LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. gegužės 7 d. įsakymo Nr. D1-262 „DĖL PLANAVIMO SĄLYGŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI PARENGIMO IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO

 

2011 m. balandžio 5 d. Nr. D1-282

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2004, Nr. 83-3028; 2009, Nr. 145-6460):

1. Pripažįstu netekusiu galios 3.4 punktą.

2. Pripažįstu netekusiu galios 32 punktą.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas