LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2243 „DĖL VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ POREIKIO TYRIMO KRITERIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. kovo 9 d. Nr. V-376

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymą Nr. ISAK-2243 „Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių poreikio tyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 123-5050; 2010, Nr. 68-3428) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIKO VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS POREIKIO TYRIMO KRITERIJŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969) 25 straipsnio 7 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1092 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą“ (Žin., 2007, Nr. 109-4459; 2011, Nr. 22-1062),

Tvirtinu Vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikio tyrimo kriterijų aprašą (pridedama).“

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2007 m. lapkričio 19 d.

įsakymu Nr. ISAK-2243

(Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro 2011 m. kovo 9 d.

įsakymo Nr. V-376 redakcija)

 

VAIKO VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS POREIKIO TYRIMO KRITERIJŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikio tyrimo kriterijų apraše pateikti kriterijai vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikiui ištirti ir informacijos šaltiniai.

2. Vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikio tyrimo kriterijais vadovaujasi Švietimo ir mokslo ministerija, tirdama vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikį šalyje įgyvendindama Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969).

 

II. VAIKO VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS POREIKIO TYRIMO KRITERIJAI

 

3. Vaikų, kurie padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakę Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (Žin., 2000, Nr. 89-2741) nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už padarytą veiką, skaičius.

Informacijos šaltinis – apskričių vyriausieji policijos komisariatai.

4.Vaikų, kurie per vienų metų laikotarpį 3 ir daugiau kartų padarė administracinių teisės pažeidimų požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakę Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė, skaičius.

Informacijos šaltinis – apskričių vyriausieji policijos komisariatai.

5. Vaikų, kuriems pritaikius minimalios priežiūros priemones nebuvo pasiekta teigiamų jų elgesio pokyčių, skaičius.

Informacijos šaltinis – savivaldybių administracijos, minimalios priežiūros priemones vykdantys asmenys.

6. Vaikų, esančių pataisos inspekcijų įskaitoje, skaičius.

Informacijos šaltinis – pataisos inspekcijos.

7. Vaikų, esančių vaikų socializacijos centruose, skaičius.

Informacijos šaltinis – vaikų socializacijos centrai, Švietimo valdymo informacinė sistema.

8. Vaikų, esančių pataisos įstaigose, skaičius.

Informacijos šaltinis – pataisos inspekcijos, pataisos įstaigos.

9.Vaikų, grįžusių iš vaikų socializacijos centrų, pataisos įstaigų, skaičius.

Informacijos šaltinis – vaikų socializacijos centrai, pataisos inspekcijos, pataisos įstaigos.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Švietimo ir mokslo ministerija, ištyrusi vaiko vidutinės priežiūros priemonės poreikį šalyje, imasi veiksmų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatoms įgyvendinti.

 

_________________