LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2008 M. BIRŽELIO 12 D. ĮSAKYMO Nr. V-123 „DĖL KELIŲ SAUGUMO AUDITO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. vasario 25 d. Nr. V-65

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo (OL 2008 L 319, p. 59) nuostatas,

pakeičiu Kelių saugumo audito reikalavimus, patvirtintus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-123 „Dėl Kelių saugumo audito reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 69-2644), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                           Skirmantas Skrinskas


PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus 2011 m. vasario 25 d.

įsakymu Nr. V-65

 

KELIŲ SAUGUMO AUDITO REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelių saugumo audito reikalavimai (toliau – reikalavimai) reglamentuoja kelių saugumo audito bendrąsias nuostatas, kelių saugumo audito planavimą, organizavimą ir atlikimą.

2. Kelių saugumo auditas yra nustatyta tvarka atliekamas išsamus techninis kelio projekto charakteristikų patikrinimas visais projekto rengimo ir įgyvendinimo etapais, pradedant nuo planavimo ir baigiant pradiniu kelio priežiūros etapu.

3. Vadovaujantis šiais reikalavimais kelių saugumo auditas atliekamas planuojamų, projektuojamų, tiesiamų ir jau prižiūrimų kelių.

4. Šiuose reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kelių įstatyme (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492), Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. KELIŲ SAUGUMO AUDITO TIKSLAI

 

5. Sumažinti eismo įvykių keliuose tikimybę.

6. Nustatyti pavojingiausius kelių ruožus, mažinti juose kylančią riziką ir jos priežastis.

7. Siekti, kad saugaus eismo klausimai taptų visų kelių planavimo, projektavimo ir priežiūros darbų sudedamąja dalimi.

 

III. KELIŲ SAUGUMO AUDITO REIKALAVIMAI

 

8. Kelių saugumo auditą inicijuoja kelio savininkas (valdytojas). Jis yra šių paslaugų užsakovas.

9. Kelių saugumo auditas atliekamas, kai tiesiamas naujas kelias, kelias rekonstruojamas arba kapitališkai remontuojamas.

10. Projektas, atitinkantis nors vieną iš išvardytų kriterijų, turi būti įtrauktas į audito planą.

11. Kelių saugumo audito paslaugos yra perkamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nustatyta tvarka.

12. Kelių saugumo audito paslaugas gali teikti fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, Europos Sąjungoje ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtos kitos organizacijos bei šių valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniai, kurių veiklos pobūdis ir kvalifikacija atitinka kelių saugumo audito paslaugų specifiką ir kurių darbuotojai turi išsilavinimą kelių projektavimo, kelių saugumo inžinerijos ir eismo įvykių analizės srityse arba kelių saugumo audito atlikimo patirties.

13. Kelių saugumo auditas gali būti atliekamas visais projekto etapais, pradedant nuo projekto planavimo iki jau prižiūrimo kelio. Kelių saugumo auditas atliekamas:

13.1. teritorijų planavimo dokumentų;

13.2. techninio projekto (ar jo dalies);

13.3. kelio prieš pripažįstant jį tinkamu naudoti;

13.4. kelio ankstyvaisiais jo priežiūros ir naudojimo etapais.

14. Projekto etapą, kuriame reikia atlikti kelių saugumo auditą, parenka kelio savininkas (valdytojas) atsižvelgdamas į kelio projekto sudėtingumą ir kelio svarbą.

15. Kelių saugumo auditas gali būti atliekamas kelio ankstyvaisiais naudojimo etapais, t. y. po kelio pripažinimo tinkamu naudoti praėjus tam tikram kelio savininko (valdytojo) nustatytam laikotarpiui, siekiant įvertinti kelio būklę saugaus eismo požiūriu, atsižvelgiant į faktinį eismo dalyvių elgesį pasikeitus eismo sąlygoms.

16. Kelių saugumo audito procedūra susideda iš:

16.1. planavimo, organizavimo ir koordinavimo;

16.2. audito atlikimo, t. y. projekto auditavimo, audito ataskaitos parengimo ir pateikimo užsakovui;

16.3. audito rezultatų svarstymo;

16.4. sprendimų priėmimo ir tvirtinimo.

17. Kelių saugumo audito planavimas vyksta taip:

17.1. projektų, kurių auditą reikia atlikti, atranka;

17.2. kelių saugumo audito plano (toliau – audito planas) sudarymas ir tvirtinimas.

18. Kelių saugumo audito paslaugų teikėjas privalo:

18.1. atlikti projekto auditą vadovaudamasis šiais reikalavimais;

18.2. nustatyti ir apibūdinti problemas ir jų priežastis saugaus eismo požiūriu;

18.3. nustatyti audituojamo projekto tikslus saugaus eismo požiūriu ir parinkti alternatyvas tiems tikslams pasiekti, atlikti jų poveikio analizę ir palyginti jas tarpusavyje;

18.4. pateikti pasiūlymus, kaip panaikinti nustatytus kelio nesaugius elementus ir trūkumus.

19. Audito pasiūlymai turi būti konceptualūs, aiškūs, pagrįsti ir neprieštarauti statybos techniniams dokumentams ir kitiems teisės aktams.

20. Kelio projektuotojas, atsižvelgdamas į užsakovo siūlymus, turi išnagrinėti audito išvadas ir pasiūlymus, įvertinti tų pasiūlymų įgyvendinimo galimybes ar (ir) pateikti kitus alternatyvius sprendimus, kaip panaikinti projekte nustatytus kelio nesaugius elementus ir trūkumus, ir pakoreguoti projektą pagal kelio savininko (valdytojo) patvirtintus audito pasiūlymus.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Atliekant kelių saugumo auditą nagrinėjami tik tie projektui turintys įtakos veiksniai, kelio elementai ir charakteristikos, kurie yra būtini saugumui keliuose didinti.

22. Audito pateikiami pasiūlymai yra rekomendacinio pobūdžio, ir galutinius sprendimus dėl audito pateiktų alternatyvų įgyvendinimo ir audito pasiūlymų tvirtinimo priima kelio savininkas (valdytojas).

23. Priimami sprendimai turi būti orientuoti į visų eismo dalyvių saugumą.

 

_________________