LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO

ĮSAKYMAS

 

DĖL BENDRŲJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖS PATVIRTINIMO

 

2011 m. kovo 9 d. Nr. V-100

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2010, Nr. 79-4055) 13 straipsnio 2 dalį:

1. Tvirtinu Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę (pridedama).

2. Laikau netekusiais galios:

2.1. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymą Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 78-2006);

2.2. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 3 d. įsakymą Nr. 14 „Dėl Lietuvos archyvų departamento 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymo Nr. 38 pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1998, Nr. 25-665);

2.3. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 11 d. įsakymą Nr. 6 „Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymo Nr. 38 dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 7-218);

2.4. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 13 d. įsakymą Nr. 45 „Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymo Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 63-2313);

2.5. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. 58 „Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymo Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 94-3336);

2.6. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. 67 „Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymo Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 99-3577);

2.7. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V-130 „Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymo Nr. 38 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 3-86);

2.8. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr. V-90 „Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymo Nr. 38 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 62-2369);

2.9. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. V-46 „Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymo Nr. 38 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 124-6362) 1 ir 3 punktus.

 

 

Lietuvos vyriausiasis archyvaras                              Ramojus Kraujelis


PATVIRTINTA

Lietuvos vyriausiojo archyvaro

2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100

 

BENDRŲJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖ

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė (toliau – Rodyklė) nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, valstybės įgaliotų asmenų (toliau – įstaigos) vidaus administravimo, kitų bendrųjų veiklos dokumentų minimalius saugojimo terminus ir dokumentus, kurie bus perduoti nuolat saugoti į valstybės archyvus.

Rodyklėje nustatyti minimalūs saugojimo terminai taikomi ir nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų veiklos dokumentams, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai. Rodyklėje nenurodytų dokumentų saugojimo terminai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2010, Nr. 79-4055) 13 straipsnio 1 dalimi.

2. Šioje Rodyklėje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme ir kituose atitinkamą veiklos sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose.

3. Rodyklėje nustatyti minimalūs dokumentų saugojimo terminai taikomi ir anksčiau sudarytiems dokumentams, kurių saugojimo procesas tęsiasi. Rodyklėje nustatytus minimalius dokumentų (tarp jų ir anksčiau sudarytų, kurių saugojimo procesas tęsiasi) saugojimo terminus dokumentų saugotojas gali pratęsti, atsižvelgdamas į savo ir kitų susijusių asmenų prievoles ir teisėtus interesus.

4. Įstaigos dokumentus priimantis valstybės archyvas, atsižvelgdamas į dokumentuose užfiksuotos informacijos išliekamąją vertę, gali nuspręsti priimti nuolat saugoti įstaigos konkrečius dokumentus ar jų nepriimti.

 

II. DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 

Punktas

Dokumentai

Dokumentų saugojimas

minimalus saugojimo terminas (metais)

nuolatinis saugojimas (įstaigų, perduodančių veiklos dokumentus valstybės archyvams)

1

2

3

4

5.

Teisinio reguliavimo ir veiklos organizavimo dokumentai:

 

 

5.1.

Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko priimti aktai:

 

 

5.1.1.

aktus priimančią instituciją aptarnaujančioje įstaigoje;

 

nuolat

5.1.2.

kitose įstaigose

5

veiklos klausimais – nuolat

5.2.

Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko priimamų aktų projektai ir jų lydimieji dokumentai:

 

 

5.2.1.

aktus priimančią instituciją aptarnaujančioje įstaigoje;

20

Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų projektai ir jų lydimieji dokumentai – nuolat;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai ir jų lydimieji dokumentai – valstybės archyvo sprendimu – nuolat

5.2.2.

projektą teikusioje ir parengusioje įstaigoje;

5

 

5.2.3.

projektą derinusioje įstaigoje

3

 

5.3.

Kolegialių institucijų (tarybų, komisijų, valdybų ar kitų) teisės aktai:

 

 

5.3.1.

aktus priimančią instituciją aptarnaujančioje įstaigoje;

10

nuolat

5.3.2.

kitose įstaigose

5

veiklos klausimais – nuolat

5.4.

Kolegialių institucijų (tarybų, komisijų, valdybų ar kitų) teisės aktų projektai ir jų lydimieji dokumentai:

 

 

5.4.1.

aktus priimančią instituciją aptarnaujančioje įstaigoje;

10

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

5.4.2.

projektą parengusioje įstaigoje;

5

 

5.4.3.

projektą derinusioje įstaigoje

3

 

5.5.

Kolegialių institucijų posėdžių dokumentai:

 

 

5.5.1.

protokolai;

10

nuolat

5.5.2.

stenogramos, garso ir (ar) vaizdo įrašai

10

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

5.6.

Įstaigos (vadovo) teisės aktai: 

 

 

5.6.1.

dėl įstaigai priskirtos veiklos srities administracinio reglamentavimo:

 

 

5.6.1.1.

teisės aktą priėmusioje įstaigoje;

10

nuolat

5.6.1.2.

kitose įstaigose

5

veiklos klausimais – nuolat

5.6.2.

dėl įstaigos vidaus reglamentavimo;

10

nuolat

5.6.3.

dėl strateginio veiklos planavimo:

 

 

5.6.3.1.

planą patvirtinusioje įstaigoje;

10

 

5.6.3.2.

planą įgyvendinusioje įstaigoje

10

nuolat

5.6.4.

dėl metų veiklos planavimo:

 

 

5.6.4.1.

planą patvirtinusioje įstaigoje;

10

 

5.6.4.2.

planą įgyvendinusioje įstaigoje

10

nuolat

5.7.

Įstaigos (vadovo) teisės aktų projektai ir jų lydimieji dokumentai:

 

 

5.7.1.

teisės aktą priėmusioje įstaigoje;

5

 

5.7.2.

projektą parengusioje įstaigoje;

3

 

5.7.3.

projektą derinusioje įstaigoje

3

 

5.8.

Įstaigos nuolat veikiančių patariamųjų institucijų (kolegijų, tarybų, komisijų), įstaigos vadovo sudarytų kitų komisijų, darbo grupių ar kt. veiklos dokumentai

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

5.9.

Įstaigoje vykusių pasitarimų protokolai

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

5.10.

Įstaigos veiklos planai (jei jie nėra tvirtinami teisės aktu):

 

 

5.10.1.

planą patvirtinusioje įstaigoje;

10

 

5.10.2.

planą įgyvendinusioje įstaigoje

10

nuolat

5.11.

Struktūrinių padalinių veiklos planai

2

 

5.12.

Įstaigos veiklos ataskaitos:

 

 

5.12.1.

metų:

 

 

5.12.1.1.

ataskaitą gavusioje įstaigoje;

10

 

5.12.1.2.

ataskaitą pateikusioje įstaigoje;

10

nuolat

5.12.2.

pusmečių, ketvirčių, mėnesių

3

 

5.13.

Struktūrinių padalinių veiklos ataskaitos

2

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

5.14.

Statistinės ataskaitos:

 

 

5.14.1.

metų;

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat 

5.14.2.

pusmečių, ketvirčių, mėnesių

1

valstybės archyvo sprendimu – nuolat (jei nesudaroma metų ataskaita)

5.15.

Programų koordinatorių programų vykdymo ataskaitos:

 

 

5.15.1.

metų;

10

 

5.15.2.

pusmečių, ketvirčių, mėnesių

3

 

5.16.

Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojami projektai ir jų rengimo dokumentai

10

(po projekto įgyvendinimo)

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

5.17.

Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų vykdymo dokumentai

10

(po projekto įgyvendinimo)

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

5.18.

Projektai, kuriems Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų parama nebuvo skirta, ir jų rengimo dokumentai

3

 

5.19.

Įstaigos gautų pavedimų vykdymo dokumentai 

5

 

5.20.

Kokybės vadybos sistemų diegimo ir vertinimo dokumentai

10

 

5.21.

Susirašinėjimo įstaigai priskirtos veiklos srities klausimais dokumentai

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

5.22.

Susirašinėjimo veiklos planavimo ir atskaitomybės klausimais dokumentai

5

 

5.23.

Susirašinėjimo tarptautinio bendradarbiavimo klausimais dokumentai

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

5.24.

Bendradarbiavimo dokumentai (sutartys, susitarimai ir kita)

5

(pasibaigus sutarčiai, susitarimui)

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

5.25.

Konferencijų, simpoziumų, parodų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo dokumentai

5

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

5.26.

Reikalų perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis įstaigos vadovui

10

 

5.27.

Reikalų perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis darbuotojams (išskyrus nurodytuosius šios Rodyklės 5.26 ir 10.31 punktuose)

5

 

5.28.

Tarnybiniai pranešimai, raštai (išskyrus nurodytuosius šios Rodyklės 7.24 punkte)

5

 

5.29.

Administracinių paslaugų aprašymai

1

(po pakeitimo)

 

5.30.

Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo dokumentai

5

 

5.31.

Teismams, teisėsaugos institucijoms pateikiami dokumentai (atsiliepimai, ieškiniai, pareiškimai ir kita)

1

(priėmus galutinį sprendimą)

 

5.32.

Teismų vykdomųjų raštų vykdymo dokumentai

10

(baigus mokėjimus)

 

5.33.

Įgaliojimai atstovauti įstaigai

1

(pasibaigus įgaliojimui)

 

5.34.

Įstaigos registravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dokumentai

iki išregistravimo iš registro

 

5.35.

Įstaigos prekių ženklo registravimo Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre dokumentai

iki išregistravimo iš registro

 

5.36.

Įstaigos registravimo Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registre dokumentai

iki išregistravimo iš registro

 

5.37.

Administracinės teisės pažeidimų nagrinėjimo dokumentai (protokolai, nutarimai ir kita)

5

 

5.38.

Praktinio mokymo sutartys

3

(pasibaigus sutarčiai)

 

6.

Audito dokumentai:

 

 

6.1.

Valstybinių kontrolės institucijų įstaigoje atliktų auditų, patikrinimų dokumentai (ataskaitos, išvados, pažymos ir kita)

10

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

6.2.

Valstybinių kontrolės institucijų auditų, patikrinimų, atliekamų įstaigoje, registracijos žurnalas

10

(baigus pildyti)

 

6.3.

Įstaigos vidaus audito tarnybos metų veiklos planai ir ataskaitos

10

nuolat

6.4.

Vidaus audito ataskaitos, pažymos

10

nuolat

6.5.

Vidaus audito darbo dokumentai

5

 

6.6.

Vidaus audito pažangos stebėjimo procedūrų registracijos žurnalas

5

(nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

6.7

Susirašinėjimo vidaus audito klausimais dokumentai

5

 

7.

Personalo valdymo dokumentai:

 

 

7.1.

Teisės aktai:

 

 

7.1.1.

dėl priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti ir kita; 

50

 

7.1.2.

dėl kasmetinių, nemokamų, mokymosi ir kitų atostogų;

10

 

7.1.3.

dėl komandiruočių

10

 

7.2.

Asmens bylos dokumentai (su tarnybos (darbo) įstaigoje pradžia, eiga ir pabaiga susiję dokumentai ar jų kopijos)

50

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

7.3.

Darbo sutartys

50

(pasibaigus sutarčiai)

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

7.4.

Darbo sutarčių registracijos žurnalas (registras)

50

(nuo paskutinio įrašo žurnale (registre)

 

7.5.

Pretendentų dalyvauti konkurse pareigoms eiti prašymai ir kiti pateikti dokumentai

1

(priimtųjų prašymai ir pateikti dokumentai saugomi 7.2 punkte nurodytą terminą)

 

7.6.

Pretendentų dalyvauti konkurse pareigoms eiti prašymų ir kitų pateiktų dokumentų registras

1

 

7.7.

Pretendentų į pareigas konkurso protokolai

1

(protokolų išrašai dėl laimėjusiųjų konkursą saugomi 7.2 punkte nurodytą terminą)

 

7.8.

Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso dokumentai (protokolai, egzamino raštu testai, egzamino žodžiu garso įrašai ir kita)

1

(protokolų išrašai dėl laimėjusiųjų konkursą saugomi 7.2 punkte nurodytą terminą)

 

7.9.

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo dokumentai:

 

 

7.9.1.

vertinimo komisijos posėdžių protokolai;

5

 

7.9.2.

tiesioginio vadovo išvados, pasiūlymai, vertinimo komisijos išvados

saugoma 7.2 punkte nurodytą terminą

 

7.10.

Kvalifikacijos ir atestacijos komisijų veiklos dokumentai

5

 

7.11.

Valstybės tarnautojų prašymų dirbti kitą darbą ir informacijos nagrinėjimo nuolatinės komisijos veiklos dokumentai (protokolai, tarnautojų prašymai ir kita)

3

 

7.12.

Privačių interesų deklaracijos

1

(pasibaigus tarnybai įstaigoje)

 

7.13.

Privačių interesų deklaracijų registras

10

 

7.14.

Tarnybinių, drausminių nusižengimų tyrimo dokumentai

5

 

7.15.

Įspėjimai dėl darbo sutarties nutraukimo, atleidimo iš pareigų

3

 

7.16.

Prašymai išduoti valstybės tarnautojo pažymėjimą

3

(pasibaigus pažymėjimo galiojimo terminui)

 

7.17.

Pranešimai dėl darbo ar tarnybos pažymėjimo praradimo

1

 

7.18.

Darbuotojų darbo pažymėjimų registras

3

(pasibaigus pažymėjimų galiojimo terminui)

 

7.19.

Grąžinti darbo pažymėjimai

1

 

7.20.

Grąžintų darbo pažymėjimų naikinimo aktai

3

 

7.21.

Įstaigos (draudėjo) pranešimai apie apdraustuosius valstybiniu socialiniu draudimu ir draudėją

10

 

7.22.

Įstaigos (draudėjo) gauti pranešimai apie išduotus nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus

10

 

7.23.

Valstybės tarnautojų, darbuotojų prašymai, susiję su tarnyba ar darbo santykiais (išskyrus nurodytuosius šios Rodyklės 10.23 punkte)

3

 

7.24.

Tarnybiniai pranešimai dėl vienos dienos komandiruotės, kai apmokamos transporto išlaidos

10

 

7.25.

Komandiruočių ataskaitos

5

komandiruočių į užsienio valstybes – valstybės archyvo sprendimu – nuolat

7.26.

Valstybės tarnautojų mokymo metų planai (jei jie nėra tvirtinami teisės aktu) ir ataskaitos

3

 

7.27.

Atostogų grafikai (jei jie nėra tvirtinami teisės aktu)

1

 

7.28.

Darbo tarybos veiklos dokumentai

3

(pasibaigus darbo tarybos veiklai)

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

7.29.

Kolektyvinės sutartys

10

(pasibaigus sutarčiai)

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

7.30.

Kolektyvinių sutarčių rengimo dokumentai

3

 

7.31.

Karo prievolininkų, šauktinių ir rezervo prievolininkų apskaitos dokumentai

1

(pasikeitus įrašams apskaitos dokumentuose)

 

7.32.

Susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai

3

 

7.33.

Darbo ginčų komisijos dokumentai

3

(pasibaigus darbo ginčų komisijos veiklai)

 

8.

Dokumentų valdymo ir naudojimo dokumentai:

 

 

8.1.

Metų dokumentacijos planas, dokumentacijos plano papildymų sąrašas, dokumentacijos plano suvestinė

3

(nuo tais metais sudarytų visų bylų apyrašų, naikinimo aktų, kitų apskaitos dokumentų sudarymo)

 

8.2.

Dokumentų perdavimo aktai:

 

 

8.2.1.

valstybės archyvui:

 

 

8.2.1.1.

dokumentus perdavusioje įstaigoje;

10

 

8.2.1.2.

dokumentus perėmusiame valstybės archyve

 

nuolat

8.2.2.

funkcijų perėmėjui ar savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ar kitai įgaliotai įstaigai:

 

 

8.2.2.1.

dokumentus perdavusioje įstaigoje, kai jos veikla tęsiama;

10

 

8.2.2.2.

dokumentus perėmusioje įstaigoje

pagal perimtų dokumentų saugojimo terminus

 

8.2.3.

subjektui, turinčiam licenciją teikti dokumentų saugojimo paslaugą;

10

(pasibaigus sutarčiai)

 

8.2.4.

įstaigos archyvui

3

(sudarius apskaitos dokumentus)

 

8.3.

Dokumentų laikino perdavimo naudotis aktai, sutartys, poėmio ar kratos protokolai

1

(grąžinus visus dokumentus)

 

8.4.

Dokumentų laikino perdavimo naudotis apskaitos žurnalas

1

(grąžinus visus dokumentus)

 

8.5.

Prašymai laikinai išduoti dokumentus iš įstaigos archyvo

1

 

8.6.

Dokumentų registrai (išskyrus nurodytuosius šioje Rodyklėje)

pagal į registrą įrašytų dokumentų saugojimo terminus

nuolatinio saugojimo dokumentų – nuolat

8.7.

Bendri, jungtiniai dokumentų registrai

10

 

8.8.

Gautų dokumentų registrai 

5

 

8.9.

Siunčiamų dokumentų registrai

5

 

8.10.

Bylų (dokumentų) apskaitos dokumentai:

 

 

8.10.1.

apyrašai;

10

(po į apyrašą įrašytų bylų sunaikinimo)

nuolatinio saugojimo bylų – nuolat

8.10.2.

bylų apskaitos sąrašai, žurnalai ir kita;

3

(po bylų įrašymo į apyrašus, naikinimo aktus)

 

8.10.3.

naikinimo aktai

10

 

8.11.

Įstaigos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažymos

pagal sutvarkytų dokumentų ilgiausią saugojimo terminą

nuolat

8.12.

Dokumentų kiekio ir fizinės būklės patikrinimo aktai

1

(atlikus kitą patikrinimą)

 

8.13.

Nepataisomai sugadintų ar kitaip prarastų dokumentų aktai

pagal dokumentų saugojimo terminus

nuolatinio saugojimo dokumentų – nuolat

8.14.

Siuntų lakštai ir sąrašai, faksinio ryšio ataskaitos

1

 

8.15.

Prašymai išduoti pažymas, kitus dokumentus juridiniams faktams patvirtinti ir jų nagrinėjimo dokumentai

5

 

8.16.

Susirašinėjimo dokumentų valdymo ir naudojimo klausimais dokumentai

5

 

8.17.

Įstaigos archyvo mikroklimato parametrų fiksavimo žurnalas

10

(baigus pildyti)

 

9.

Informacinių technologijų valdymo dokumentai:

 

 

9.1.

Įstaigoje sudarytų informacinių technologijų valdymo komitetų (forumų ar kitų) veiklos dokumentai

5

 

9.2.

Informacinių sistemų specifikacijos, kiti projektiniai ir sistemos pakeitimų dokumentai

3

(po sistemos likvidavimo)

 

9.3.

Informacinių sistemų saugos ir rizikos vertinimo dokumentai

3

(po sistemos likvidavimo)

 

9.4.

Informacinių sistemų bandymų dokumentai (protokolai ar kita)

5

 

9.5.

Informacinių sistemų eksploatavimo dokumentai (naudotojų instrukcijos, vardų ir slaptažodžių, teisių suteikimo, koregavimo, panaikinimo dokumentai)

3

(po sistemos likvidavimo)

 

9.6.

Vietinio tinklo dokumentai (schemos, IP adresai ir kita)

1

(po pakeitimo)

 

9.7.

Programinės įrangos licencijos

iki galiojimo pabaigos

 

9.8.

Technologinių patalpų kontrolės žurnalai

3

(įrašius paskutinį įrašą žurnale)

 

9.9.

Susirašinėjimo informacinių technologijų valdymo klausimais dokumentai

3

 

10.

Finansinio ir kito turto valdymo dokumentai:

 

 

10.1.

Įstaigos (vadovo) teisės aktai dėl turto valdymo

10

 

10.2.

Investicijų programų (projektų) projektai

10

 

10.3.

Vykdomų programų sąmatos, jų pakeitimo dokumentai

10

 

10.4.

Asignavimų valdytojo patvirtintos kontroliuojamų įstaigų sąmatos, jų pakeitimo dokumentai

5

 

10.5.

Metinės finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos (ataskaitų rinkiniai ir kita)

10

likviduojamų įstaigų finansinės ataskaitos (likvidavimo balansai) – nuolat

10.6.

Tarpinės finansinės ataskaitos

10

 

10.7.

Metinių finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rengimo dokumentai (pasiūlymai, išvados, pažymos ar kita)

3

 

10.8.

Atskaitingų įstaigų pateiktos metinės finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos

5

 

10.9.

Atskaitingų įstaigų pateiktos tarpinės finansinės ataskaitos

5

 

10.10.

Programų sąmatų vykdymo ataskaitos

10

 

10.11.

Asignavimų valdytojo kontroliuojamų įstaigų programų sąmatų vykdymo ataskaitos

5

 

10.12.

Finansų kontrolės būklės metų ataskaita

5

 

10.13.

Pranešimai apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį

10

 

10.14.

Mokesčių deklaracijos (pajamų, pridėtinės vertės ar kita)

10

 

10.15.

Ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, mokėjimo pavedimai, avanso apyskaitos, kasos pajamų ir išlaidų orderiai ir kita)

10

 

10.16.

Elektros, šilumos energijos, dujų, kito kuro, vandens sąnaudų fiksavimo dokumentai

10

 

10.17.

Įstaigos mokėjimo paraiškos

10

 

10.18.

Asignavimų valdytojo kontroliuojamų įstaigų mokėjimo paraiškos

3

 

10.19.

Apskaitos registrai 

10

 

10.20.

Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai:

 

 

10.20.1.

asmens sąskaitų kortelės;

50

 

10.20.2.

darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščiai;

10

(jei nėra asmens sąskaitų kortelių – 50)

 

10.20.3.

kiti darbo užmokesčio apskaitos dokumentai

10

 

10.21.

Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai

10

 

10.22.

Darbo (pamainų) grafikai

3

 

10.23.

Prašymai taikyti neapmokestinamąjį pajamų dydį, skirti materialinę paramą

10

 

10.24

Inventorizacijos dokumentai (inventorizavimo aprašai, sutikrinimo žiniaraščiai ir kita)

10

 

10.25.

Turto valdymo dokumentai (priėmimo, išdavimo, nurašymo, perdavimo, sunaikinimo aktai, apžiūros pažymos ir kita)

10

 

10.26.

Saugiųjų, numeruotų dokumentų blankų apskaitos dokumentai

10

 

10.27.

Čekių šaknelės

10

 

10.28.

Kasos aparato kontrolinės juostos

2

 

10.29.

Kasos operacijų žurnalai

10

 

10.30.

Visiškos materialinės atsakomybės sutartys

10

(pasibaigus sutarčiai)

 

10.31.

Turto perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis materialiai atsakingiems asmenims

10

 

10.32.

Asmenų, turinčių teisę pasirašyti buhalterinės apskaitos dokumentus, sąrašai su parašų pavyzdžiais (jei jie nėra tvirtinami teisės aktu)

10

(pakeitus sąrašą)

 

10.33.

Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės dokumentai

10

(baigus vykdyti projektą)

 

10.34.

Viešųjų pirkimų metų planai (jei jie nėra tvirtinami teisės aktu) ir ataskaitos

5

 

10.35.

Viešųjų pirkimų dokumentai (paraiškos ir pasiūlymai, jų nagrinėjimo ir vertinimo dokumentai, protokolai, kiti su pirkimu susiję dokumentai)

10

(po pirkimo pabaigos)

 

10.36.

Viešųjų pirkimų, atliekamų įgyvendinant Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamus projektus, dokumentai

10

(baigus vykdyti projektą)

 

10.37.

Viešųjų pirkimų (prekių, darbų, paslaugų) sutartys, prekių, darbų ir paslaugų priėmimo aktai

10

(pasibaigus sutarčiai)

 

10.38.

Viešuosius pirkimus vykdančių asmenų konfidencialumo pasižadėjimai ir nešališkumo deklaracijos

10

(pasibaigus įgaliojimui)

 

10.39.

Autorinės sutartys, darbų (kūrinių) priėmimo aktai

50

(pasibaigus sutarčiai);

10

(iki 2008 m. pabaigos pasibaigusiai sutarčiai)

 

10.40.

Turto panaudos, nuomos sutartys

10

(pasibaigus sutarčiai)

 

10.41.

Namų valdos techninės apskaitos dokumentai 

iki perdavimo naujam turto valdytojui

 

10.42.

Nekilnojamojo daikto kadastrinių duomenų bylos dokumentai

iki perdavimo naujam turto valdytojui

 

10.43.

Statinių techninės priežiūros dokumentai (žurnalai, aktai ir kita)

iki perdavimo naujam turto valdytojui

 

10.44.

Statinių statybos (rekonstravimo) projektai, ekspertų išvados, priėmimo eksploatuoti aktai ir kita

iki perdavimo naujam turto valdytojui

 

10.45.

Įrenginių techninės būklės patikrinimo dokumentai, matavimo priemonių patikros sertifikatai (liudijimai)

3

(atlikus kitą patikrinimą)

 

10.46.

Transporto priemonių registracijos liudijimai, techninės charakteristikos

iki transporto priemonės išregistravimo

 

10.47.

Transporto priemonių techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos)

1

(pasibaigus techninės apžiūros galiojimui)

 

10.48.

Transporto priemonių perdavimo vairuotojams aktai

1

(pasikeitus vairuotojui)

 

10.49.

Transporto priemonių ridos ir kuro sąnaudų apskaičiavimo dokumentai

10

 

10.50.

Budėjimų, patalpų raktų, signalizacijos perdavimo ir priėmimo žurnalai

1

 

10.51.

Susirašinėjimo finansų ir turto valdymo klausimais dokumentai

5

 

10.52.

Tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktai

10

 

10.53.

Viešųjų aukcionų vykdymo dokumentai

10

 

10.54.

Viešųjų darbų finansavimosutartys

10

(pasibaigus sutarčiai)

 

10.55.

Turto draudimo dokumentai

1

(pasibaigus draudimo galiojimui)

 

11.

Saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės ir civilinės saugos dokumentai:

 

 

11.1.

Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veiklos dokumentai

5

 

11.2.

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalai

3

(pakeitus instrukcijas)

 

11.3.

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalai

10

(nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

11.4.

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalai

10

(nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

11.5.

Įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalai

10

(nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

11.6.

Gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnalai

10

(nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

11.7.

Gaisrinės saugos būklės tikrinimo dokumentai (žurnalai, aktai ir kita)

5

 

11.8.

Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registras

75

(nuo paskutinio įrašo registre)

 

11.9.

Lengvų nelaimingų atsitikimų darbe aktai ir kiti tyrimo dokumentai 

45

 

11.10.

Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe aktai ir kiti tyrimo dokumentai

75

 

11.11.

Profesinių ligų tyrimo ir patvirtinimo aktai ir kiti tyrimo dokumentai 

50

 

11.12.

Profesinių ligų tyrimo dokumentų registrai

50

(nuo paskutinio įrašo registre)

 

11.13.

Darbo sąlygų ir aplinkos, profesinės rizikos, darbuotojų saugos ir sveikatos būklės tyrimo, vertinimo ir kontrolės dokumentai

50

 

11.14.

Darbuotojams išduodamų asmeninių apsaugos priemonių apskaitos dokumentai

1

(pasibaigus priemonės tinkamumo naudoti terminui)

 

11.15.

Civilinės saugos organizavimo dokumentai 

3

 

11.16.

Žmonių evakavimo planai, veiksmų kilus gaisrui planai

1

(pakeitus planą)

 

11.17.

Susirašinėjimo saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės ir civilinės saugos klausimais dokumentai

5

 

 

_________________