LIETUVOS RESPUBLIKOS

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. gegužės 24 d. Nr. XI-1405

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2002, Nr. 112-4967, Nr. 123-5548; 2003, Nr. 74-3427, Nr. 123-5586; 2007, Nr. 68-2654, Nr. 117-4777; 2008, Nr. 137-5371; 2009, Nr. 153-6890; 2010, Nr. 41-1944)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 3 dalies pakeitimas

1 straipsnio 3 dalyje po žodžių „investicinių fondų valdymo įmonių“ įrašyti žodžius „reguliuojamos rinkos operatoriaus, Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Lietuvos banko, kitų kredito įstaigų, mokėjimo įstaigų, finansų maklerio įmonių, investicinių kintamojo kapitalo bendrovių ir jų valdymo įmonių, uždaro tipo investicinių bendrovių ir jų valdymo įmonių, pensijų fondų ir jų valdymo įmonių, investicinių fondų valdymo įmonių, reguliuojamos rinkos operatoriaus, Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo, draudimo įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymą ir organizavimą nustato šis įstatymas, jei kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________