LIETUVOS RESPUBLIKOS

RADIACINĖS SAUGOS ĮSTATYMO 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 81, 82, 83, 84, 10, 11, 12, 20, 21, 22 STRAIPSNIŲ, AŠTUNTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 71, 101 STRAIPSNIAIS IR 9, 25, 26, 27 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2011 m. birželio 28 d. Nr. XI-1540

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 11-239; 2004, Nr. 60-2123; 2010, Nr. 119-6043)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pripažinti 1 straipsnio 2 dalį netekusia galios ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų, kitų organizacijų, juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų santykius, atsirandančius dėl veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir dėl radioaktyviųjų atliekų tvarkymo. Šis įstatymas nustato radiacinės saugos teisinius pagrindus, leidžiančius apsaugoti žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Apšvita – procesas, kurio metu jonizuojančiosios spinduliuotės srautas apšvitina žmogų ar aplinką.

2. Branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kuria verčiamasi branduolinės energetikos objektuose, taip pat kita veikla su branduolinio kuro ciklo medžiagomis ir branduolinėmis medžiagomis, kurių kiekis viršija Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytą kiekį.

3. Darbuotojas, dirbantis su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, (toliau darbuotojas) – valstybės tarnautojas, pagal darbo sutartį ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais dirbantis darbuotojas, kurių veikla susijusi su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais arba kurie yra jų veikiami ir veikiami apšvitos, kurios dozė gali viršyti gyventojams nustatytas ribas.

4. Gamtinė jonizuojančioji spinduliuotė (toliau gamtinė spinduliuotė) jonizuojančioji spinduliuotė, kurią sudaro kosminė spinduliuotė ir natūraliai pasiskirsčiusių gamtinių radionuklidų spinduliuotė.

5. Gyventojai visi fiziniai asmenys, išskyrus darbuotojus ir mokinius bei studentus, mokymosi metu naudojančius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, taip pat fizinius asmenis, apšvitinamus dėl jų pačių sveikatos priežiūros arba savanoriškai padedančius pacientams ar dalyvaujančius medicininiuose ir biomedicininiuose moksliniuose tyrimuose.

6. Jonizuojančioji spinduliuotė spinduliuotė, kuriai veikiant biologinėje aplinkoje susidaro skirtingų krūvių jonai.

7. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius įrenginys ar jo dalis, skirta kurti jonizuojančiajai spinduliuotei, bet neturinti radioaktyviųjų medžiagų. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius yra jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis.

8. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis aparatas, radioaktyvioji medžiaga, įrenginys, gaminys arba prekė, skleidžiantys arba galintys skleisti jonizuojančiąją spinduliuotę.

9. Laikinasis leidimas dokumentas, kuriuo suteikiama teisė šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytiems asmenims, turintiems valstybėje narėje išduotą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, laikinai Lietuvos Respublikoje verstis laikinajame leidime nurodyta veikla, laikantis šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų. Vertimosi veikla laikinumą vertina ir laikinojo leidimo galiojimo terminą nustato laikinąjį leidimą išduodanti institucija, atsižvelgdama į veiklos vykdymo trukmę, reguliarumą, dažnumą ir tęstinumą.

10. Leidimas vežti radioaktyviąsias medžiagas dokumentas, kuriuo suteikiama teisė įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, vežti tranzitu ar vežti šalies viduje radioaktyviąsias medžiagas laikantis šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų.

11. Leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas turėtojas asmuo, turintis teisės aktuose nustatyta tvarka išduodamą leidimą, kuriuo suteikiama teisė įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos, vežti tranzitu ar vežti šalies viduje radioaktyviąsias medžiagas, ir atsakantis už leidimu reguliuojamos veiklos sąlygų laikymąsi.

12. Medicininė apšvita apšvita, kurią patiria pacientai sveikatos priežiūros metu, medicininių ir biomedicininių mokslinių tyrimų metu ir asmenys (išskyrus darbuotojus), kurie savanoriškai padeda pacientui.

13. Nemedicininė apšvita apšvita, nepriskiriama medicininei apšvitai ir patiriama siekiant gauti informacijos kitais negu ligų diagnostikos ir (ar) gydymo bei sveikatos būklės gerinimo tikslais.

14. Nereguliuojamosios veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais kriterijai (toliau – nereguliuojamosios veiklos kriterijai) – kriterijai, kuriuos atitinkančiai veiklai netaikomi radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai ir nereikalinga licencija ar laikinasis leidimas.

15. Paliktasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis – uždarasis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis, kurio aktyvumo lygis jo nustatymo metu yra didesnis už teisės aktuose nustatytus nereguliuojamosios veiklos kriterijus, tačiau kuris nėra kontrolės objektas dėl to, kad niekada juo nebuvo, arba dėl to, kad buvo paliktas, pamestas, laikomas ne vietoje, pavogtas ar perduotas kitam licencijos ar laikinojo leidimo turėtojui apie tai tinkamai nepranešus įgaliotajai institucijai ir apie tai neinformavus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio gavėjo.

16. Radiacinė sauga – visuma teisinių, organizacinių ir techninių priemonių, kurių tikslas – užtikrinti žmonių ir aplinkos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

17. Radioaktyvioji medžiaga – medžiaga, kurioje yra vienas arba daugiau radionuklidų ir kurių aktyvumas arba savitasis aktyvumas viršija teisės aktuose nustatytą vertę.

18. Radioaktyvusis užterštumas – medžiagos, jos paviršiaus ar aplinkos, taip pat žmogaus (išorinis odos ir vidinis) užterštumas radioaktyviosiomis medžiagomis.

19. Radiologinė avarija – dėl įrenginių gedimo, technologinio proceso pažeidimų ar kitų priežasčių kilęs neįprastasis įvykis, dėl kurio esamų ar galimų padarinių būtina imtis neatidėliotinų veiksmų, siekiant sumažinti jonizuojančiosios spinduliuotės žalingo poveikio riziką žmonėms, jų turtui ar aplinkai.

20. Radiologinis incidentas – neįprastasis įvykis, kilęs dėl įrenginių gedimo, technologinio proceso pažeidimų ar kitų priežasčių, arba įvykis, sukeltas piktavališkais tikslais ar atsiradęs dėl neteisėtos veiklos, tačiau neatitinkantis radiologinės avarijos kriterijų.

21. Valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė narė, Europos ekonominės erdvės valstybė.

22. Valstybinė radiacinės saugos ekspertizė – radiacinės saugos duomenų analizė, jos raidos tendencijų prognozė, kurią atlieka šiuo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais įgaliotos valstybės institucijos.

23. Veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (toliau – veikla) veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ar su radioaktyviosiomis atliekomis, kuri lemia arba gali lemti papildomą darbuotojų ir gyventojų apšvitą arba dėl kurios padidėja apšvitintų žmonių skaičius ar žmonių apšvitos tikimybė.

24. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatyme, Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatyme.“

 

3 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

4 straipsnis. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kompetencija radiacinės saugos valstybinio valdymo srityje

Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė):

1) nustato gyvenimo ir ūkinės veiklos ypatingo režimo sąlygas teritorijose, kurios nukentėjo nuo branduolinės ar radiologinės avarijos;

2) steigia Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrą ir tvirtina jo nuostatus;

3) nustato radiologinių incidentų ir avarijų valdymo ir jų padarinių likvidavimo tvarką;

4) atlieka kitas šio įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.“

 

4 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

5 straipsnis. Savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija radiacinės saugos srityje

Radiacinė sauga yra valstybės perduota savivaldybėms funkcija, už kurią atsakingas savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės administracijos direktorius:

1) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikia visuomenei informaciją apie branduolines ir radiologines avarijas, radioaktyviųjų medžiagų taršą, galinčias turėti ar turinčias įtakos aplinkos užterštumui, žmonių sveikatai ar gyvybei, ir įgyvendinamas radiacinės saugos priemones;

2) rengia žmonių radiacinės saugos ir branduolinių ir radiologinių avarijų padarinių likvidavimo planus ir juos įgyvendina branduolinės ir radiologinės avarijų atvejais;

3) atlieka kitas su radiacine sauga susijusias funkcijas, kurias nustato kiti įstatymai ir teisės aktai.“

 

5 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

6 straipsnis. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kompetencija radiacinės saugos valstybinio valdymo srityje

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija), įgyvendindama Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų nuostatas, rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų projektus, reglamentuojančius gyventojų, darbuotojų ir aplinkos radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių poveikio.

2. Sveikatos apsaugos ministerija rengia ir tvirtina teisės aktus, nustatančius:

1) žmonių ir atskirų jų grupių apšvitos ribines dozes ir jų laikymosi reikalavimus;

2) apšvitos dozių ir taršos lygius, taikomus įvykus branduolinei ir (ar) radiologinei avarijai;

3) žmonių, atskirų jų grupių ir aplinkos radiacinės saugos reikalavimus;

4) nereguliuojamosios veiklos kriterijus;

5) rekomenduojamus medicininės apšvitos lygius, taikomus medicininių diagnostinių ir gydymo procedūrų, kurioms naudojama jonizuojančioji spinduliuotė, metu;

6) nemedicininių apšvitos procedūrų sąrašą ir jų atlikimo tvarką;

7) radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos objektus, žemės ūkio objektų ir atliekant mokslinius tyrimus normas ir leidimų išmesti į aplinką radionuklidus išdavimo tvarką;

8) kartu su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija – radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje tvarką bei leidimų išdavimo taisykles.

3. Sveikatos apsaugos ministerija pagal kompetenciją koordinuoja ir organizuoja:

1) radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos objektus, žemės ūkio objektų ir atliekant mokslinius tyrimus normų laikymosi kontrolę;

2) gyventojų ir darbuotojų apšvitos (gamtinės, medicininės, profesinės ir avarinės) poveikio visuomenės sveikatai stebėseną (monitoringą), užtikrina Valstybinio visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondo tvarkymą;

3) Vyriausybės patvirtintų licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis – licencijų ar laikinųjų leidimų verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, nurodyta šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, išdavimą, jų patikslinamą, jų galiojimo sustabdymą, jų galiojimo sustabdymo panaikinimą ar jų galiojimo panaikinimą;

4) priežiūrą, kaip laikomasi šiame įstatyme ir kituose radiacinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, reikalavimų ir kaip taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė už šių reikalavimų pažeidimus;

5) prevencijos priemones, perspėjant apie paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų atsiradimą ir jų sutvarkymo kontrolę;

6) nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų parengtį likviduoti branduolinės ir radiologinės avarijų padarinius;

7) visuomenės sveikatos ugdymą sveikatos apsaugos nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio klausimais.

4. Sveikatos apsaugos ministerija atlieka kitas šio įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.“

 

6 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

7 straipsnis. Radiacinės saugos centras ir jo kompetencija radiacinės saugos valstybinio valdymo srityje

1. Radiacinės saugos centras yra įstaiga prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Radiacinės saugos centras yra viešasis juridinis asmuo, iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikoma biudžetinė įstaiga, turinti sąskaitų banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Radiacinės saugos centro paskirtis – Vyriausybės ar jos pavedimu sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų veiksmus radiacinės saugos srityje, vykdyti gyventojų ir aplinkos apšvitos bei veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijų veiksmų koordinavimą radiacinės saugos srityje verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą.

2. Radiacinės saugos centras veikia pagal Vyriausybės patvirtintus Radiacinės saugos centro nuostatus ir pagal Vyriausybės nustatyta tvarka parengtą ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Radiacinės saugos centro metinį veiklos planą. Vyriausybė Radiacinės saugos centro nuostatus gali pavesti tvirtinti sveikatos apsaugos ministrui.

3. Radiacinės saugos centro direktorių ketverių metų kadencijai Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų sveikatos apsaugos ministras. Radiacinės saugos centro direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas sveikatos apsaugos ministrui.

4. Sprendimus Radiacinės saugos centro vardu priima Radiacinės saugos centro direktorius. Kitais įstatymų nustatytais Radiacinės saugos centro kompetencijos klausimais Radiacinės saugos centro nuostatuose nustatyta tvarka sprendimus priima Radiacinės saugos centro direktorius ir kiti Radiacinės saugos centro pareigūnai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

5. Radiacinės saugos centras:

1) teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką radiacinės saugos srityje ir rengia teisės aktų radiacinės saugos klausimais projektus;

2) pagal kompetenciją dalyvauja nustatant radiacinės saugos bei jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių apskaitos ir jų radiacinės saugos bei fizinės saugos užtikrinimo valstybinio reglamentavimo principus ir kriterijus, rengia ir tvirtina minėtų principų ir kriterijų įgyvendinimo tvarkos aprašą ir rekomendacijas;

3) Vyriausybės patvirtintų licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka išduoda licencijas ar laikinuosius leidimus verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, nurodyta šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, juos patikslina, sustabdo jų galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą ar panaikina jų galiojimą;

4) prižiūri, kaip laikomasi šiame įstatyme ir kituose radiacinę saugą bei jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, išskyrus reikalavimus, taikomus verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, ir už šių reikalavimų pažeidimus taiko įstatymų nustatytą atsakomybę;

5) organizuoja ir vykdo asmenų, kurių veiklai nereikalinga Radiacinės saugos centro išduodami licencija ar laikinasis leidimas, tačiau kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) verčiantis šia veikla yra tikimybė nustatyti paliktąjį jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį ar radionuklidais užterštą objektą, valstybinį radiacinės saugos reglamentavimą ir priežiūrą;

6) organizuoja ir atlieka oro, geriamojo vandens, maisto produktų ir jų žaliavų, statybinių medžiagų ir jų gaminių bei kitų objektų, kurie gali lemti žmogaus apšvitą, taršos radionuklidais stebėseną (monitoringą), įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ima ir gauna reikalingus bandinius;

7) atlieka gyventojų ir darbuotojų apšvitos (gamtinės, medicininės, profesinės ir avarinės) poveikio visuomenės sveikatai stebėseną (monitoringą), teikia duomenis Valstybiniam visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondui Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;

8) kontroliuoja radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos objektus, žemės ūkio objektų ir atliekant mokslinius tyrimus normų laikymąsi ir išduoda leidimus išmesti į aplinką radionuklidus;

9) kontroliuoja prevencijos priemonių, kuriomis perspėjama apie paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų atsiradimą, įgyvendinimą ir paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir radionuklidais užterštų objektų sutvarkymą;

10) rengia radiacinės saugos būklės apžvalgas ir teikia siūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms radiacinės saugos klausimais ir informuoja visuomenę;

11) organizuoja ir atlieka gyventojų, darbuotojų ar jų atskirų rizikos grupių individualiosios apšvitos stebėseną (monitoringą) normaliomis sąlygomis, branduolinių ir radiologinių incidentų bei avarijų atvejais, taip pat jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio žmonėms tyrimus ir vertinimą;

12) pagal kompetenciją atlieka radiacinės saugos būklės tyrimus ir valstybinę ekspertizę;

13) Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja radiologinių incidentų ir avarijų valdymą, dalyvauja likviduojant jų padarinius ir pagal kompetenciją dalyvauja valdant branduolines avarijas ir likviduojant jų padarinius;

14) valstybės lygmeniu planuoja ir organizuoja radiologinių incidentų ir avarijų prevencijos priemonių įgyvendinimą;

15) pagal kompetenciją dalyvauja teritorijų planavimo ir statinių statybos procese;

16) pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis ir šalies organizacijomis radiacinės saugos srityje ir dalyvauja tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos institucijų, komitetų ir grupių veikloje;

17) tvarko Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrą, teisės aktų nustatyta tvarka suteikia prieigą Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai prie šiame registre esančių duomenų, reikalingų jos funkcijoms tinkamai atlikti;

18) inicijuoja ir koordinuoja su radiacine sauga susijusius mokslinius tyrimus ir bandymus, reikalingus radiacinei saugai gerinti;

19) suinteresuotų asmenų prašymu teikia mokamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas pagal patvirtintą Sveikatos apsaugos ministerijos sąrašą ir įkainius;

20) licencijų ar laikinųjų leidimų turėtojų prašymu kreipiasi į Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą, asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir Centrinę hipotekos įstaigą patikrinti, ar nėra šio įstatymo 10 straipsnio 17 punkte nurodytų aplinkybių, dėl kurių konkretus fizinis asmuo negalėtų būti skiriamas atsakingu už I, II, III pavojingumo kategorijų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą ar priimamas į darbą vežti I, II, III pavojingumo kategorijų uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius. Nurodytoms institucijoms pagal kompetenciją pateikus atsakymus raštu ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo teikia licencijos ar laikinojo leidimo turėtojui išvadą dėl šio asmens tinkamumo dirbti šį darbą;

21) atlieka kitas šio įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.“

 

7 straipsnis. Įstatymo papildymas 71 straipsniu

Papildyti Įstatymą 71 straipsniu:

 

71 straipsnis. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos kompetencija radiacinės saugos valstybinio valdymo srityje

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, vykdydama radiacinės saugos verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais valstybinį reglamentavimą ir priežiūrą:

1) Vyriausybės patvirtintų licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka ir sąlygomis išduoda licencijas ar laikinuosius leidimus verstis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, nurodyta šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, juos patikslina, sustabdo jų galiojimą, panaikina jų galiojimo sustabdymą ar panaikina jų galiojimą;

2) suderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija, rengia ir tvirtina darbuotojų ar jų atskirų rizikos grupių, nuolatos ar laikinai dirbančių branduolinės energetikos objektuose, taip pat kitų asmenų, laikinai vykdančių veiklą branduolinės energetikos objektuose, radiacinės saugos reikalavimus;

3) prižiūri, kaip laikomasi šiame įstatyme ir kituose radiacinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų radiacinės saugos reikalavimų verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir už šių reikalavimų pažeidimus taiko įstatymų nustatytą atsakomybę;

4) prižiūri, kaip laikomasi darbuotojų ar jų atskirų rizikos grupių, nuolatos ar laikinai dirbančių branduolinės energetikos objektuose, taip pat kitų asmenų, laikinai vykdančių veiklą branduolinės energetikos objektuose, radiacinės saugos reikalavimų;

5) organizuoja ir pagal kompetenciją atlieka radiacinės saugos būklės tyrimus ir valstybinę ekspertizę verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;

6) teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms apie radiacinės saugos būklę verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;

7) dalyvauja atliekant branduolinių ir radiologinių avarijų branduolinės energetikos objektuose tyrimus, prognozuoja jų padarinius ir teikia siūlymus, kaip jų išvengti ir juos likviduoti;

8) pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis ir šalies organizacijomis radiacinės saugos srityje ir dalyvauja tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos institucijų, komitetų ir grupių veikloje;

9) atlieka kitas šio įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.“

 

8 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 8 straipsnio pavadinimą:

 

8 straipsnis. Veiklos licencijavimas, laikinųjų leidimų ir leidimų vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas, susidarančias nebranduolinio kuro ciklo metu, išdavimas“.

2. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Gaminti, naudoti, saugoti, montuoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, prekiauti jais, vežti radioaktyviąsias medžiagas, tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) ir vežti radioaktyviąsias atliekas ir, neturint jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte ar verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą šio straipsnio 2 dalyje nurodytą asmenį, turintį licenciją, galima tik turint Vyriausybės patvirtintų licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka išduotą licenciją ar laikinąjį leidimą, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 3 dalyje.“

3. 8 straipsnio 3 dalies 2 punkte išbraukti žodį „prekiauti“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) vežti ir saugoti jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius;“.

4. Pakeisti 8 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Licencijų ar laikinųjų leidimų rūšys yra šios:

1) licencija ar laikinasis leidimas gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas;

2) licencija ar laikinasis leidimas montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius;

3) licencija ar laikinasis leidimas prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;

4) licencija ar laikinasis leidimas vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas;

5) licencija ar laikinasis leidimas verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte;

6) licencija ar laikinasis leidimas verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją.“

5. Papildyti 8 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Licencijas ar laikinuosius leidimus verstis šio straipsnio 1 dalyje nurodyta veikla, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išduoda Radiacinės saugos centras.“

6. Papildyti 8 straipsnį nauja 6 dalimi:

6. Licencijas ar laikinuosius leidimus verstis šio straipsnio 1 dalyje nurodyta branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija.“

7. Buvusią 8 straipsnio 5 dalį laikyti 7 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:

7. Įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas galima tik turint Radiacinės saugos centro ar Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos, juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai, norintys gauti leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas, turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka Radiacinės saugos centrui ar Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai nustatytos formos paraišką. Atsakymo dėl leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas išdavimo nepateikimas nelaikomas leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas išdavimu. Jeigu fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos, juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai, turintys leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas, nesilaiko radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų ir per leidimą išdavusios institucijos nustatytą terminą nepašalina nurodytų pažeidimų, įstatymų nustatyta tvarka Radiacinės saugos centras ar Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija panaikina leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas galiojimą.“

8. Papildyti 8 straipsnį nauja 8 dalimi:

8. Įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti Lietuvos Respublikoje radioaktyviąsias atliekas, susidariusias nebranduolinio kuro ciklo metu, galima tik turint Radiacinės saugos centro teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos, juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai, norintys gauti leidimą vežti radioaktyviąsias atliekas, susidariusias nebranduolinio kuro ciklo metu, turi pateikti teisės aktų nustatyta tvarka Radiacinės saugos centrui nustatytos formos paraišką. Atsakymo dėl leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas, susidariusias nebranduolinio kuro ciklo metu, išdavimo nepateikimas nelaikomas leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas, susidariusias nebranduolinio kuro ciklo metu, išdavimu. Jeigu fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos, juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai, turintys leidimą vežti radioaktyviąsias atliekas, susidariusias nebranduolinio kuro ciklo metu, nesilaiko radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų ir per leidimą išdavusio Radiacinės saugos centro nustatytą terminą nepašalina nurodytų pažeidimų, įstatymų nustatyta tvarka Radiacinės saugos centras panaikina leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas, susidariusias nebranduolinio kuro ciklo metu, galiojimą.“

9. Papildyti 8 straipsnį nauja 9 dalimi:

9. Jeigu asmuo turi Radiacinės saugos centro išduotą licenciją ar laikinąjį leidimą šio straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai, papildoma licencija ar laikinasis leidimais laikinai veiklai su tais pačiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais branduolinės energetikos objekte ar laikinai veiklai jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte neišduodami, tačiau Radiacinės saugos centras tokią licenciją ar laikinąjį leidimą išduoti arba patikslinti gali tik po to, kai Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija pagal kompetenciją suderina Vyriausybės patvirtintose licencijavimo taisyklėse nustatytus dokumentus.“

10. Buvusią 8 straipsnio 6 dalį laikyti 10 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:

10. Už licencijos ar laikinojo leidimo išdavimą, jų patikslinimą, licencijos ar laikinojo leidimo dublikato išdavimą šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, taip pat už leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas, susidariusias nebranduolinio kuro ciklo metu, ir jo dublikato išdavimą šio straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodytais atvejais imama valstybės rinkliava.“

11. Buvusias 8 straipsnio 7, 8, 9 dalis laikyti atitinkamai 11, 12, 13 dalimis.

 

9 straipsnis. 81 straipsnio pakeitimas

81 straipsnio pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „Radiacinės saugos centrui“ įrašyti žodžius „licencijas ar laikinuosius leidimus išduodančiai institucijai“, vietoj žodžių „Radiacinės saugos centras“ įrašyti žodžius „licencijas ar laikinuosius leidimus išduodanti institucija“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

81 straipsnis. Dokumentai, kurių reikia licencijai gauti

Asmenys, norintys gauti bet kurios šio įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nustatytos rūšies licenciją ar laikinąjį leidimą, turi pateikti licencijas ar laikinuosius leidimus išduodančiai institucijai nustatytos formos paraišką (paraiškos formą nustato licencijas ar laikinuosius leidimus išduodanti institucija) ir pridėti šiuos dokumentus:

1) motyvuotą būsimosios veiklos paaiškinimą;

2) darbuotojų radiacinės saugos programą ir dokumentus, įrodančius, kad verčiantis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais bus užtikrinta žmonių ir aplinkos radiacinė sauga, kaip nustatyta Vyriausybės patvirtintose licencijavimo taisyklėse;

3) išsamią informaciją apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius: sertifikatų ir kitų techninių dokumentų kopijas.“

 

10 straipsnis. 82 straipsnio pakeitimas

82 straipsnyje vietoj žodžių „Radiacinės saugos centrui“ įrašyti žodžius „laikinuosius leidimus išduodančiai institucijai“, vietoj žodžių „Radiacinės saugos centras“ įrašyti žodžius „laikinuosius leidimus išduodanti institucija“ ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

82 straipsnis. Dokumentai, kurių reikia laikinajam leidimui gauti

Asmenys, turintys valstybėje narėje išduotą dokumentą, suteikiantį teisę verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, norintys gauti laikinąjį leidimą, turi pateikti laikinuosius leidimus išduodančiai institucijai šiuos dokumentus:

1) prašymą išduoti laikinąjį leidimą (prašymo formą nustato laikinuosius leidimus išduodanti institucija);

2) galiojančio dokumento, suteikiančio teisę verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išduoto valstybėje narėje, kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą;

3) darbuotojų radiacinės saugos programą ir dokumentus, įrodančius, kad verčiantis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Lietuvos Respublikoje bus užtikrinta žmonių ir aplinkos radiacinė sauga, kaip nustatyta Vyriausybės patvirtintose licencijavimo taisyklėse.“

 

11 straipsnis. 83 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 83 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Radiacinės saugos centras“ įrašyti žodžius „licencijas ar laikinuosius leidimus išduodanti institucija“, po žodžio „visų“ įrašyti žodžius „tinkamai įformintų“, po žodžio „tai“ įrašyti skaičių ir žodžius „ne vėliau kaip per 5 darbo dienas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Licencijas ar laikinuosius leidimus išduodanti institucija per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtinų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą arba motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją ar laikinąjį leidimą ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja asmenį, kuris pateikė paraišką išduoti licenciją ar prašymą išduoti laikinąjį leidimą.“

2. 83 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Radiacinės saugos centro“ įrašyti žodžius „licencijas ar laikinuosius leidimus išduodančios institucijos“, vietoj žodžių „Radiacinės saugos centras“ įrašyti žodžius „licencijas ar laikinuosius leidimus išduodanti institucija“, po žodžio „nepateikė“ įrašyti žodžius „tinkamai įformintų“, po žodžio „institucija“ įrašyti skaičių ir žodžius „ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Jeigu asmuo pateikė ne visus licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtinus dokumentus ir per licencijas ar laikinuosius leidimus išduodančios institucijos nustatytą terminą nepateikė tinkamai įformintų trūkstamų dokumentų, licencijas ar laikinuosius leidimus išduodanti institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja šį asmenį, kad paraiška išduoti licenciją ar prašymas išduoti laikinąjį leidimą paliekami nenagrinėti.“

 

12 straipsnis. 84 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 84 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

84 straipsnis. Licencijos ar laikinojo leidimo patikslinimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas

1. Licencija ar laikinasis leidimas patikslinami, jeigu pasikeičia bent vienas iš šių licencijoje ar laikinajame leidime nurodytų duomenų: juridinio asmens, kitos organizacijos, jų filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas. Apie šiuos pasikeitusius duomenis asmuo, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą, privalo pranešti licencijas ar laikinuosius leidimus išduodančiai institucijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos ir kartu su dokumentais, patvirtinančiais duomenų pasikeitimą, pateikti prašymą patikslinti licenciją ar laikinąjį leidimą.

2. Asmuo, praradęs licencijos ar laikinojo leidimo originalą, taip pat licencijos ar laikinojo leidimo sugadinimo atveju licencijas ar laikinuosius leidimus išduodančiai institucijai pateikia rašytinį prašymą išduoti licencijos ar laikinojo leidimo dublikatą.

3. Licencijos ar laikinojo leidimo galiojimas sustabdomas, jeigu:

1) vykdant veiklą pažeidžiami radiacinės saugos ar jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos reikalavimai, dėl kurių kyla grėsmė žmonių sveikatai ar gyvybei, daroma žala aplinkai;

2) asmuo, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą, nustatyta tvarka laiku ir išsamiai neinformavo licencijas ar laikinuosius leidimus išduodančios institucijos apie įvykusį radiologinį incidentą ar avariją ir nesiėmė priemonių, kad būtų pašalintas jų kenksmingas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai bei padariniai;

3) asmuo, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą, Vyriausybės patvirtintų licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka įspėtas dėl radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, per licencijas ar laikinuosius leidimus išduodančios institucijos nurodytą terminą šių pažeidimų nepašalina;

4) asmuo, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą, pats kreipiasi su prašymu sustabdyti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą.

4. Licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu asmuo, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą, pateikia licencijas ar laikinuosius leidimus išduodančiai institucijai:

1) prašymą panaikinti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymą;

2) dokumentus ir kitą informaciją, patvirtinančius, kad radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai ir (ar) trūkumai, dėl kurių sustabdytas licencijos ar laikinojo leidimo galiojimas, pašalinti (išskyrus šio straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodytą atvejį).

5. Licencijos ar laikinojo leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) asmuo, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą, nusprendžia nutraukti veiklą ir raštu kreipiasi į licencijas ar laikinuosius leidimus išduodančią instituciją su prašymu panaikinti licencijos ar laikinojo leidimo galiojimą;

2) asmuo, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą, per licencijas ar laikinuosius leidimus išduodančios institucijos nurodytą laiką nepašalina pažeidimų, dėl kurių šio straipsnio 3 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nustatytais pagrindais sustabdytas licencijos ar laikinojo leidimo galiojimas;

3) juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, turintys licenciją ar laikinąjį leidimą, baigėsi likvidavimo arba reorganizavimo būdu, fizinis asmuo, turintis licenciją ar laikinąjį leidimą, mirė.“

 

13 straipsnis. 9 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

9 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

14 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

10 straipsnis. Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo pareigos

Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas privalo:

1) užtikrinti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių sąrašo sudarymą, tinkamą jų techninę būklę ir fizinę saugą bei saugų naudojimą ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoti informaciją apie turimus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui;

2) kiek įmanoma mažinti darbuotojų apšvitą;

3) jeigu ten, kur verčiamasi veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, lankosi gyventojai arba laikinai dirba kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų darbuotojai, užtikrinti šių asmenų saugą pagal šio įstatymo ir kitų radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

4) šio įstatymo ir kitų radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams įgyvendinti ir jų įgyvendinimo priežiūrai skirti parengtus atsakingus asmenis arba steigti atitinkamus padalinius;

5) užtikrinti, kad darbuotojai atitiktų teisės aktuose, normatyviniuose techniniuose dokumentuose ir licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo vidaus darbo tvarką reglamentuojančiuose aktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus;

6) atlikti darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėseną (monitoringą) teisės aktų nustatyta tvarka;

7) teisės aktų nustatyta tvarka teikti Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui duomenis apie darbuotojus;

8) savo iniciatyva ar įgaliotų valstybės institucijų reikalavimu nutraukti veiklą, kuri neatitinka radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

9) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atiduoti galutiniam apdorojimui netinkamus naudoti arba nebenaudojamus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius;

10) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti licencijos ar laikinojo leidimo turėtojo aplinkos monitoringą;

11) neviršyti teisės aktų nustatytų radionuklidų išmetimo į aplinką normų ir imtis visų pagrįstų priemonių kiek įmanoma sumažinti radionuklidų išmetimą;

12) teikti licenciją ar laikinąjį leidimą išdavusiai institucijai (jai pareikalavus) objektyvią informaciją apie veiklos sąlygas, gaminamus ar įvežamus, parduodamus, išvežamus iš Lietuvos Respublikos gaminius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;

13) imtis prevencinių radiologinio incidento ar avarijos priemonių, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka laiku ir išsamiai informuoti Lietuvos Respublikos gyventojus bei valstybės ir savivaldybių institucijas apie galimą veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pavojų, taip pat, įvykus radiologiniam incidentui ar avarijai, imtis veiksmų ir priemonių, kad būtų pašalintos žalingo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai priežastys bei padariniai, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka atlyginti žalą, padarytą žmonių sveikatai ir aplinkai dėl radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo;

14) teisės aktų nustatyta tvarka paženklinti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir konteinerius, kuriuose laikomi jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, ir pateikti jų naudotojams informaciją apie apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės;

15) jeigu šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę parduoti ar perduoti naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, įsitikinti, kad asmuo, kuriam parduodami ar perduodami jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, turi licenciją ar laikinąjį leidimą juos naudoti;

16) prieš skirdamas konkretų fizinį asmenį, atsakingą už I, II, III pavojingumo kategorijų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, ar priimdamas tokį asmenį į darbą vežti I, II, III pavojingumo kategorijų uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kreiptis į Radiacinės saugos centrą dėl šio asmens tinkamumo dirbti šį darbą patikrinimo organizavimo;

17) neskirti konkretaus asmens, atsakingo už I, II, III pavojingumo kategorijų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, ir nepriimti tokio asmens į darbą vežti I, II, III pavojingumo kategorijų uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, jeigu šiam asmeniui nėra suėję 18 metų, šis asmuo turi neišnykusį arba nepanaikintą teistumą už sunkius ir labai sunkius nusikaltimus arba nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, visuomenės saugumui, susijusius su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga, ar kuriam taikomos prevencinio poveikio priemonės pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą, ar yra kitų aplinkybių, dėl kurių Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento vertinimu asmuo negalėtų dirbti šio darbo, serga ligomis, dėl kurių negalėtų dirbti šio darbo, yra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, prižiūrimas dėl psichikos ligos ar sutrikimo, įtrauktas į Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrą;

18) teisės aktų nustatyta tvarka atlikti vykdomos veiklos radiacinės saugos vertinimą;

19) jeigu licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas šio įstatymo nustatyta tvarka nesikreipia dėl licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo arba licencijos ar laikinojo leidimo galiojimas yra panaikinamas, toks asmuo privalo nedelsdamas nuosavybės teise valdomus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, perduoti laikinai saugoti radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis ir apie tai informuoti Radiacinės saugos centrą. Nuosavybės teise asmens valdomus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, išskyrus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, perdavus saugoti radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui, jų savininkas ir toliau turi teisę Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais būdais perleisti juos valdyti nuosavybės teise asmenims, turintiems įstatymų nustatytą licenciją ar laikinąjį leidimą;

20) atlikti kitas šio įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatytas funkcijas.“

 

15 straipsnis. Įstatymo papildymas 101 straipsniu

Papildyti Įstatymą 101 straipsniu:

 

101 straipsnis. Duomenų teikimas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui

1. Duomenis apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, išskyrus duomenis apie darbuotojus, dirbančius pas asmenis, nurodytus šios dalies 3 punkte, Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui teisės aktų nustatyta tvarka privalo teikti:

1) asmenys, turintys licenciją;

2) asmenys, turintys laikinąjį leidimą;

3) asmenys, kurie verčiasi šio įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodyta veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kuriai nereikalingi licencija ar laikinasis leidimas.

2. Vyriausybės patvirtintuose Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro nuostatuose nurodyti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų duomenys teikiami Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.“

 

16 straipsnis. 11 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 3 dalimi

1. 11 straipsnio 2 dalyje po žodžio „atitiktį“ įrašyti žodžius „išskyrus verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais“, po žodžių „tais atvejais, kai“ įrašyti žodį „tokie“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, radiacinės saugos įrangos bei kitų įtaisų ir medžiagų, galinčių sąlygoti papildomą žmonių apšvitą, taip pat gaminių, turinčių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, radiacinės saugos reikalavimų atitiktį, išskyrus verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinais, kontroliuoja Radiacinės saugos centras Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka, o tais atvejais, kai tokie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, radiacinės saugos įranga bei kiti įtaisai, medžiagos ir gaminiai, turintys jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, gali sąlygoti papildomą įtaką aplinkai, – Radiacinės saugos centras kartu su Aplinkos apsaugos agentūra.“

2. Papildyti 11 straipsnį 3 dalimi:

3. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, radiacinės saugos įrangos bei kitų įtaisų ir medžiagų, galinčių sąlygoti apšvitą, taip pat gaminių, turinčių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, radiacinės saugos reikalavimų atitiktį verčiantis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kontroliuoja Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija teisės aktų nustatyta tvarka, o tais atvejais, kai tokie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, radiacinės saugos įranga bei kiti įtaisai, medžiagos ir gaminiai, turintys jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, gali sąlygoti papildomą įtaką aplinkai, – Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija kartu su Aplinkos apsaugos agentūra.“

 

17 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

12 straipsnyje vietoj žodžio „kenksmingo“ įrašyti žodį „žalingo“, vietoj žodžio „saugumo“ įrašyti žodžius „fizinės saugos“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

12 straipsnis. Darbuotojų pareigos

Darbuotojai privalo naudotis reikiama radiacinės saugos bei fizinės saugos įranga, imtis visų priemonių apsisaugoti ir apsaugoti kitus žmones arba aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.“

 

18 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 20 straipsnio 2 dalį, straipsnį papildyti 3 ir 4 dalimis ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

20 straipsnis. Gamtinė spinduliuotė ir jos leistini lygiai

1. Gyventojų ir darbuotojų apšvitą, kurią lemia gamtinė spinduliuotė statiniuose, darbo vietose bei aplinkoje, reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministerija.

2. Gamtinės spinduliuotės matavimų statiniuose ir darbo vietose bei duomenų apibendrinimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija, o gamtinės spinduliuotės matavimų aplinkoje – Aplinkos ministerija. Aplinkos radiologinis monitoringas organizuojamas ir atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu.

3. Veiklų, kurių metu naudojamos arba gali susidaryti medžiagos, turinčios gamtinių radionuklidų, kurių kiekis gali sąlygoti apšvitą, viršijančią teisės aktų nustatytas gyventojų apšvitos ribines dozes, sąrašą ir informacijos apie vertimąsi ar planavimą verstis tokia veikla pateikimo tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

4. Asmenys, kurie verčiasi ar planuoja verstis veikla, nurodyta šio straipsnio 3 dalyje, apie tai turi pranešti Radiacinės saugos centrui Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.“

 

19 straipsnis. 21 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Sveikatos apsaugos ministerija organizuoja atrankinius radono tūrinių aktyvumų statiniuose ir darbo vietose tyrimus. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija organizuoja atrankinius radono tūrinių aktyvumų branduolinės energetikos objektuose tyrimus.“

 

20 straipsnis. Įstatymo aštuntojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo aštuntojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

MEDICININĖS IR NEMEDICININĖS APŠVITOS PROCEDŪRŲ RADIACINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI“.

 

21 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

22 straipsnis. Medicininės ir nemedicininės apšvitos procedūrų radiacinės saugos reikalavimai

1. Asmenys, turintys licenciją ar laikinąjį leidimą, kurie verčiasi medicininę apšvitą lemiančia veikla, turi imtis priemonių, kad naudojama įranga, medžiagos, pagalbinės priemonės atitiktų nustatytus radiacinės saugos reikalavimus, darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir būtų sukurtos ir įgyvendinamos kokybės laidavimo programos, o pacientų apšvita būtų kuo mažesnė ir registruojama Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

2. Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai gali būti naudojami asmens sveikatos priežiūros ar medicinos, biomedicinos moksliniuose tyrimuose su žmonėmis tik tuo atveju, jeigu pacientas ar tiriamasis iš anksto informuojamas apie šių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimo tikslą ir galimus padarinius sveikatai ir sutinka būti tiriamas ar gydomas naudojant šiuos jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius. Prieš atliekant su žmonėmis medicinos, biomedicinos mokslinius tyrimus, kurių metu naudojama apšvita, turi būti gautas leidimas, kurį išduoda Lietuvos bioetikos komitetas, suderinęs su Radiacinės saugos centru.

3. Profilaktinių tyrimų, kurių metu naudojama medicininė apšvita, tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

4. Skenavimo įrangą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, skirtą nustatyti žmogaus kūne ar ant jo paslėptus daiktus, naudoti Lietuvos Respublikoje galima tik tuo atveju, kai Vyriausybė priima nutarimą dėl tokios įrangos naudojimo.

5. Gyventojas turi teisę atsisakyti medicininės ar nemedicininės apšvitos procedūrų, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai toks atsisakymas nėra galimas.“

 

22 straipsnis. 25 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

25 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

23 straipsnis. 26 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

26 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

24 straipsnis. 27 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

27 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

25 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 8 straipsnio 3 dalį ir 26 straipsnį, įsigalioja 2011 m. spalio 1 d.

2. Šio įstatymo 8 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2011 m. gruodžio 1 d.

3. Radiacinės saugos centras per vieną mėnesį nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka perduoda ar laikinai perduoda Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai licencijų ir laikinųjų leidimų verstis branduolinės energetikos srities veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, numatyta šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje keičiamo Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, išduotų branduolinės energetikos objektus eksploatuojančioms organizacijoms, paraiškos ir šių licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimo dokumentų originalus arba pateikia šių dokumentų patvirtintas kopijas.

4. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija per 9 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos peržiūri šio straipsnio 3 dalyje nurodytus jai pateiktus dokumentus ir galiojančias licencijas ar laikinuosius leidimus, išduotus iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, ir, jeigu šis įstatymas ar kiti įstatymai nustato kitokias licencijų ar laikinųjų leidimų rūšis ar veiklos, kuriai išduota licencija arba laikinasis leidimas, sąlygas, ir, jeigu licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimas veiklai, kuriai iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo išduota Radiacinės saugos centro licencija ar laikinasis leidimas, po šio įstatymo įsigaliojimo priskiriamas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos kompetencijai ir šis įstatymas ar kiti įstatymai nustato kitokias licencijų ar leidimų rūšis ar veiklos, kuriai išduota licencija arba leidimas, sąlygas, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas, Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai peržiūrėjus dokumentus, kurie buvo pateikti licencijai ar laikinajam leidimui gauti, ir nenustačius trūkumų, išduoda šiame įstatyme nustatytą atitinkamą licenciją ar laikinąjį leidimą arba pakeičia Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatyme nurodytą licenciją ir kreipiasi į Radiacinės saugos centrą prašydamas panaikinti išduotų licencijų ar laikinųjų leidimų galiojimą. Jeigu nustatoma, kad turimų dokumentų nepakanka sprendimui priimti, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija kreipiasi į licencijos ar laikinojo leidimo turėtoją ir prašo pateikti dokumentus, reikalingus šiame įstatyme nurodytai licencijai ar laikinajam leidimui išduoti. Licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas šiuos dokumentus privalo pateikti ne vėliau kaip per Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų.

 

26 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms institucijoms

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kitos institucijos pagal savo kompetenciją iki šio įstatymo 25 straipsnyje nurodytų datų parengia ir patvirtina šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ