LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUDITO ĮSTATYMO 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20,
21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 43, 44, 49, 50, 58, 59 STRAIPSNIŲ IR ĮSTATYMO PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. balandžio 12 d. Nr. XI-1316

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 59-1916; 2008, Nr. 82-3233)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šis įstatymas nustato finansinių ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio (toliau – finansinės ataskaitos) audito atlikimo, atestuoto auditoriaus vardo suteikimo ir jo įrašymo į atestuotų auditorių sąrašą tvarką, audito įmonių įrašymo į audito įmonių sąrašą ir audito įmonių pažymėjimų išdavimo tvarką, audito įmonių ir atestuotų auditorių profesinę veiklą, atestuotų auditorių ir audito įmonių audito kokybės užtikrinimą, atlikto audito tyrimą ir atestuotų auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą, viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų audito reikalavimus, užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų teikimą, Audito ir apskaitos tarnybos teises ir pareigas, Lietuvos auditorių rūmų (toliau – Auditorių rūmai) veiklą. Kai šio įstatymo normos taikomos ir finansinių ataskaitų rinkiniui, ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui, vartojama sąvoka „finansinės ataskaitos“. Atestuotiems auditoriams, kurie audito veikla verčiasi savarankiškai, mutatis mutandis taikomos šio įstatymo nuostatos, reglamentuojančios audito įmonių veiklą.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 8, 14, 18, 19, 21, 25 dalių ir 24 dalies 4, 5, 7 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Audituojama įmonė – juridinis asmuo, investicinis fondas, pensijų fondas arba įmonių grupė, kurių finansinės ataskaitos yra audituojamos.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:

14. Kita valstybė narė (toliau – valstybė narė) – Europos ekonominės erdvės valstybė, išskyrus Lietuvos Respubliką.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

18. Nepraktikuojantis asmuo – fizinis asmuo, kuris turi pakankamai audito ir (arba) su auditu susijusių žinių ir kuris bent 3 pastaruosius metus atitiko visus šiuos reikalavimus:

1) neatliko audito ir nedirbo audito įmonėje;

2) nebuvo audito įmonės dalyvis ir (arba) neturėjo įtakos audito įmonės valdymui;

3) nebuvo Auditorių rūmų valdymo organo narys.“

4. Pakeisti 2 straipsnio 19 dalį ir ją išdėstyti taip:

19. Tarptautinių audito standartų rinkinys (toliau – tarptautiniai audito standartai) – Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos parengti ir patvirtinti tarptautiniai audito standartai, audito praktiniai nurodymai ir kiti su audito atlikimu susiję standartai.“

5. Pakeisti 2 straipsnio 21 dalį ir ją išdėstyti taip:

21. Užtikrinimo ir kitos susijusios paslaugos – audito įmonės teikiamos ne audito paslaugos, kurioms taikomi Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdybos parengti ir patvirtinti tarptautiniai užtikrinimo užduočių, tarptautiniai peržiūros užduočių, tarptautiniai susijusių paslaugų standartai ir susiję praktiniai nurodymai. Auditorių rūmai rengia tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų ir susijusių praktinių nurodymų taikymo teikiant užtikrinimo ir kitas susijusias paslaugas rekomendacijas ir kontroliuoja atliktų užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų kokybę.“

6. Pakeisti 2 straipsnio 24 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) kolektyvinio investavimo subjektas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, pensijų fondas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme, ir profesinių pensijų fondas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatyme;“.

7. Pakeisti 2 straipsnio 24 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) kolektyvinio investavimo subjektų ir (arba) pensijų fondo (fondų) valdymo įmonė ir pensijų asociacija;“.

8. Pakeisti 2 straipsnio 24 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas ir reguliuojamos rinkos operatorius.“

9. Pakeisti 2 straipsnio 25 dalį ir ją išdėstyti taip:

25. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos vartojamos Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės, Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės ir Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymuose.“

 

3 straipsnis. 5 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Auditorius negali atlikti tos pačios įmonės audito ilgiau kaip 7 iš eilės finansinius metus ir, jeigu yra audituojama viešojo intereso įmonė, – ilgiau kaip 5 metus iš eilės, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Pasibaigus nurodytam laikotarpiui, auditorius ne mažiau kaip 2 metus negali atlikti tos įmonės audito ir, jeigu audituojama įmonė yra viešojo intereso įmonė, ne mažiau kaip 2 metus negali tapti jos vadovu arba valdybos nariu.“

 

4 straipsnis. 6 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kai auditą atliekantis arba atlikęs auditorius (audito įmonė) pakeičiamas kitu auditą atliekančiu auditoriumi (audito įmone), auditą atlikęs auditorius (audito įmonė) turi suteikti audito atlikimą perimančiam auditoriui (audito įmonei) visą reikiamą auditui atlikti informaciją apie audituojamą įmonę.“

 

5 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

8 straipsnis. Auditoriaus vardo suteikimo reikalavimai

Asmeniui auditoriaus vardas suteikiamas, jeigu jis:

1) turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

2) yra nepriekaištingos reputacijos;

3) dirbo audito įmonėje ir (arba) valstybės narės audito įmonėje auditoriaus padėjėju ne trumpiau kaip 3 metus ir, jei prašymo suteikti auditoriaus vardą pateikimo metu asmuo audito įmonėje nebedirba, darbas audito įmonėje auditoriaus padėjėju buvo baigtas ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki prašymo pateikimo dienos;

4) išlaikė kvalifikacinius auditoriaus egzaminus per ne ilgesnį kaip 5 metų laikotarpį nuo pirmo kvalifikacinio egzamino išlaikymo dienos;

5) davė auditoriaus priesaiką.“

 

6 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

9 straipsnis. Nepriekaištinga reputacija

Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:

1) buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms, turtiniams interesams, elektroninių duomenų ar informacinių sistemų saugumui, ekonomikai, verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai arba viešiesiems interesams ir teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

2) piktnaudžiauja narkotinėmis, toksinėmis, psichotropinėmis medžiagomis arba alkoholiu;

3) buvo atleistas iš darbo už darbo drausmės pažeidimą arba iš valstybės tarnautojo pareigų už tarnybinį nusižengimą ir nuo atleidimo iš darbo ar pareigų nepraėjo 3 metai;

4) pažeidė nepriekaištingos reputacijos reikalavimą, jeigu pagal teisės aktus asmeniui toks reikalavimas taikomas, dėl to turėjo nutraukti vykdomą veiklą ir po tokio veiklos nutraukimo nepraėjo 3 metai;

5) buvo audito įmonės, kuri neteko audito įmonės pažymėjimo ir buvo išbraukta iš audito įmonių sąrašo, vadovas tuo metu, kai susidarė aplinkybės, dėl kurių audito įmonė neteko audito įmonės pažymėjimo ir buvo išbraukta iš audito įmonių sąrašo, ir nuo audito įmonės pažymėjimo netekimo ir išbraukimo iš audito įmonių sąrašo nepraėjo 3 metai. Šis punktas netaikomas, jeigu audito įmonė buvo išbraukta iš audito įmonių sąrašo šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais.“

 

7 straipsnis. 12 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 5 dalimi

1. Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Auditoriaus vardo siekiantis asmuo pateikia Auditorių rūmams prašymą suteikti auditoriaus vardą. Prašyme turi būti nurodyti asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu yra), gyvenamoji vieta), taip pat atsakyta į klausimą, ar nėra šiame įstatyme nurodytų priežasčių, dėl kurių jam negalėtų būti suteiktas auditoriaus vardas.“

2. Papildyti 12 straipsnį 5 dalimi:

5. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus ir informaciją galima pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą.“

 

8 straipsnis. 13 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Apie Auditorių rūmų sprendimus sustabdyti, atnaujinti auditoriaus pažymėjimo galiojimą auditorius informuojamas raštu arba per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Auditorių rūmai apie sustabdytą, atnaujintą auditoriaus pažymėjimo galiojimą informuoja Audito ir apskaitos tarnybą su ja raštu suderinta tvarka.“

 

9 straipsnis. 14 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Auditoriui netekus auditoriaus vardo, auditoriaus pažymėjimo galiojimas panaikinamas ir auditorius išbraukiamas iš auditorių sąrašo. Apie Auditorių rūmų sprendimą panaikinti auditoriaus pažymėjimo galiojimą auditorius informuojamas raštu arba per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Auditorių rūmai apie panaikintą auditoriaus pažymėjimo galiojimą informuoja Audito ir apskaitos tarnybą su ja raštu suderinta tvarka.“

 

10 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

16 straipsnis. Auditoriaus vardo suteikimas valstybių ne narių auditoriams, auditoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymas, auditoriaus vardo netekimas ir auditoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimas

1. Audito ir apskaitos tarnyba nustato auditoriaus vardo suteikimo tvarką valstybių ne narių auditoriams. Valstybės ne narės auditoriui, kuriam teisė atlikti auditą suteikta valstybėje ne narėje, kuriai Europos Komisijos sprendimu suteiktas pereinamasis laikotarpis, ir kuris siekia auditoriaus vardo, taikomas reikalavimas būti išlaikiusiam žinių patikrinimo egzaminą, atitinkantį šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, taip pat reikalavimas įrodyti, kad jis atitinka šio įstatymo 8 straipsnio 1, 2, 3 punktų ir 9 straipsnio reikalavimus. Valstybės ne narės auditoriui, kuriam teisė atlikti auditą suteikta valstybėje ne narėje, kuriai Europos Komisijos sprendimu pereinamasis laikotarpis nėra suteiktas, ir kuris siekia auditoriaus vardo Lietuvos Respublikoje, auditoriaus vardas suteikiamas, jeigu jis atitinka 8, 9 ir 11 straipsnių reikalavimus.

2. Auditoriaus pažymėjimo galiojimas valstybių ne narių, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, auditoriams sustabdomas arba auditoriaus vardas atimamas ir auditoriaus pažymėjimo galiojimas panaikinamas tais pačiais pagrindais ir ta pačia tvarka, kuri nustatyta šio įstatymo 13 ir 14 straipsniuose, taip pat kai valstybės ne narės, kuriai Europos Komisijos sprendimu suteiktas pereinamasis laikotarpis, kompetentinga institucija, kuri suteikė teisę atlikti auditą, sustabdo arba panaikina šią teisę. Sprendimus dėl auditoriaus vardo sustabdymo ir panaikinimo priima Audito ir apskaitos tarnyba.“

 

11 straipsnis. 17 straipsnio 2, 3 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 6 dalimi

1. Pakeisti 17 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kad įmonė būtų įrašyta į audito įmonių sąrašą, Auditorių rūmams pateikiami šie dokumentai:

1) prašymas, kuriame turi būti nurodytas įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas, įmonės dalyvių vardai, pavardės, adresai, kiekvieno dalyvio balsavimo teisės, pažymėjimų, kuriais įrodomas auditoriaus vardo suteikimas, numeriai ir kiti šio įstatymo 24 straipsnio 2 dalyje nustatyti duomenys, reikalingi įtraukti į audito įmonių sąrašą. Kai registruojama valstybės narės audito įmonė, turinti filialą Lietuvos Respublikoje, papildomai pateikiami duomenys apie valstybės narės auditorius ir filialą;

2) dokumentai, patvirtinantys, kad įmonė yra apdraudusi įmonės civilinę atsakomybę šio įstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 17 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Auditorių rūmai, gavę visus dokumentus, nurodytus šio straipsnio 2 dalyje, Juridinių asmenų registre patikrina įmonės įregistravimą ir kitus duomenis, ir įsitikinę, kad įmonė atitinka šio įstatymo 18, 19 ir 20 straipsnių reikalavimus, sprendimą dėl audito įmonės įrašymo į audito įmonių sąrašą priima per 20 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, pateikimo dienos. Auditorių rūmai išsiunčia įmonei, siekiančiai būti įrašytai į audito įmonių sąrašą, priimto sprendimo kopiją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Auditorių rūmai apie priimtą sprendimą informuoja Audito ir apskaitos tarnybą su ja raštu suderinta tvarka.“

3. Papildyti 17 straipsnį 6 dalimi:

6. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus ir informaciją galima pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą.“

 

12 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

18 straipsnis. Audito įmonės

1. Ne mažiau kaip 3/4 audito įmonės dalyvių turi būti auditoriai, valstybių narių auditoriai, audito įmonės ir (arba) valstybių narių audito įmonės.

2. Audito įmonės vadovas turi būti auditorius arba valstybės narės auditorius.

3. Jeigu audito įmonėje yra sudaroma valdyba, daugiau kaip pusė valdybos narių turi būti auditoriai ir (arba) valstybių narių auditoriai. Jeigu valdyba sudaroma iš dviejų narių, vienas iš jų turi būti auditorius arba valstybės narės auditorius.

4. Valstybių narių audito įmonėms, įsteigusioms Lietuvos Respublikoje filialus, ir valstybių narių audito įmonėms, įrašytoms į audito įmonių sąrašą šio įstatymo 17 straipsnio 5 dalies nustatyta tvarka, mutatis mutandis taikomi šiame įstatyme audito įmonėms nustatyti reikalavimai.“

 

13 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

20 straipsnis. Audito įmonių civilinės atsakomybės draudimas

1. Jeigu audito įmonė atlieka auditą tik kitose negu viešojo intereso įmonėse, jos civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta bendrosios civilinės atsakomybės draudimu šio straipsnio 3 dalyje nustatytomis sąlygomis.

2. Jeigu audito įmonė atlieka auditą viešojo intereso įmonėse, jos civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu šio straipsnio 4 dalyje nustatytomis sąlygomis. Tokiu atveju papildoma bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalyje, neprivalo būti sudaroma.

3. Metinė mažiausia bendrosios civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 100 000 Lt. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo objektas yra audito įmonės civilinė atsakomybė už žalą, kuri būtų padaryta užsakovui ir (arba) tretiesiems asmenims atliekant auditą kitose negu viešojo intereso įmonėse. Draudimo sutartis sudaroma Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nustatyta tvarka.

4. Kai civilinės atsakomybės privalomojo draudimo objektas yra ir audito įmonės civilinė atsakomybė už žalą, kuri būtų padaryta užsakovui ir (arba) tretiesiems asmenims atliekant auditą viešojo intereso įmonėse, metinė mažiausia civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 200 000 Lt vienam draudžiamajam įvykiui. Draudimo sutartis sudaroma Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nustatyta tvarka ir Audito įmonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių nustatyta tvarka. Šias taisykles parengia ir, suderinusi su Audito ir apskaitos tarnyba, patvirtina Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija.

5. Audito įmonė privalo draustis civilinės atsakomybės draudimu visą laikotarpį, kuriuo audito įmonė šio įstatymo nustatyta tvarka yra įrašyta į audito įmonių sąrašą ir audito įmonės pažymėjimo galiojimas nėra sustabdytas.“

 

14 straipsnis. 21 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Apie Auditorių rūmų sprendimą sustabdyti, atnaujinti audito įmonės pažymėjimo galiojimą audito įmonė informuojama raštu arba per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Auditorių rūmai apie sustabdytą, atnaujintą audito įmonės pažymėjimo galiojimą informuoja Audito ir apskaitos tarnybą su ja raštu suderinta tvarka.“

 

15 straipsnis. 22 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Audito įmonė išbraukiama iš audito įmonių sąrašo kitą dieną po šio straipsnio 1 dalyje nustatyto sprendimo priėmimo dienos. Iš audito įmonių sąrašo išbraukta audito įmonė netenka audito įmonės pažymėjimo. Apie Auditorių rūmų sprendimą panaikinti audito įmonės pažymėjimo galiojimą ir išbraukimą iš audito įmonių sąrašo audito įmonė informuojama raštu arba per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Auditorių rūmai apie panaikintą audito įmonės pažymėjimo galiojimą ir išbraukimą iš audito įmonių sąrašo informuoja Audito ir apskaitos tarnybą su ja raštu suderinta tvarka.“

 

16 straipsnis. 23 straipsnio 2 dalies 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 23 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) audito įmonės (įmonių) ir kitos įmonės (įmonių), kurioje (kuriose) dirba auditorius, pavadinimas (pavadinimai), audito įmonės pažymėjimo numeris (numeriai), buveinės adresas, elektroninio pašto adresas (jeigu jis yra), telefono, fakso (jeigu jis yra) numeris ir interneto svetainės (jeigu ji yra) adresas;“.

 

17 straipsnis. 24 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 5, 6 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 24 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Auditorių rūmai į audito įmonių sąrašą įrašo įmones, kurioms išduotas audito įmonės pažymėjimas, valstybės narės audito įmones, įsteigusias Lietuvos Respublikoje filialus, valstybių narių audito įmones, nurodytas šio įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje, ir šio straipsnio 5 dalyje nurodytas valstybių ne narių audito įmones.“

2. Pakeisti 24 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) dalyvių vardai, pavardės, jų nurodyti kontaktiniai adresai, o jeigu savininkai arba dalyviai yra juridiniai asmenys, – jų pavadinimai, kodai ir buveinių adresai;“.

3. Pakeisti 24 straipsnio 2 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) valdymo organų ir priežiūros organų (jeigu jie sudaryti) narių vardai, pavardės ir jų nurodyti kontaktiniai adresai, o jeigu priežiūros organo nariai yra juridiniai asmenys, – jų pavadinimai, kodai ir buveinių adresai;“.

 

18 straipsnis. 27 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Auditą gali atlikti tik auditorius, kuris dirba audito įmonėje arba audito veikla verčiasi savarankiškai, ir valstybių narių, ir valstybių ne narių auditorius, kuriam teisė atlikti auditą suteikta šio įstatymo 15 ir 16 straipsniuose nustatyta tvarka.“

 

19 straipsnis. 30 straipsnio 5 punkto pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) jei šio straipsnio 4 punkte nustatytu atveju dukterinių įmonių finansinių ataskaitų auditą atlieka valstybės ne narės auditorius (auditoriai) ir (arba) valstybės ne narės audito įmonė (įmonės) ir su tos valstybės ne narės kompetentinga institucija nėra nustatytas šio įstatymo 49 straipsnyje nurodytas bendradarbiavimas, audito įmonė, audituojanti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, atsako už valstybės ne narės auditoriaus (auditorių) ir (arba) audito įmonės (įmonių) dokumentų tinkamą pateikimą Audito ir apskaitos tarnybai, įskaitant darbo dokumentus, kurie yra svarbūs įmonių grupės auditui. Kad audito įmonė, audituojanti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, galėtų pateikti reikiamus dokumentus, ji pasilieka tokių dokumentų kopijas arba susitaria su valstybės ne narės auditoriumi (auditoriais) ir (arba) audito įmone (įmonėmis), kad pareikalavusi galėtų tinkamai ir nevaržomai gauti dokumentus, arba imasi kitų tinkamų veiksmų. Jei teisinės arba kitokios kliūtys neleidžia darbo dokumentų iš valstybės ne narės auditoriaus ir (arba) audito įmonės perduoti audito įmonei, auditavusiai konsoliduotąsias finansines ataskaitas, dokumentuose, likusiuose audito įmonėje, auditavusioje konsoliduotąsias finansines ataskaitas, pažymima, kad ji ėmėsi atitinkamų veiksmų siekdama gauti audito dokumentus, ir (arba) pateikiami tokių kliūčių buvimo įrodymai;“.

 


20 straipsnis. 32 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Audito ir apskaitos tarnyba, atlikdama šio įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 5, 6, 7 ir 8 punktuose nustatytas funkcijas, darbo dokumentus laikinai, iki 60 kalendorinių dienų, iš audito įmonės gali paimti, perduoti valstybės narės ir (arba) valstybės ne narės kompetentingai institucijai auditorių ir audito įmonių viešajai priežiūrai atlikti, surašiusi darbo dokumentų poėmio aktą. Audito ir apskaitos tarnyba gali pasidaryti darbo dokumentų kopijas. Tais atvejais, kai Audito ir apskaitos tarnyba laikinai paimtus darbo dokumentus arba darbo dokumentų kopijas perduoda valstybės narės ir (arba) valstybės ne narės kompetentingai institucijai, apie tai turi informuoti audito įmonę.“

 

21 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 33 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) nuomonė, ar įmonės metiniame pranešime (konsoliduotajame metiniame pranešime) pateikti finansiniai duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) duomenis, – jeigu audituojama įmonė turi rengti metinį pranešimą teisės aktų nustatyta tvarka, arba nuomonė, ar įmonės veiklos ataskaitoje pateikti duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų duomenis, – jeigu audituojama įmonė turi pateikti veiklos ataskaitą teisės aktų nustatyta tvarka arba veiklos ataskaitą parengia savo nuožiūra.“

2. Papildyti 33 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Be reikalavimų, nustatytų šio straipsnio 1 dalyje, auditoriaus išvadoje turi būti pateikiama tarptautiniuose audito standartuose nurodyta informacija.“

3. Buvusią 33 straipsnio 2 dalį laikyti 3 dalimi, ją pakeisti ir išdėstyti taip:

3. Auditoriaus išvadą pasirašo auditą atlikęs auditorius, paskirtas atlikti auditą, kaip nurodyta šio įstatymo 30 straipsnio 1 punkte, taip pat nurodoma auditoriaus išvados data.“

 

22 straipsnis. 34 straipsnio 9 dalies pakeitimas

34 straipsnio 9 dalyje išbraukti žodžius „ir Audito ir apskaitos tarnybai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

9. Kontrolierius, atlikęs auditoriaus arba audito įmonės atlikto audito kokybės peržiūrą, turi parengti auditoriaus arba audito įmonės atlikto audito kokybės peržiūros ataskaitą ir pateikti ją Auditorių rūmams.“

 

23 straipsnis. 43 straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 43 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Audito ir apskaitos tarnybai vadovauja direktorius. Audito ir apskaitos tarnybos direktorius privalo būti nepraktikuojantis asmuo, turintis ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį audito, apskaitos, teisės ir (arba) finansų srityse.“

2. Pakeisti 43 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Konkursą Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus (toliau – direktorius) pareigoms organizuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinanti Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija jos nustatyta tvarka. Audito ir apskaitos tarnybos struktūrinio padalinio, atliekančio audito viešąją priežiūrą, vadovą skiria direktorius, prieš tai vadovo kandidatūrą suderinęs su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia Lietuvos Respublikos Vyriausybe arba jos įgaliota institucija.“

3. 43 straipsnio 5 dalyje išbraukti pirmą sakinį ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Audito ir apskaitos tarnybos darbuotojų kvalifikacija turi būti nuolat keliama Audito ir apskaitos tarnybos nustatyta tvarka, prieš tai suderinta su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia Lietuvos Respublikos Vyriausybe arba jos įgaliota institucija.“

4. Pakeisti 43 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Auditorius, dirbdamas Audito ir apskaitos tarnyboje, privalo sustabdyti savo auditoriaus pažymėjimo galiojimą ir narystę Auditorių rūmuose.“

5. Pakeisti 43 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Audito ir apskaitos tarnyboje sudaromas kolegialus patariamasis organas – Audito priežiūros komitetas. Šis komitetas pataria direktoriui ir struktūriniam padaliniui, atliekančiam audito viešąją priežiūrą, audito viešosios priežiūros klausimais.“

6. Pakeisti 43 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Audito priežiūros komitetą sudaro 7 nariai. Daugiau kaip pusė šio komiteto narių privalo būti nepraktikuojantys asmenys. Audito priežiūros komiteto nariai privalo turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį audito, apskaitos, teisės ir (arba) finansų srityse. Į Audito priežiūros komitetą po vieną narį skiria Lietuvos bankas, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija, Finansų ministerija, Auditorių rūmai ir kitos auditorius vienijančios profesinės organizacijos. Kitų auditorius vienijančių profesinių organizacijų skiriamas (skiriami) narys (nariai) atrenkamas (atrenkami) Audito ir apskaitos tarnybos sprendimu ir turi būti atliekantis (atliekantys) auditus auditorius (auditoriai).“

 

24 straipsnis. 44 straipsnio 2 dalies 7 punkto ir 3 dalies 3, 12 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 44 straipsnio 2 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) bendradarbiauja su valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis, kurios Europos Komisijos sprendimu pripažintos tinkamomis bendradarbiauti ir keistis informacija, pasirašant bendradarbiavimo susitarimus abipusiškumo pagrindu ir atliekant tyrimus;“.

2. Pakeisti 44 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) leisti dalyvauti valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir valstybių ne narių kompetentingoms institucijoms, nurodytoms šio straipsnio 2 dalies 7 punkte, atlikto audito tyrimuose, kuriuos atlieka Audito ir apskaitos tarnyba;“.

3. Pakeisti 44 straipsnio 3 dalies 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12) kreiptis į Auditorių rūmus, kad būtų išnagrinėta, ar audito įmonių užtikrinimo ir kitos susijusios paslaugos teiktos laikantis tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų ir susijusių praktinių nurodymų, ir priimti atitinkami sprendimai;“.

 

25 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 49 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

49 straipsnis. Audito ir apskaitos tarnybos bendradarbiavimas su valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis

1. Audito ir apskaitos tarnyba, atlikdama šio įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 6, 7 ir 8 punktuose nustatytas funkcijas, savo nustatyta tvarka bendradarbiauja ir keičiasi informacija su valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis. Auditorių ir (arba) audito įmonių turimi darbo ir kiti dokumentai Audito ir apskaitos tarnybos gali būti perduoti valstybių ne narių kompetentingoms institucijoms, nurodytoms šio įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 7 punkte, tada, kai šie auditorių ir (arba) audito įmonių darbo ir kiti dokumentai yra susiję su tose valstybėse ne narėse savo vertybinius popierius išleidusiomis įmonėmis, jų dukterinėmis įmonėmis.

2. Audito ir apskaitos tarnyba turi teisę perduoti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus tik pasirašiusi bendradarbiavimo su valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis, nurodytomis šio įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 7 punkte, susitarimus abipusiškumo pagrindu, jeigu valstybės ne narės kompetentingų institucijų darbuotojai laikosi konfidencialumo ir profesinės paslapties principo, nurodyto šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 2 punkte. Kai Audito ir apskaitos tarnyba pasirašo bendradarbiavimo su valstybių ne narių kompetentingomis institucijomis susitarimus abipusiškumo pagrindu, apie tai informuojama Europos Komisija.

3. Asmens duomenys gali būti perduodami valstybių ne narių kompetentingoms institucijoms, nurodytoms šio įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 7 punkte, tik laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.“

 

26 straipsnis. 50 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 50 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Audito ir apskaitos tarnyba turi teisę atsisakyti bendradarbiauti arba teikti informaciją, kaip nustatyta šio įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 6, 7 ir 8 punktuose, valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir valstybių ne narių kompetentingoms institucijoms, nurodytoms šio įstatymo 44 straipsnio 2 dalies 7 punkte, tuo atveju, jeigu:

1) informacijos perdavimas, bendradarbiavimas ar šio įstatymo 36 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyto tyrimo atlikimas galėtų neigiamai paveikti Lietuvos Respublikos suverenitetą, saugumą ar viešąją tvarką;

2) dėl tų pačių veiksmų ir tų pačių asmenų jau yra pradėtas teismo ar ikiteisminis procesas Lietuvos Respublikoje;

3) dėl tų pačių veiksmų ir tų pačių asmenų jau yra priimtas galutinis teismo sprendimas Lietuvos Respublikoje.“

 

27 straipsnis. 58 straipsnio 8 punkto pakeitimas

Pakeisti 58 straipsnio 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) rengti rekomendacijas dėl tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų ir susijusių praktinių nurodymų taikymo teikiant užtikrinimo ir kitas susijusias paslaugas, kontroliuoti atliktų užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų kokybę ir esant pažeidimų duoti šio įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatytus nurodymus ir (arba) taikyti šio įstatymo 59 straipsnio 2 dalyje nustatytas nuobaudas;“.

 

28 straipsnis. 59 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 59 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Auditorių rūmuose sudaromas Auditorių garbės teismas. Auditorių garbės teismą sudaro 5 nariai:

1) 2 narius, turinčius ne mažesnę kaip 5 metų auditoriaus darbo patirtį, skiria Auditorių rūmų narių visuotinis susirinkimas;

2) po vieną narį skiria Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Finansų ministerija.“

2. Pakeisti 59 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Auditorių garbės teismas turi teisę iškelti auditoriui drausmės bylą Auditorių rūmų siūlymu ir, ją išnagrinėjęs, skirti nuobaudas už Buhalterių profesionalų etikos kodekso, šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos ir tarptautinių užtikrinimo užduočių, tarptautinių peržiūros užduočių, tarptautinių susijusių paslaugų standartų ir susijusių praktinių nurodymų nesilaikymą. Auditorių garbės teismas turi teisę skirti tokias nuobaudas:

1) pareikšti įspėjimą;

2) pareikšti viešą įspėjimą, apie kurį paskelbiama auditorių sąraše.“

3. 59 straipsnio 4 dalyje vietoj skaičiaus „8“ įrašyti skaičių „7“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Auditorių garbės teismas, nustatęs Buhalterių profesionalų etikos kodekso pažeidimų, turi teisę siūlyti Auditorių rūmams panaikinti auditoriaus vardą šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu.“

 

29 straipsnis. Įstatymo priedo 5 punkto pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedo 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL 2006 L 157, p. 87), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/30/EB (OL 2008 L 81, p. 53).“

 

30 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos kitų teisės aktų nuorodos į audito įmonę laikomos nuorodomis į audito įmonę arba auditorių, kuris audito veikla verčiasi savarankiškai.

2. Į laikotarpius, nurodytus šio įstatymo 3 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos audito įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje, įskaičiuojami iki šio įstatymo įsigaliojimo prasidėję finansiniai metai, dėl kurių audito yra sudaryta finansinių ataskaitų audito sutartis.

3. Išlaikytų kvalifikacinių auditoriaus egzaminų laikotarpis, nurodytas šio įstatymo 5 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos audito įstatymo 8 straipsnio 4 punkte, skaičiuojamas nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________