LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 28:2011 „BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO

 

2011 m. birželio 8 d. Nr. V-591

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099):

1. Tvirtinu Lietuvos medicinos normą MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. V-437 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28:2004 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 97-3597).

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-591

 

LIETUVOS MEDICINOS NORMA
MN 28 : 2011

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAS
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė

 

I. TAIKYMO SRITIS

 

1. Ši medicinos norma nustato bendrosios praktikos slaugytojo profesinės veiklos sritis, teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę.

2. Ši medicinos norma privaloma visiems Lietuvos Respublikos bendrosios praktikos slaugytojams, jų darbdaviams, taip pat institucijoms, rengiančioms ir tobulinančioms šiuos specialistus bei kontroliuojančioms jų veiklą.

 

II. NUORODOS

 

3. Medicinos norma parengta vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos teisės aktais:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 122-3099);

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512);

3.3. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995);

3.4. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2009, Nr. 145-6425);

3.5. Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 62-2224; 2009, Nr. 89-3801);

3.6. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (Žin., 2003, Nr. 70-3170);

3.7. Lietuvos Respublikos slaugos praktikos įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2009, Nr. 89-3801);

3.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 634 „Dėl bendrųjų reikalavimų medicinos normoms rengti patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 100-3192; 2003, Nr. 112-5031);

3.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-357 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 64-2914);

3.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (Žin., 2003, Nr. 79-3605);

3.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 55-1915);

3.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-14 „Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 7-290);

3.13. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-331 „Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 123-5055);

3.14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 137-5626);

3.15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1066 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus“ (Žin., 2008, Nr. 1-27);

3.16. Lietuvos higienos norma HN 66:2008 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2008, Nr. 22-822);

3.17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1037 „Dėl Specializuotos slaugos sričių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 152-6842);

3.18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1038 „Dėl profesinių kvalifikacijų, įgytų iki Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo įsigaliojimo, prilyginimo bendrosios praktikos slaugytojo profesinei kvalifikacijai, patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 152-6843);

3.19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1088 „Dėl Slaugos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 1-48);

3.20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 54-2660);

3.21. Lietuvos higienos norma HN 47-1:2010 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-644 (Žin., 2010, Nr. 90-4781);

3.22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-720 „Dėl Ligų, trukdančių asmenims teikti slaugos ir akušerijos paslaugas, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 99-5157).

 

III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

 

4. Medicinos normoje vartojami pagrindiniai terminai ir apibrėžimai:

Bendrosios praktikos slaugytojas – asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją.

Bendroji slaugos praktika – teisės aktų reglamentuotos bendrosios praktikos slaugytojo, turinčio galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją, teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

Būtinoji medicinos pagalba – pirmoji medicinos pagalba ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiama skubioji medicinos pagalba.

Slauga – asmens sveikatos priežiūros dalis, apimanti sveikatos ugdymą, stiprinimą ir išsaugojimą, ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką, sveikų ir sergančių asmenų fizinę, psichinę ir socialinę priežiūrą.

Slaugos rezultatai – paciento sveikatos būklė, įvertinta pagal pasirinktus kriterijus, nustatytus slaugos plane.

Slaugos procesas – sisteminga asmens sveikatos priežiūra, apimanti sveikatos būklės įvertinimą, slaugos planavimą, įgyvendinimą ir slaugos rezultatų vertinimą.

 

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

5. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija įgyjama aukštojoje mokykloje baigus mokslus pagal slaugos studijų programą. Užsienyje įgyta slaugytojo profesinė kvalifikacija pripažįstama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Teisę verstis bendrąja slaugos praktika turi asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją verstis bendrąja slaugos praktika.

7. Bendrosios praktikos slaugytojas verčiasi bendrąja slaugos praktika sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti bendrosios slaugos praktikos paslaugas ir (ar) kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais sveikatos priežiūros specialistais turi teikti ir bendrosios praktikos slaugytojas.

8. Bendrosios praktikos slaugytojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, šia medicinos norma, įstaigos, kurioje dirba, įstatais (nuostatais), vidaus tvarkos taisyklėmis bei savo pareiginėmis instrukcijomis.

 

V. TEISĖS

 

9. Bendrosios praktikos slaugytojas turi teisę:

9.1. verstis bendrąja slaugos praktika šios medicinos normos ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

9.2. turėti spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

9.3. tęsti studijas aukštojoje mokykloje, persikvalifikuoti, įgyti mokslinius laipsnius;

9.4. atsisakyti teikti slaugos paslaugas, jeigu darbo sąlygos kelia realų pavojų paciento, bendrosios praktikos slaugytojo sveikatai ar gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba;

9.5. gauti darbui būtiną informaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

9.6. į saugias ir sveikas darbo sąlygas;

9.7. dalyvauti įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos priemones;

9.8. dalyvauti mokslinėje tiriamojoje ir pedagoginėje veikloje, kuriant ir diegiant naujas slaugos ir informacijos technologijas;

9.9. teikti pasiūlymus, kaip gerinti darbo sąlygas slaugos paslaugų kokybei užtikrinti;

9.10. verstis specialiąja slaugos praktika Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

9.11. turi ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų teisių.

 

VI. PAREIGOS

 

10. Bendrosios praktikos slaugytojas privalo:

10.1. versdamasis slaugos praktika laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

10.2. pagal kompetenciją teikti būtinąją medicinos pagalbą;

10.3. teikti kokybiškas slaugos paslaugas;

10.4. tvarkyti slaugos dokumentaciją ir teikti statistikos ir kitus privalomosios atskaitomybės duomenis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.5. laikytis asmens sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklių;

10.6. vykdyti saugos darbe taisyklių ir higienos normų reikalavimus;

10.7. laikytis slaugos profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;

10.8. pastebėjęs kito sveikatos priežiūros specialisto padarytą klaidą, nedelsdamas turi informuoti tą klaidą padariusį asmenį ir jo tiesioginį vadovą;

10.9. teikti informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.10. tobulinti profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

10.11. laikytis licencijuojamos veiklos – slaugos praktikos – sąlygų;

10.12. naudoti medicinos prietaisų saugos techninio reglamento reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus, kurie instaliuojami, naudojami ir prižiūrimi vadovaujantis Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašu;

10.13. bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;

10.14. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.

 

VII. KOMPETENCIJA

 

11. Bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kompetenciją sudaro žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, kuriuos jis įgyja bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją suteikiančių studijų metu bei nuolat tobulindamas įgytą profesinę kvalifikaciją, atsižvelgdamas į nuolatinę slaugos mokslo ir praktikos pažangą.

12. Bendrosios praktikos slaugytojas turi žinoti:

12.1. nacionalinės ir tarptautinės sveikatos politikos nuostatas;

12.2. sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus;

12.3. sveikatos priežiūros įstaigų administravimo ypatumus;

12.4. asmens sveikatos priežiūros specialistų komandinio darbo ir komandos formavimo principus;

12.5. sveikatos stiprinimo principus ir ligų profilaktiką;

12.6. slaugos procesą, slaugos modelius;

12.7. darbuotojų saugos ir sveikatos principus;

12.8. higienos normų reikalavimus;

12.9. žmogaus organizmo sandarą, organų bei organų sistemų funkcijas;

12.10. įvairių amžiaus grupių asmenų fizinės ir psichikos raidos etapus ir jų ypatumus;

12.11. dažniausiai pasitaikančių organizmo sistemų ligų simptomus, plitimo būdus ir galimas komplikacijas;

12.12. medicinos prietaisų veikimo ir valdymo principus;

12.13. ėminių paėmimo ir gabenimo į laboratoriją tvarką;

12.14. vaistų farmakokinetikos ir farmakodinamikos pagrindus, vaistų laikymo taisykles ir vartojimo būdus;

12.15. pagrindinius medicininės reabilitacijos principus, metodus ir priemones;

12.16. mokslinių taikomųjų slaugos tyrimų atlikimo principus.

13. Bendrosios praktikos slaugytojas turi išmanyti:

13.1. socialinių, kultūrinių, ekonominių, istorinių ir (ar) politinių veiksnių įtaką žmogaus sveikatai;

13.2. profesinės etikos nuostatas;

13.3. žmogaus organizmo anatominius ir fiziologinius ypatumus įvairiais amžiaus tarpsniais;

13.4. bendras organizmo reakcijas į pažeidimą;

13.5. patologinius procesus, vykstančius žmogaus organizme;

13.6. biocheminius ir klinikinius tyrimus;

13.7. dietetikos principus;

13.8. specializuotos slaugos principus;

13.9. imunoprofilaktikos įtaką sveikatai;

13.10. skausmo valdymo principus;

13.11. tanatologijos pagrindus.

14. Bendrosios praktikos slaugytojas turi mokėti:

14.1. atpažinti ligų simptomus, žinoti plitimo būdus, galimas komplikacijas;

14.2. nustatyti įvairaus amžiaus asmenų slaugos poreikius;

14.3. psichikos sveikatos sutrikimų turinčių pacientų slaugos ypatumus;

14.4. nėščiosios ir pagimdžiusios moters slaugos ypatumus;

14.5. įvertinti slaugos veiksmų indikacijas ir kontraindikacijas;

14.6. medicinos prietaisų paruošimo dezinfekcijai ir sterilizacijai būdus.

15. Bendrosios praktikos slaugytojas turi gebėti:

15.1. nustatyti įvairaus amžiaus asmenų slaugos poreikius;

15.2. sudaryti individualų slaugos planą, jį koreguoti;

15.3. atlikti slaugos veiksmus:

15.3.1. paruošti slaugytojo darbo vietą pagal aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;

15.3.2. dirbti su medicinos prietaisais ir juos prižiūrėti;

15.3.3. paruošti tirpalus, skirtus valyti ir dezinfekuoti;

15.3.4. ruošti, pakuoti medicinos prietaisus sterilizacijai, juos sandėliuoti;

15.3.5. komplektuoti slaugos priemones;

15.3.6. paruošti pacientą diagnostiniams tyrimams, supažindinti su tyrimo eiga ir galimomis komplikacijomis;

15.3.7. stebėti paciento sveikatos būklę diagnostinių tyrimų metu;

15.3.8. paimti kraujo ėminius diagnostiniams tyrimams iš piršto, venos;

15.3.9. matuoti gliukozės kiekį kraujyje;

15.3.10. nustatyti kraujo grupę pagal ABO sistemą;

15.3.11. surinkti (paimti) šlapimo, išmatų, skreplių, skrandžio turinio mėginius diagnostiniam ištyrimui;

15.3.12. paimti, paruošti ir siųsti biologinės medžiagos mėginius diagnostiniam ištyrimui;

15.3.13. pasiruošti punkcijai, siųsti punktato mėginį diagnostiniam ištyrimui;

15.3.14. paruošti biopsinės medžiagos mėginį ir siųsti diagnostiniam ištyrimui;

15.3.15. įvertinti paciento higienos būklę;

15.3.16. atlikti odos ir jos priedų higieninę priežiūrą;

15.3.17. atlikti naujagimio bambutės tualetą;

15.3.18. plauti makštį, atlikti makšties instiliacijas;

15.3.19. plauti ausis, akis;

15.3.20. valyti nosies landas;

15.3.21. prižiūrėti burnos ertmę;

15.3.22. maudyti pacientą;

15.3.23. keisti paciento baltinius, patalynę;

15.3.24. vykdyti pragulų profilaktiką ir priežiūrą;

15.3.25. keisti paciento kūno padėtį;

15.3.26. transportuoti pacientą;

15.3.27. matuoti, vertinti ir registruoti kūno temperatūrą;

15.3.28. matuoti, vertinti ir registruoti kraujo spaudimą;

15.3.29. skaičiuoti, vertinti ir registruoti pulsą, kvėpavimo dažnį;

15.3.30. pasiruošti defibriliacijai ir asistuoti procedūros metu;

15.3.31. užrašyti EKG;

15.3.32. atlikti išorinį širdies masažą ir dirbtinį kvėpavimą;

15.3.33. matuoti gyvybinę plaučių talpą;

15.3.34. išsiurbti kvėpavimo takų sekretą;

15.3.35. atkurti viršutinių kvėpavimo takų praeinamumą orofaringiniu ar nazofaringiniu vamzdeliu;

15.3.36. taikyti deguonies terapiją;

15.3.37. prižiūrėti tracheostominį vamzdelį;

15.3.38. atlikti šlapimo pūslės kateterizavimą minkštu kateteriu;

15.3.39. prižiūrėti šlapimo pūslės kateterį;

15.3.40. stebėti, vertinti ir dokumentuoti paciento diurezę;

15.3.41. plauti šlapimo pūslę, atlikti šlapimo pūslės instiliaciją minkštu kateteriu;

15.3.42. atlikti injekciją (į odą, poodį, raumenis, veną);

15.3.43. paruošti dideles citostatikų dozes infuzijoms;

15.3.44. paruošti antibiotikus injekcijoms / infuzijoms;

15.3.45. pasiruošti ir atlikti lašelinę infuziją, keisti tirpalus;

15.3.46. pasiruošti ir atlikti kraujo ir jo komponentų transfuziją;

15.3.47. įkišti periferinės venos kateterį;

15.3.48. prižiūrėti periferinių ir centrinių kraujagyslių kateterius;

15.3.49. dirbti su švirkštinėmis pompomis ir lašų dozatoriais;

15.3.50. skiepyti vaikus ir suaugusiuosius teisės aktų nustatyta tvarka;

15.3.51. stebėti ir vertinti paciento skysčių balansą;

15.3.52. maitinti ir girdyti pacientą;

15.3.53. organizuoti maisto skirstymą ir jo pateikimą pacientui;

15.3.54. įvertinti naujagimio maitinimąsi;

15.3.55. prižiūrėti gimdyvės krūtis;

15.3.56. zonduoti ir plauti skrandį sąmoningam pacientui;

15.3.57. maitinti pacientą per zondą, stomą;

15.3.58. prižiūrėti enterinio maitinimo zondą;

15.3.59. paruošti parenterinio maitinimo tirpalą;

15.3.60. klizmuoti pacientą;

15.3.61. įkišti dujų vamzdelį ir jį prižiūrėti;

15.3.62. parinkti ir naudoti pakišamuosius indus;

15.3.63. naudoti ir keisti sauskelnes;

15.3.64. skatinti šlapinimosi refleksą;

15.3.65. prižiūrėti dirbtines kūno angas;

15.3.66. išdalyti, sugirdyti pacientams kietus ir (ar) skystus vaistus, stebėti jų poveikį, šalutines organizmo reakcijas;

15.3.67. dokumentuoti vaistų suvartojimą;

15.3.68. dėti vaginalines, rektalines žvakutes;

15.3.69. lašinti lašus į akis, nosį, ausis;

15.3.70. nustatyti regėjimo aštrumą;

15.3.71. nustatyti regėjimo refrakciją;

15.3.72. įvertinti periferinį matymą;

15.3.73. matuoti akispūdį;

15.3.74. tikrinti klausą šnabždesiu, kalba ir garsia kalba;

15.3.75. atlikti antropometrinius matavimus;

15.3.76. tepti tepalus;

15.3.77. stabdyti išorinį kraujavimą;

15.3.78. uždėti kompresus ir pavilgus;

15.3.79. paruošti ir naudoti gydomąsias voneles;

15.3.80. uždėti šilumos ar šalčio aplikacijas;

15.3.81. tvarstyti, prižiūrėti žaizdas, išimti žaizdos siūlus;

15.3.82. uždėti imobilizacinius įtvarus, gipso tvarsčius dalyvaujant gydytojui ortopedui traumatologui ar gydytojui chirurgui;

15.3.83. prižiūrėti drenus;

15.3.84. paruošti pacientą operacijai;

15.3.85. nustatyti skausmo intensyvumą naudojant skausmo skales;

15.3.86. vykdyti hospitalinių infekcijų prevenciją, jų registraciją;

15.3.87. suteikti reikiamą informaciją pacientui ir jo artimiesiems išleidžiant pacientą į namus ar kitą sveikatos priežiūros įstaigą;

15.3.88. mokyti pacientą ir jo artimuosius;

15.3.89. organizuoti mirusiojo kūno sutvarkymą;

15.3.90. tvarkyti medicinines atliekas;

15.3.91. vadovaujantis gydytojo paskyrimais tiksliai ir metodiškai atlikti paskirtas procedūras (intervencijas);

15.4. vertinti slaugos rezultatus;

15.5. dirbti asmens sveikatos priežiūros specialistų komandoje;

15.6. teikti būtinąją medicinos pagalbą;

15.7. pildyti ir tvarkyti slaugos dokumentaciją, dirbti su įdiegtomis kompiuterinėmis programomis;

15.8. susirasti, tvarkyti, kaupti, sisteminti ir perduoti informaciją;

15.9. atlikti mokslinius taikomuosius slaugos tyrimus, vykdyti slaugos mokslo ir praktikos sklaidą;

15.10. vertinti ir registruoti sąmonės būklę;

15.11. suteikti pagalbą vemiančiam pacientui;

15.12. padėti sunkiai vaikštantiems pacientams eiti, jei reikia, panaudoti pagalbines priemones.

 

VIII. ATSAKOMYBĖ

 

16. Bendrosios praktikos slaugytojas už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą jam priskirtų funkcijų vykdymą ar bioetikos reikalavimų pažeidimą, taip pat už pareigų viršijimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________