LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR
ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. birželio 9 d. Nr. XI-1442

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 74-2262)

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

11 straipsnyje po žodžių „šiam kodeksui“ įrašyti žodžius „taip pat tais atvejais, kai civilinių teisinių santykių faktinis pagrindas yra Baudžiamojo kodekso 95 straipsnio 8 dalyje nurodytas nusikaltimas“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

11 straipsnis. Civilinio kodekso 2.24 straipsnio ir taisyklių, susijusių su neturtinės žalos atlyginimu, taikymas

Civilinio kodekso 2.24 straipsnio normos dėl asmens garbės ir orumo gynimo bei šiame kodekse nustatytos taisyklės dėl neturtinės žalos atlyginimo taikomos tiems civiliniams teisiniams santykiams, kurių faktinis pagrindas atsiranda įsigaliojus šiam kodeksui, taip pat tais atvejais, kai civilinių teisinių santykių faktinis pagrindas yra Baudžiamojo kodekso 95 straipsnio 8 dalyje nurodytas nusikaltimas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________