LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL dujų įmonių metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų teikimo APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. balandžio 14 d. Nr. 1-92

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2009, Nr. 10-352) 6 straipsnio 3 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2007, Nr. 43-1626; 2009, Nr. 10-358; 2010, Nr. 153-7789) 10 straipsnio 18 dalies 13 punktu, 10 straipsnio 23 dalies 6 punktu, 24 straipsnio 2 dalimi, 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančia Direktyvą 2003/55/EB (OL 2009 L 211, p. 94), 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005 (OL 2009 L 211, p. 36), 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 2004/67/EB (OL 2010 L 295, p. 1),

t v i r t i n u Dujų įmonių metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų teikimo aprašą (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas


patvirtinta

Lietuvos Respublikos

energetikos ministro

2011 m. balandžio 14 d.

įsakymu Nr. 1-92

 

DUJŲ ĮMONIŲ METINIŲ veiklos ir SAUGUMO UŽTIKRINIMO ATASKAITŲ TEIKIMO APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dujų įmonių metinių veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitų teikimo aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gamtinių dujų (toliau – dujos) įmonių metinių energetikos veiklos (toliau – veiklos) ir saugumo užtikrinimo ataskaitų teikimo tvarką ir turinį.

2. Dujų įmonės, vadovaudamosi Vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliai energetikos padėčiai tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 12 (Žin., 2003, Nr. 5-182), rengia parengties ekstremaliai padėčiai planus ir kartu su Apraše nustatyta tvarka teikiamomis dujų įmonių metinėmis veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitomis Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai (toliau – Energetikos ministerija) teikia dujų įmonių parengties ekstremaliai padėčiai planus.

3. Šio Aprašo reikalavimai taikomi dujų įmonėms, turinčioms Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) išduotas licencijas perdavimo, skirstymo ir tiekimo veiklai dujų sektoriuje (toliau – įmonės), nepriklausomai nuo to, ar yra vykdoma licencijuojama veikla ar ne.

4. Pagrindinės Apraše vartojamos sąvokos:

Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, už kurį teikiamos įmonių metinės veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitos, apimantis praėjusius metus.

Komercinės dujų atsargos – įmonės sukauptos dujų atsargos, naudojamos ūkinėje komercinėje veikloje.

Saugumo užtikrinimo priemonės – priemonės dujų tiekimo patikimumui bei techninei dujų sistemų saugai užtikrinti.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 56-2224), Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2007, Nr. 43-1626) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. ĮMONIŲ METINIŲ VEIKLOS IR SAUGUMO UŽTIKRINIMO ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA

 

5. Įmonės kiekvienais metais parengia ataskaitinio laikotarpio įmonių metines veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitas ir ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. pateikia jas Energetikos ministerijai ir Komisijai.

6. Energetikos ministerija ir Komisija turi teisę paklausimu reikalauti įmonių paaiškinti ar papildyti įmonių metinėse veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitose teikiamą informaciją.

7. Įmonės, teikdamos metines veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitas, kuriose yra komercinę paslaptį sudarančios ir kitos viešai neskelbtinos informacijos, apie tai nurodo lydraštyje. Energetikos ministerija ir Komisija privalo užtikrinti komercinę paslaptį sudarančios ir kitos viešai neskelbtinos informacijos apsaugą.

 

III. ĮMONIŲ, TURINČIŲ LICENCIJAS TIEKIMO VEIKLAI DUJŲ SEKTORIUJE, METINIŲ VEIKLOS IR SAUGUMO UŽTIKRINIMO ATASKAITŲ TURINYS

 

8. Įmonės, turinčios licencijas tiekimo veiklai dujų sektoriuje vykdyti, teikdamos įmonių metines veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitas, nurodo:

8.1. informaciją apie dujų kiekius, nurodant:

8.1.1. per ataskaitinį laikotarpį importuotų ir vartotojams patiektų dujų kiekius, taip pat nurodant, ar vartotojų dujų poreikiai buvo visiškai užtikrinti (jeigu ne, tai nurodyti vartotojų dujų poreikių neužtikrinimo priežastis);

8.1.2. per einamuosius ir ateinančius dvejus metus planuojamus importuoti ir vartotojams patiekti dujų kiekius;

8.2. informaciją apie dujų atsargas, nurodant:

8.2.1. per ataskaitinį laikotarpį sukauptų dujų atsargų kiekį buitiniams vartotojams bei nebuitiniams vartotojams, sudariusiems sutartis dėl nenutrūkstamo dujų tiekimo, (saugomiems vartotojams) ir nenutrūkstamo dujų tiekimo nebuitinių vartotojų, kurie patys laiko dujų atsargas saugykloje pagal sudarytas sutartis su dujų tiekimo įmone, sukauptų dujų atsargų kiekius;

8.2.2. per einamuosius metus planuojamų sukaupti dujų atsargų kiekį buitiniams vartotojams bei nebuitiniams vartotojams, sudariusiems sutartis dėl nenutrūkstamo dujų tiekimo, (saugomiems vartotojams) ir nenutrūkstamo dujų tiekimo nebuitinių vartotojų, kurie patys laiko dujų atsargas saugykloje pagal sudarytas sutartis su dujų tiekimo įmone, dujų atsargų kiekius;

8.2.3. ar per ataskaitinį laikotarpį buvo kaupiamos komercinės dujų atsargos, nurodant jų kiekius ataskaitinio laikotarpio spalio 15 dieną;

8.2.4. ar planuojama komercines dujų atsargas kaupti per einamuosius metus, nurodant jų kiekius spalio 15 dieną;

8.2.5. planuojamas ir įgyvendintas priemones, kurios užtikrina nenutrūkstamą dujų tiekimą vartotojams, neturint techninių galimybių laikyti dujų atsargų Europos Sąjungos valstybių narių teritorijose esančiose saugyklose;

8.3. informaciją apie sudarytas dujų importo sutartis, taip pat nurodant dujų importo sutarties sudarymo datą, galiojimo trukmę, dujų importo sutarties galiojimo metu kiekvienais metais ir kiekvieną ketvirtį planuojamus importuoti dujų kiekius, dujų pristatymo vietą;

8.4. informaciją apie per ataskaitinį laikotarpį įvykusius dujų tiekimo sutrikimus, taip pat nurodant saugumo užtikrinimo priemones, kurių buvo imtasi, bei vartotojų aprūpinimą dujomis dujų tiekimo sutrikimų metu ir dujų tiekimo atnaujinimo terminus;

8.5. informaciją apie su kitų šalių sistemų operatoriais sudarytas sutartis dėl galimybių pasinaudoti sistemomis, taip pat nurodant sąlygas dėl galimybių pasinaudoti sistemomis, esant dujų tiekimo sutrikimui;

8.6. kitas teisės aktais nurodytas ir pačių įmonių suplanuotas saugumo užtikrinimo priemones.

 

IV. ĮMONIŲ, TURINČIŲ LICENCIJAS PERDAVIMO IR (AR) SKIRSTYMO VEIKLAI DUJŲ SEKTORIUJE, METINIŲ VEIKLOS IR SAUGUMO UŽTIKRINIMO ATASKAITŲ TURINYS

 

9. Įmonės, turinčios licencijas perdavimo ir (ar) skirstymo veiklai dujų sektoriuje vykdyti, teikdamos įmonių metines veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitas, nurodo:

9.1. informaciją apie dujų kiekius, nurodant:

9.1.1. per ataskaitinį laikotarpį perduotų ir (ar) skirstytų bei tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją transportuotų dujų kiekius;

9.1.2. per einamuosius ir ateinančius dvejus metus planuojamus perduoti ir (ar) skirstyti bei tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją transportuoti dujų kiekius;

9.1.3. sistemos, kuria transportuojamos dujos tranzitu, techninius parametrus (tranzito pajėgumus, Lietuvos Respublikos vartotojų pajėgumus bei techninius sistemos pajėgumus);

9.2. informaciją apie dujų atsargas, nurodant:

9.2.1. ar per ataskaitinį laikotarpį buvo kaupiamos dujų atsargos, įskaitant atsargas dujų vamzdyne, reikalingos sistemai balansuoti, nurodant jų kiekius kas mėnesį;

9.2.2. ar planuojama dujų atsargas, įskaitant atsargas dujų vamzdyne, reikalingas sistemai balansuoti, kaupti per einamuosius metus, nurodant jų kiekius kas mėnesį;

9.3. informaciją apie investicijas, nurodant:

9.3.1. per ataskaitinį laikotarpį įvykdytas investicijas į sistemų plėtrą bei esamų sistemų atstatymą ir plėtotus projektus, susijusius su dujų tiekimo saugumo didinimu;

9.3.2. planuojamas investicijas į sistemų plėtrą bei esamų sistemų atstatymą ir numatomus plėtoti projektus, susijusius su dujų tiekimo saugumo didinimu, pagal su Komisija suderintus ilgalaikius sistemų plėtros planus;

9.4. priemones, taikomas sistemų techninei priežiūrai vykdyti;

9.5. priemones, taikomas sistemų techninės priežiūros kokybei užtikrinti;

9.6. informaciją apie sistemų amžių, nurodant dujotiekių ilgį kilometrais:

9.6.1. iki 5 metų;

9.6.2. nuo 6 iki 10 metų;

9.6.3. nuo 11 iki 15 metų;

9.6.4. nuo 16 iki 20 metų;

9.6.5. nuo 21 iki 25 metų;

9.6.6. daugiau nei 25 metų;

9.7. informaciją apie per ataskaitinį laikotarpį įvykusius dujų tiekimo sutrikimus, taip pat nurodant saugumo užtikrinimo priemones, kurių buvo imtasi, bei dujų tiekimo atnaujinimo terminus;

9.8. informaciją apie per ataskaitinį laikotarpį įvykusias avarijas, taip pat nurodant saugumo užtikrinimo priemones, kurių buvo imtasi, bei dujų tiekimo atnaujinimo šiais dujotiekiais terminus;

9.9. informaciją apie per ataskaitinį laikotarpį sudarytas sutartis dėl pertraukiamųjų pajėgumų, taip pat nurodant pagal sutartis dėl pertraukiamųjų pajėgumų numatytus didžiausius reikalingus sistemos naudotojams perduoti ir (ar) skirstyti dujų kiekius per parą vienų metų laikotarpiu;

9.10. informaciją apie su kitų šalių sistemų operatoriais sudarytas sutartis dėl galimybių pasinaudoti sistemomis, taip pat nurodant sąlygas dėl galimybių pasinaudoti sistemomis, esant dujų tiekimo sutrikimui;

9.11. apibendrintą informaciją apie perdavimo sistemos aktualių taškų panaudojimą, nurodant ataskaitinio laikotarpio maksimalų pajėgumų panaudojimą procentais kiekvieną mėnesį, palyginus su techniniais sistemos pajėgumais;

9.12. kitas teisės aktais nurodytas ir pačių įmonių suplanuotas saugumo užtikrinimo priemones.

 

V. INFORMACIJOS APIE DUJŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONES TEIKIMAS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS IR VALSTYBĖMS NARĖMS

 

10. Energetikos ministerija ir Komisija nagrinėja įmonių pateiktas metines veiklos ir saugumo užtikrinimo ataskaitas ir teikia informaciją apie saugumo užtikrinimo priemones Europos Komisijai ir Europos Sąjungos valstybėms narėms.

 

_________________