LIETUVOS RESPUBLIKOS

STATYBOS ĮSTATYMO 40 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. gegužės 12 d. Nr. XI-1376

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2007, Nr. 55-2127; 2010, Nr. 84-4401)

 

1 straipsnis. 40 straipsnio 1 punkto pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2011 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo parengia ir patvirtina šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________