LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŪKININKO ŪKIO ĮSTATYMO

10 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. birželio 23 d. Nr. XI-1510

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537; 2004, Nr. 171-6298; 2009, Nr. 25-980)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio 5 dalies pripažinimas netekusia galios

10 straipsnio 5 dalį pripažinti netekusia galios.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ