VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 27 D. ĮSAKYMO Nr. B1-173 „DĖL VIŠČIUKŲ BROILERIŲ LAIKYMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. birželio 10 d. Nr. B1-255

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 23 d. nutarimu Nr. 324 „Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžias biudžetines įstaigas“ (Žin., 2011, Nr. 36-1709) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 145-7459):

1. Pakeičiu:

1.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. balandžio 27 d. įsakymą Nr. B1-173 „Dėl Viščiukų broilerių laikymo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 50-2470):

1.1.1. įrašau preambulėje vietoj oficialaus paskelbimo šaltinio „1999, Nr. 90-2639“ oficialaus paskelbimo šaltinį „2010, Nr. 148-4563“ ir vietoj skaičiaus ir žodžio „14 punktu“ skaičius ir žodžius „1 dalies 9 punktu ir 3 dalimi“,

1.1.2. išdėstau 2 punktą taip:

2. Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės ir Vidaus audito skyriams.“;

1.2. Viščiukų broilerių laikymo reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. B1-173, ir jų 5 punkte vartojamą sąvoką „Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba“ išdėstau taip:

Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – teritorinė VMVT) –Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. liepos 1 d.

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius