LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. birželio 3 d. Nr. VIII-233

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 1995, Nr. 30-683, Nr. 59-1486, Nr. 79-1820; 1996, Nr. 33-804, Nr. 35-869, Nr. 50-1196; 1997, Nr. 11-206, Nr. 20-446)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio papildymas

Papildyti 4 straipsnį 5 dalimi:

„Jeigu savivaldybių tarybų rinkimų rezultatai pripažinti negaliojančiais, savivaldybės institucijų įgaliojimai tęsiasi iki tarybos, kuri bus išrinkta per pakartotinius rinkimus, pirmojo posėdžio arba tiesioginio valdymo įvedimo savivaldybėje.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________