Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖs 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2011 m. kovo 16 d. Nr. 297

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2005, Nr. 97-3654):

1.1. Išdėstyti 10.16 punktą taip:

10.16. ne patalpose (lauke) įrengtose prekybos vietose.

Ši nuostata netaikoma, jeigu prekiaujama alumi (išskyrus šio Aprašo 10.5 ir 10.7 punktuose nurodytus atvejus), apdorotu tabaku ir (ar) cukrumi;“.

1.2. Išdėstyti 11.3 punktą taip:

11.3. ne patalpose (lauke) įrengtose paslaugų teikimo vietose (turgavietėse jų administratorių nustatytiems mokesčiams priimti, nesaugomose automobilių stovėjimo aikštelėse, turto nuomos (dviračių, valčių ar kito turto nuomos ir panašiai) bei viešuosiuose tualetuose;“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2011 m. balandžio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ