LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL POVEIKIO KELIŲ SAUGUMUI VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. vasario 25 d. Nr. V-62

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 11 straipsniu, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 (Žin., 2006, Nr. 133-5041; 2010, Nr. 150-7695), 20.7 punktu ir atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/96/EB dėl kelių infrastruktūros saugumo valdymo (OL 2008 L 319, p. 59) nuostatas,

tvirtinu Poveikio kelių saugumui vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                           Skirmantas Skrinskas

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus 2011 m. vasario 25 d.

įsakymu Nr. V-62

 

POVEIKIO KELIų SAUGUMUI VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Poveikio kelių saugumui vertinimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato poveikio valstybinės reikšmės kelių saugumui vertinimo darbų organizavimo ir vykdymo tvarką. Šiame tvarkos apraše išdėstytais reikalavimais ir nurodymais gali vadovautis ir vietinės reikšmės bei privačių kelių savininkai, jei jie priima tokį sprendimą.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/96/EB dėl kelių saugumo infrastruktūros saugumo valdymo (OL 2008 L 319, p. 59) nuostatomis.

3. Poveikio kelių saugumui vertinimas (toliau – vertinimas) yra prevencinė kelių saugumo procedūra, skirta nustatyti planuojamų projektų poveikį kelio ruožo ir greta esančių kelių tinklo saugumui.

4. Vertinimas atliekamas pradiniame planavimo etape prieš patvirtinant naujo kelio tiesimo, esamo kelio rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto projektą.

5. Vertinimas atliekamas kartu su kelio projekto galimybių studija (statinio statybos pagrindimu), atskiru užsakymu arba kelio (gatvės) savininkas jį atlieka savo jėgomis.

6. Vertinimą organizuoja statytojas – valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba kelio (gatvės) savininkas.

7. Šiame tvarkos apraše vartojama sąvoka:

Poveikio kelių saugumui vertinimas – tai strateginė palyginamoji naujo kelio tiesimo ar esamo kelio rekonstrukcijos poveikio greta esančio kelių tinklo saugumui analizė.

8. Kitos šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. VERTINIMO TVARKA

 

9. Vertinimą atlieka konkurso būdu parinktas paslaugų teikėjas (konsultantas), su kuriuo kelio (gatvės) savininkas sudaro sutartį, arba kelio (gatvės) savininkas vertinimą atlieka savo jėgomis.

10. Atliekant vertinimą būtina palyginti bent dvi alternatyvas: įgyvendinti projektą arba pasirinkti „minimalaus įgyvendinimo“ alternatyvą atsisakant projekto įgyvendinimo. „Minimalaus įgyvendinimo“ alternatyva – tai toks sprendimas, kai nedaroma didelių investicijų, užtikrinant minimalius galiojančių standartų reikalavimus.

11. Jei yra pasiūlyta daugiau projekto įgyvendinimo alternatyvų, jos visos turi būti vertinamos.

12. Vertinimas gali būti atliekamas viso projekto arba analizuojamą objektą skaidant į smulkesnius objektus (kelią, jo ruožus ar kelio statinius).

13. Alternatyvas, kurios turi būti įvertintos, gali nustatyti užsakovas arba pasiūlyti paslaugų teikėjas.

14. Analizuodamas projekto įgyvendinimo alternatyvas paslaugų teikėjas privalo:

14.1. nustatyti ir apibūdinti problemas ir jų priežastis saugaus eismo požiūriu;

14.2. nustatyti projekto tikslus saugaus eismo požiūriu;

14.3. atlikti alternatyvų poveikio saugiam eismui tiesiamame (rekonstruojamame) kelyje ir greta esančių kelių (gatvių) tinkle analizę;

14.4. atlikti alternatyvų sąnaudų ir naudos analizę;

14.5. pagrįstai parinkti geriausią alternatyvą ir pateikti galimus sprendimus ir pasiūlymus, kaip panaikinti nustatytus nesaugius kelio elementus ir kitus trūkumus.

15. Atlikdamas vertinimą paslaugų teikėjas turi įvertinti alternatyvas remdamasis šiais vertinimo rodikliais:

15.1. duomenys apie eismo intensyvumą, sudėtį ir įskaitinius eismo įvykius rekonstruojamame kelio ruože ir greta esančių kelių (gatvių) tinkle bei jų skaičiaus sumažinimo galimybė lyginant su „minimalaus įgyvendinimo“ alternatyva;

15.2. vietovės geografiniai ypatumai ir meteorologinės sąlygos;

15.3. pasirinktas maršrutas ir eismo organizavimo schema;

15.4. galimas poveikis esamam kelių (gatvių) tinklui, sankryžoms, nuovažoms ir kt.;

15.5. eismo dalyvių, įskaitant pažeidžiamiausius (pėsčiuosius, dviratininkus, motociklininkus, vadeliotojus ir kt.), poreikiai;

15.6. saugių transporto priemonių stovėjimo aikštelių poreikis.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Vertinimo išvados ir visa susijusi informacija, kodėl buvo nuspręsta pasirinkti siūlomą priemonę, pateikiama užsakovui kelių infrastruktūros projektų galimybių studijoje (statinio statybos pagrindime) arba atskiroje ataskaitoje.

17. Vertinimo paslaugas gali teikti fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, Europos Sąjungoje ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtos kitos organizacijos bei šių valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniai, kurių veiklos pobūdis ir kvalifikacija atitinka vertinimo paslaugų specifiką ir kurie turi išsilavinimą kelių projektavimo, kelių saugumo inžinerijos ir (ar) eismo įvykių analizės srityse arba turi vertinimo ar kelių saugumo audito atlikimo patirties.

 

_________________