VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL BALTIJOS JŪROJE SUGAUNAMŲ BALTIJOS MENKIŲ KEPENŲ

 

2011 m. kovo 22 d. Nr. B1-121

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įkuriančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), 14 straipsniu, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14), atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1881/2006, nustatančio didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL 2006 L 364, p. 5), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 565/2008 (OL 2008 L 160, p. 20), priedo 5 dalį, Europos Komisijos skubiuosius pranešimus bei dioksinų ir dioksinų tipo polichlorintų bifenilų (PCB) tyrimų rezultatus bei siekdamas apsaugoti Lietuvos rinką ir vartotojų sveikatą nuo dioksinais užterštų maisto produktų:

1. Draudžiu maisto tvarkymo subjektams tiekti žmonių maistui, gyvūnų (išskyrus kailinius žvėrelius) šėrimui Baltijos jūroje sugaunamų Baltijos menkių (Gadus morhua callarias) kepenis dėl nuolat nustatomos padidintos dioksino ir dioksino tipo polichlorintų bifenilų (PSO-PCDD/F-PCB-TEQ suma) didžiausios leistinos liekanų koncentracijos šios rūšies žuvų kepenyse.

2. Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą apskričių, miestų, rajonų valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybai.

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

_________________