VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2006 M. gegužės 25 D. ĮSAKYMO Nr. B1-535 „DĖL VIETINei RINKai SKIRTOS SMULKINTOS MĖSOS SPECIALIųjų ŽENKLINIMO reikalavimŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. birželio 9 d. Nr. B1-251

Vilnius

 

Siekdamas įgyvendinti 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1162/2009, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004 pereinamojo laikotarpio įgyvendinimo priemonės (OL 2009 L 314, p. 10), nuostatas,

pakeičiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. B1-535 „Dėl Vietinei rinkai skirtos smulkintos mėsos specialiųjų ženklinimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 104-3993) ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIETINei RINKai SKIRTOS SMULKINTOS MĖSOS SPECIALIųjų ŽENKLINIMO reikalavimŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15) ir įgyvendindamas 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1162/2009, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004 pereinamojo laikotarpio įgyvendinimo priemonės (OL 2009 L 314, p. 10), 4 straipsnio 3 dalies nuostatas:

1. Tvirtinu pridedamus Vietinei rinkai skirtos smulkintos mėsos specialiuosius ženklinimo reikalavimus.

2. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę:

2.1. iki 2011 m. birželio 30 d. Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybai;

2.2. nuo 2011 m. liepos 1 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vidaus audito skyriaus Maisto ir veterinarinės kontrolės poskyriui.“

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus

2006 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. B1-535

(Valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus

2011 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. B1-251 redakcija)

 

VIETINei RINKai SKIRTOS SMULKINTOS MĖSOS
SPECIALIEJI ŽENKLINIMO reikalavimai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinei rinkai skirtos smulkintos mėsos specialiųjų ženklinimo reikalavimų (toliau – Reikalavimai) tikslas:

1.1. sudaryti galimybę gyvūninio maisto tvarkymo subjektams tiekti vietinei rinkai smulkintą mėsą, nukrypstant nuo smulkintos mėsos sudėties kriterijų pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1162/2009, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004 pereinamojo laikotarpio įgyvendinimo priemonės (OL 2009 L 314, p. 10), 4 straipsnio 3 dalies reikalavimus;

1.2. nustatyti smulkintos mėsos, tiekiamos vietinei rinkai, specialiuosius ženklinimo reikalavimus.

2. Reikalavimai netaikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, ruošiantiems smulkintą mėsą asmeniniam vartojimui ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su ūkine komercine veikla, tenkinti.

3. Reikalavimai taikomi gyvūninio maisto tvarkymo subjektams, gaminantiems smulkintą mėsą, kurios sudėties kriterijai neatitinka reglamento (EB) Nr. 1162/2009 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų smulkintos mėsos sudėties kriterijų, ir patvirtintiems pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 patvirtintą Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašą (Žin., 2006, Nr. 8-312).

4. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Smulkinta mėsa – malta iškaulinėta ar kitu nustatytu smulkinimo būdu gauta mėsa, į kurią gali būti pridėta mažiau nei 1 % druskos.

Vietinė rinka – Lietuvos Respublikos teritoriją apimanti rinka.

Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

5. Vietinei rinkai skirta smulkinta mėsa turi būti gaminama vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319), 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. B1-6 patvirtintų Šviežios mėsos, smulkintos mėsos ir mėsos pusgaminių tvarkymo mėsinėse taisyklių (Žin., 2009, Nr. 8-290), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ (Žin., 2005, Nr. 110-4023) ir kitų teisės aktų reikalavimais.

6. Smulkinta mėsa turi būti suženklinta vadovaujantis 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000, nustatančio galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojančio jautienos bei jos produktų ženklinimą ir panaikinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL 2004 specialusis leidimas, 3 skyrius, 30 tomas, p. 248), 2000 m. rugpjūčio 25 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1825/2000, nustatančio išsamias Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1760/2000 taikymo taisykles jautienos ir jos produktų ženklinimui (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 30 tomas, p. 259), 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų (OL 2005 L 338, p. 1) 6 straipsnio ir Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 (Žin., 2003, Nr. 13-530), reikalavimais.

 

II. SPECIALIEJI SMULKINTOS MĖSOS ŽENKLINIMO REIKALAVIMAI

 

7. Smulkintos mėsos ženklinimo informacijoje turi būti nurodyta konkretaus gyvūno, iš kurio ji pagaminta, rūšis.

8. Jei smulkinta mėsa pagaminta iš kelių gyvūnų rūšių mėsos, ženklinimo informacijoje turi būti nurodyta (pasirinktinai):

8.1. kad tai smulkinta mėsa, nurodant gyvūnų mėsos rūšis (pvz., smulkinta kiauliena ir jautiena);

8.2. kad tai maišyta smulkinta mėsa, nurodant gyvūnų mėsos rūšis (pvz., maišyta smulkinta jautiena ir kiauliena).

9. Jei gaminama Reikalavimų 8 punkte nurodyta smulkinta mėsa, privaloma šalia pavadinimo nurodyti jos sudėtį procentais pagal atskiras mėsos rūšis arba tokią produkciją ženklinti užrašu „Sudėtis: ...“.

10. Smulkintos mėsos ženklinimo informacijoje turi būti nurodytas riebalų kiekis procentais užrašant: „Riebumo procentas ne didesnis kaip ...“.

11. Tiekiant vartotojui sveriamą smulkintą mėsą, Reikalavimų 9 ir 10 punktuose nurodyta informacija turi būti pateikta kainų etiketėse.

12. Smulkintos mėsos pakuotė turi būti paženklinta nacionaliniu atpažinimo žymeniu, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. B1-373 patvirtintu Nacionalinio atpažinimo žymens ir nacionalinio sveikumo ženklo naudojimo tvarkos aprašu (Žin., 2007, Nr. 41-1566).

 

III. SMULKINTOS MĖSOS LABORATORINIAI TYRIMAI

 

13. Gyvūninio maisto tvarkymo subjektai atsako už smulkintos mėsos:

13.1. riebalų kiekio tyrimus, kurie turi būti atliekami pagal gyvūninio maisto tvarkymo subjektų patvirtintas Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemos programas;

13.2. mikrobiologinius tyrimus pagal reglamento (EB) Nr. 2073/2005 reikalavimus.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų valstybinė veterinarinė kontrolė vykdoma pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 75), nuostatas.

15. Gyvūninio maisto tvarkymo subjektas, pažeidęs šiuos Reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________