LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL KURĄ DEGINANČIO ĮRENGINIO VARDINĖS ŠILUMINĖS GALIOS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. birželio 13 d. Nr. 1-148

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymoin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118; 2008, Nr. 135-5228; 2009, Nr. 10-352; 2010, Nr. 67-3337) 6 straipsnio 3 punktu ir 18 straipsnio 4 dalies 2 punktu:

1. Tvirtinu Kurą deginančio įrenginio vardinės šiluminės galios nustatymo tvarkos aprašą.

2. Pavedu Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos atlikti funkcijas, numatytas Kurą deginančio įrenginio vardinės šiluminės galios nustatymo tvarkos apraše.

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1-148

 

KURĄ DEGINANČIO ĮRENGINIO VARDINĖS ŠILUMINĖS GALIOS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kurą deginančio įrenginio vardinės šiluminės galios nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato sąlygas ir reikalavimus, kuriais vadovaujantis turi būti nustatoma iš naujo kurą deginančio įrenginio vardinė šiluminė galia.

2. Kurą deginančio įrenginio vardinė šiluminė galia gali būti nustatyta iš naujo, jei katilinė ir (ar) elektrinė yra rekonstruojama ar remontuojama (keičiama naudojamo kuro rūšis, keičiasi kuro degimo režimas) ar dėl kitų aplinkybių, turinčių įtakos kuro deginimo įrenginio šiluminei galiai.

3. Kurą deginančio įrenginio vardinė šiluminė galia nustatoma energijos galingumo vienetais MW (megavatais).

4. Tvarkos apraše vartojamos šios sąvokos:

Kurą deginantis įrenginys – katilas arba katilų grupė, esanti energetiniame objekte, kuriame kuras oksiduojamas norint panaudoti deginimo proceso metu gaunamą šilumą. Jeigu du arba daugiau atskirų įrenginių (katilų) įrengiami taip, kad, atsižvelgiant į techninius ir ekonominius veiksnius, jų išmetamosios dujos gali būti šalinamos per bendrą kaminą (dūmtraukį – taršos šaltinį), iš tokių įrenginių (katilų) susidedantis darinys turi būti laikomas vienu įrenginiu.

Kurą deginančio įrenginio vardinė šiluminė galia – didžiausia šiluminė galia, kurią nustato gamintojas, ir garantuoja, kad ją galima išlaikyti nepertraukiamo naudojimo metu, esant gamintojo nurodytam šiluminio naudingumo koeficientui.

Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakyme Nr. 486 „Dėl išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo“ (Žin., 2001, Nr. 88-3100).

 

II. KURĄ DEGINANČIO ĮRENGINIO VARDINĖS ŠILUMINĖS GALIOS NUSTATYMO TVARKA

 

5. Veiklos vykdytojas, eksploatuojantis kurą deginantį įrenginį, turi teisę patikslinti kurą deginančio įrenginio vardinę šiluminę galią (toliau – vardinė šilumos galia), jei yra pasikeitusios sąlygos, kaip nurodyta Tvarkos aprašo 2 punkte.

6. Veiklos vykdytojo, eksploatuojančio kurą deginantį įrenginį, prašymu vardinę šiluminę galią nustato Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – Valstybinė energetikos inspekcija).

7. Vardinė šiluminė galia gali būti nustatoma iš naujo šiais trimis būdais:

7.1. pirmas būdas – pagal atitinkamą kuro rūšį ir kuro suvartojimą pagal formulę:

 

Q = (B*Qž)/3600, kurioje Q – vardinė šiluminė galia (patikslinta), MW; B – valandinis kuro suvartojimas, kg/h arba Nm3/h; Qž – kuro deginimo žemutinė šiluminė vertė, MJ/kg arba MJ/Nm3;

 

7.2. antras būdas – iš kurą deginančio įrenginio pagamintos (paskutinių 3 metų) šilumos energijos pagal formulę:

 

Q = Qi/T, kurioje Q – vardinė šiluminė galia (patikslinta), MW;

Qi – įrenginio faktinis didžiausias per mėnesį pagamintos šilumos energijos kiekis, MWh (per paskutinius 3 metus);

T – įrenginio per šį mėnesį (kai buvo pagamintas didžiausias šilumos energijos kiekis) darbo valandų skaičius valandomis;

 

7.3. trečias būdas – iš kuro deginančio įrenginio gaminamos šiluminės energijos ir naudingumo koeficiento pagal formulę:

Q = Qk/NK, kurioje Q – vardinė šiluminė galia (patikslinta), MW; Qk – įrenginio šiluminė galia, MW; NK – įrenginio naudingumo koeficientas.

Pasirenkamas toks vardinės šiluminės galios nustatymo būdas, kuris turi pakankamai skaičiavimo duomenų.

8. Veiklos vykdytojas, norintis patikslinti įrenginio vardinę šiluminę galią, Valstybinei energetikos inspekcijai turi pateikti šiuos duomenis:

8.1. informaciją pagal Tvarkos aprašo 1 priedą;

8.2. išrašus, susijusius su šilumine galia, iš katilų gamintojo dokumentacijos ir katilų bandymų metu sudarytų rėžiminių lentelių kopijas, pasirašytas atsakingų darbuotojų;

8.3. informaciją pagal Tvarkos aprašo 2 priedą, nurodant kurą deginančio įrenginio šilumos gamybos duomenis už paskutinius 3 metus;

8.4. kurą deginančio įrenginio, kuris neeksploatuojamas, atjungimo aktą. Toks įrenginys turi būti atjungtas nuo kuro tiekimo linijos aklėmis ir užplombuotas kurą atjungiančia uždaromąja armatūra. Tokiu atveju toks kurą deginantis įrenginys (katilas) negali būti įtraukiamas į kurą deginančio įrenginio sudėtį.

9. Valstybinė energetikos inspekcija, išnagrinėjusi pateiktus duomenis, per mėnesį išduoda pažymą apie kurą deginančio įrenginio patikslintą vardinę šiluminę galią.

Pažymoje turi būti nurodyta tokia informacija: įmonės pavadinimas, kuro deginančio įrenginio adresas, kamino atpažinties numeris, kurą deginančio įrenginio vardinė šiluminė galia (MW), prijungtų prie kuro tiekimo linijos katilų registracijos atpažinties numeriai, atjungtų nuo kuro tiekimo linijos katilų registracijos atpažinties numeriai.

10. Esant neigiamam sprendimui, Valstybinė energetikos inspekcija raštiškai pateikia veiklos vykdytojui pagrįstą atsakymą.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Ginčai, iškilę dėl vardinės šiluminės galios nustatymo, sprendžiami šalių susitarimu, o nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Kurą deginančio įrenginio vardinės

šiluminės galios nustatymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

___________________________________________________ KURĄ DEGINANČIO ĮRENGINIO DUOMENYS

(įmonės pavadinimas, kurą deginančio įrenginio adresas)

 

Eil. Nr.

Katilo registracijos atpažinties numeris

Tipas

Įrenginio paskirtis

Katilo vardinė šiluminė galia, MW

Atjungtas ar prijungtas prie kuro linijos katilas

Vartojama kuro rūšis

Dūmtraukio atpažinties Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonės vadovas                                                                                         ____________________________________

(vardas, pavardė)

 

_________________

 


Kurą deginančio įrenginio vardinės

šiluminės galios nustatymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

_____________________________________________ KURĄ DEGINANČIO ĮRENGINIO ŠILUMOS GAMYBOS DUOMENYS

(įmonės pavadinimas, kurą deginančio įrenginio adresas)

 

Mėnuo

Pagamintas šilumos energijos kiekis, MWh

Suvartotas kuro kiekis natūriniais vienetais (t, tūkst. m3 ir pan. ir  naftos ekvivalentu, t)

Vidutinė mėnesinė šiluminė galia, MW

Vidutinė oro temperatūra, °C

Maksimali mėnesio šiluminė galia, MW

20.. m.

20.. m.

20.. m.

20.. m.

20.. m.

20.. m.

20.. m.

20.. m.

20.. m.

20.. m.

20.. m.

20.. m.

20.. m.

20.. m.

20.. m.

spalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapkritis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gruodis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sausis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vasaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kovas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų šilumos kiekis elektros energijai gaminti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papildoma informacija:           1. Šiluminės galios rezervas, esant oro temperatūrai žemiau skaičiuotinos, MW.

2. Šiluminės galios didėjimas ateityje, MW.

 

Įmonės vadovas                                                                                         ____________________________________

(vardas, pavardė)

 

_________________