LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO
6 IR 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. birželio 28 d. Nr. XI-1538

Vilnius

 

(Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2002, Nr. 2-49;
2003, Nr.
61-2763; 2004, Nr. 60-2121; 2005, Nr. 47-1558; 2010, Nr. 54-2646)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 5 dalies 8 punkto pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 5 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) nustato ir kontroliuoja išmetamų (išleidžiamų, paskleidžiamų) į aplinką teršalų (išskyrus radionuklidus) normas bei apskaitos tvarką, nustato leidimų išmesti (išleisti, paskleisti) teršalus (išskyrus radionuklidus) išdavimo tvarką;“.

 

2 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 1 dalį, 2 ir 3 dalis pripažinti netekusiomis galios ir visą straipsnį išdėstyti taip:

21 straipsnis. Radioaktyviųjų medžiagų gamyba ir naudojimas

Radioaktyviųjų medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų bei kitų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimo, saugojimo, apskaitos, dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekynus, dezaktyvacijos, įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje tvarką nustato Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas, Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. spalio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________