Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO
2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. gegužės 24 d. Nr. XI-1403
Vilnius

 

 

(Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2008, Nr. 79-3098)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 6 dalies pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„6. Šio įstatymo reikalavimai finansų įstaigoms, reguliuojamos rinkos operatoriui ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui taikomi tiek, kiek jų veiklą reglamentuojantys įstatymai nenustato kitaip.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                              DALIA GRYBAUSKAITĖ