Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. RUGPJŪČIO 13 d. nutarimo nr. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2011 m. birželio 8 d. Nr. 661

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-4606; 2005, Nr. 97-3654):

1. Papildyti 16 punktą ketvirtąja pastraipa:

„Kiekvienas iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbraukto modelio kasos aparatas turi būti profilaktiškai aptarnautas ne vėliau kaip per 12 mėnesių po paskutinio kasos aparato profilaktinio aptarnavimo ar remonto. Ūkio subjektas privalo kreiptis į aptarnavimo įmonę dėl profilaktinės kasos aparato apžiūros, kaip numatyta šio Aprašo 29 punkte, ne vėliau kaip likus 20 dienų iki 12 mėnesių termino pabaigos. Draudžiama naudoti iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo išbraukto modelio kasos aparatą, kuris nebuvo profilaktiškai aptarnautas ar remontuotas ilgiau kaip 12 mėnesių, išskyrus šio Aprašo 27 punkte nustatytą kasos aparato aptarnavimo ar remonto laikotarpį, tačiau tik iškvietus aptarnavimo specialistą ir (ar) užregistravus iškvietimą kasos operacijų žurnale pagal šio Aprašo 29 punkto reikalavimus.“

2. Pripažinti netekusiu galios 30 punktą.

3. Išdėstyti 33 punktą taip:

33. Draudžiama naudoti sugedusį, neplombuotą arba su pažeista plomba, taip pat šio Aprašo 44 punkte nustatytais atvejais keistiną kasos aparatą.“

4. Išdėstyti 36 punktą taip:

36. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais atsiskaitymo vietose, kuriose pagal šio Aprašo 8 punktą turi būti įrengti fiskaliniai kasos aparatai, taip pat degalinėse asmeniui išduodamame kvite turi būti išspausdintas kiekvienos prekės (ne degalinėse – kiekvieno alkoholinio gėrimo arba alkoholinių gėrimų grupės) pavadinimas. Valstybinė mokesčių inspekcija gali nustatyti kitokius, negu nurodyti šio Aprašo 35 punkte, individualia veikla besiverčiančių gyventojų naudojamų kasos aparatų spausdinamų kasos aparato kvitų rekvizitus.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ