LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS ĮSTATYMO 7 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. gegužės 26 d. Nr. XI-1420

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 12-296; 2002, Nr. 124-5626; 2003, Nr. 108-4814)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 2 dalies pakeitimas

7 straipsnio 2 dalyje po žodžio „kuriuo“ įrašyti žodžius „skelbiama mobilizacija ar demobilizacija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Seimo nutarimas, kuriuo skelbiama mobilizacija ar demobilizacija, įvedama karo ar nepaprastoji padėtis, įsigalioja po to, kai jį pasirašo Seimo Pirmininkas ir jis oficialiai paskelbiamas visuomenės informavimo priemonėse.“

 

2 straipsnis. 8 straipsnio 2 dalies pakeitimas

8 straipsnio 2 dalyje po žodžio „dėl“ įrašyti žodžius „mobilizacijos paskelbimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Respublikos Prezidento dekretas dėl mobilizacijos paskelbimo, karo ar nepaprastosios padėties įvedimo įsigalioja po jo paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                         DALIA GRYBAUSKAITĖ