išgyventi situacijų, kurios neigiamai paveikė Jūsų savivertę? Kas padėjo atstatyti prarastą savivertės jausmą?

 

 

5. Kaip manote, kokių problemų gali turėti vaikas dėl žemos savivertės? Kaip tai gali pasireikšti jo elgesyje?

 

 

6. Kaip padėsite vaikui formuoti jo savivertę, išskirtinumo jausmą?

 

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

Vertybės, idealai, tikėjimas

1. Koks svarbiausias Jūsų gyvenimo tikslas? Kam teikiate pirmenybę?

 

 

2. Kokios vertybės Jums svarbios?

 

 

3. Kokiais pavyzdžiais, Jūsų nuomone, turėtų sekti vaikas, apsigyvensiantis Jūsų šeimoje?

 

 

4. Kaip formuosite vaiko vertybes, pasaulėžiūrą?

 

 

5. Kokią vietą Jūsų gyvenime užima tikėjimas?

 

 

6. Ar Jūs tikintis? Kokią religiją išpažįstate?

 

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

Netektys

(klausimus formuluokite remdamiesi pareiškėjų užpildyta netekčių lentele)

1. Kokios netektys Jums buvo skaudžiausios?

 

 

2. Kaip susitvarkėte su netekčių sukeltais jausmais?

 

 

3. Kokią įtaką netektys darė tolesniam Jūsų gyvenimui?

 

 

4. Ar šiuo metu dėl ko nors gedite?

Jeigu taip, dėl kokių priežasčių, kaip tai išgyvenate?

 

 

5. Kaip manote, kokių netekčių gali būti patyręs Jūsų globojamas (įvaikintas) vaikas?

 

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREČIAS GEBĖJIMAS

 

 

Vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas

 

 

Klausimai

Atsakymai

 

Šeimos ryšys su savo tėvais bei giminėmis

1. Kaip apibūdintumėte savo vaikystę?

 

 

2. Kur užaugote?

 

 

3. Kaip apibūdintumėte savo tėvus?

 

 

4. Kiek brolių, seserų turite, jų gimimo datos

(jeigu mirė, mirties datos ir priežastis)?

 

 

5. Kokie buvo tėvų šeimos tarpusavio santykiai?

 

 

6. Kas dar gyveno kartu su Jumis ir tėvais? Kaip sutarėte su jais?

 

 

7. Ar būdamas (-a) vaiku, Jūs sulaukėte pakankamai dėmesio ir meilės?

 

 

8. Ar norėjote, kad vaikystėje kažkas būtų vykę kitaip?

 

 

9. Su kuriais žmonėmis (tėvais, seneliais, broliais, seserimis) Jūsų santykiai artimiausi?

 

 

10. Ar padedate tėvams, broliams, seserims, kitiems giminaičiams?

 

 

11. Ar sulaukiate paramos, pagalbos iš minėtų žmonių?

 

 

12. Kaip artimi žmonės reaguoja į Jūsų apsisprendimą globoti (įvaikinti) vaiką?

 

 

13. Ar Jums svarbi tėvų, kitų giminaičių nuomonė apsisprendžiant globoti (įvaikinti) vaiką?

 

 

14. Ar dažnai susitinkate su tėvais, artimais giminaičiais?

 

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

 

Atvirumas

1. Kokia Jūsų nuomonė apie įvaikinimo (globos) fakto pasakymą vaikui?

 

 

2. Kada jam tai pasakytumėte? Kokiu būdu?

 

 

3. Ar iškilus sunkumams kalbant su vaiku apie įvaikinimo (globos) faktą kreiptumėtės pagalbos į socialines tarnybas (socialinius partnerius, VTAS ir kt.)?

Kokios pagalbos iš jų tikėtumėtės?

 

 

4. Kaip reaguotumėte, jeigu paaugęs vaikas norėtų susirasti biologinius tėvus?

 

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

 

Šeimos svarbos vaiko gyvenime supratimas (požiūris į vaiko tėvus, jo istoriją, ryšių tęstinumą)

1. Kaip manote, kodėl vaikui svarbu žinoti apie savo praeitį?

 

 

2. Kaip, Jūsų nuomone, vaiko elgesį gali paveikti atskyrimas nuo tėvų?

 

 

3. Ar sutiktumėte globoti (įvaikinti) vaiką, kurio tėvai nežinomi arba mažai apie juos žinoma?

 

 

4. Apie kokias vaiko praeities detales Jums būtų sunku su juo kalbėti?

 

 

5. Kaip vaikui aiškinsite, kodėl jis negali gyventi kartu su biologine šeima?

 

 

6. Ar reikia stiprinti vaiko ryšius su jo biologine šeima? Jei reikia, tai kaip?

 

 

7. Kokie sunkumai gali kilti, padedant vaikui palaikyti ryšius su jo biologine šeima?

 

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

KETVIRTAS GEBĖJIMAS

 

 

Pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius

 

Klausimai

Atsakymai

 

Šeimos tarpusavio santykiai

1. Kokia Jūsų šeiminė padėtis? Kada susituokėte?

 

 

2. Kiek laiko esate pažįstami (kiek laiko gyvenate kartu)?

 

 

3. Ar turite vaikų? Jeigu taip, kiek? (Nurodykite jų vardus, amžių)

 

 

4. Apibūdinkite savo partnerę (-į), kokias jos (jo) savybes vertinate labiausiai?

 

 

5. Ar jūs esate patenkinta (-as) jūsų tarpusavio santykiais? Kas juose jus labiausiai džiugina?

 

 

6. Ar tarp Jūsų kyla nesutarimai? Dėl kokių priežasčių?

 

 

7. Ar yra temų, kuriomis Jums sunku kalbėtis arba visai nesikalbate?

 

 

8. Ar padedate vienas kitam stresinėse situacijose? Jei taip, kaip padedate?

 

 

9. Ar pasikeistų konfliktų sprendimo būdai, atsiradus vaikui šeimoje?

 

 

10. Ar patenkinti savo intymiu gyvenimu?

 

 

*11. Jei gyvenate ne pirmoje santuokoje, kada ir dėl kokių priežasčių ji nutrūko?

 

 

*12. Ar turite vaikų iš ankstesnių santuokų?

 

 

*13. Jeigu taip, su kuo jie gyvena? Ar buvęs sutuoktinis palaiko su jais ryšius?

 

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

Pastaba. * Pažymėtus klausimus pildyti pagal poreikį

 

 

 

Šeimos ryšiai su kitais žmonėmis

1. Ar turite draugų? Kaip dažnai su jais susitinkate?

 

 

2. Ar bendraujate su kaimynais?

Kokie Jūsų santykiai su pilnamečiais vaikais, jeigu tokių turite?

 

 

3. Į ką Jūs augindami vaikus kreiptumėtės pagalbos nelaimės, ligos atveju?

 

 

4. Kurie iš Jūsų ryšių su kitais asmenimis gali nutrūkti, susilpnėti tapus globėjais/įtėviais?

 

 

5. Kurie iš ryšių su kitais asmenimis gali sustiprėti Jums tapus globėjais/įtėviais?

 

 

6. Kokia, Jūsų nuomone, būtų aplinkinių žmonių (kaimynų, vaikų) reakcija į globotinį? Kokią įtaką tai turėtų vaikui?

 

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

Vaiko naujų ryšių stiprinimas

1. Kaip padėsite vaikui užmegzti ryšius su Jūsų giminaičiais, kitais Jūsų šeimai artimais žmonėmis?

 

 

2. Kaip padėsite vaikui užmegzti patvarius teigiamus ryšius su jo bendraamžiais?

 

 

3. Kaip palaikysite ryšius su suaugusiu globotiniu (įvaikiu)?

 

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

 

PENKTAS GEBĖJIMAS

 

 

 

Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas

 

Klausimai

Atsakymai

 

Bendradarbiavimas, sprendimų priėmimas

1. Kokios pagalbos tikėtumėtės iš vyro (žmonos) spręsdami vaiko problemas?

 

2. Jei nuomonė išsiskirtų, kieno sprendimas būtų lemiamas, kai Jūs su sutuoktiniu nesutartumėte dėl vaiko?

 

3. Ar atsižvelgtumėte į vaiko nuomonę, priimdami sprendimus, susijusius su juo?

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

Bendradarbiavimas su specialistais ir mokymų grupėje

1. Jei susidurtumėte su globos (įvaikinimo) sunkumais, į kurias institucijas kreiptumėtės?

 

2. Kokios paramos tikėtumėtės iš socialinių darbuotojų ir psichologų?

 

3. Ar sutiktumėte lankyti globėjų (įtėvių) savitarpio paramos grupes? (Globėjams)

 

4. Ar Jums bus įdomu sužinoti, kaip sekasi kitiems globėjams (įtėviams)?

 

5. Kokios paramos ir palaikymo norėtumėte sulaukti iš kitų grupės narių?

 

6*. Kaip reaguotumėte į socialinių darbuotojų apsilankymus jūsų namuose?

 

7. Ar Jums būtų naudingi papildomi mokymai, kai jau būsite globėjais/įtėviais?

 

Stiprioji pusė

Poreikis

Planas

 

 

 

 

 

 

Pastaba. * Į pažymėtus klausimus atsakinėja tik globėjai.

 

_________________

 

 

Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos,

rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos

jiems paslaugų teikimo rekomendacijų

3 priedas

 

___________________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktiniai duomenys)

 

IŠVADA
DĖL BŪSIMŲ GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR ĮVAIKINTOJŲ PASIRENGIMO GLOBOTI (RŪPINTIS) AR ĮVAIKINTI VAIKĄ

 

________________________________

(išvados sudarymo data ir vieta)

 

DĖL* _______________________ (įrašyti asmens (-ų) vardą (-us), pavardę (-es*)

PASIRENGIMO*____________ (įrašyti: globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką*)

 

 

 

 

 

 

_________________________________

(asmens vardas, pavardė)

 

Gimimo data ___ m. ________ mėn. ____ d.

 

_________________________________

(asmens vardas, pavardė)

 

Gimimo data ___ m. ________ mėn. ____ d.

DUOMENYS

(Deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta, telefonas ir el. paštas)

 

 

DUOMENYS APIE FAKTIŠKAI KARTU GYVENANČIUS ASMENIS

(Vardas, pavardė ir giminystės ryšys)

 

 

DUOMENYS APIE VAIKUS

(Biologinius, globojamus (rūpinamus) ar įvaikintus (vardas, pavardė ir gimimo metai))

 

 

MOKYMAI:

I. GRUPINIAI

(Nurodyti išklausytų temų skaičių)

 

 

II. INDIVIDUALŪS SUSITIKIMAI

(Nurodyti namų vizitų ir individualių susitikimų skaičių)

 

 

 

I. ŽINIOS APIE ASMENĮ ARBA ŠEIMĄ

 

(Nurodyti įgytą išsilavinimą, darbo patirtį, šiuo metu dirbamą darbą, gaunamas pajamas, informaciją apie teistumą bei administracinius teisės pažeidimus, santuokos įregistravimo datą ir kt. svarbią informaciją)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

II. APSISPRENDIMAS GLOBOTI (RŪPINTIS) AR ĮVAIKINTI

 

(Nurodyti motyvus dėl globos (rūpybos) ar įvaikinimo, aplinkybes ar įvykius, kurie paskatino apsisprendimą globoti (rūpintis) ar įvaikinti, lūkesčius vaikui ir kt. svarbią informaciją)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

III. ASMENS AR ŠEIMOS 5 GEBĖJIMAI

 

1. SAUGIOS APLINKOS VAIKUI UŽTIKRINIMAS IR VAIKO FIZINIŲ POREIKIŲ TENKINIMAS

 

A. NAMŲ APLINKA

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

B. FINANSINĖ PADĖTIS

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

C. MITYBOS ĮPROČIAI

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

D. SVEIKATA

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

GEBĖJIMO APIBENDRINIMAS

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

2. VAIKŲ POREIKIŲ TENKINIMAS BEI RAIDOS SUNKUMŲ KOMPENSAVIMAS

 

A. SVEIKATOS SUTRIKIMŲ KOMPENSAVIMAS.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

B. GYVENIMO BŪDAS (ĮPROČIAI, POMĖGIAI IR MALONUMAI)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

C. GYVENIMO ĮGŪDŽIAI

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

D. UGDYMAS IR MOKYMAS

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

E. EMOCINIAI POREIKIAI

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

F. SAVĘS VERTINIMAS

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

G. AUKŠTESNIEJI POREIKIAI (VERTYBĖS, IDEALAI IR TIKĖJIMAS)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

H. NETEKTYS

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

GEBĖJIMO APIBENDRINIMAS

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

3. VAIKO RYŠIŲ SU JO BIOLOGINE ŠEIMA UŽTIKRINIMAS

 

A. KANDIDATŲ RYŠYS SU JŲ TĖVAIS BEI GIMINAIČIAIS (SANTYKIAI, PARAMA IR TRADICIJOS)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

B. ŠEIMOS SVARBOS VAIKO GYVENIME SUPRATIMAS (POŽIŪRIS Į VAIKO TĖVUS, JO ISTORIJĄ, RYŠIŲ TĘSTINUMĄ, ATVIRUMAS, KALBANT APIE VAIKO BIOLOGINIUS TĖVUS)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

GEBĖJIMO APIBENDRINIMAS

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

4. PAGALBA VAIKUI UŽMEZGANT SAUGIUS IR PATVARIUS RYŠIUS

 

A. KANDIDATŲ TARPUSAVIO RYŠIAI

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

B. KANDIDATŲ RYŠIAI SU KITAIS ŽMONĖMIS

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

C. VAIKO RYŠIŲ STIPRINIMAS

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

GEBĖJIMO APIBENDRINIMAS

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

5. BENDRADARBIAVIMAS SPRENDŽIANT VAIKO IR ŠEIMOS PROBLEMAS

 

A. BENDRADARBIAVIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS (ŠEIMOJE, BENDRUOMENĖJE)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

B. PAGALBOS RATAS (GIMINĖS, ARTIMIEJI IR DRAUGAI)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

C. BENDRADARBIAVIMAS SU SPECIALISTAIS IR MOKYMŲ GRUPĖJE

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

GEBĖJIMO APIBENDRINIMAS

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

IV. KITA SVARBI INFORMACIJA*

(Pavyzdžiui, rekomendacijos, psichologinis testas ir kt.; pildyti pagal poreikį)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

GALUTINĖ IŠVADA

(Nurodyti, kokios lyties, amžiaus ir sveikatos vaiką (vaikus) asmuo ar šeima yra pasirengusi (-ęs) globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

ASMENS AR ŠEIMOS KOMENTARAS

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Bendros globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programos mokytojai, parengę išvadą:

 

1. Vardas, pavardė ir parašas

___________________________________________________________________________

 

2. Vardas, pavardė ir parašas

___________________________________________________________________________

 

Būsimasis globėjas (-a) ar įvaikintojas (-a) ________________________________________

(vardas, pavardė ir parašas)

 

Būsimasis globėjas (-a) ar įvaikintojas (-a) ________________________________________

(vardas, pavardė ir parašas)

 

_________________