LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 4.100 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2011 m. balandžio 12 d. Nr. XI-1312

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 74-2262)

 

1 straipsnis. 4.100 straipsnio 3 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 4.100 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Visus klausimus, susijusius su nuosavybės paėmimo teisėtumu, taip pat ginčus dėl paimamos nuosavybės vertės ir dėl nuosavybės paėmimo savininkui atsiradusių nuostolių įstatymų nustatyta tvarka sprendžia teismas.“

2. Pakeisti 4.100 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Nuosavybės teisė į visuomenės poreikiams paimamą kilnojamąjį daiktą (turtą) valstybei pereina nuo atsiskaitymo su daikto (turto) savininku momento, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip. Nuosavybės teisė į visuomenės poreikiams paimamą nekilnojamąjį daiktą valstybei pereina nuo nekilnojamojo daikto įregistravimo viešame registre momento, tačiau įregistruoti tokį daiktą kaip valstybės nuosavybę viešame registre galima tik nuo atsiskaitymo su nekilnojamojo daikto savininku momento, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________