LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO

Į S A K Y M A S

 

Dėl PROKURORŲ IR ASMENŲ, PATEIKUSIŲ PRAŠYMUS TARNAUTI PROKURORAIS, SVEIKATOS TIKRINIMŲ tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2011 m. birželio 27 d. Nr. V-639/1V-487/I-154

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo (Žin., 1994, Nr. 81-1514; 2003, Nr. 42-1919, Nr. 123-5584) 26 straipsnio 3 dalies 2 punktu ir 53 straipsniu:

1. T v i r t i n a m e Prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos tikrinimų tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t a m e netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. V-774/1V-460/I-159 „Dėl Prokurorų sveikatos tikrinimo tvarkos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-159).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                           Raimondas Šukys

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis

 

Generalinis prokuroras                                                                 Darius Valys

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. birželio 27 d. įsakymu

Nr. V-639/1V-487/I-154

 

PROKURORŲ IR ASMENŲ, PATEIKUSIŲ PRAŠYMUS TARNAUTI PROKURORAIS, SVEIKATOS TIKRINIMŲ tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prokurorų ir asmenų, pateikusių prašymus tarnauti prokurorais, sveikatos tikrinimų tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja asmenų, pateikusių prašymą tarnauti prokurorais, ir prokurorų sveikatos būklės reikalavimus ir privalomų sveikatos tikrinimų (toliau – sveikatos tikrinimai) atlikimo tvarką.

2. Sveikatos tikrinimų tikslas – įvertinti, ar asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, ir prokuroro sveikatos būklė yra tinkama eiti prokuroro pareigas.

3. Asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, ir prokuroro sveikatą tikrina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinė medicinos ekspertizės komisija (toliau – CMEK).

4. Asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, privalo pasitikrinti sveikatą CMEK ir pateikti CMEK išvadą, įrašytą į Medicininį pažymėjimą (medicininės apskaitos forma Nr. 046/a, nurodyta Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 1999, Nr. 103-2972) (toliau – forma Nr. 046/a) ir į Asmens privalomojo sveikatos tikrinimo kortelę (medicininės apskaitos forma Nr. 049/a, nurodyta Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše) (toliau – forma Nr. 049/a).

5. Prokuroras privalo periodiškai, ne rečiau kaip kas 5 (penkerius) metus, pasitikrinti sveikatą CMEK ir pateikti CMEK išvadą, įrašytą į formą Nr. 046/a.

6. Prokuroras, kuriam išduotas šaunamasis ginklas (siekia jį gauti), privalo periodiškai, ne rečiau kaip kas 3 (trejus) metus, pasitikrinti sveikatą CMEK ir pateikti CMEK išvadą, įrašytą į formą Nr. 049/a, ir, jei reikia, į formą Nr. 046/a.

7. Generalinis prokuroras, remdamasis tarnybinio patikrinimo, Prokurorų atestacijos komisijos ar Prokurorų etikos komisijos išvadomis, gali nurodyti prokurorui ne eilės tvarka pasitikrinti sveikatą. Tokiu atveju prokuroras privalo per 5 darbo dienas pasitikrinti sveikatą CMEK ir pateikti CMEK išvadą, įrašytą į formą Nr. 046/a, dėl sveikatos būklės tinkamumo eiti prokuroro pareigas.

8. Siuntimo pasitikrinti sveikatą formą tvirtina generalinis prokuroras. Siuntimus pasitikrinti sveikatą asmenims, pateikusiems prašymą tarnauti prokurorais, ir prokurorams generalinio prokuroro nustatyta tvarka užpildo, registruoja ir išduoda Generalinės prokuratūros Personalo valdymo ir vidaus tyrimų skyrius.

9. CMEK išvada, įrašyta į formą Nr. 046/a, ir, jei reikia, įrašyta į formą Nr. 049/a, pateikiama Generalinės prokuratūros Personalo valdymo ir vidaus tyrimų skyriui.

 

II. SVEIKATOS TIKRINIMO TVARKA

 

10. Prieš pradėdama sveikatos tikrinimą, CMEK kiekvienam asmeniui, pateikusiam prašymą tarnauti prokuroru, ir prokurorui užpildo asmens sveikatos istoriją (medicininės apskaitos forma Nr. 025/a, nurodyta Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše) (toliau – forma Nr. 025/a).

11. Prieš pradedant sveikatos tikrinimą asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroras pasirašo sutikimą, įrodantį jo valią, kad sutinka, kad jo asmens ir ypatingi asmens duomenys (duomenys apie jo sveikatą) bus tvarkomi sveikatos tikrinimo metu. Jei asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroras atsisako pasirašyti nurodytą sutikimą, sveikatos tikrinimas nepradedamas, apie tai asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroras iš karto informuojamas.

12. Asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroras CMEK pateikia:

12.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu;

12.2. siuntimą pasitikrinti sveikatą, nurodytą aprašo 8 punkte;

12.3. paskutinių 5 (penkerių) metų (atliekant periodinį sveikatos tikrinimą – laikotarpio nuo paskutinio sveikatos tikrinimo) asmens sveikatos istorijos sunumeruotą ir patvirtintą kopiją (forma Nr. 025/a) iš Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka jo pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (šeimos arba vidaus ligų gydytojo), kurioje turi būti šių atliktų laboratorinių ir funkcinės diagnostikos tyrimų duomenys: bendrojo kraujo, gliukozės kiekio kraujyje, bendrojo šlapimo, krūtinės ląstos apžvalginės rentgenogramos arba fluorogramos (atliktų buvus klinikinių arba epidemiologinių indikacijų) ir elektrokardiogramos aprašymai: už šiame punkte nurodytos asmens sveikatos istorijos kopiją ir nurodytus laboratorinius ir funkcinės diagnostikos tyrimus asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroras sumoka pats Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

12.4. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka jo pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnaujančios psichikos sveikatos centro ir, jeigu yra, priklausomybės ligų centro (kabineto) išduotą formą Nr. 027/a, patvirtinančią, kad jam asmens sveikatos priežiūros paslaugos nėra teiktos arba yra teiktos ir (ar) jis yra įrašytas į gydytojo psichiatro įskaitą;

12.5. mokėjimo už sveikatos tikrinimą kvitą (taikoma asmenims, pateikusiems prašymus tarnauti prokurorais).

13. Sveikatos tikrinimų metu vertinami pateikti ne seniau kaip prieš 60 kalendorinių dienų iki sveikatos tikrinimo pirmos dienos atlikti laboratoriniai tyrimai, elektrokardiogramos ir jeigu buvo dėl klinikinių arba epidemiologinių indikacijų ne seniau kaip prieš 1 (vienerius) metus atliktos krūtinės ląstos apžvalginės rentgenogramos arba fluorogramos aprašymai.

14. Sveikatos tikrinimą atlieka šių profesinių kvalifikacijų gydytojai:

14.1. vidaus ligų gydytojas (arba šeimos gydytojas);

14.2. gydytojas chirurgas (arba gydytojas ortopedas traumatologas, abdominalinės chirurgijos gydytojas);

14.3. gydytojas neurologas;

14.4. gydytojas psichiatras;

14.5. gydytojas oftalmologas;

14.6. gydytojas otorinolaringologas.

15. CMEK, atlikdama sveikatos tikrinimą, gali:

15.1. siekdama patikslinti diagnozę ar įtarusi sveikatos sutrikimą, dėl kurio prokuroro ar asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, sveikatos būklė gali būti netinkama eiti prokuroro pareigas, nukreipti asmenį, pateikusį prašymą tarnauti prokuroru, ar prokurorą į kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas konsultacijoms gauti (į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroras, privalo kreiptis ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas); tokiu atveju tolesni jo laboratoriniai ir funkcinės diagnostikos tyrimai ar tolesnis gydymas apmokamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

15.2. kreiptis raštu ir gauti iš kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų duomenis apie asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroro sveikatos būklę.

16. Jeigu asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroras nesutinka išsitirti dėl diagnozės patikslinimo ar dėl sveikatos sutrikimo įtarimo arba atsisako vykdyti profesinės kvalifikacijos gydytojo nurodymus dėl konsultavimo, sveikatos tikrinimas nutraukiamas. Tokiu atveju sveikatos tikrinimo nutraukimas įforminamas raštu su asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroro parašu, šiems asmenims atsisakius pasirašyti – su CMEK pirmininko ir dviejų CMEK profesinių kvalifikacijų gydytojų parašais. Apie sveikatos tikrinimo nutraukimą CMEK per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Generalinę prokuratūrą.

17. CMEK gydytojas psichiatras privalo tikrinti, ar asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroras nebuvo įrašytas į psichikos sveikatos centro gydytojo psichiatro įskaitą. Į formą Nr. 025/a įrašomi asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroro atsakymai į klausimus, ar per pastaruosius 5 (penkerius) metus anonimiškai, privačiai nesigydė pas gydytojus psichiatrus. Savo atsakymus asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroras patvirtina parašu.

18. Prokuroro, kuriam išduotas šaunamasis ginklas (siekia jį gauti), sveikata tikrinama vadovaujantis Asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, medicininio patikrinimo tvarka ir atsižvelgiant į Ligų ir sveikatos problemų, dėl kurių negalima tinkamai naudotis civiliniais ginklais, sąrašą, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 221 (Žin., 1997, Nr. 42-1039; 1998, Nr. 25-654).

19. Kiekvienas CMEK profesinės kvalifikacijos gydytojas asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroro sveikatos tikrinimo duomenis ir sveikatos tikrinimo rezultatus įrašo į formą Nr. 025/a, ir, jei reikia, – į formą Nr. 049/a. Įrašomus sveikatos tikrinimų duomenis ir rezultatus kiekvienas profesinės kvalifikacijos gydytojas patvirtina savo parašu ir asmeniniu spaudu.

20. Užbaigus sveikatos tikrinimą, prokurorui išrašoma forma Nr. 046/a ir, jei reikia, forma Nr. 049/a, o asmeniui, pateikusiam prašymą tarnauti prokuroru – formos Nr. 046/a ir Nr. 049/a. Šiose formose, atsižvelgiant į profesinių kvalifikacijų gydytojų ištyrimo rezultatus, įrašoma išvada dėl asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroro sveikatos būklės tinkamumo eiti prokuroro pareigas ir (ar) turėti šaunamąjį ginklą, kurią savo parašu, asmeniniu spaudu ir CMEK antspaudu patvirtina CMEK pirmininkas.

 

III. REIKALAVIMAI PROKURORŲ IR ASMENŲ, PATEIKUSIŲ PRAŠYMUS TARNAUTI PROKURORAIS, SVEIKATAI

 

21. Ligos ir sveikatos problemos, dėl kurių asmens, pateikusio prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroro sveikatos būklė yra netinkama eiti prokuroro pareigų, sąrašas:

21.1. organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai:

21.1.1. F 00–F 04, F 05.1, F 07;

21.1.2. F05, F06, F09 (išskyrus, jei po sutrikimo stabili būklė, prilygstanti visiškam pasveikimui, be medikamentinio gydymo trunka ne mažiau 2 (dvejus) metus);

21.2. psichikos ir elgesio sutrikimai, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas: F 10–F 19, (išskyrus F 1x.0–F 1x.1, F17)*;

21.3. šizofrenija, šizotipinis ir kliedesiniai sutrikimai: F 20–F 29;

21.4. nuotaikos (afektiniai) sutrikimai:

21.4.1. F 30, F 32.0, F 32.1, F 34, F 38, (išskyrus jei po sutrikimo stabili būklė, prilygstanti visiškam pasveikimui, be medikamentinio gydymo trunka ne mažiau kaip 2 (dvejus) metus);

21.4.2. F 30.1–F 30.9, F 31, F 32.2–32.9, F 33, F 39 (išskyrus jei po sutrikimo stabili būklė, prilygstanti visiškam pasveikimui, be medikamentinio gydymo trunka ne mažiau kaip 5 (penkis) metus);

21.5. neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai: F 40–F 48 (išskyrus jei po sutrikimo stabili būklė, prilygstanti visiškam pasveikimui, be medikamentinio ir (ar) psichoterapinio gydymo trunka ne mažiau kaip 2 (dvejus) metus);

21.6. elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais sutrikimais ir somatiniais veiksniais:

21.6.1. F 50, F 51, F 53.0, F 53.8, F 54, F 55, F 59 (išskyrus jei po sutrikimo stabili būklė, prilygstanti visiškam pasveikimui, be medikamentinio ir (ar) psichoterapinio gydymo trunka ne mažiau kaip 2 (dvejus) metus);

21.6.2. F 53.1, F 53.9 (išskyrus jei po sutrikimo stabili būklė, prilygstanti visiškam pasveikimui, be medikamentinio gydymo trunka ne mažiau kaip 5 (penkis) metus);

21.7. suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimai: F 60–F 69;

21.8. protinis atsilikimas F 70–F 79;

21.9. elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje: F 80–F 98 (tais atvejais, kai ankstesnis jų buvimas sutrikdo dabartinę individo darbinę, psichologinę ir socialinę adaptaciją);

21.10. išsėtinė (dauginė) sklerozė, esant išreikštų asmenybės sutrikimų: G 35;

21.11. Huntingtono liga: G 10;

21.12. Alzheimerio liga: G 30;

21.13. apribota smegenų atrofija: G 31.0;

21.14. Menjero liga: H 81.0;

21.15. labirintitas: H 83.0;

21.16. senatvinis kurtumas (presbiakuzija >70 dB): H 91.1;

21.17. kurčnebylumas, neklasifikuojamas kitur: H 91.3;

21.18. stabilus III laipsnio prikurtimas, išskyrus, kai klausos reabilitacija klausos aparatais kalbos zonoje yra 40 ir mažiau dB;

21.19. abiakio matymo nebuvimas; regos aštrumas geriau matančia akimi su korekcija mažesnis kaip 0,1. Spalvų juslės sutrikimas (dichromazijos tipo), akipločio susiaurėjimas <10° nuo fiksacijos taško geriau matančia akimi;

21.20. sunki cukrinio diabeto forma su dauginėmis komplikacijomis arba terminaliniu organo ar organų funkcijos sutrikimu;

21.21. sudėtingi, nepagydomi širdies ritmo sutrikimai, trikdantys hemodinamiką;

21.22. lėtinės širdies ir kraujagyslių sistemos ligos su gydymui rezistentiniu širdies nepakankamumu C, D stadijos, apibūdinamu sutrikusia funkcine būkle, vertinama III–IV NYHA funkcine klase;

21.23. lėtinis kvėpavimo funkcijos nepakankamumas, kai yra nustatomas arterinio kraujo PaO2<60mmHg, PaCO2>50mmHg, pH 7,35–7,45;

21.24. III laipsnio lėtinis inkstų funkcijos nepakankamumas, kai glomerulų filtracija mažesnė 30 ml/min;

21.25. lėtinės kepenų ligos su III laipsnio kepenų funkcijos nepakankamumu;

21.26. išplitusios progresuojančios onkologinės ligos, kai nėra galimas radikalus gydymas ir paciento ligos ir gyvenimo prognozė bloga;

21.27. abiejų plaštakų keturių pirštų, įskaitant pirmąjį, trūkumas.

* x – reiškia bet kurį ketvirtojo ženklo poskyrį nuo 0 iki 9.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. CMEK išvada, įrašyta į formą Nr. 046/a, galioja ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus, o įrašyta į formą Nr. 049/a – ne ilgiau kaip 3 (trejus) metus.

23. Už prokurorų sveikatos tikrinimus apmokama iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrui skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

24. Jei asmuo, pateikęs prašymą tarnauti prokuroru, ar prokuroras nesutinka su CMEK išvada, gali ją apskųsti teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

_________________