LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl NUOTEKŲ tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

 

2011 m. kovo 30 d. Nr. D1-261

Vilnius

 

P a k e i č i u Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2103; 2007, Nr. 110-4522; 2009, Nr. 83-3473; 2010, Nr. 59-2938), 1 priedą ir lentelės 12 eilutę išdėstau taip:

 

C10-13-chloralkanai

CAS 85535-84-8

40

2

0,4

0,4

1,4

1,4

“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas