Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖs 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos Taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2011 m. kovo 16 d. Nr. 299

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Mažmeninės prekybos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 51-1778; 2005, Nr. 87-3263; 2009, Nr. 45-1746; 2010, Nr. 21-993):

1.1. Išdėstyti 7 punkto šeštąją pastraipą taip:

Turgavietė – teritorijų planavimo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka prekybos veiklai suformuota lauko teritorija, pritaikyta prekybai nuo laikinųjų prekybos įrenginių (prekystalių, vežimėlių), iš automobilių, stoginėse, paviljonuose ir kituose joje pastatytuose statiniuose (taip pat ir laikinuosiuose), kurioje nuolat arba tam tikromis savaitės dienomis fiziniai ir juridiniai asmenys, sumokėję turgavietės administratoriaus nustatytą mokestį, parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, gyvus gyvūnus, miško gėrybes, augalus, kitas ne maisto, taip pat ir naudotas prekes.“

1.2. Išdėstyti 14 punktą taip:

14. Mažmeninė prekyba naudotomis prekėmis leidžiama tik turgavietėse, specializuotose (tik naudotoms prekėms skirtose) parduotuvėse ir savivaldybės tarybos ar jos įgalioto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytose viešosiose vietose.

Prekės turi būti švarios ir apdorotos, kad būtų nekenksmingos ir saugios, privalu nurodyti kiekvienos prekės kainą.

Prie kiekvienos dėvėtų tekstilės gaminių ir avalynės siuntos turi būti dokumentas arba žyma siuntos lydimajame apskaitos dokumente, patvirtinantis (-i), kad siunta yra apdorota. Siuntos apdorojimą patvirtinančiame dokumente arba siuntos lydimajame apskaitos dokumente turi būti nurodytas siuntą apdorojusio juridinio asmens pavadinimas, buveinė ir telefonas, apdorojimo data, būdas, gaminiams apdoroti vartotų cheminių medžiagų pavadinimai. Asmenys, prekiaujantys dėvėtais tekstilės gaminiais ir avalyne, privalo įspėti pirkėjus apie tai, kad prieš naudojant šias prekes pagal paskirtį jas būtina išskalbti, išvalyti ar kitaip pašalinti dezinfekavimo priemonių likučius. Tokie įspėjimai raštu turi būti pateikti ir prekybos vietose.

Parduodant naudotus buitinius elektrotechnikos gaminius, elektros įrenginius, mechanizmus, pirkėjui turi būti pateikta informacija apie kiekvienos prekės tinkamumą naudoti pagal paskirtį (nurodyta, kad prekė tinka naudoti pagal paskirtį, netinka naudoti pagal paskirtį, ją būtina taisyti (suremontuoti) ir panašiai), apie pakeitimus ir patobulinimus, jeigu jie buvo atlikti. Informacija pateikiama raštu. Jeigu prekė tinka naudoti pagal paskirtį, pirkėjui kartu su jo nusipirkta preke turi būti pateiktos gamintojo parengtos prekės naudojimo taisyklės (jeigu jų nėra – pardavėjo parengtos ir patvirtintos prekės naudojimo taisyklės, kuriose turi būti nurodyti pagrindiniai saugaus ir tinkamo prekės naudojimo reikalavimai).“

1.3. Išdėstyti 23 punktą taip:

23. Prekių vežimo, laikymo, išdėstymo sandėliuose ir prekybos vietose (parduotuvėse, kioskuose, turgavietėse ir kitur), taip pat prekybos jomis sąlygos turi atitikti teisės aktuose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, higienos normose ir taisyklėse, toms prekėms taikomuose techniniuose reglamentuose ir panašiai), gamintojo pateikiamuose normatyviniuose dokumentuose (prekių ženklinimo etiketėse ir kitur), pirkimo–pardavimo sutartyse nustatytas sąlygas.“

1.4. Išdėstyti 25.10 punktą taip:

25.10. sužinojęs, kad parduodamos prekės yra nesaugios, nedelsdamas nutraukti mažmeninę prekybą šiomis prekėmis, informuoti pirkėjus, vykdyti kitas Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324) ir kituose produktų saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas pareigas;“.

1.5. Išdėstyti VIII skyriaus pavadinimą taip:

VIII. PRIEŽIŪRA“.

1.6. Išdėstyti 38 punktą taip:

38. Priežiūrą atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojus į pagalbines patalpas (sandėlius, šaldymo kameras, cechus ir kitur) privalo lydėti už šiose patalpose saugomas materialines vertybes atsakingas asmuo.“

1.7. Išdėstyti 39 punktą taip:

39. Juridinis asmuo, fizinis asmuo, kuris verčiasi individualia veikla, priežiūrą atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojų supažindintas su tikrinimo rezultatais, privalo nustatytais terminais pašalinti rastus trūkumus ir apie tai informuoti priežiūrą atliekančias institucijas ir įstaigas.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2011 m. balandžio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                  DAINIUS KREIVYS