LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10, 33, 85, 92 IR 93 STRAIPSNIŲ

PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. birželio 21 d. Nr. XI-1494

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179;
2009, Nr.
93-3986; 2010, Nr. 25-1174; 2011, Nr. 2-36)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 8 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) pirkimams, kuriems turi būti taikomi specialūs informacijos apsaugos reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos įstatymuose ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktuose;“.

2. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) pirkimams, susijusiems su Lietuvos kariuomenės karinių vienetų dislokavimu užsienio valstybėse pagal tarptautinį susitarimą;“.

3. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) pirkimams, kuriems taikomas Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas ir kuriems Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas netaikomas vadovaujantis jo 3 straipsnio nuostatomis.“

 

2 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 33 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;“.

2. Papildyti 33 straipsnio 2 dalį 8 punktu:

8) yra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, arba dėl tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.“

3. Pakeisti 33 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Jeigu tiekėjas negali pateikti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų šio straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 2 ar 3 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija arba šalyse, kuriose ji netaikoma, – oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko, o šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytais atvejais, kai tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs veiklos, šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytu atveju, kai nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, ir šio straipsnio 2 dalies 4 ir 8 punktuose nurodytais atvejais – ir laisvos formos tiekėjo deklaracija.“

 

3 straipsnis. 85 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 85 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytas organizacijas, atlikdama supaprastintus pirkimus, privalo vadovautis šio įstatymo I skyriaus, 24 straipsnio 2 dalies 5, 9, 23 punktų, 3 ir 5 dalių (išskyrus neskelbiamą pirkimą, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas, jeigu perkančioji organizacija mano, kad tokia informacija yra nereikalinga), 27 straipsnio 1 dalies, 40 straipsnio, 41 straipsnio 1 dalies, IV ir V skyrių reikalavimais (atlikdama mažos vertės pirkimus, neprivalo vadovautis šio įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 5, 7, 8 dalių, 18 straipsnio 1, 2, 3, 6 dalių, 24 straipsnio 2 dalies 5, 9, 23 punktų, 3 ir 5 dalių, 27 straipsnio 1 dalies, 40 straipsnio reikalavimais).“

 

4 straipsnis. 92 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 92 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Perkančioji organizacija apie supaprastintą pirkimą gali neskelbti, jeigu yra bent viena iš šio straipsnio 37 dalyse nurodytų sąlygų. Atlikdama supaprastintą neskelbiamą pirkimą šio straipsnio 3 dalies 1, 2, 6 punktuose, 4 dalies 1 punkte, 5 dalies 1, 2, 4, 5 punktuose, 6 dalies 1, 5 punktuose, 7 dalies 1 punkte nurodytais atvejais ir priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, perkančioji organizacija privalo paskelbti informacinį pranešimą šio įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka, o pirkimo sutartį sudaryti ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacinio pranešimo paskelbimo dienos.“

 

5 straipsnis. 93 straipsnio 2 dalies pakeitimas

93 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „raštu šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytomis priemonėmis“ įrašyti žodžius „faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnio 2 ir 3 dalis, įsigalioja 2011 m. rugpjūčio 21 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnio 2 ir 3 dalys įsigalioja 2011 m. rugpjūčio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________