Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Austrijos Respublikos Vyriausybės

 

SUSITARIMAS

dėl keleivių tarptautinių vežiojimų autobusais reguliariais maršrutais*

 

Preambulė

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Austrijos Respublikos Vyriausybė, toliau vadinamos Susitariančiomis Šalimis, siekdamos plėtoti keleivių vežiojimą tarp Susitariančių Šalių tarptautiniais autobusų maršrutais, susitaria, kad sprendžiant tarptautinių reguliarių maršrutų klausimus bus laikomasi šių taisyklių:

 

1 straipsnis

Sąvokos

 

Šiuo Susitarimu nustatoma:

a) „reguliarus maršrutas“ yra keleivių vežiojimas autobusais pagal tvarkaraštį, nustatytu maršrutu, suderintais tarifais, kai keleiviai įlaipinami ir išlaipinami iš anksto numatytose stotelėse;

b) „leidimas“ – tai kompetentingos įstaigos įgaliojimas, kuris pagal kiekvienoje Susitariančioje Šalyje galiojančią tvarką suteikia vežėjui teisę važiuoti nurodytą kelio dalį per jų teritorijas ir, kol jis galioja, suteikia vežėjui teisę vežioti abiejų Susitariančių Šalių teritorijose arba tranzitu per jas;

c) „kompetentingai įstaigai“ Lietuvos Respublikoje atstovauja Susisiekimo ministerija, o Austrijos Respublikoje atstovauja Mokslo, susisiekimo ir meno federalinis ministras;

d) „autobusas“ – tai transporto priemonė, kuri yra registruota vienos iš Susitariančių Šalių teritorijoje ir pagal savo konstrukciją bei įrengimą yra tinkama ir numatyta vežioti daugiau kaip 9 asmenis, įskaitant vairuotoją;

e) maršrutas laikomas „tranzitiniu maršrutu“, kai jis prasideda vienos iš Susitariančių Šalių teritorijoje, pervažiuojant kitos Susitariančios Šalies teritoriją, neaptarnaujant keleivių, ir baigiasi trečios valstybės teritorijoje arba, kai maršrutas prasideda trečios valstybės teritorijoje, pervažiuojant abiejų Susitariančių Šalių teritorijas, neaptarnaujant keleivių, ir baigiasi kitos valstybės teritorijoje;

f) „vežėjas“ – tai fizinis arba juridinis asmuo arba bendrovė, kuris/ kuri yra įsikūrusi vienos iš Susitariančių Šalių teritorijoje ir yra įgaliota vežioti keleivius tarptautiniais autobusų maršrutais.

 

2 straipsnis

Leidimas

 

(1) Tarptautinis autobuso maršrutas leidžiamas tik gavus abiejų Susitariančių Šalių kompetentingų įstaigų, taip pat suinteresuotų trečiųjų valstybių leidimus.

(2) Paraiškos leidimui gauti yra pateikiamos vežėjo šalies kompetentingai įstaigai. Paraiškose turi būti šie duomenys:

- vežėjo pavadinimas ir adresas,

- kelionės maršrutas,

- maršruto schema,

- vežiojimo kainos,

- kelionės tvarkaraščio projektas (nurodant visus sustojimus, taip pat sienos kirtimo punktus),

- numatytas darbo laikas,

- numatoma darbo pradžia,

- duomenys apie autobusų, kurie aptarnaus planuojamą maršrutą, kiekį, rūšį ir tipą.

Vežėjo šalies kompetentinga įstaiga vieną paraiškos egzempliorių pasiunčia kitos Susitariančios Šalies kompetentingai įstaigai ir trečiųjų valstybių, per kurias eis reguliarus maršrutas, kompetentingoms įstaigoms. Ji patvirtina tuo, kad vežėjas yra patikimas, finansiškai pajėgus ir turi tinkamą profesinį paruošimą.

(3) Leidimas išduodamas tik tada, kai yra visuomeninis poreikis atidaryti reguliarų maršrutą, yra kitų suinteresuotų trečiųjų šalių leidimas ir išsaugomas paritetas. Po to, kai viena Susitarianti Šalis išduoda vežėjui leidimą, kitos Susitariančios Šalies kompetentinga įstaiga, radusi tinkamą vežėją, suteikia jam teisę vežioti keleivius tuo pačiu maršrutu ir tomis pačiomis sąlygomis. Jei išduodant leidimą neįmanoma įvardyti tinkamą partnerį, tuomet kita Susitarianti Šalis gali išduoti leidimą ir pasilieka sau teisę vėliau įvardyti partnerį.

(4) Leidimai išduodami penkeriems metams, ir įstaigos pasikeičia dviem leidimų egzemplioriais. Vieną iš egzempliorių gauna pareiškėjas kartu su jo šalies išduotu leidimu.

(5) Kertant Austrijos Respublikos sieną, reikalingas leidimo originalas (mėlynos spalvos), o važiuojant į Lietuvos Respubliką reikia pateikti leidimo originalą (geltonos spalvos). Įstaigos pagal paraišką išduoda tiek leidimo originalų, kiek reikia, kad būtų įvykdyta reguliaraus autobuso maršruto darbo programa.

(6) Kadangi Lietuvos Respublika ir Austrijos Respublika neturi bendros sienos, tai leidimai išduodami po to, kai trečiųjų šalių, per kurias vykstama tranzitu, kompetentingos įstaigos pareiškia, kad jos išduos reikalingus įstatymiškus leidimus.

 

3 straipsnis

Tranzitinis susisiekimas

 

(1) Tranzitiniam susisiekimui per Susitariančių Šalių teritorijas taip pat reikia leidimo.

(2) Siekiant išvengti, kad trečiųjų šalių kompetentingos įstaigos ir Susitariančių Šalių pareiškėjas paduos skirtingas paraiškas tam pačiam autobuso maršrutui kitoms suinteresuotoms kompetentingoms įstaigoms, susitariama, jog paraiškos bus nagrinėjamos tik tada, kai iš trečiųjų šalių kompetentingų įstaigų lydinčiųjų dokumentų bus aišku, kad visos suinteresuotos Šalys dėl numatomo susisiekimo gavo vienodo turinio paraiškas. Jei yra ne tas atvejis, tuomet siekiama konsensuso.

 

4 straipsnis

Kabotažas

 

Tarptautino reguliaraus autobusų maršruto leidimai suteikia teisę tik tarptautiniam keleivių vežiojimui. Vietiniam susisiekimui aptarnauti (kabotažui) kitos Susitariančios Šalies teritorijoje reikalingas atskiras leidimas.

 

5 straipsnis

Nacionalinių teisės taisyklių laikymasis

 

Vežėjai, vežiodami keleivius reguliariais autobusų maršrutais, privalo laikytis visų specialių su transportu susijusių nacionalinių teisės taisyklių.

 

6 straipsnis

Leidimo atėmimas

 

(1) Kompetentinga įstaiga, vadovaudamasi nacionalinėmis taisyklėmis, gali atimti leidimą, ypač jei vežėjas nepradeda dirbti jam nustatytu laiku arba jei dirba nekreipdamas dėmesio į du raštiškus įspėjimus dėl taisyklių ir leidimo sąlygų pažeidimo.

(2) Apie tokią priemonę vienos Susitariančios Šalies kompetentinga įstaiga nedelsdama informuoja kitą Susitariančią Šalį. Tai gali būti tas atvejis, kai atimamas leidimas ir pasiūlomas kitas, tinkamesnis vežėjas dirbti šiame autobuso maršrute.

 

7 straipsnis

Susitarimo aiškinimas ir derybų pravedimas

 

(1) Susitariančių Šalių kompetentingos įstaigos reguliuoja visus klausimus, kurie yra susiję su šio Susitarimo aiškinimu ir taikymu.

(2) Kompetentingų įstaigų atstovai vienos iš Susitariančių Šalių pageidavimu susitinka aptarti bei pritarti:

- naujam reguliaraus autobuso maršruto atidarymui,

- jau esančių reguliarių maršrutų arba leidimų sąlygų pakeitimui,

- paraiškos dėl ilgalaikio arba laikino autobuso maršruto nutraukimui,

- kelionės planams,

- vežiojimų kainoms,

- vežiojimo sąlygoms.

(3) Skubiais atvejais, susitarus abiejų Susitariančių Šalių kompetentingoms įstaigoms, sprendimus galima padaryti raštu arba telefonu.

 

8 straipsnis

Kelionės planai ir vežiojimų kainos

 

(1) Kelionės tvarkaraščiai ir vežiojimų kainos suderinamos vieneriems metams ir vežėjo sąskaita paskelbiamos oficialiuose tvarkaraščiuose.

(2) Vežiojimo kainos visiems vežėjams, kurie dirba tame pačiame maršrute, galioja vienodo tarifo principu.

(3) Atgaliniams bilietams gali būti susitarta dėl kainų lengvatų. Kelionės bilietai parduodami tos šalies, kurioje parduodamas bilietas, valiuta.

 

9 straipsnis

Darbo duomenų paskelbimas

 

Vežėjas, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų metų vasario mėnesio yra įpareigotas savo Šalies kompetentingai įstaigai pranešti apie:

- nuvažiuotų kilometrų skaičių,

- vežtų keleivių skaičių, taip pat

- šiame maršrute paskirtus autobusus.

Kompetentingos įstaigos pasikeičia šiais darbo duomenų pranešimais.

 

10 straipsnis

Ilgalaikių nemokamo važiavimo pažymėjimo išdavimas

 

Šio Susitarimo pagrindu kontrolės tikslais vežėjai kiekvienai kompetentingai įstaigai nemokamai pateikia po du nevardinius nemokamus ilgalaikius važiavimo pažymėjimus.

 

11 straipsnis

Įsigaliojimas

 

Šis Susitarimas įsigalioja po pasirašymo kito mėnesio pirmąją dieną.

 

12 straipsnis

Susitarimo trukmė

 

Šis Susitarimas sudaromas trejiems metams nuo įsigaliojimo dienos.

Jo galiojimas pratęsiamas dar vieneriems metams, jei viena iš Susitariančių Šalių prieš 6 mėnesius iki sausio 1 dienos jo nenutraukia.

 

Pasirašyta Vilniuje 1996 m. birželio 28 d. ir Vienoje 1996 m. birželio 5 d. dviem egzemplioriais vokiečių ir lietuvių kalbomis, abiem egzemplioriams turint vienodą galią.

 

Lietuvos Respublikos

Vyriausybės vardu

Austrijos Respublikos

Vyriausybės vardu

Susisiekimo ministras

Mokslo, susisiekimo ir meno

federalinis ministras

Dr. Jonas Biržiškis

Dr. Rudolf Scholten

______________* Įsigaliojo 1996 m. liepos 1 d.