LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU, PRIIMANT SPRENDIMUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. kovo 24 d. Nr. D1-251

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 113-3631) 3.3.1 punktu,

tvirtinu Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. D1-251

 

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU, PRIIMANT SPRENDIMUS, TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarką.

2. Balsavimą raštu (toliau – balsavimas) organizuoja gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdyba (bendrijos pirmininkas) arba butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo, arba butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius (toliau – balsavimo organizatorius).

3. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme (Žin. 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639), Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Žin., 2002, Nr. 54-2123; 2004, Nr. 5-94).

 

II. BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO VYKDYMAS

 

4. Butų ir kitų patalpų (toliau – patalpų) savininkų Balsavimas vykdomas taip:

4.1. Balsavimo organizatorius parengia Balsavimo biuletenį pagal formą, kuri pateikiama tvarkos aprašo 1 priede;

4.2. Balsavimo biuletenį balsavimo organizatorius įteikia kiekvienam patalpų savininkui asmeniškai, pasirašant biuletenių išdavimo lape, arba išsiunčia registruotu laišku. Jeigu patalpos priklauso keliems savininkams, jiems įteikiamas vienas biuletenis. Kartu su balsavimo biuleteniu gali būti pateikiami papildomi dokumentai, kuriuose pateikiama informacija, paaiškinanti ar pagrindžianti siūlomą sprendimą ir laukiamus rezultatus;

4.3. gavę balsavimo biuletenį, patalpų savininkai turi ne vėliau kaip per 2 savaites nuo šio biuletenio įteikimo dienos jį grąžinti balsavimo organizatoriui, užpildę žymą „pritariu“ ar „nepritariu“. Užpildytą balsavimo biuletenį pasirašo patalpų savininkas; kai patalpų savininkas yra juridinis asmuo, pasirašo jo įgaliotas atstovas, nurodydamas pasirašiusio asmens vardą ir pavardę, taip pat pridedamas įgaliojimas veikti juridinio asmens vardu. Jeigu patalpa priklauso keliems savininkams, biuletenį pasirašo vienas iš savininkų jų sutarimu. Nesutarimo atveju biuletenis laikomas negaliojančiu. Negaliojančiais taip pat laikomi neužpildyti ir (ar) patalpų savininkų nepasirašyti biuleteniai;

4.4. užpildytą balsavimo biuletenį patalpų savininkas turi grąžinti įmesdamas į specialiai tam įrengtą balsadėžę gyvenamojo namo bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėje, hole ir t. t.) ar atsiųsti paštu arba kitu balsavimo biuletenyje nurodytu būdu perduoti balsavimo organizatoriui. Balsadėžė atidaroma ir vokai su balsavimo biuleteniais atplėšiami dalyvaujant balsų skaičiavimo komisijai;

4.5. balsavimo rezultatus skaičiuoja balsavimo organizatoriaus sprendimu ne mažiau kaip 3 asmenų sudaryta balsų skaičiavimo komisija. Jei balsavimo organizatorius yra patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius, šioje komisijoje turi būti patalpų savininkų įgaliotas atstovas (-ai). Jei įgaliotas atstovas (-ai) neišrinktas (-i), į komisiją gali būti pakviestas kitas (-i) patalpų savininkas (-ai), raštu pareiškęs (-ę) valią būti balsų skaičiavimo komisijos nariu;

4.6. balsavimo rezultatai įforminami balsų skaičiavimo komisijos protokolu (2 priedas). Protokole turi būti nurodyta komisijos posėdžio data, svarstomas klausimas, įteiktų (išsiųstų) ir gautų, negaliojančių biuletenių skaičius, balsavimo rezultatai, priimtas sprendimas ar ne. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir nariai. Pasirašytas protokolas registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka ir dedamas į atskirą bylą;

4.7. protokolai saugomi ne trumpiau kaip dešimt metų. Pasirašyto protokolo kopija viešai skelbiama patalpų savininkams gyvenamojo namo skelbimų lentoje ir (ar) bendrojo naudojimo objektų valdytojo interneto tinklalapyje (jeigu tokį turi). Kiekvieno patalpų savininko reikalavimu turi buti išduodama protokolo kopija. Biuleteniai saugomi ne trumpiau kaip vienerius metus. Patalpų savininkams priimant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) sprendimus, biuleteniai saugomi ne trumpiau kaip trejus metus;

4.8. balsavimas laikomas neįvykusiu, jeigu iki balsavimo biuleteniuose nurodyto termino pabaigos grąžintų biuletenių skaičius yra mažesnis už 1/2 visų išduotų biuletenių. Pakartotinis balsavimas tuo pačiu klausimu gali būti ne anksčiau kaip po 2 savaičių nuo įvykusio balsavimo dienos.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

5. Su balsavimu susiję ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 


 

Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo

raštu, priimant sprendimus, tvarkos

aprašo

1 priedas

 

(Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu biuletenio forma)

 

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

 

1. Gyvenamojo namo adresas ......................................................................................................

 

2. Buto ir kitų patalpų savininko vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

3. Buto ir kitų patalpų identifikavimo kodas: ..............................................................................

(buto numeris, patalpų unikalus numeris ar kitas identifikavimo kodas)

4. Svarstomas klausimas (klausimai):

4.1. ...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

4.2. ...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

5. Siūlomas sprendimas, dėl kurio balsuojama:

 

Eil. Nr.

Siūlomas sprendimas (pateikiamas aiškus ir konkretus sprendimo aprašymas)

Žyma raštu:

„pritariu“,

„nepritariu“

Buto ir kitų patalpų savininko ar juridinio asmens įgalioto atstovo parašas, vardas ir pavardė

1

 

 

 

2

 

 

 

 

6. Biuletenis turi būti grąžintas balsavimo organizatoriui iki .......................................................

(nurodama data)

7. Biuletenio grąžinimo būdai:

 

7.1. Įmetant į balsadėžę, kuri yra .................................................................................................

(nurodama vieta)

7.2. Išsiunčiant paštu adresu ........................................................................................................

(nurodamas adresas)

7.3. Grąžinant balsavimo organizatoriui kitu būdu:

......................................................................................................................................................

(nurodama, kokiu būdu grąžinamas balsavimo biuletenis)

8. Balsavimo organizatorius .........................................................................................................

(pavadinimas/vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

......................................................................................................................................................

 

Biuletenį įteikė (išsiuntė):

......................................................................................................................................................

(parašas, vardas, pavardė, data)


 

Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo

raštu, priimant sprendimus, tvarkos

aprašo

2 priedas

 

(Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo pavyzdinė forma)

 

__________________________________________________________________________

(dokumentą sudariusio butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų valdytojo pavadinimas/vardas, pavardė)

 

BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS PROTOKOLAS

 

20... m. ...................... d. Nr.

(vieta)

 

Posėdis įvyko _____________

(data)

 

1. Balsavimo organizatorius .........................................................................................................

(pavadinimas/vardas, pavardė, teisinė forma, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, juridinio asmens kodas)

 

2. Gyvenamojo namo adresas ......................................................................................................

 

3. Svarstomas klausimas (klausimai):

3.1. ...............................................................................................................................................

3.2. ...............................................................................................................................................

 

4. Balsų skaičiavimo komisija:

Pirmininkas ...................................................................................................................................

(vardas, pavardė, pareigos, atstovavimas)

Nariai: ...........................................................................................................................................

(pareigos, vardas, pavardė, atstovavimas)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

5. Įteikta (išsiųsta) biuletenių .......................................................................................................

5.1. iš jų paštu ..............................................................................................................................

 

6. Gauta biuletenių .......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

6.1. iš jų negaliojantys ..................................................................................................................

 

7. Išvada dėl balsavimo ................................................................................................................

(nurodama, balsavimas įvyko arba balsavimas neįvyko)

 

8. Balsavimo rezultatai:

 

Eil. Nr.

Siūlomas sprendimas

Balsavimo rezultatai

(nurodama skaičiumi ir žodžiu)

Balsavimo išvada (nurodama, sprendimas priimtas ar nepriimtas)

1.

 

Pritarė ...............

Nepritarė ...........

 

2.

 

Pritarė ...............

Nepritarė ...........

 

 

9. Balsų skaičiavimo komisijos narių pastabos .............................................................................

......................................................................................................................................................

(nurodamos komisijos narių pastabos)

......................................................................................................................................................

 

Komisijos pirmininkas

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

Nariai

 

(parašas)

 

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________