LIETUVOS RESPUBLIKOS

TARPTAUTINIŲ OPERACIJŲ, PRATYBŲ IR KITŲ KARINIO BENDRADARBIAVIMO RENGINIŲ ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. gegužės 26 d. Nr. XI-1416

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 58-1133; 1998, Nr. 17-399; 2002, Nr. 13-465)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 1 dalies pakeitimas

7 straipsnio 1 dalyje po žodžių „karo padėtis ir“ įrašyti žodį „(ar)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Priimant sprendimus dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo tarptautinėse operacijose, prireikus pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje gali būti įvedama karo padėtis ir (ar) skelbiama mobilizacija.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________