LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2004 M. RUGPJŪČIO 19 D. ĮSAKYMO Nr. V-586 „DĖL SANITARINIŲ APSAUGOS ZONŲ RIBŲ NUSTATYMO IR REŽIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. balandžio 12 d. Nr. V-360

Vilnius

 

 

Pakeičiu Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878; 2009, Nr. 152-6849):

1. Išdėstau 7 punktą taip:

7. Įmonių, naudojančių radioaktyviąsias medžiagas ir kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, SAZ ribos nustatomos pagal apšvitos dozių, kurias gautų kritinių grupių nariai, įvertinimo rezultatus. Gyventojų, gyvenančių ir vykdančių ūkinę veiklą už SAZ ribų, metinė efektinė dozė objekto normalios eksploatacijos metu negali viršyti apribotosios metinės efektinės dozės 0,2 mSv“.

2. Įrašau 12.2 punkte vietoj žodžių „visuomenės sveikatos centrai apskrityse“ žodžius „Tarnybai pavaldžios teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos)“.

3. Įrašau 12.3 punkte vietoj žodžių „visuomenės sveikatos centru apskrityje“ žodžius „teritorine visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga“.

4. Pripažįstu netekusiu galios 12.4 punktą.

5. Pripažįstu netekusiu galios 19.6 punktą.

6. Pripažįstu netekusiu galios 20 punktą.

7. Pripažįstu netekusiu galios 21 punktą.

8. Pripažįstu netekusiu galios 22 punktą.

9. Pripažįstu netekusiu galios 23 punktą.

10. Pripažįstu netekusiu galios 24 punktą.

11. Pripažįstu netekusiu galios 25 punktą.

12. Išdėstau 36 punktą taip:

36. Tarnyba, teritorinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga ar Radiacinės saugos centras, gavęs motyvuotus duomenis apie taršos objekto nepalankų poveikį ar riziką visuomenės sveikatai, padidėjusią biologinę, cheminę ar fizikinę taršą, pašalinių kvapų šaltinius, priima privalomą sprendimą dėl SAZ ribų didinimo“.

13. Įrašau 38 punkte vietoj žodžių „visuomenės sveikatos centras apskrityje“ žodžius „teritorinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga“ ir išbraukiu žodžius „aplinkos užteršimo dėl avarijų situacijų galimybę“.

14. Įrašau 40 punkte vietoj žodžių „visuomenės sveikatos centras apskrityje“ žodžius „teritorinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga“.

15. Pripažįstu netekusiu galios VIII skyriaus 43 punktą.

16. Pripažįstu netekusiu galios 44 punktą.

17. Pripažįstu netekusiu galios priedo 2 skyrių.

18. Išbraukiu priedo 4.3 punkte žodžius „ir rūkymas“.

19. Išbraukiu priedo 4.4 punkte žodžius „veikiančios visą parą“.

20. Pripažįstu netekusiu galios priedo 4.7 punktą.

21. Įrašau priedo 4.9 punkte vietoj žodžių „Maltų grūdų produktų gamyba“ žodžius „Grūdų malimo (ar kitokio apdirbimo) produktų gamyba“.

22. Pripažįstu netekusiu galios priedo 4.13 punktą.

23. Įrašau priedo 12.6 punkte vietoj žodžių „augalinių produktų gamyba“ žodžius „(pirminių plastikų gamyba)“.

24. Pripažįstu netekusiu galios priedo 12.12 punktą.

25. Pripažįstu netekusiu galios priedo 20.5 punktą.

26. Pripažįstu netekusiu galios priedo 25 skyrių.

27. Pripažįstu netekusiu galios priedo 26 skyrių.

28. Išdėstau priedo 28.1 punktą taip:

28.1. Atliekų deginimo įmonė Cheminė, fizikinė, biologinė, kvapai 500“.

29. Pripažįstu netekusiu galios priedo 28.2 punktą.

30. Pripažįstu netekusiu galios priedo 31 skyrių.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                           Raimondas Šukys