VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2008 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO Nr. 2B-515 „DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ GAMYBOS IR PERDIRBIMO BEI MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ, KURIOMS UŽDRAUSTA DALYVAUTI VIEŠAJAME EISME, REMONTO IR TECHNINĖS EKSPERTIZĖS REIKALAVIMŲ IR ATLIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gegužės 27 d. Nr. 2B-216

Vilnius

 

1. Pakeičiu:

1.1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 149-6069; 2009, Nr. 66-2678) ir išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 10 straipsnio 1 dalies 1 ir 18 punktu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 3-13 „Dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 26-946; 2009, Nr. 76-3150) 1.2.3 ir 1.2.7 punktais:“;

1.2. nurodytuoju įsakymu patvirtintą Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimus ir atlikimo tvarką:

1.2.1. papildau 9.8 punktu:

9.8. Savadarbės O1 klasės transporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, paruoštos eksploatuoti, masė turi būti ne didesnė nei pusė techniškai leistinos pakrautos šios klasės transporto priemonės masės.“;

1.2.2. išdėstau 22 punktą taip:

22. Perdirbant transporto priemones neturi sumažėti jų aktyvioji ir pasyvioji sauga, konstrukcijos sudedamųjų dalių, tvirtinimo atsparumas ir patikimumas bei pablogėti aplinkos apsaugos rodikliai, vairuotojo darbo vietos ergonomika ir keleivių bei krovinių vežimo sąlygos. Po perdirbimo negali pasikeisti transporto priemonės kėbulo (rėmo) identifikavimo numeris, išskyrus atvejus, kai jis keičiamas šių Reikalavimų nustatyta tvarka. Perdirbamų elektrinių transporto priemonių reikalavimai nustatyti Reikalavimų 3 priede.“;

1.2.3. išdėstau 30–31 punktus taip:

30. N1 klasės transporto priemonę perdirbti į M1 klasės transporto priemonę galima tada, kai N1 klasės kėbulo kodas yra BB ar BBA ir kėbule yra įrengtos sertifikuotos sėdimos vietos. Kai sertifikuotos sėdimos vietos neįrengtos, perdirbti specializuotoje įmonėje galima išbandant įrengtų sėdynių ir saugos diržų tvirtinimo vietas techninėse tarnybose.

31. Perdirbimas į M kategorijos transporto priemones:

31.1. Perdirbant pirmą kartą po 2002 m. sausio 1 d. registruotas N1 klasės transporto priemones į M1 klasės transporto priemones, techninės ekspertizės įmonei turi būti pateiktas transporto priemonės gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo patvirtinimas, kad transporto priemonė ar tam tikro modelio transporto priemonių konstrukcija atitinka transporto priemonės, skirtos keleiviams vežti, techninius reikalavimus, pateikiant degalų sąnaudų, CO2 išlakų, variklio išmetamųjų teršalų, variklio skleidžiamo triukšmo, sėdynių, saugos diržų ir jų tvirtinimo vietų M1 klasės transporto priemonės sertifikatus arba bandymo protokolus. Kitas N kategorijos transporto priemones perdirbant į M1 klasės transporto priemones, papildomai reikia pateikti sertifikatus, įrodančius, kad transporto priemonės stabdžių konstrukcija atitinka M1 klasės transporto priemonių reikalavimus.

31.2. N kategorijos transporto priemonių, pirmą kartą registruotų iki 2002 m. sausio 1 d., perdirbimas į M kategorijos transporto priemones įvertinamas tik techninės ekspertizės įmonėje, nepateikiant sudedamųjų dalių sertifikatų.

31.3. Perdirbus N kategorijos transporto priemones į M kategorijos specialios paskirties transporto priemones (gyvenamasis namas, medicininės pagalbos ir žmonių palaikams gabenti skirtos transporto priemones), jos įvertinamos tik techninės ekspertizės įmonėje, pateikiant tik papildomai įrengtų sėdynių, jų tvirtinimo vietų, saugos diržų ir diržų tvirtinimo vietų sertifikatus arba bandymo protokolus.“;

1.2.4. išdėstau 33 punktą taip:

33. Pirmą kartą po 2002 m. sausio 1 d. registruotoms ir į M1 klasę perdirbtoms transporto priemonėms Inspekcijoje reikia patvirtinti individualų tipą, išskyrus Reikalavimų 31.3 punkte nurodytus perdirbimo atvejus.“;

1.2.5. išdėstau 36.1 punktą taip:

36.1. M2, M3 klasės transporto priemonė gali būti perdirbama į M1 klasės transporto priemonę, jeigu M2, M3 klasės transporto priemonės bendroji masė yra ne didesnė negu 2800 kg;“;

1.2.6. išdėstau 45 punktą taip:

45. Europos Sąjungoje registruotai transporto priemonei rėmą ar kėbulą (tik M1 klasės transporto priemonei) galima keisti tik kitos Europos Sąjungoje registruotos transporto priemonės rėmu ar kėbulu (tik M1 klasės transporto priemonei).“;

1.2.7. išdėstau 75.9 punktą taip:

75.9. techninės ekspertizės objekto nuotraukos, kuriose matomi atlikti transporto priemonės perdirbimai ir techniniai parametrai.“;

1.2.8. papildau 75.10 punktu:

75.10. keičiamo rėmo, kėbulo ar variklio dokumentai, kuriuose privalo būti nurodytas keičiamos detalės numeris.“;

1.2.9. išdėstau 81.4 punktą taip:

81.4. išklausyti ekspertų mokymo kursą mokymo įstaigoje, įtrauktoje į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų registrą ir išlaikyti baigiamuosius egzaminus arba baigiamuosius egzaminus laikyti eksternu.“;

1.2.10. išdėstau 82–83 punktus taip:

82. Asmenis, siekiančius įgyti eksperto kvalifikaciją, egzaminuoja Inspekcijos viršininko įsakymu sudaryta Egzaminų komisija. Ekspertų mokymo programos turinį ir apimtį bei žinių įvertinimo ir pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti transporto priemonių techninę ekspertizę, išdavimo tvarką nustato Inspekcija.

83. Asmeniui, išlaikiusiam egzaminą, Inspekcija išduoda eksperto pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti transporto priemonių techninę ekspertizę. Eksperto pažymėjimo galiojimo laikas neterminuotas. Eksperto pažymėjimas, kuriame nustatytas galiojimo terminas, tačiau jis dar nėra pasibaigęs, keičiamas į neterminuotą eksperto pažymėjimą. Norint pakeisti eksperto pažymėjimą, būtina pateikti kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimą, išduotą ne anksčiau negu išduotas terminuotas eksperto pažymėjimas, kurį išdavė mokymo įstaiga, įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų registrą. Su techninės ekspertizės įmone nutraukus darbo sutartį, pažymėjimas Inspekcijai turi būti grąžintas ne vėliau kaip per 10 dienų.“;

1.2.11. išdėstau 92 punktą taip:

92. Ekspertų pareigos:

92.1. atlikti techninę ekspertizę;

92.2. atlikus techninę ekspertizę, išduoti techninės ekspertizės dokumentus;

92.3. vykdyti teisėtus Inspekcijos pareigūnų reikalavimus;

92.4. tobulinti kvalifikaciją;

92.5. kitos teisės ir (ar) pareigos nurodytos techninės ekspertizės įmonių, kuriose ekspertai dirba, įstatuose, pareiginiuose nuostatuose ir darbo sutartyse.“;

1.2.12. papildau 991 punktu:

991. Prašymai turi būti pateikiami, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 (Žin., 2009, Nr. 70-2887; 2010, Nr. 119-6092).“;

1.3. papildau 3 priedu.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d.

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                Vidmantas Žukauskas


Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų

gamybos ir perdirbimo bei motorinių

transporto priemonių, priekabų, kurioms

uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto

ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos

3 priedas

 

PERDIRBAMŲ ELEKTRINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie Perdirbamų elektrinių transporto priemonių reikalavimai (toliau – Reikalavimai) taikomi Lietuvos Respublikoje įregistruotoms ir vienetiniu būdu perdirbamoms, perdirbtoms L, M ir N kategorijos transporto priemonėms.

2. Perdirbamų elektrinių transporto priemonių reikalavimai taikomi transporto priemonėms, kurių vidaus degimo varikliai yra keičiami arba pagaminami taip, kad pagrindinis energijos šaltinis yra elektra. Šios nuostatos taikomos ir transporto priemonių sudedamosioms dalims, kurių darbas susijęs su energijos šaltinio pasikeitimu.

3. Vienetiniu būdu perdirbtoms ar pagamintoms transporto priemonėms privaloma atlikti techninę ekspertizę. Perdirbant transporto priemones smulkiaserijiniu būdu, su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) būtina suderinti įmonės standartą.

4. Perdirbtos ar pagamintos transporto priemonės techninė ekspertizė atliekama vadovaujantis Reikalavimuose numatyta tvarka.

5. Pagamintų ir perdirbtų transporto priemonių konstrukcija ir techninė būklė turi atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290, ir šiuos Perdirbamų elektrinių transporto priemonių reikalavimus.

 

II. PERDIRBAMOS AR GAMINAMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS REIKALAVIMAI

 

6. Perdirbant transporto priemonę neturi sumažėti jos aktyvioji ir pasyvioji sauga, konstrukcijos sudedamųjų dalių tvirtinimo atsparumas ir patikimumas bei pablogėti aplinkos apsaugos rodikliai, keleivių bei krovinių vežimo sąlygos.

7. Keičiant transporto priemonės variklio tvirtinimo vietą, būtina apskaičiuoti savos gamybos tvirtinimo elementų atsparumą. Keičiant tvirtinimo vietą, neturi padidėti transporto priemonės (jos agregatų) keliamas triukšmas, vibracija ir ašių apkrovos.

8. Turi būti užtikrintas transporto priemonių, varomų tiek vidaus degimo varikliu, tiek elektros varikliu, įrenginių, kurių šaltinis – elektros energija, veikimas ir būklė.

9. Transporto priemonėje keleivių saugumas turi būti užtikrintas taip, kad jeigu akumuliatorių baterija montuojama skyriuje, neatskirtame nuo keleivių skyriaus, baterija turi būti pritvirtinta taip, kad eismo įvykio atveju ji ar elektrolitas nesužalotų keleivių. Baterijos pritvirtinimas turi būti apskaičiuotas taip, kad atlaikytų 20 G perkrovą judėjimo kryptimi ir 10 G kitomis kryptimis.

10. Jei akumuliatorius bet kuriuo darbo režimu išskiria dujų, turi būti įrengta akumuliatoriaus dujų ventiliacija. Akumuliatoriams, išskiriantiems vandenilį, vandenilio koncentracija transporto priemonės išorėje ar viduje neturi viršyti 0,8 proc. tūrio normaliomis eksploatacijos sąlygomis ir 3,5 proc. tūrio, įvykus pirmam gedimui (sutrikus ventiliacijai viduje, sugedus įkrovikliui, atsijungus akumuliatoriaus kabeliui, atsijungus dujų nuvedimo ortakiui).

11. Turi būti užtikrintos ir bazinės transporto priemonės, ir keičiamo hidraulinio ar vakuuminio siurblio stabdžių stiprintuvo slėgio charakteristikos.

12. Jei vairo stiprintuvas naudoja hidraulinį slėgį, turi būti užtikrintos ir vairo stiprintuvo slėgio charakteristikos.

13. Transporto priemonės variklio grandinės aktyvavimas galimas tik paspaudus stabdį.

14. Transporto priemonėje naujai įrengtų aukštos įtampos laidų izoliacija turi būti ryškios spalvos ir skirtis iš kitų laidų.

15. Jei transporto priemonės pastovios srovės sistemos viršija 60V, tai jos turi būti sumontuotos taip, kad jų be pagalbinių įrankių žmogui nebūtų įmanoma pasiekti ir prisiliesti prie šios sistemos laidininkų laidų išvedžiojimo ir prijungimo vietose bei korpusuose.

16. Įrangos korpusai, kuriuose yra aukštos įtampos sistemos kontaktų, turi būti pažymėti standartiniu aukštos įtampos ženklu: juodu žaibo simboliu geltono fono trikampyje su juodu rėmeliu.

17. Transporto priemonėje turi būti paliktas bazinėje komplektacijoje numatytas pagalbinis žibintų ir garso signalo maitinimo akumuliatorius (dažniausiai naudojamas 12V akumuliatorius) ir užtikrinamas šio akumuliatoriaus įkrovos palaikymas normaliomis sąlygomis. Transporto priemonės prietaisų skydelyje turi būti matoma šio bazinės elektrinės sistemos akumuliatoriaus baterijos įkrovimo informacija. Jeigu baterija neįkraunama, kai ji turėtų krautis darbinei įtampai palaikyti, turi įsižiebti signalinė lemputė.

18. Jei buvo keisti ar kitaip permontuoti stabdžių vamzdeliai, jie laikikliais turi būti pritvirtinami prie kėbulo, kad patikimai laikytųsi ir nesitrintų vienas į kitą bei kitas transporto priemonės konstrukcijas.

19. Jei transporto priemonę vairuotojui įmanoma palikti tik atidarius dureles, vairuotojas apie paliekamą veikiančią elektros variklio grandinę, atidarius dureles, turi būti informuojamas garsiniu signalu. Jei transporto priemonė durelių neturi arba jų atidarymas, norint palikti transporto priemonę, nebūtinas, kai variklis veikia, prietaisų skydelyje visą laiką turi šviesti ryškus šviesos signalas, kuris informuoja, kad transporto priemonė veikia.

20. Jei variklio grandinė aktyvi, turi būti įrengtas papildomas vaizdinis signalas.

21. Turi būti užtikrinamos šios sąlygos:

21.1. Variklio grandinės aktyvavimas galimas tik rakteliu-jungikliu, kuris turi bent dvi padėtis: 1 – „Išjungta“, 2 – „Darbas“. Raktelį įkišti ir ištraukti turi būti įmanoma tik padėtyje „Išjungta“. Padėtyje „Išjungta“ variklio elektros grandinės privalo būti išjungtos ir važiuoti negalima. Jeigu variklio grandinė išjungta, raktelį pasukus į padėtį „Darbas“, variklio grandines aktyvuoti turi būti galima tik po papildomo vairuotojo veiksmo, pavyzdžiui, laikino raktelio pasukimo į trečią padėtį, pavarų svirties padėties pakeitimo iš neutralios / parkavimo į važiavimo pirmyn ar atgal. Automatinio variklio grandinę išjungus / įjungus pakartotinai, variklio grandinės aktyvavimas galimas tik pakartojus anksčiau įvardintą procedūrą. Apie variklio grandinės aktyvavimą laikinai ar pastoviai turi informuoti vaizdinis signalas / prietaisas.

21.2. Atitinkamas prietaisas turi informuoti vairuotoją apie mažą akumuliatoriaus įkrovimo lygį, kurio dar pakaktų transporto priemonei patraukti iš aktyvaus transporto priemonių srauto ir kuris užtikrintų būtinų saugumo žibintų (gabaritiniai arba avariniai) darbą pagal galiojančius transporto priemonių saugumo reikalavimus.

21.3. Jei važiuojant atbulomis keičiama elektros variklio sukimosi kryptis, reikia vykdyti toliau išvardytus reikalavimus. Atbulinės eigos režimas turi būti lengvai nustatomas ir indikatorius su didžiąja raide „R“ turi rodyti atbulinės eigos režimą. Turi būti įdiegta apsauga nuo krypties perjungimo, važiuojant arba vykdant dviejų vienas po kito einančių atskirų veiksmų kombinaciją, arba taikoma priemonė, kuri leidžia įjungti atbulinę pavarą tik transporto priemonei stovint.

21.4. Pagrindinis traukos akumuliatoriaus jungiklis turi užtikrinti bent vieno traukos akumuliatoriaus poliaus išjungimą bet kuriuo metu. Vairuotojas turi turėti galimybę įjungti ir išjungti pagrindinį jungiklį lengvai ranka pasiekiamu valdymo prietaisu, pavyzdžiui, rakteliu-jungikliu. Išjungus variklio grandinę, turi būti įmanoma aktyvuoti variklio grandinę tik pakartojus paleidimo (variklio grandinės aktyvavimo) procedūrą.

21.5. Transporto priemonės eksploatacijos metu papildomos funkcijos (būtent apšvietimas, signalai ir saugumo funkcijos) turi atitikti atitinkamas ES direktyvas.

21.6. Turi būti numatytos apsaugos priemonės, kurios transporto priemonę apsaugo nuo nenumatyto savaiminio transporto priemonės pajudėjimo daugiau kaip 0,1 m ir neturi atsirasti sukimo momentų stabdant, ypač jei naudojami keli varikliai.

21.7. Bet koks netikėtas elektros signalų jungčių išjungimas neturi sukelti pavojaus transporto priemonei.

21.8. Jei tarp traukos grandinių ir pagalbinių elektros įrenginių grandinės (žibintai, garso signalas ir pan.) nėra galvaninės izoliacijos, turi būti numatytos priemonės, kurios leistų apsaugoti pagalbinę elektros grandinę nuo per didelės įtampos.

21.9. Transporto priemonėje bent ant vieno traukos grandinės šaltinio poliaus turi būti sumontuotas srovės automatas ar saugiklis, kuris grandinę apsaugotų nuo per didelės srovės. Jei yra tik vienas toks įrenginys, jis turi būti sumontuotas tiesiai ant akumuliatoriaus baterijos išvado. Suveikus šiam apsaugos nuo per didelės srovės įrenginiui, variklio grandinės turi būti aktyvuojamos tik pakartojus variklio aktyvavimo procedūrą.

22. Turi būti parengtas transporto priemonės eksploatavimo žinynas, kuriame turi būti:

22.1. bendro valdymo instrukcijos (variklio paleidimas, stabdžių sistemos veikimas);

22.2. valdymo ir papildomos funkcijos;

22.3. techninis aptarnavimas ir priežiūra;

22.4. aplinkos apsaugos reikalavimai;

22.5. saugumo instrukcijos;

22.6. judėjimo galimybės (kilimas įkalne, leidimasis nuokalne, maksimalus greitis, stabdymo savybės).

23. Perdirbimo metu transporto priemonė turi būti fotografuojama. Turi būti parengtos transporto priemonės bendro vaizdo, identifikavimo lentelės, identifikavimo numerio nuotraukos. Jos pridedamos prie techninės ekspertizės dokumentų. Pabaigus transporto priemonės perdirbimą turi būti padarytos jos bendro vaizdo fotografijos. Nuotraukos turi perteikti transporto priemonės perdirbimą.

24. Atskirų sistemų veikimas gali būti tikrinamas akredituotose (pripažintose) tarnybose.

25. Po perdirbimo maksimalios ašių apkrovos neturi pasikeisti daugiau kaip 10 proc. Transporto priemonės po perdirbimo turi būti sveriamos (kiekviena ašis atskirai).

26. Transporto priemonei įkrauti galimi įkrovimo būdai nuo „Mode 1“ iki „Mode 4“, kurie aprašyti tarptautiniame elektrotechnikų komisijos standarte IEC 61851-1. Minimalių reikalavimų turintis įkrovimo būdas „Mode 1“ numato transporto priemonės krovimą iš buitinio vienfazio (pavyzdžiui, įprastinis buitinis CEE 7/7 tipo kištukinis sujungimas) ar trifazio įvado su įžeminimu. Transporto priemonės įkrovimo įvade turi būti numatytas įžeminimo kontaktas, kuris transporto priemonės kėbulą patikimai sujungia su krovimo šaltinio žemės išvadu, o varža tarp įžeminimo išvado ir pasiekiamų kėbulo metalinių dalių neturi viršyti 0,05 Om?. Transporto priemonė turi būti kraunama tik iš įžemintų elektros tinklo krovimo įvadų. Transporto priemonės krovimo įvado konstrukcija turi būti sukonstruota taip, kad prie aukštos įtampos kontaktų, tiek esant sujungtai, tiek ir atjungtai jungčiai, nebūtų galima prisiliesti. Jei krovimo laidas prijungtas, turi būti neįmanoma aktyvuoti variklio grandinių ir pradėti važiuoti, nebent toks krovimo būdas yra numatytas projekte ir toks projektas yra sudarytas laikantis saugumo reikalavimų.

27. Jei transporto priemonėje yra naudojamos elektros grandinės, kurios viršija 60V, tai būtina patikrinti transporto priemonės skleidžiamus siaurajuosčius ir plačiajuosčius elektromagnetinius trukdžius pripažintoje techninėje tarnyboje / laboratorijoje (Lietuvoje – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba) pagal JT EEK taisyklės Nr. 10 punktų 6.2 ir 6.3 metodiką ir bandymo protokolą pateikti ekspertizės įmonei.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Pagaminta ar perdirbta L kategorijos transporto priemonė turi turėti identifikacinę lentelę.

29. Pagamintai transporto priemonei teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas VIN kodas.

30. Pagamintai ar perdirbtai transporto priemonei, kurios techninės ekspertizės išvados teigiamos, suteikiamas leidimo eksploatuoti numeris.

31. Pagamintos ar perdirbtos transporto priemonės registruojamos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nustatyta tvarka.

32. Nesilaikant Perdirbamų elektrinių transporto priemonių reikalavimų, pagamintos ar perdirbtos transporto priemonės neregistruojamos, jas eksploatuoti draudžiama.

33. Už Inspekcijai ar techninės ekspertizės įmonei pateiktų duomenų teisingumą įstatymų nustatyta tvarka atsako duomenis pateikęs asmuo.

_________________