LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO Nr. D1-79 „DĖL MIŠKO KIRTIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. kovo 4 d. Nr. D1-195

Vilnius

 

P a k e i č i u Miško kirtimų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių“ (Žin., 2010, Nr. 14-676):

1. Papildau šiuo 51 punktu:

51. Kitos sąvokos šiame tvarkos apraše suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos miškų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161), Miško sanitarinės apsaugos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. D1-204 (Žin., 2007, Nr. 42-1596).“

2. Išdėstau 12 punktą taip:

12. II miškų grupei priskirtuose miškuose, III grupės miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, kurios įsteigtos ir registruotos Saugomų teritorijų valstybės kadastre Saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) nustatyta tvarka, ir IV grupės miškuose, esančiuose nacionaliniuose parkuose, pagrindiniai miško kirtimai ir medienos ištraukimas iš jų draudžiami nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 1 d., jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais nenustatyta kitaip.“

3. Išdėstau 18 punktą taip:

18. Minimalus plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržių prie plynųjų pagrindinių, plynųjų sanitarinių ar ištisinių rekonstrukcinių kirtimų biržių šliejimo laikas (skaičiuojamas nuo leidimo kirsti mišką, išduoto anksčiau iškirstai biržei, galiojimo ar pratęsimo pabaigos), kai atkuriama minkštaisiais lapuočiais – 4 metai, kai atkuriama spygliuočiais ar kietaisiais lapuočiais – 6 metai, kai atkuriami pušynai nenusausintose pelkinėse augavietėse – 10 metų. Praėjus nustatytam laikotarpiui, gretima biržė kertama, kai pagal Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimus anksčiau iškirstoje biržėje yra atkurtas miškas ir vyraujančių tikslinių rūšių medžių vidutinis aukštis viršija 0,5 m. Biržių šliejimo reikalavimai netaikomi, kai šliejamų ir anksčiau iškirstų biržių bendras plotas ir plotis neviršija 13 ir 14 punktuose nustatytų maksimalių biržės pločio ir ploto reikalavimų arba kai kirstinus medynus skiria pusamžiai ir jaunesni medynai, kurių plotis ne mažesnis kaip pusė maksimalaus plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržės pločio (Taisyklių 2 lentelė).“

4. Išdėstau 28.2 punktą taip:

28.2. supaprastinti atvejiniai pagrindiniai miško kirtimai taikomi medynuose, kuriuose yra pomiškis ar antrasis ardas. Prie supaprastintų atvejinių pagrindinių miško kirtimų priskiriami ir dviejų atvejų atvejiniai pagrindiniai miško kirtimai medynuose, kuriuose nėra antrojo ardo ar pomiškio, taip pat atvejiniai kirtimai, kuriais norima sumažinti nepageidautinų rūšių medžių – drebulės, baltalksnio – atauginę galią;“.

5. Išbraukiu 39.3 punkte žodį „mišriuose“.

6. Išdėstau 57 punktą taip:

57. Mišriuose medynuose ugdomieji miško kirtimai projektuojami, kai tikslinių medžių rūšių jaunuolynai auga po nepageidaujamų medžių ar krūmų lajomis arba kai nepageidaujamų rūšių medžiai ar krūmai pradeda stelbti ar čaižyti tikslinių rūšių medžius. Tokiais atvejais jaunuolynų ugdymo kirtimai projektuojami bet kokio skalsumo medynuose, retinimai ir einamieji kirtimai – vadovaujantis Taisyklių 5 priedu. Dviardžiuose medynuose ugdomieji miško kirtimai projektuojami vadovaujantis Taisyklių 6 priedo reikalavimais.“

7. Išdėstau 68 punktą taip:

68. IV grupės miškuose ir miškuose, kuriems netaikomi Taisyklių 69 punkto reikalavimai, jaunuolynų ugdymo kirtimai, medienos ištraukimas draudžiami nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d., retinimai ir einamieji kirtimai, medienos ištraukimas draudžiamas nuo gegužės 1 d. iki liepos 1 d.“

8. Išdėstau 69 punktą taip:

69. II ir III grupės miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, kurios įsteigtos ir registruotos Saugomų teritorijų valstybės kadastre Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka, ir IV grupės miškuose, esančiuose nacionaliniuose parkuose, ugdomieji miško kirtimai ir medienos ištraukimas draudžiami nuo kovo 1 d. iki liepos 1 d., jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais nenustatyta kitaip.“

9. Papildau 75 punktą šiuo ketvirtuoju sakiniu:

„Vykdant plynuosius sanitarinius miško kirtimus vėjo ar sniego pažeistuose medynuose, galima nuvažiuoti nuo valksmų.“

10. Laikau 83.4 punktą 83.3 punktu.

11. Išdėstau 90 punktą taip:

90. Miško lydimo kirtimai vykdomi, kai miško žemėje norima įrengti miško kelius, kvartalų, technologines ir priešgaisrines linijas, medienos sandėlius ir kitus su mišku susijusių įrenginių plotus, poilsio aikšteles, miško sėklines plantacijas, miško medelynus, vadovaujantis Miškų iškirtimo technologinėms ir gamybinėms miškų ūkio reikmėms tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 145 (Žin., 2002, Nr. 40-1512). Miško lydimo kirtimams priskiriami ir miško kirtimai, vykdomi kai miško žemę būtina paversti kitomis naudmenomis.“

12. Išdėstau 93 punktą taip:

93. II miškų grupei priskirtuose miškuose, III grupės miškuose, esančiuose saugomose teritorijose, kurios įsteigtos ir registruotos Saugomų teritorijų valstybės kadastre Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka, ir IV grupės miškuose, esančiuose valstybiniuose parkuose, specialieji miško kirtimai ir medienos ištraukimas draudžiami nuo kovo 1 d. iki rugsėjo 1 d., jei saugomai teritorijai kitais teisės aktais nenustatyta kitaip.“

13. Išdėstau 6 priedo pavadinimą taip:

„Ugdomųjų miško kirtimų grynuose ir dviardžiuose medynuose projektavimo normatyvai“.

14. Išdėstau 6 priedo antrojo skyriaus pavadinimą taip:

„Pušynai – m, v–m, ox, m–ox ir kt. (La, Šb, Nb, Lb, Nc, Lc ir kt.).“

15. Įrašau 6 priedo antrojo skyriaus „Pušynai – m, v–m, ox, m–ox ir kt. (La, Šb, Nb, Lb, Nc, Lc ir kt.)“ 2 eilutės 5 skiltyje vietoj ženklo ir skaičiaus „>6“ ženklą ir skaičių „>8“.

16. Įrašau 6 priedo trečiojo skyriaus „Eglynai – ox, m–ox, ox–h, ox–n (Nc, Lc, Nd, Ld)“ 17 eilutės 3 skiltyje vietoj skaičiaus „20“ ženklą ir skaičių „<22“.

17. Įrašau 6 priedo trečiojo skyriaus „Eglynai – ox, m–ox, ox–h, ox–n (Nc, Lc, Nd, Ld)“ 18 eilutės 3 skiltyje vietoj skaičiaus „20“ ženklą ir skaičių „<22“.

18. Įrašau 6 priedo trečiojo skyriaus „Eglynai – ox, m–ox, ox–h, ox–n (Nc, Lc, Nd, Ld)“ 19 eilutės 3 skiltyje vietoj skaičiaus „22“ ženklą ir skaičių „<24“.

19. Įrašau 6 priedo trečiojo skyriaus „Eglynai – ox, m–ox, ox–h, ox–n (Nc, Lc, Nd, Ld)“ 20 eilutės 3 skiltyje vietoj skaičiaus „22“ ženklą ir skaičių „<24“.

20. Įrašau 6 priedo trečiojo skyriaus „Eglynai – ox, m–ox, ox–h, ox–n (Nc, Lc, Nd, Ld)“ 21 eilutės 3 skiltyje vietoj skaičiaus „24“ ženklą ir skaičių „<26“.

21. Įrašau 6 priedo trečiojo skyriaus „Eglynai – ox, m–ox, ox–h, ox–n (Nc, Lc, Nd, Ld)“ 22 eilutės 3 skiltyje vietoj skaičiaus „24“ ženklą ir skaičių „<26“.

22. Įrašau 6 priedo trečiojo skyriaus „Eglynai – ox, m–ox, ox–h, ox–n (Nc, Lc, Nd, Ld)“ 23 eilutės 3 skiltyje vietoj skaičiaus „26“ ženklą ir skaičių „<28“.

23. Įrašau 6 priedo trečiojo skyriaus „Eglynai – ox, m–ox, ox–h, ox–n (Nc, Lc, Nd, Ld)“ 24 eilutės 3 skiltyje vietoj skaičiaus „28“ ženklą ir skaičių „<30“.

24. Įrašau 6 priedo trečiojo skyriaus „Eglynai – ox, m–ox, ox–h, ox–n (Nc, Lc, Nd, Ld)“ 25 eilutės 3 skiltyje vietoj skaičiaus „28“ ženklą ir skaičių „<30“.

25. Įrašau 6 priedo ketvirtojo skyriaus „Eglynai – m, ag ir kt. (Lb, Nf ir kt.)“ 17 eilutės 3 skiltyje vietoj skaičiaus „20“ ženklą ir skaičių „<22“.

26. Įrašau 6 priedo ketvirtojo skyriaus „Eglynai – m, ag ir kt. (Lb, Nf ir kt.)“ 18 eilutės 3 skiltyje vietoj skaičiaus „22“ ženklą ir skaičių „<24“.

27. Įrašau 6 priedo ketvirtojo skyriaus „Eglynai – m, ag ir kt. (Lb, Nf ir kt.)“ 19 eilutės 3 skiltyje vietoj skaičiaus „24“ ženklą ir skaičių „<26“.

28. Įrašau 6 priedo ketvirtojo skyriaus „Eglynai – m, ag ir kt. (Lb, Nf ir kt.)“ 20 eilutės 3 skiltyje vietoj skaičiaus „26“ ženklą ir skaičių „<28“.

29. Įrašau 6 priedo ketvirtojo skyriaus „Eglynai – m, ag ir kt. (Lb, Nf ir kt.)“ 21 eilutės 3 skiltyje vietoj skaičiaus „28“ ženklą ir skaičių „<30“.

30. Įrašau 6 priedo ketvirtojo skyriaus „Eglynai – m, ag ir kt. (Lb, Nf ir kt.)“ 22 eilutės 3 skiltyje vietoj skaičiaus „28“ ženklą ir skaičių „<30“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas