LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO

ĮSAKYMAS

 

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS IR JOS KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. vasario 28 d. Nr. 5-V-166

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. 1108 „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 72-3056) 2.3.2 punktu:

1. Tvirtinu Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisykles (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. V-363 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 63-2876);

2.2. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymą Nr. V-492 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-363 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 90-4100);

2.3. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. liepos 22 d. įsakymą Nr. 5-V-421 „Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-363 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 86-3446).

3. Pavedu Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybai ir teritorinėms policijos įstaigoms kontroliuoti įsakymo vykdymą.

 

Einantis policijos generalinio

komisaro pareigas                                                               Vizgirdas Telyčėnas

 


PATVIRTINTA

Policijos generalinio komisaro

2011 m. vasario 28 d.

įsakymu Nr. 5-V-166

 

JURIDINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS IR JOS KONTROLĖS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Europos fizinių ir Europos juridinių asmenų, kurie verčiasi ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių gamyba, taisymu, perdirbimu, importu, eksportu, prekyba, nuoma, tirų, šaudyklų eksploatavimu, tarpininko veikla arba ginklus ir šaudmenis turi (naudoja) profesinei veiklai, sportui, medžioklei, medžioklės ūkių veiklai, mokymui, moksliniams tyrimams ir kitai įstatymų nustatytai veiklai, kuriai reikalingi ginklai (toliau – fiziniai ir juridiniai asmenys), civilinės apyvartos ir jos kontrolės tvarką, teritorinių policijos įstaigų, kontroliuojančių juridinių asmenų veiklą, teises ir pareigas.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme (Žin., 2002, Nr. 13-467; 2010, Nr. 142-7261).

3. Šių taisyklių reikalavimai netaikomi:

3.1. specialaus statuso subjektams;

3.2. imitaciniams ginklams ir kolekcionuojant ginklus, šaudmenis, jų dalis.

4. Fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis verstis ginklų ir šaudmenų gamyba, taisymu, perdirbimu, importu, eksportu, prekyba, nuoma, tirų, šaudyklų eksploatavimu, tarpininko veikla arba ginklus ir šaudmenis įsigyti (naudoti) profesinei veiklai, sportui, medžioklei, medžioklės ūkių veiklai, mokymui, moksliniams tyrimams ir kitai įstatymų nustatytai veiklai, kuriai reikalingi ginklai, privalo gauti leidimą laikyti ginklus, patvirtinantį, kad patalpos ginklams laikyti atitinka nustatytus reikalavimus ir fizinis ar juridinis asmuo turi teisę šiose patalpose laikyti ginklus, jų šaudmenis, jų dalis (toliau – leidimas laikyti ginklus). Leidimą laikyti ginklus fiziniam ar juridiniam asmeniui išduoda teritorinė policijos įstaiga ar jos įgaliotas padalinys (toliau – teritorinė policijos įstaiga) penkerių metų laikotarpiui. Tais atvejais, kai verstis tam tikra veikla yra reikalingas sutikimas ar licencija, leidimas laikyti ginklus gali būti išduodamas tik po to, kai fizinis ar juridinis asmuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka gauna sutikimą ar licenciją.

5. Fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis įsigyti ir laikyti C kategorijos ginklus, nurodytus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose, ir šaudmenis, bei naudoti juos profesinei veiklai, sportui, medžioklei, medžioklės ūkių veiklai, mokymui, moksliniams tyrimams ir kitai įstatymų nustatytai veiklai, kuriai reikalingi ginklai, privalo gauti neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti ginklus, nurodytus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose, jų šaudmenis, jų dalis (toliau – neterminuotas leidimas įsigyti ir laikyti ginklus). Neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti ginklus fiziniam ar juridiniam asmeniui išduoda teritorinė policijos įstaiga.

6. Fizinis ar juridinis asmuo turi gauti tiek leidimų laikyti ginklus ar neterminuotų leidimų įsigyti ir laikyti ginklus, kiek jo padalinių, kuriuose bus laikomi ginklai, yra skirtingais adresais.

 

II. LEIDIMŲ LAIKYTI GINKLUS IŠDAVIMAS

 

7. Fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis gauti leidimą laikyti ginklus, teritorinei policijos įstaigai pateikia:

7.1. prašymą, kuriame nurodoma juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, padalinio, kuriame bus laikomi ginklai, adresas, telefono ir (ar) fakso numeriai (jeigu fizinio ar juridinio asmens ir padalinio, kuriame bus laikomi ginklai, adresai nesutampa), juridinio asmens darbuotojo, įgalioto pateikti dokumentus ir paimti leidimą laikyti ginklus, vardas, pavardė, asmens kodas, planuojamų laikyti ginklų, šaudmenų skaičius ir kokiems tikslams jie bus naudojami;

7.2. fizinio asmens, juridinį asmenį kontroliuojančio asmens, administracijos vadovo, ginklininko asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

7.3. pažymas, kad fizinis asmuo, ginklininkas neįrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ir nėra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo. Dėl specialaus statuso subjektų pareigūnų, kurie tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą, gali būti pateikiama specialaus statuso subjektų pažyma, kad pareigūnas tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą);

7.4. užpildytą juridinio asmens anketą (tik juridiniam asmeniui) (1 priedas);

7.5. juridinio asmens administracijos vadovo sprendimą dėl juridinio asmens ginklininko paskyrimo (tik juridiniam asmeniui);

7.6. patalpų, kuriuose ketinama įrengti ginklų saugyklą, valdymo, naudojimo ar disponavimo jomis pagrindimo dokumentą;

7.7. fizinio asmens, ginklininko medicininio patikrinimo išvadą (Forma 049/a), patvirtinančią, kad jis neserga liga (-omis) ar neturi fizinio (-ių) trūkumo (-ų), įrašyto (-ų) į Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytą ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašą, (toliau – medicininio patikrinimo išvada (Forma 049/a). Medicininėje patikrinimo išvadoje (Forma 049/a) turi būti žyma apie sveikatos priežiūros įstaigą, kuri ją išdavė, medicininio patikrinimo išvada (Forma 049/a) turi būti patvirtinta Gydytojų konsultacinės komisijos antspaudu ir šios komisijos pirmininko spaudu ir parašu. Dėl specialaus statuso subjektų pareigūnų, kurie tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą, gali būti pateikiama specialaus statuso subjektų pažyma, kad pareigūnas tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą).

8. Fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis gauti neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti ginklus, teritorinei policijos įstaigai pateikia šių taisyklių 7.1–7.5 punktuose nurodytus dokumentus.

9. Dokumentų, nurodytų šių taisyklių 7 ir 8 punktuose, pateikti nereikia, jeigu identiški dokumentai fizinio ar juridinio asmens buvo pateikti teritorinei policijos įstaigai gaunant sutikimą ar licenciją ir nuo to laiko nėra praėję 6 mėnesiai.

10. Teritorinės policijos įstaigos įgaliotas pareigūnas (toliau – pareigūnas), gavęs dokumentus, padaro dokumentų originalų kopijas ir kopijas patvirtinęs savo parašu, dokumentų originalus grąžina dokumentus pateikusiam asmeniui.

11. Kitus dokumentus pareigūnas priima ir nustatyta tvarka tą pačią dieną užregistruoja prašymą. Jeigu trūksta kurio nors dokumento (-ų) ar jis (jie) netinkamai įforminti, fizinis ar juridinis asmuo ne vėliau kaip per 15 dienų jį (juos) turi pateikti (patikslinti), priešingu atveju teritorinė policijos įstaiga prašymą palieka nenagrinėtą ir apie tai per 5 darbo dienas, pasibaigus 15 dienų terminui, informuoja fizinį ar juridinį asmenį. Prašymo nagrinėjimo pradžia laikoma visų reikiamų ir tinkamai įformintų dokumentų pateikimo diena. Gavęs visus tinkamai įformintus dokumentus ir juos užregistravęs pareigūnas patikrina, ar nėra priežasčių, dėl kurių leidimas laikyti ginklus ar neterminuotas leidimas įsigyti ir laikyti ginklus fiziniam ar juridiniam asmeniui galėtų būti neišduotas.

12. Fizinis asmuo, juridinį asmenį kontroliuojantis (-ys) asmuo (-enys), administracijos vadovas, ginklininkas tikrinami, ar yra (nėra) nepriekaištingos reputacijos asmenys (šių asmenų tikrinti nereikia, jeigu jų patikrinimai teritorinėje policijos įstaigoje yra atlikti ir nuo to laiko nėra praėję 6 mėnesiai):

12.1. ar asmenys teisti (neteisti), bausti (nebausti) administracinėmis nuobaudomis, ar asmenims pagal Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą taikyti (netaikyti) teismo įpareigojimai, ar teritorinė policijos įstaiga turi (neturi) duomenų, kad asmenys kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui. Tikrina pareigūnas, naudodamasis Policijos informacine sistema ar kitomis programinėmis priemonėmis, užrašydamas fizinio asmens prašymo ar juridinio asmens anketos (1 priedas) antroje pusėje. Šalia įrašo (žymos) apie patikrinimą pasirašo patikrinimą atlikęs pareigūnas. Jeigu atitinkamos informacijos apie asmenį (asmenis) nėra, daromas įrašas (žyma) „Informacijos apie nurodytus asmenis nėra“. Jeigu asmuo (asmenys) buvo (yra) teistas (teisti), baustas (bausti) administracine nuobauda, prašymo ar anketos antrojoje pusėje daromas įrašas (žyma) „Informacija apie nurodytus asmenis pridedama, ____ lapas (-ai)“ ir prie anketos pridedama iš duomenų bazės atspausdinta informacija, kuri patvirtinama pareigūno, atlikusio patikrinimą, parašu. Gavus netikslią, neišsamią informaciją, kuria remiantis negalima priimti sprendimo dėl leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti ginklus išdavimo (neišdavimo), privaloma patikslinti ar papildyti informaciją su tyrimą atlikusia (atliekančia) institucija (pareigūnu);

12.2. ar asmenys per pastaruosius 3 metus ne mažiau kaip 2 kartus bausti už šiurkštų teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, reikalavimų pažeidimą, tikrinama pateikiant paklausimą raštu regiono aplinkos apsaugos departamentui arba, esant galimybei, naudojantis Policijos informacine sistema. Paklausimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, kurių reikia leidimui laikyti ginklus ar neterminuotam leidimui įsigyti ir laikyti ginklus gauti, pateikimo teritorinei policijos įstaigai dienos.

13. Remiantis patikrinimo rezultatais ir šių taisyklių 7 punkte nurodytais dokumentais, surašomas sprendimas dėl leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti ginklus išdavimo. Sprendimas dėl leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti ginklus surašomas laisva forma. Sprendimą pasirašo jį surašęs pareigūnas ir pateikia tvirtinti teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

14. Patikrinimai turi būti atlikti ir sprendimas dėl leidimo laikyti ginklus išdavimo (neišdavimo) (2 priedas) priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų šių taisyklių 7 punkte nurodytų dokumentų pateikimo ir prašymo užregistravimo dienos. Prie medžiagos gali būti pridėti kiti dokumentai (pažymos, nutartys ir kt.), apibūdinantys tikrinamus asmenis.

15. Priėmusi sprendimą, teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja fizinį ar juridinį asmenį, kad jam bus išduotas leidimas laikyti ginklus, arba pateikia rašytinį motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą laikyti ginklus, nurodydama apskundimo tvarką.

16. Leidimas laikyti ginklus gali būti išduotas tik po to, kai fizinis ar juridinis asmuo įsirengia ar išsinuomoja patalpas ginklams laikyti. Fizinis ar juridinis asmuo, dėl kurio teritorinė policijos įstaiga priėmė sprendimą išduoti leidimą laikyti ginklus, privalo per 6 mėnesius nuo teritorinės policijos įstaigos pranešimo gavimo dienos įsirengti ar išsinuomoti patalpas ginklams laikyti pagal policijos generalinio komisaro nustatytus reikalavimus. Šis terminas, esant motyvuotam fizinio ar juridinio asmens prašymui, gali būti pratęstas. Aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos ir įstaigos, taip pat jų padaliniai patalpų trumpavamzdžiams ginklams laikyti neprivalo įsirengti ar išsinuomoti, jeigu aplinkos ministro ar jo nustatyta tvarka trumpavamzdžius ginklus, skirtus profesinei veiklai, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, valstybiniams saugomų teritorijų pareigūnams, valstybiniams miškų pareigūnams ar kitiems valstybės institucijų ar įstaigų, pavaldžių Aplinkos ministerijai, darbuotojams, turintiems teisę nešiotis ginklus, yra suteikta teisė laikyti juos jų nuolatinėse gyvenamosiose vietose. Minėtų pareigūnų ir kitų darbuotojų nuolatinėse gyvenamosiose vietose trumpavamzdžiams ginklams laikyti turi būti sudarytos policijos generalinio komisaro nustatytus reikalavimus atitinkančios ginklų laikymo sąlygos. Ginklų laikymo sąlygas patikrina ir nustato, ar ginklo laikymo sąlygos atitinka nustatytus reikalavimus, teritorinė policijos įstaiga. Jeigu visi Aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos, įstaigos ar jos padalinio ginklai laikomi jų darbuotojų gyvenamosiose vietose, į leidimą laikyti ginklus įrašomas Aplinkos ministerijai pavaldžios institucijos, įstaigos ar jos padalinio adresas.

17. Fizinis ar juridinis asmuo, gavęs teigiamą teritorinės policijos įstaigos atsakymą dėl leidimo laikyti ginklus išdavimo ir įsirengęs ar išsinuomojęs tinkamas patalpas ginklams laikyti, apie tai praneša teritorinei policijos įstaigai. Teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu sudaryta komisija ne vėliau kaip per 10 dienų nuo juridinio asmens prašymo gavimo privalo atlikti juridinio asmens patalpų, kuriose bus laikomi ginklai, patikrinimą. Patikrinimo metu turi būti surašomas patalpų, kuriuose laikomi ginklai, patikrinimo aktas (3 priedas). Akte turi būti pažymėta, ar fizinio ar juridinio asmens patalpos atitinka joms keliamus reikalavimus. Prie akto turi būti pridėti paslėptų darbų aktai, gamintojų išduoti durų, seifų, apsauginių žaliuzių pasai, apsauginių signalizacijų projektai. Teritorinė policijos įstaiga per 5 darbo dienas nuo patalpų, kuriose laikomi ginklai, patikrinimo akto surašymo dienos (jeigu akte konstatuota, kad fizinio ar juridinio asmens patalpos atitinka policijos generalinio komisaro nustatytus reikalavimus) fiziniams ar juridinio asmens įgaliotam darbuotojui įteikia leidimą laikyti ginklus (4 priedas) (pildoma tik pirmoji šio leidimo dalis). Leidimui laikyti ginklus suteikiamas numeris pagal Policijos informacinės sistemos Licencijuojamos veiklos posistemio automatiniu būdu suteiktą eilės numerį. Leidimas laikyti ginklus galioja 5 metus.

18. Patikrinimai turi būti atlikti, sprendimas dėl neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti ginklus turi būti priimtas (2 priedas) ir neterminuotas leidimas įsigyti ir laikyti ginklus (5 priedas) išduotas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų šių taisyklių 7 punkte nurodytų dokumentų pateikimo ir prašymo užregistravimo dienos. Neterminuoti leidimai įsigyti ir laikyti ginklus išrašomi naudojantis Policijos informacinės sistemos Licencijuojamos veiklos posistemiu. Neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti ginklus numeris suteikiamas pagal Policijos informacinės sistemos Licencijuojamos veiklos posistemio automatiniu būdu suteiktą eilės numerį.

19. Visi su fiziniu ar juridiniu asmeniu susiję dokumentai segami į atskirą bylą. Informacija apie išduotus leidimus laikyti ginklus ar neterminuotus leidimus įsigyti ir laikyti ginklus saugoma Policijos informacinėje sistemoje. Leidimai laikyti ginklus ir neterminuoti leidimai įsigyti ir laikyti ginklus išrašomi naudojantis Policijos informacinės sistemos Licencijuojamos veiklos posistemiu.

20. Fizinis ar juridinis asmuo sprendimą neišduoti leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti ginklus turi teisę apskųsti teismui.

 

III. LEIDIMO LAIKYTI GINKLUS AR NETERMINUOTO LEIDIMO ĮSIGYTI IR LAIKYTI GINKLUS PATIKSLINIMAS AR DUBLIKATO IŠDAVIMAS

 

21. Leidimas laikyti ginklus ar neterminuotas leidimas įsigyti ir laikyti ginklus patikslinamas (išrašomas naujas leidimas su patikslintais rekvizitais), jeigu pasikeičia leidime nurodytas fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ar juridinio asmens teisinė forma, kodas, pavadinimas, adresas.

22. Fizinis ar juridinis asmuo, turintis leidimą laikyti ginklus ar neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti ginklus, privalo pranešti teritorinei policijos įstaigai apie pakeistą juridinio asmens teisinę formą, kodą, pavadinimą, adresą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pakeitimo steigimo dokumentuose dienos.

23. Fizinis ar juridinis asmuo, siekiantis patikslinti leidimą laikyti ginklus ar neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti ginklus, teritorinei policijos įstaigai pateikia prašymą, dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis, ir leidimo originalą (pateikiamas atsiimant patikslintą leidimą). Prašyme taip pat turi būti nurodytas juridinio asmens darbuotojo, įgalioto pateikti dokumentus ir paimti patikslintą leidimą, asmens kodas, vardas, pavardė.

24. Teritorinė policijos įstaiga išduoda patikslintą leidimą laikyti ginklus ar neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti ginklus arba pateikia fiziniam ar juridiniam asmeniui rašytinį motyvuotą sprendimą neišduoti patikslinto leidimo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui patikslinti, gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi arba nevisiškai (netiksliai) užpildyti dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų, kurių reikia leidimui patikslinti, gavimo (patikslinimo) dienos.

25. Praradęs leidimą juridinis asmuo turi šį leidimą paskelbti negaliojančiu kuriame nors Lietuvos Respublikos dienraštyje. Nuo paskelbimo dienos leidimas laikomas negaliojančiu.

26. Praradusiam leidimą juridiniam asmeniui, kuris pateikia prašymą, motyvuotą paaiškinimą, skelbimą apie negaliojantį leidimą Lietuvos Respublikos dienraštyje, teritorinė policijos įstaiga išduoda leidimo dublikatą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos.

27. Dokumentai, gauti dėl leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti ginklus patikslinimo ar leidimo dublikato išdavimo, segami į fizinio ar juridinio asmens bylą. Duomenys apie patikslinto leidimo arba leidimo dublikato išdavimą įrašomi į Policijos informacinės sistemos Licencijuojamos veiklos posistemį.

 

IV. LEIDIMO LAIKYTI GINKLUS PERREGISTRAVIMAS

 

28. Ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki leidimo laikyti ginklus galiojimo pabaigos fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis, kad šio leidimo galiojimas būtų pratęstas, teritorinei policijos įstaigai pateikia šių taisyklių 7.1, 7.3, 7.4 ir 7.7 punktuose nurodytus dokumentus bei ginklo (-ų) išbandymo (identifikavimo) pažymą (-as), jeigu tai trumpasis (-ieji) šaunamasis (-ieji) ginklas (-ai). Ginklo išbandymo (identifikavimo) pažymos pateikti nereikia, jeigu ginklas buvo išbandytas ir nuo jo išbandymo (identifikavimo) nėra praėję 1 metai.

29. Teritorinė policijos įstaiga atlieka reikalingus patikrinimus šių taisyklių 12 punkte nustatyta tvarka ir surašo sprendimą dėl leidimo laikyti ginklus perregistravimo (2 priedas) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų 28 punkte nurodytų dokumentų pateikimo. Sprendimas neperregistruoti leidimo laikyti ginklus surašomas laisva forma. Sprendimą pasirašo jį surašęs pareigūnas ir pateikia tvirtinti teritorinės policijos įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.

30. Priėmusi sprendimą teritorinė policijos įstaiga fiziniam ar juridiniam asmeniui perregistruoja leidimą laikyti ginklus arba pateikia rašytinį motyvuotą sprendimą neperregistruoti leidimo laikyti ginklus, nurodydama šio sprendimo apskundimo tvarką. Iš fizinio ar juridinio asmens, kuriam neperregistruotas leidimas laikyti ginklus, ginklai, ginklų kortelės, leidimai nešiotis ginklus bei ginklų apskaitos dokumentai nedelsiant paimami saugoti į teritorinę policijos įstaigą. Paimtų ginklų tolesnio panaudojimo tvarka nustatyta šių taisyklių 39–46 punktuose.

31. Fizinis ar juridinis asmuo sprendimą atsisakyti perregistruoti leidimą laikyti ginklus turi teisę ne vėliau kaip per 30 dienų apskųsti teismui.

32. Dokumentai, gauti dėl leidimo laikyti ginklus perregistravimo, segami į fizinio ar juridinio asmens bylą. Duomenys apie perregistruotą leidimą laikyti ginklus įrašomi į Policijos informacinės sistemos Licencijuojamos veiklos posistemį.

 

V. ATSISAKYMAS IŠDUOTI, PATIKSLINTI ARBA PERREGISTRUOTI LEIDIMĄ LAIKYTI GINKLUS AR NETERMINUOTĄ LEIDIMĄ ĮSIGYTI IR LAIKYTI GINKLUS

 

33. Leidimas laikyti ginklus ar neterminuotas leidimas įsigyti ir laikyti ginklus fiziniam ar juridiniam asmeniui neišduodamas, atsisakoma jį patikslinti arba jis neperregistruojamas, jeigu:

33.1. pateikti ne visi šių taisyklių 7, 8, 23, 26 ar 28 punktuose nurodyti dokumentai;

33.2. pateikti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys;

33.3. paaiškėja, kad fizinis asmuo, juridinio asmens kontroliuojantis asmuo, administracijos vadovas, ginklininkas:

33.3.1. serga kai kuriomis ligomis ar turi fizinių trūkumų, įrašytų į Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytą ligų ir fizinių trūkumų sąrašą, dėl kurių asmuo negali įsigyti ir turėti ginklo, arba yra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar yra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo (šis punktas netaikomas juridinį asmenį kontroliuojančiam asmeniui ir administracijos vadovui);

33.3.2. nėra nepriekaištingos reputacijos asmuo;

33.4. teritorinė policijos įstaiga turi duomenų, kad fizinis asmuo, juridinio asmens kontroliuojantis asmuo, administracijos vadovas, ginklininkas kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui;

33.5. fizinio ar juridinio asmens patalpos ginklams laikyti neatitinka policijos generalinio komisaro nustatytų reikalavimų (taikomas tik dėl leidimo laikyti ginklus);

33.6. fiziniam ar juridiniam asmeniui dėl pažeidimų buvo panaikintas leidimas laikyti ginklus ar neterminuotas leidimas įsigyti ir laikyti ginklus, ir nuo to laiko nėra praėję 3 metai.

 

VI. ĮSPĖJIMAS APIE GALIMĄ LEIDIMO LAIKYTI GINKLUS AR NETERMINUOTO LEIDIMO ĮSIGYTI IR LAIKYTI GINKLUS PANAIKINIMĄ, LEIDIMO LAIKYTI GINKLUS AR NETERMINUOTO LEIDIMO ĮSIGYTI IR LAIKYTI GINKLUS PANAIKINIMAS IR TO PADARINIAI

 

34. Fizinis ar juridinis asmuo teritorinės policijos įstaigos gali būti raštu įspėjamas apie galimą leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti ginklus panaikinimą, jeigu fizinis ar juridinis asmuo pažeidė įstatymų, šių taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimus, susijusius su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu.

35. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo yra įspėjamas apie galimą leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti ginklus panaikinimą, jis turi pašalinti pažeidimus per teritorinės policijos įstaigos rašte nustatytą terminą.

36. Leidimas laikyti ginklus ar neterminuotas leidimas įsigyti ir laikyti ginklus panaikinamas, jeigu:

36.1. fizinis ar juridinis asmuo raštu prašo panaikinti leidimą;

36.2. mirė fizinis asmuo arba juridinis asmuo reorganizuotas ar likviduotas;

36.3. nustatoma, kad fizinis ar juridinis asmuo sąmoningai pateikė klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus;

36.4. fizinis ar juridinis asmuo teritorinės policijos įstaigos buvo raštu įspėtas apie galimą leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti ginklus panaikinimą už pažeidimus, susijusius su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu, tačiau nepašalino pažeidimų per teritorinės policijos įstaigos nustatytą terminą;

36.5. fizinis ar juridinis asmuo, kuris buvo teritorinės policijos įstaigos įspėtas apie galimą leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti ginklus panaikinimą, antrą kartą per vienerius metus padarė pažeidimą, susijusį su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu;

36.6. fiziniam ar juridiniam asmeniui panaikintas sutikimas ar licencija verstis licencijuojama veikla, susijusia su ginklų ir šaudmenų apyvarta, ar ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių prekybos tarpininko pažymėjimas (taikomas tik dėl leidimo laikyti ginklus);

36.7. fiziniam ar juridiniam asmeniui akivaizdžiai neleidus arba sudarius kliūtis kontroliuojančių institucijų darbuotojams atlikti patikrinimą;

36.8. fizinis ar juridinis asmuo laiku be svarbių priežasčių nepratęsia leidimo laikyti ginklus ir dėl to gavęs teritorinės policijos įstaigos įspėjimą per 10 darbo dienų nesikreipia dėl leidimo pratęsimo.

37. Teritorinė policijos įstaiga, panaikinusi leidimą laikyti ginklus ar neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti ginklus, nedelsdama paima visus fizinio ar juridinio asmens ginklus, šaudmenis, ginklo korteles, leidimus nešiotis ginklus bei ginklų apskaitos dokumentus saugoti į teritorinę policijos įstaigą. Ginklų paėmimas vykdomas pagal Vidaus reikalų ministerijos ir Finansų ministerijos nustatytą tvarką.

38. Apie leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti ginklus panaikinimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuojamas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas).

39. Teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu sudaryta ne mažiau kaip 3 pareigūnų komisija per 10 darbo dienų nuo ginklų, šaudmenų paėmimo dienos įvertina paimtų ginklų, šaudmenų tinkamumą saugiai naudoti. Sudėtingais atvejais komisija, siekdama įvertinti ginklų šaudmenų tinkamumą saugiai naudoti, gali kreiptis į kriminalistinių ekspertizių padalinius. Tuomet 10 darbo dienų terminas gali būti pratęstas.

40. Visi tinkami saugiai naudoti trumpieji šaunamieji ginklai, šaudmenys jiems, taip pat kiti ginklai, šaudmenys, kuriais gali prekiauti tik Ginklų fondas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ginklų fondas), perduodami realizuoti Ginklų fondui. Kitus tinkamus saugiai naudoti ginklus ir šaudmenis teritorinė policijos įstaiga su lydraščiu perduoda realizuoti fizinio ar juridinio asmens, kuriam panaikintas leidimas, pasiūlytam fiziniams ar juridiniam asmeniui, turinčiam teisę prekiauti tos rūšies ginklais ir šaudmenimis. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo, kuriam panaikintas leidimas, per 1 mėnesį nuo ginklų tinkamumo naudoti nustatymo dienos pasiūlymų dėl ginklų ir šaudmenų realizavimo nepateikia, tai teritorinė policijos įstaiga ginklus ir šaudmenis perduoda realizuoti fiziniam ar juridiniam asmeniui, turinčiam teisę prekiauti tos rūšies ginklais, savo nuožiūra. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo, kuriam panaikintas leidimas, nesutinka su teritorinės policijos įstaigos parinkto fizinio ar juridinio asmens, prekiaujančio ginklais, siūlomu ginklų įvertinimu, teritorinė policijos įstaiga ginklus realizuoti perduoda Ginklų fondui. Apie priimtą sprendimą ginklus, šaudmenis atiduoti realizuoti į Ginklų fondą teritorinė policijos įstaiga informuoja fizinį ar juridinį asmenį, iš kurio paimti ginklai. Ginklas realizuoti perduodamas tik po to, kai išnaudojamos visos sprendimų apskundimo galimybės arba per nustatytus terminus sprendimai nėra skundžiami. Iki tol ginklai yra saugomi teritorinėje policijos įstaigoje.

41. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo nesutinka su juridinio asmens, prekiaujančio ginklais ir šaudmenimis, siūloma ginklų verte, ginklai perduodami realizuoti Ginklų fondui.

42. Perduotų realizuoti Ginklų fondui ginklų ir šaudmenų vertė apskaičiuojama, ginklai ir šaudmenys realizuojami bei juridiniam asmeniui sumokama atitinkama pinigų suma pagal Vidaus reikalų ministerijos ir Finansų ministerijos nustatytą tvarką.

43. Juridinis asmuo, realizavęs ginklus, šaudmenis, per 10 dienų nuo ginklo, šaudmenų realizavimo ginklo ar šaudmenų savininkui praneša apie realizuotą ginklą ir, atvykus jo įgaliotam darbuotojui, sumoka atitinkamą pinigų sumą.

44. Netinkamus saugiai naudoti ginklus, šaudmenis teritorinė policijos įstaiga perduoda sunaikinti Ginklų fondui.

45. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo turi kitas patalpas, kuriose teritorinė policijos įstaiga leido laikyti ginklus, šaudmenis ir yra išdavusi leidimą juos laikyti (jeigu nėra priežasčių, dėl kurių leidimas turi būti panaikintas), juridinio asmens prašymu teritorinė policijos įstaiga ginklus, šaudmenis gali grąžinti juridiniam asmeniui.

46. Teritorinės policijos įstaigos paimti ginklai, šaudmenys fizinio ar juridinio asmens pageidavimu ir jo lėšomis policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka gali būti perdirbti į visiškai netinkamus naudoti. Šiuo atveju ginklai, šaudmenys juos perdirbus grąžinami juridiniam asmeniui.

 

VII. LEIDIMŲ NEŠIOTIS GINKLUS IŠDAVIMAS, PERREGISTRAVIMAS IR PANAIKINIMAS BEI NETERMINUOTŲ LEIDIMŲ NEŠIOTIS GINKLUS IŠDAVIMAS IR PANAIKINIMAS

 

47. Fizinis ar juridinis asmuo, turintis leidimą laikyti ginklus, kuris pageidauja gauti leidimą nešiotis ginklus (6 priedas), arba fizinis ar juridinis asmuo, turintis neterminuotą leidimą laikyti ir nešiotis ginklus ir pageidaujantis gauti neterminuotą leidimą nešiotis ginklus (7 priedas) fiziniam asmeniui, juridinio asmens ginklininkui (-ams) ar (ir) darbuotojui (-ams), tiesiogiai susijusiam (-iems) su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu, nešiojimu, teritorinei policijos įstaigai pateikia:

47.1. prašymą, kuriame nurodoma teritorinės policijos įstaigos išduoto leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti ginklus data ir numeris, fizinio asmens ar juridinio asmens darbuotojo, įgalioto pateikti dokumentus ir paimti leidimą nešiotis ginklus ar neterminuotą leidimą nešiotis ginklus, vardas, pavardė, asmens kodas;

47.2. šių taisyklių 7.3, 7.4 ir 7.7 punktuose nurodytus fizinio asmens, ginklininko (-ų) bei darbuotojo (-ų) ar sporto organizacijos nario (-ių) dokumentus (7.7 punkte nurodytų dokumentų pateikti nereikalaujama, jeigu prašoma išduoti neterminuotą leidimą nešiotis ginklus);

47.3. pažymas, patvirtinančias, kad kiekvienas ginklininkas ar darbuotojas išlaikė egzaminą pagal Apsaugos darbuotojo mokymo programą, patvirtintą Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V (9)-169, arba jam kitų teisės aktų nustatyta tvarka yra suteikta apsaugos darbuotojo kvalifikacija (pateikiama, kai juridinis asmuo verčiasi asmens ir turto sauga);

47.4. pažymas, patvirtinančias, kad fizinis asmuo, kiekvienas ginklininkas ar darbuotojas yra sporto organizacijos narys (pateikiama, kai fizinis ar juridinis asmuo verčiasi veikla, susijusia su ginklų naudojimu sporto tikslais);

47.5. pažymas, patvirtinančias, kad fizinis asmuo, kiekvienas ginklininkas ar darbuotojas išlaikė egzaminą pagal Apsaugos darbuotojo mokymo programą ar pagal Šaunamojo ginklo laikymo, nešiojimosi ir panaudojimo savigynai mokymo programą, patvirtintą Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2003 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V (9)-112 (dėl specialaus statuso subjektų pareigūnų, kurie tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą, gali būti pateikiama specialaus statuso subjektų pažyma, kad pareigūnas tarnybos metu turi teisę nešiotis šaunamąjį ginklą) (pateikiama, kai fizinis ar juridinis asmuo verčiasi kita veikla, išskyrus asmens ir turto saugą bei veiklą, susijusią su ginklų naudojimu sporto tikslais);

47.6. vieną fizinio asmens, kiekvieno juridinio asmens ginklininko, darbuotojo ar sporto organizacijos nario fotonuotrauką.

48. Teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šių taisyklių 47 punkte išvardytų dokumentų pateikimo šių taisyklių 12 punkte nustatyta tvarka atlieka patikrinimus ir fiziniam asmeniui, įgaliotam juridinio asmens darbuotojui išduoda leidimą (-us) nešiotis ginklus (6 priedas) ar neterminuotą leidimą nešiotis ginklus (7 priedas) arba pateikia rašytinį motyvuotą sprendimą neišduoti leidimo (-ų).

49. Leidimas nešiotis ginklus galioja 5 metus.

50. Leidimai nešiotis ginklus ir neterminuoti leidimai nešiotis ginklus apskaitomi Policijos informacinės sistemos Licencijuojamos veiklos posistemyje. Leidimai nešiotis ginklus ir neterminuoti leidimai nešiotis ginklus kiekvienam juridiniam asmeniui numeruojami atskirai eilės tvarka. Leidimo nešiotis ginklus numeris sudaromas iš leidimo laikyti ginklus ir Policijos informacinės sistemos Licencijuojamos veiklos posistemio automatiniu būdu suteikto eilės numerio. Neterminuoto leidimo nešiotis ginklus numeris sudaromas iš neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti ginklus ir Policijos informacinės sistemos Licencijuojamos veiklos posistemio automatiniu būdu suteikto eilės numerio. Tarp šių numerių turi būti dedamas brūkšnelis.

51. Ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki leidimo nešiotis ginklus galiojimo pabaigos fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis perregistruoti leidimą (-us) nešiotis ginklus juridinio asmens ginklininkui (-ams), darbuotojui (-ams) ar sporto organizacijos nariui (-iams), teritorinei policijos įstaigai pateikia šių taisyklių 47.1, 7.3, 7.4 ir 7.7 punktuose nurodytus dokumentus.

52. Teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šių taisyklių 51 punkte išvardytų dokumentų pateikimo taisyklių 12 punkte nustatyta tvarka atlieka patikrinimus ir fiziniam asmeniui ar įgaliotam juridinio asmens darbuotojui išduoda perregistruotą (-us) leidimą (-us) nešiotis ginklus arba pateikia rašytinį motyvuotą sprendimą neperregistruoti leidimo (-ų) nešiotis ginklus.

53. Leidimas nešiotis ginklus neišduodamas arba neperregistruojamas, o neterminuotas leidimas nešiotis ginklus neišduodamas, jeigu:

53.1. fizinis ar juridinis asmuo nepateikė šių taisyklių 47 ar 51 punkte nurodytų dokumentų;

53.2. fizinis asmuo ar juridinio asmens ginklininkas, darbuotojas, sporto organizacijos narys yra jaunesnio amžiaus, nei numatyta Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme;

53.3. teritorinė policijos įstaiga turi duomenų, kad fizinis asmuo, juridinio asmens ginklininkas, darbuotojas ar sporto organizacijos narys kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui;

53.4. fizinis asmuo, juridinio asmens ginklininkas, darbuotojas ar sporto organizacijos narys nėra nepriekaištingos reputacijos asmuo;

53.5. fizinis asmuo ar juridinio asmens ginklininkas, darbuotojas ar sporto organizacijos narys serga kai kuriomis ligomis ar turi fizinių trūkumų, įrašytų į Sveikatos apsaugos ministerijos ligų ir fizinių trūkumų sąrašą, dėl kurių asmuo negali įsigyti ir turėti ginklo (punktas netaikomas neterminuoto leidimo nešiotis ginklus neišdavimo atveju);

53.6. fizinis asmuo ar juridinio asmens ginklininkas, darbuotojas ar sporto organizacijos narys yra įrašytas į sveikatos priežiūros įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, ar yra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo;

53.7. fiziniam asmeniui ar juridinio asmens ginklininkui, darbuotojui ar sporto organizacijos nariui dėl ginklo praradimo buvo panaikintas leidimas nešiotis ar neterminuotas leidimas nešiotis ginklus ir nuo to laiko nėra praėję 3 metai.

54. Leidimas nešiotis ginklus ar neterminuotas leidimas nešiotis ginklus fiziniam asmeniui, juridinio asmens darbuotojui, ginklininkui ar sporto organizacijos nariui panaikinamas, jeigu:

54.1. paaiškėja, kad fizinis asmuo, juridinio asmens darbuotojas, ginklininkas ar sporto organizacijos narys nėra nepriekaištingos reputacijos asmuo;

54.2. paaiškėja, kad fizinis asmuo, juridinio asmens darbuotojas, ginklininkas ar sporto organizacijos narys serga liga (-omis) ar turi fizinį (-ių) trūkumą (-ų), įrašytą į Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytą ligų ir fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali įsigyti ar turėti ginklo, sąrašą (punktas netaikomas neterminuoto leidimo nešiotis ginklus panaikinimo atveju);

54.3. paaiškėja, kad fizinis asmuo, juridinio asmens darbuotojas, ginklininkas ar sporto organizacijos narys yra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar yra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo;

54.4. fizinis asmuo, juridinio asmens darbuotojas, ginklininkas ar sporto organizacijos narys naudojasi ginklu pažeisdamas įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimus, ir tas pažeidimas kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, visuomenės saugumui ar viešajai tvarkai;

54.5. fizinis asmuo, juridinio asmens darbuotojas, ginklininkas ar sporto organizacijos narys buvo teritorinės policijos įstaigos įpareigotas pasitikrinti sveikatą ir per 1 mėnesį be pateisinamų priežasčių nepateikė naujos medicininio patikrinimo išvados (Forma 049/a) arba jos rezultatai yra neigiami;

54.6. fizinis asmuo, juridinio asmens darbuotojas ar ginklininkas buvo teritorinės policijos įstaigos įpareigotas perlaikyti taisyklių 47.4 ar 47.5 punkte įvardytą egzaminą ir per 1 mėnesį be pateisinamų priežasčių nepateikė pažymos, kad išlaikė egzaminą;

54.7. fizinis asmuo, juridinio asmens darbuotojas, ginklininkas ar sporto organizacijos narys prarado ginklą dėl ginklų ir šaudmenų apyvartos taisyklių pažeidimų;

54.8. juridinio asmens darbuotojas ar ginklininkas yra atleidžiamas iš darbo arba organizacijos narys nustoja būti sporto organizacijos nariu;

54.9. leidimas nešiotis ginklus ar neterminuotas leidimas nešiotis ginklus buvo įgytas pateikus sąmoningai klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus;

54.10. fizinis ar juridinis asmuo be svarbių priežasčių laiku nepratęsia leidimo nešiotis ginklo ir dėl to gavęs teritorinės policijos įstaigos įspėjimą per 10 darbo dienų nesikreipia į teritorinę policijos įstaigą dėl leidimo pratęsimo;

54.11. teritorinė policijos įstaiga gauna duomenų, kad fizinis asmuo, juridinio asmens ginklininkas, darbuotojas ar sporto organizacijos narys kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui.

55. Teritorinė policijos įstaiga, panaikinusi leidimą nešiotis ginklus ar neterminuotą leidimą nešiotis ginklus fiziniam asmeniui, juridinio asmens darbuotojui, apie tai nedelsiant informuoja fizinį ar juridinį asmenį.

56. Fizinis ar juridinis asmuo panaikintą leidimą nešiotis ginklus ar neterminuotą leidimą nešiotis ginklus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžina teritorinei policijos įstaigai.

 

VIII. GINKLŲ ĮSIGIJIMAS

 

57. Fizinis ar juridinis asmuo, kuris ginklus naudos (-oja) profesinei veiklai, sportui, medžioklei, mokymui, moksliniams tyrimams, versis (-čiasi) tirų, šaudyklų eksploatavimu, ginklų nuoma ar kita įstatymų nustatyta veikla, kuriai reikalingi ginklai, turintis teritorinės policijos įstaigos išduotą galiojantį leidimą laikyti ginklus bei pageidaujantis gauti leidimą įsigyti ginklus (8 priedas), teritorinei policijos įstaigai pateikia prašymą, kuriame nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono ar fakso numeriai ar juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas, telefono ar fakso numeriai, padalinio, kuriame laikomi ginklai, adresas, telefono ar fakso numeriai (jeigu fizinio ar juridinio asmens ir jo padalionio adresai nesutampa), leidimo laikyti ginklus išdavimo data ir numeris, ginklininko, atsakingo už ginklų įsigijimą ir atvežimą, vardas, pavardė, asmens kodas, planuojamų įsigyti ginklų rūšys, kalibrai, kiekis.

58. Teritorinė policijos įstaiga, gavusi tinkamai įformintą fizinio ar juridinio asmens prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išduoda leidimą įsigyti ginklus (8 priedas). Leidimo įsigyti ginklus A dalis kartu su kitais dokumentais segama į atskirą juridinio asmens bylą.

59. Fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti C kategorijos ginklus, nurodytus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 5 straipsnio 5–8 dalyse, įsigyja juos be teritorinės policijos įstaigos leidimo įsigyti ginklus, pateikdami neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti ginklus.

60. Fiziniai ir juridiniai asmenys ginklus ir šaudmenis įsigyja Ginklų fonde arba įmonėse, turinčiose Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą sutikimą ar licenciją gaminti, importuoti ar prekiauti ginklais.

61. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie verčiasi ginklų ir šaudmenų importu, eksportu, prekyba, gamyba, ginklus ir šaudmenis, taip pat jų dalis, o fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie verčiasi ginklų taisymu ar ginklų ir šaudmenų, perdirbimu, ginklų ir šaudmenų dalis įsigyja be leidimų įsigyti ginklus, pateikę sutikimą ar licenciją verstis šia veikla. Ginklų ir šaudmenų, taip pat jų dalių kiekis, kurį gali įsigyti šie juridiniai asmenys, neribojamas.

 

IX. FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ GINKLŲ REGISTRAVIMAS IR APSKAITA TERITORINĖJE POLICIJOS ĮSTAIGOJE

 

62. Fizinis ar juridinis asmuo, besiverčiantis ginklų importu, eksportu, pardavimu, ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių prekybos tarpininko veikla ar kuris ginklus naudos (-oja) profesinei veiklai, sportui, medžioklei, mokymui, moksliniams tyrimams, versis (-čiasi) tirų, šaudyklų eksploatavimu ar ginklų nuoma ar kita įstatymų nustatyta veikla, kuriai reikalingi ginklai, įsigijęs B kategorijos ginklų ar C kategorijos ginklų, nurodytų Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose, privalo per 10 dienų juos užregistruoti teritorinėje policijos įstaigoje. Fizinis ar juridinis asmuo, pageidaujantis užregistruoti ginklus teritorinėje policijos įstaigoje, jai pateikia:

62.1. galiojantį leidimą laikyti ginklus;

62.2. leidimo įsigyti šaunamąjį ginklą C dalį (šis punktas netaikomas juridiniams asmenims, besiverčiantiems ginklų importu, eksportu, pardavimu, tarpininko veikla);

62.3. ginklą (šis punktas netaikomas juridiniams asmenims, besiverčiantiems ginklų importu, eksportu, pardavimu, tarpininko veikla. Jų ginklų duomenis pareigūnas sutikrina juridinio asmens patalpose);

62.4. ginklo išbandymo (identifikavimo) pažymą, jeigu įsigytas trumpasis šaunamasis ginklas.

63. Teritorinė policijos įstaiga per 5 darbo dienas fizinio ar juridinio asmens ginklą užregistruoja, užpildo leidimo laikyti ginklus antrąją dalį ir juridiniam asmeniui grąžina leidimą laikyti ginklus. Prie leidimo laikyti ginklus teritorinė policijos įstaiga kiekvienam ginklui išduoda ginklo kortelę (9 priedas). Ginklo kortelę pasirašo teritorinės policijos įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Ginklo kortelės galiojimo laikas neterminuotas. Juridinio asmens prašymu teritorinė policijos įstaiga vietoj prarastos ar susidėvėjusios ginklo kortelės išduoda kitą ginklo kortelę. Ginklo kortelės apskaitomos Policijos informacinės sistemos Licencijuojamos veiklos posistemyje. Ginklo kortelės kiekvienam juridiniam asmeniui numeruojamos automatiniu būdu eilės tvarka. Ginklo kortelėje turi būti nurodoma leidimo laikyti ginklus numeris ir po brūkšnelio – ginklo kortelės eilės numeris.

64. Juridiniams asmenims, besiverčiantiems ginklų importu, eksportu, pardavimu, ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių prekybos tarpininko veikla, netaikomi taisyklių 63 punktų reikalavimai.

65. Fizinio ir juridinio asmens įsigytus C kategorijos ginklus, nurodytus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose, teritorinės policijos įstaigos registruoja po to, kai gauna informaciją iš subjektų, turinčių teisę prekiauti šiais ginklais. Tuo atveju, jeigu fizinis ar juridinis asmuo C kategorijos ginklus, nurodytus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose, įsigyja užsienio valstybėje, jis privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo ginklų įvežimo į Lietuvos Respubliką pateikti informaciją teritorinei policijos įstaigai, kuri užregistruoja ginklus.

66. Įsigytų ginklų duomenys įvedami į Policijos informacinės sistemos Licencijuojamos veiklos posistemį.

67. Fizinis ar juridinis asmuo turimus ginklus gali realizuoti per Ginklų fondą ar kitus juridinius asmenis, turinčius teisę prekiauti tos rūšies ginklais, pateikęs leidimą laikyti ginklus ar neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti ginklus.

68. Fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs motyvuotą prašymą ir gavęs teritorinės policijos įstaigos leidimą perdirbti ginklus, gali perdirbti (pakeisti ginklo kokybines charakteristikas) savo turimus ginklus į kitokius arba į visiškai netinkamus naudoti. Leidimą perdirbti ginklą teritorinė policijos įstaiga išduoda per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo dienos. Ginklus gali perdirbti tik juridiniai asmenys, turintys teisę verstis ginklų perdirbimu.

69. Juridinio asmens reorganizavimo atveju juridinis asmuo gali tiesiogiai perduoti ginklus juridinio asmens teisių ir pareigų perėmėjui, po to kai jis šių taisyklių nustatyta tvarka gauna leidimą laikyti ginklus ar neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti ginklus. Šiuo atveju turi būti teritorinės policijos įstaigos sutikimas (kai juridinis asmuo veikia tik vienos teritorinės policijos įstaigos teritorijoje) arba Policijos departamento sutikimas (kai juridinis asmuo veikia daugiau kaip vienos teritorinės policijos įstaigos teritorijoje). Teritorinė policijos įstaiga, įregistravusi ginklus juridinio asmens teisių ir pareigų perėmėjui, nustatyta tvarka leidimo laikyti ginklus antroje dalyje padaro įrašus bei išduoda naujas ginklų korteles ar išduoda naują neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti ginklus.

70. Ginklas iš policijos įstaigos įskaitos, atsižvelgiant į šių taisyklių 71–76 punktų nuostatas, kaip nebepriklausantis fiziniam ar juridiniam asmeniui, kurio vardu jis anksčiau buvo įregistruotas, išregistruojamas, jeigu:

70.1. jis yra parduotas, perduotas, padovanotas ar perduotas sunaikinti;

70.2. jis yra pavogtas ar prarastas;

70.3. jis yra konfiskuotas;

70.4. numirė fizinis asmuo ar juridinis asmuo yra reorganizuotas arba likviduotas;

70.5. asmeniui panaikintas leidimas laikyti ginklus ar neterminuotas leidimas įsigyti ir laikyti ginklus;

70.6. ginklas yra perdirbtas taip, kad tapo visiškai netinkamas naudoti.

71. Ginklo išregistravimo pagrindas šių taisyklių 70.1 punkte nurodytu atveju yra juridinio asmens, prekiaujančio ginklais, išduota pažyma, sąskaita faktūra, perdavimo aktas, dovanojimo sutartis ar dokumentai, patvirtinantys, kad ginklas yra perduotas sunaikinti. Juridinis asmuo, prekiaujantis ginklais, pažymą teritorinei policijos įstaigai turi pateikti per 5 darbo dienas nuo ginklo pardavimo dienos.

72. Ginklo išregistravimo pagrindas šių taisyklių 70.2 punkte nurodytu atveju yra juridinio asmens pareiškimas ir institucijos, atliekančios ikiteisminį tyrimą, išduota pažyma apie nutrauktą ikiteisminį tyrimą arba teismo nuosprendžio, susijusio su ginklo vagyste ar praradimu, jeigu ginklas nesurastas, kopija. Jeigu ginklas yra pavogtas (prarastas) ir nesurastas, jis išregistruojamas jo duomenis teisės aktų nustatyta tvarka įrašant į Ieškomų ginklų registrą.

73. Ginklo išregistravimo pagrindas šių taisyklių 70.3 punkte nurodytu atveju yra atitinkamų institucijų priimtas sprendimas konfiskuoti ginklą.

74. Ginklo išregistravimo pagrindas šių taisyklių 70.4 punkte nurodytu atveju yra fizinio asmens mirties liudijimas ar juridinio asmens likvidavimas arba reorganizavimas. Ginklas šiuo atveju išregistruojamas po to, kai jis realizuojamas arba perduodamas sunaikinti, ir yra tai patvirtinantys dokumentai, taip pat jeigu jis registruojamas fizinio ar juridinio asmens teisių ir pareigų perėmėjui.

75. Ginklo išregistravimo pagrindas šių taisyklių 70.5 punkte nurodytu atveju yra teritorinės policijos įstaigos sprendimas. Ginklas šiuo atveju išregistruojamas po to, kai jis realizuojamas arba perduodamas sunaikinti, ir yra tai patvirtinantys dokumentai.

76. Ginklo išregistravimo pagrindas šių taisyklių 70.6 punkte nurodytu atveju yra Ginklų fondo išduota pažyma, kad ginklas yra visiškai netinkamas naudoti. Ginklas šiuo atveju gali būti pažymėtas specialia Ginklų fondo žyma. Jis išregistruojamas po to, kai pateikiama Ginklų fondo pažyma.

77. Visais ginklo išregistravimo atvejais ginklo kortelė turi būti grąžinta teritorinei policijos įstaigai.

 

X. INFORMACIJOS APIE FIZINĮ ASMENĮ AR JURIDINIO ASMENS DARBUOTOJĄ TEIKIMAS

 

78. Juridinis asmuo prieš priimdamas į darbą ginklininką ar kitą naują darbuotoją, kurio darbas bus tiesiogiai susijęs su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu, privalo pateikti teritorinei policijos įstaigai šio asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta) ir medicininio patikrinimo dokumentus.

79. Teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų atlieka reikalingus patikrinimus šių taisyklių 12 punkte nustatyta tvarka ir informuoja darbdavį, ar asmeniui leidžiama dirbti darbą, susijusį su šia veikla.

80. Pasikeitus įmonės veiklos pobūdžiui ar kitoms sąlygoms, kurios buvo nurodytos juridinio asmens pateiktuose dokumentuose, juridinis asmuo privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų apie tai informuoti teritorinę policijos įstaigą.

81. Teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 15 darbo dienų atlieka reikalingus patikrinimus šių taisyklių 12 punkte nustatyta tvarka ir informuoja juridinį asmenį, ar dėl pasikeitusių aplinkybių neatsirado kliūčių juridiniam asmeniui tęsti veiklą.

82. Jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo, juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo, administracijos vadovas, ginklininkas ar darbuotojas, kurio darbas tiesiogiai susijęs su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu ar nešiojimu, nėra nepriekaištingos reputacijos asmuo arba serga kai kuriomis ligomis ar turi fizinių trūkumų, įrašytų į Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytą ligų ir fizinių trūkumų sąrašą, dėl kurių asmuo negali įsigyti ir turėti ginklo (netaikoma kontroliuojančiam asmeniu ir administracijos vadovui, taip pat asmenims, kurie turi neterminuotus leidimus įsigyti ir laikyti ginklus), arba yra įrašytas į sveikatos priežiūros įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar yra sveikatos priežiūros įstaigos priežiūroje dėl psichikos ligos ar sutrikimo (netaikoma kontroliuojančiam asmeniu ir administracijos vadovui), fizinis ar juridinis asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo teritorinei policijos įstaigai pateikti informaciją apie tai. Teritorinė policijos įstaiga ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoja fizinį ar juridinį asmenį, ar dėl šių priežasčių leidžia fiziniam asmeniui ar juridiniam asmeniui, jo ginklininkui ar darbuotojui tęsti veiklą, arba įpareigoja fizinį ar juridinį asmenį per 10 darbo dienų pašalinti priežastis, dėl kurių fizinis ar juridinis asmuo negali vykdyti veiklos.

 

XI. ĮPAREIGOJIMAS PASITIKRINTI SVEIKATĄ AR PERLAIKYTI EGZAMINĄ

 

83. Teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu fizinis asmuo, turintis leidimą laikyti ginklus ar leidimą nešiotis ginklus, arba juridinio asmens ginklininkas ar darbuotojas (turintis leidimą nešiotis ginklus), kurio darbas tiesiogiai susijęs su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu ar nešiojimu, kilus pagrįstam įtarimui gali būti įpareigotas pasitikrinti sveikatą ir per vieną mėnesį pristatyti medicininio patikrinimo išvadą (Forma 049/a). Teritorinės policijos įstaigos sprendime nurodomi motyvai, dėl kokių priežasčių fizinis asmuo, juridinio asmens ginklininkas ar darbuotojas įpareigojamas pasitikrinti sveikatą.

84. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga iš fizinio asmens, juridinio asmens ginklininko ar darbuotojo gautą sprendimą pasitikrinti sveikatą paima ir atlieka asmens sveikatos patikrinimą Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga atlikto sveikatos patikrinimo rezultatus pažymi kitoje teritorinės policijos įstaigos sprendimo pusėje ir sprendimą paštu grąžina jį išdavusiai teritorinei policijos įstaigai. Fiziniam asmeniui, juridinio asmens ginklininkui ar darbuotojui išduodama medicininio patikrinimo išvada (Forma 049/a), kurią asmuo privalo pateikti teritorinei policijos įstaigai, įpareigojusiai pasitikrinti sveikatą.

85. Teritorinės policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu fizinis asmuo, turintis leidimą laikyti ginklus ar leidimą nešiotis ginklus, arba juridinio asmens ginklininkas ar darbuotojas (turintis leidimą nešiotis ginklus), kurio darbas tiesiogiai susijęs su ginklų nešiojimu, kilus pagrįstam įtarimui, gali būti įpareigotas perlaikyti egzaminą pagal Asmens ir turto saugotojų pirminio parengimo programą arba pagal Šaunamojo ginklo savigynai įsigijimo, laikymo, nešiojimosi ir naudojimo programą ir per vieną mėnesį pristatyti tai patvirtinančią pažymą. Teritorinės policijos įstaigos sprendime nurodomi motyvai, dėl kokių priežasčių fizinis asmuo, juridinio asmens ginklininkas ar darbuotojas įpareigojamas perlaikyti egzaminą.

86. Kol fizinis asmuo, juridinio asmens darbuotojas šių taisyklių nustatyta tvarka pasitikrina sveikatą ar perlaiko egzaminą ir teritorinei policijos įstaigai pateikia tai patvirtinančius dokumentus, jam draudžiama vykdyti veiklą, susijusią su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu ar nešiojimu.

 

XII. GINKLŲ NEŠIOJIMASIS, GABENIMAS, NAUDOJIMAS

 

87. Nešiotis fizinio ar juridinio asmens, kuris ginklus naudoja profesinei veiklai, B kategorijos ginklus ir C kategorijos ginklus, nurodytus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose, gali fizinis asmuo, juridinio asmens darbuotojai, turintys su savimi leidimą nešiotis ginklus ir ginklo kortelę. Gabenti sporto organizacijos, kuri ginklus naudoja sportui, B kategorijos ginklus ir C kategorijos ginklus, nurodytus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose, gali sporto organizacijos nariai, turintys su savimi leidimą nešiotis ginklus ir ginklo kortelę.

88. Gabenti juridinio asmens, kuris ginklus naudoja medžioklei, mokymui, moksliniams tyrimams ar juos nuomoja, B kategorijos ginklus ir C kategorijos ginklus, nurodytus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose, gali teritorinės policijos įstaigos nustatyta tvarka patikrinti juridinio asmens darbuotojai, tiesiogiai susiję su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu, turintys su savimi leidimą laikyti ginklus ir ginklo kortelę. Gabenti juridinio asmens, kuris verčiasi ginklų nuoma, išsinuomotus B kategorijos ginklus ir C kategorijos ginklus, nurodytus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose, gali asmenys, turintys su savimi leidimą laikyti (nešiotis) tos rūšies ginklus ir ginklo kortelę. Iki ginklų įregistravimo teritorinėje policijos įstaigoje dienos ginklai gabenami su leidimu įsigyti ginklus.

89. Nešiotis fizinio ar juridinio asmens C kategorijos ginklus, nurodytus Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose, turi teisę:

89.1. sporto organizacijų nariai, turintys su savimi neterminuotą leidimą nešiotis ginklus, asmens dokumentą ir sporto organizacijos nario pažymėjimą (tik gabenti ginklus);

89.2. fiziniai asmenys, juridinio asmens darbuotojai, turintys su savimi neterminuotą leidimą nešiotis ginklus, asmens dokumentą.

90. Gabenti fizinio ar juridinio asmens, gaminančio, taisančio (perdirbančio), importuojančio, eksportuojančio ginklus ar prekiaujančio jais, ginklus gali teritorinės policijos įstaigos nustatyta tvarka patikrinti juridinio asmens darbuotojai, tiesiogiai susiję su ginklų, šaudmenų įsigijimu, laikymu, apskaita, realizavimu, gabenimu, turintys su savimi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei juridinio asmens leidimą laikyti ginklus arba neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti ginklus.

91. Ginklai nešiojami, laikomi, gabenami, naudojami Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo nustatyta tvarka.

 

XIII. GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI JURIDINIAMS ASMENIMS, GAMINANTIEMS GINKLUS IR ŠAUDMENIS

 

92. Juridinis asmuo, gaminantis ginklus, prieš pradėdamas ginklų ar šaudmenų gamybą privalo nustatyti gaminamų ginklų, šaudmenų, žaliavų ginklams ir šaudmenims gaminti, ginklų ir šaudmenų dalių apskaitos tvarką ir pateikti ją derinti Ginklų fondui bei Policijos departamentui.

93. Ginklų fondas ir Policijos departamentas juridinio asmens pateiktą gaminamų ginklų, šaudmenų, žaliavų ginklams ir šaudmenims gaminti, ginklų ir šaudmenų dalių apskaitos tvarką įvertina ir pateikia pastabas bei pasiūlymus dėl jos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jos pateikimo.

94. Juridinis asmuo privalo suderinti jo gaminamų ginklų, šaudmenų, žaliavų ginklams ir šaudmenims gaminti, ginklų ir šaudmenų dalių apskaitos tvarką su Ginklų fondu ir Policijos departamentu.

 

XIV. GINKLŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI FIZINIAMS, JURIDINIAMS ASMENIMS, TAISANTIEMS (PERDIRBANTIEMS) GINKLUS IR PERDIRBANTIEMS ŠAUDMENIS

 

95. Fizinis ar juridinis asmuo ginklams taisyti (perdirbti) įsigytas ar įvežtas pagrindines šaunamųjų ginklų dalis privalo įrašyti į įsigytų (įvežtų) ir realizuotų ginklų dalių apskaitos žurnalą (10 priedas). Kiekviena pagrindinių šaunamųjų ginklų dalių rūšis į žurnalą rašoma atskirame lape, kuriame turi būti palikta tiek laisvos vietos, kad užtektų padaryti įrašus dėl šių dalių panaudojimo ir nurašymo.

96. Fizinio ar juridinio asmens, taisančio ginklus, perdirbančio ginklus ar šaudmenis, atsakingas darbuotojas turi iš asmens, pageidaujančio taisyti ginklą, pareikalauti teritorinės policijos įstaigos leidimo laikyti (nešiotis) ginklus, leidimo laikyti ginklus ar neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti ginklus. Atsakingas darbuotojas, padaręs dokumento originalo kopiją ir ją patvirtinęs savo parašu, leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, leidimą laikyti ginklus ar neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti ginklus grąžina asmeniui. Iš asmens, pageidaujančio perdirbti ginklą, atsakingas darbuotojas papildomai pareikalauja teritorinės policijos įstaigos leidimo perdirbti ginklus. Viena leidimo perdirbti ginklus dalis paimama ir saugoma įmonėje, taisančioje (perdirbančioje) ginklus.

97. Priėmęs ginklą fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas išrašo nustatytos formos kvitą (11 priedas) ir jį įteikia fiziniam asmeniui ar juridinio asmens įgaliotam asmeniui. Kvito šaknelė saugoma įmonėje. Kvitų knyga turi būti įrišta ir antspauduota teritorinės policijos įstaigos. Kvitai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Paskutiniame knygos lape turi būti įrašas „Šioje knygoje yra įrišta ________ (kiekis žodžiais) kvitų, eilės numeriai nuo ___ iki ___.“ Prie šio įrašo pasirašo teritorinės policijos įstaigos pareigūnas, sutikrinęs lapų skaičių ir kvitų eilės numerius.

98. Fizinis ar juridinis asmuo, pakeitęs pagrindinę šaunamojo ginklo dalį ar perdirbęs ginklą, privalo surašyti ginklo taisymo (perdirbimo) aktą (12 priedas). Aktas surašomas dviem egzemplioriais. Vienas egzempliorius įteikiamas ginklo savininkui, kitas laikomas ir saugomas ginklą taisiusioje (perdirbusioje) įmonėje.

99. Fizinis asmuo ar juridinio asmens įgaliotas asmuo atsiimdamas sutaisytą (perdirbtą) ginklą privalo pasirašyti kvito šaknelėje (11 priedas), patvirtindamas, kad atsiėmė ginklą.

100. Ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį fizinis ar juridinis asmuo privalo nurašyti toliau netinkamas naudoti pagrindines šaunamųjų ginklų dalis ir apie tai surašyti pagrindinių šaunamųjų ginklų dalių nurašymo aktą (13 priedas). Šis aktas kartu su toliau netinkamomis naudoti pagrindinėmis šaunamųjų ginklų dalimis perduodamas teritorinei policijos įstaigai, kuri netinkamas naudoti pagrindines šaunamųjų ginklų dalis nustatyta tvarka perduoda Ginklų fondui. Ginklų fondas netinkamas naudoti pagrindines šaunamųjų ginklų dalis sunaikina teisės aktų nustatyta tvarka.

101. Kitas (ne pagrindines) netinkamas toliau naudoti ginklų dalis fizinis ar juridinis asmuo sunaikina pats.

 

XV. GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS, IMPORTUOJANTIEMS, EKSPORTUOJANTIEMS, PARDUODANTIEMS GINKLUS IR ŠAUDMENIS BEI BESIVERČIANTIEMS GINKLŲ, ŠAUDMENŲ, JŲ DALIŲ, GINKLŲ PRIEDĖLIŲ PREKYBOS TARPININKŲ VEIKLA

 

102. Fiziniai ir juridiniai asmenys, besiverčiantys ginklų, jų šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importu, eksportu, pardavimu, ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių prekybos tarpininko veikla, visus įsigytus (įvežtus) ar komiso pagrindais iš asmenų priimtus parduoti B, C kategorijų ginklus ir jų pagrindines dalis, ginklų priedėlius privalo įrašyti į ginklų įsigijimo (įvežimo) ir realizavimo (išvežimo) apskaitos žurnalą (14 priedas). Kiekvienas ginklas ar jo dalis turi būti įrašoma atskiroje eilutėje. Jeigu pagal vieną įsigijimo (įvežimo) dokumentą įsigytas (įvežtas) ne vienas ginklas ar jo dalis, 3 ir 4 grafas galima užpildyti vieną kartą, toliau rašant pakartojimo ženklą. Apie komiso pagrindais priimtus B, C kategorijų ginklus fizinis ar juridinis asmuo per 5 darbo dienas raštu informuoja teritorinę policijos įstaigą, išdavusią leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, leidimą laikyti, leidimą parduoti ginklus. Asmeniui, iš kurio priimtas ginklas parduoti komiso pagrindais, išduodama pažyma apie tai.

103. Fizinis ar juridinis asmuo, realizavęs (išvežęs) B, C kategorijos šaunamąjį ginklą ar jo pagrindinę dalį, ginklo priedėlį, ginklų įsigijimo (įvežimo) ir realizavimo (išvežimo) apskaitos žurnalo (14 priedas) grafoje „Realizavimas (išvežimas)“ turi padaryti įrašą apie kiekvieną realizuotą (išvežtą) B, C kategorijos šaunamąjį ginklą ar jų pagrindinę dalį, ginklo priedėlį. Grafa „Kam realizuota (išvežta) (valstybė, juridinio asmens pavadinimas <…>)“ pildoma tuo atveju, jeigu ginklą, jo dalį ar ginklo priedėlį įsigyja juridinis asmuo. Jeigu grafa nepildoma, joje dedamas horizontalus brūkšnys. Į grafą „Kam realizuota (išvežta) (fizinio asmens vardas <…>)“ įrašomi fizinio asmens, įsigijusio ginklą, jo dalis ar ginklo priedėlį, ar juridinio asmens įgalioto asmens duomenys. Asmuo, įsigijęs ginklą, ar juridinio asmens įgaliotas asmuo privalo pasirašyti grafoje „Asmens, įsigijusio ginklą, parašas“. Realizavęs B kategorijos ginklą ar C kategorijos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 5 straipsnio 1–4 punktuose nurodytą ginklą ar jo pagrindinę dalį, fizinis ar juridinis asmuo privalo užpildyti leidimo įsigyti ginklus antrą pusę ir šio leidimo D dalį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas išsiųsti teritorinei policijos įstaigai, išdavusiai leidimą. Realizavęs C kategorijos pneumatinį ginklą, fizinis ar juridinis asmuo privalo grafoje „Leidimo įsigyti <…>“ papildomai įrašyti medžiotojo bilieto ar sporto organizacijos nario pažymėjimo išdavimo datą, numerį ir išdavusios įstaigos pavadinimą. Realizavus C kategorijos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose nurodytą ginklą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuojama teritorinė policijos įstaiga, kuri asmeniui išdavė neterminuotą leidimą įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus. Jeigu ginklą, kuris buvo priimtas parduoti komiso pagrindais, asmuo, iš kurio jis buvo priimtas parduoti, atsiima, fizinis ar juridinis asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai raštu informuoja teritorinę policijos įstaigą, išdavusią asmeniui leidimą laikyti (nešiotis) ginklus.

104. Fiziniai ar juridiniai asmenys, besiverčiantys ginklų importu, eksportu, pardavimu, ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių prekybos tarpininko veikla, visus įsigytus (įvežtus) D kategorijos ginklus (išskyrus dujinius aerozolinius įrenginius ir šaltuosius ginklus) ir komiso pagrindais iš asmenų priimtus parduoti D kategorijos ginklus (išskyrus dujinius aerozolinius įrenginius ir šaltuosius ginklus) ir jų pagrindines dalis privalo įrašyti į D kategorijos ginklų įsigijimo (įvežimo) apskaitos žurnalą (15 priedas). Kiekvienos ginklų ar jų dalių partijos (pagal vieną įsigijimo (įvežimo) dokumentą įsigyti (įvežti) ginklai) gavimas turi būti įrašomas atskiroje eilutėje, nurodant įsigytų (įvežtų) ginklų skaičių. Tuo atveju, kai ginklai yra priimami parduoti komiso pagrindais, turi būti nurodomas kiekvieno ginklo numeris. Baigus pildyti visą žurnalo lapą, jo pabaigoje sumuojami fizinio ar juridinio asmens per lapo pildymo laikotarpį įsigyti (įvežti) ginklai.

105. Fizinis ar juridinis asmuo, realizavęs (išvežęs) D kategorijos ginklą (išskyrus dujinį aerozolinį įrenginį ar šaltąjį ginklą), D kategorijos ginklų realizavimo (išvežimo) apskaitos žurnale (16 priedas) turi padaryti įrašą apie kiekvieną realizuotą (išvežtą) D kategorijos ginklą (išskyrus dujinį aerozolinį įrenginį ar šaltąjį ginklą). Grafa „Kam realizuota (išvežta), (valstybė, juridinio asmens pavadinimas <…>)“ pildoma tuo atveju, jeigu ginklą ar jo dalį įsigyja juridinis asmuo. Jeigu grafa nepildoma, joje dedamas horizontalus brūkšnys. Į grafą „Kam realizuota (išvežta) (asmens vardas <…>)“ įrašomi fizinio asmens, įsigijusio ginklą ar jo dalį, ar juridinio asmens įgalioto asmens duomenys. Asmuo, įsigijęs ginklą, ar įmonės įgaliotas asmuo privalo pasirašyti grafoje „Asmens, įsigijusio ginklą, parašas“. Jeigu D kategorijos ginklus (išskyrus dujinį aerozolinius įrenginius ar šaltuosius ginklus) įsigyja juridiniai asmenys, kurie verčiasi ginklų importu, eksportu, prekyba, atskirai kiekvieno ginklo įrašyti į atskirą eilutę nereikia. Tokiu atveju grafoje „Numeris“ įrašas nedaromas. Užpildžius vieną žurnalo lapą, reikia suskaičiuoti, kiek realizuota (išvežta) ginklų, ir padaryti įrašą grafoje „Iš viso realizuota, vnt.“. Grafoje „Likutis, vnt.“ daromas įrašas iš prieš tai buvusio lapo grafos „Yra ginklų, vnt.“. Grafoje „Gauta, vnt.“ daromas įrašas, jeigu per šio lapo pildymo laikotarpį buvo naujai įsigyta (įvežta) ginklų. Grafoje „Yra ginklų, vnt.“ įrašomas tą laikotarpį likęs nerealizuotas ginklų skaičius.

106. Fiziniai ar juridiniai asmenys, besiverčiantys ginklų, jų šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importu, eksportu, pardavimu, ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių prekybos tarpininko veikla, privalo visus įsigytus (įvežtus) ar komiso pagrindais iš asmenų priimtus parduoti šaudmenis (kapsules, kapsulines tūteles), jų užtaisus (parakus) B, C kategorijų šaunamiesiems ginklams ar jų pagrindines dalis įrašyti į šaudmenų (kapsulių, kapsulinių tūtelių) ar jų užtaisų (parakų) įsigijimo (įvežimo) apskaitos žurnalą (17 priedas). Šis žurnalas sudaromas iš keturių dalių. Pirmoji dalis skirta graižtvinių ginklų šaudmenims (kapsulėms, kapsulinėms tūtelėms), antroji – lygiavamzdžių ginklų šaudmenims (kapsulėms, kapsulinėms tūtelėms), trečioji – dujinių pistoletų (revolverių) ir nedidelės galios (nuo 2,5 J iki 7,5 J) šaunamųjų ginklų šaudmenims, ketvirtoji – senovinių ginklų šaudmenims (kapsulėms, kapsulinėms tūtelėms) ir užtaisams (parakams). Kiekvienos šaudmenų partijos (pagal vieną įsigijimo (įvežimo) dokumentą įsigyti (įvežti) ginklai) gavimas turi būti įrašomas atskiroje eilutėje, nurodant įsigytų (įvežtų) šaudmenų skaičių. Baigus pildyti visą žurnalo lapą, jo pabaigoje sumuojami visi per lapo pildymo laikotarpį juridinio asmens įsigyti (įvežti) šaudmenys.

107. Fizinis ar juridinis asmuo, realizavęs (išvežęs) šaudmenis (kapsules, kapsulines tūteles) ar jų užtaisus (parakus), skirtus B, C kategorijų šaunamiesiems ginklams, šaudmenų realizavimo (išvežimo) apskaitos žurnale (18 priedas) turi padaryti įrašą apie šaudmenų (kapsulių, kapsulinių tūtelių), jų užtaisų realizavimą (išvežimą). Šis žurnalas sudaromas iš keturių dalių. Pirmoji dalis skirta graižtvinių ginklų šaudmenims (kapsulėms, kapsulinėms tūtelėms), antroji – lygiavamzdžių ginklų šaudmenims (kapsulėms, kapsulinėms tūtelėms), trečioji – dujinių pistoletų revolverių ir nedidelės galios (nuo 2,5 iki 7,5 J) šaunamųjų ginklų šaudmenims, ketvirtoji – senovinių ginklų šaudmenims (kapsulėms, kapsulinėms tūtelėms) ir užtaisams (parakams). Į grafą „Kam realizuota, valstybė, juridinio asmens pavadinimas <…>“ įrašomas juridinio asmens pavadinimas, kodas ir juridinio asmens įgalioto asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, jeigu šaudmenis (kapsules, kapsulines tūteles), jų užtaisus įsigyja juridinis asmuo, arba fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, jeigu šaudmenis (kapsules, kapsulines tūteles), jų užtaisus įsigyja fizinis asmuo. Juridinio asmens įgaliotas asmuo ar fizinis asmuo, įsigijęs šaudmenis (kapsules, kapsulines tūteles), jų užtaisus, privalo pasirašyti grafoje „Asmens, įsigijusio šaudmenis, parašas“. Užpildžius vieną žurnalo lapą, reikia suskaičiuoti, kiek realizuota (išvežta) šaudmenų (kapsulių, kapsulinių tūtelių), jų užtaisų, ir padaryti įrašą grafoje „Iš viso realizuota, vnt.“. Grafoje „Likutis, vnt.“ daromas įrašas iš prieš tai buvusio lapo grafos „Yra šaudmenų (kapsulių, kapsulinių tūtelių), vnt.“. Grafoje „Gauta, vnt.“ daromas įrašas, jeigu per žurnalo šio lapo pildymo laikotarpį buvo naujai įsigyta (įvežta) šaudmenų (kapsulių, kapsulinių tūtelių), jų užtaisų. Grafoje „Yra šaudmenų (kapsulių, kapsulinių tūtelių), vnt.“ įrašomas tą laikotarpį likęs nerealizuotas šaudmenų (kapsulių, kapsulinių tūtelių), jų užtaisų kiekis. Šaudmenys (kapsulės, kapsulinės tūtelės) surašomi vienetais, šaudmenų užtaisai – kilogramais.

108. Šio skyriaus reikalavimai yra privalomi ir juridiniams asmenims, besiverčiantiems ginklų gamyba ir realizuojantiems savo pagamintus ginklus ir šaudmenis.

 

XVI. GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ APSKAITOS REIKALAVIMAI FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS, GINKLUS IR ŠAUDMENIS NAUDOJANTIEMS PROFESINEI VEIKLAI, MEDŽIOKLEI, MEDŽIOKLĖS ŪKIŲ VEIKLAI, SPORTUI, MOKYMUI, MOKSLINIAMS TYRIMAMS IR KITAI ĮSTATYMŲ NUSTATYTAI VEIKLAI, KURIAI REIKALINGI GINKLAI, ARBA JUOS NUOMOJANTIEMS

 

109. Fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs visų kategorijų ginklų ir B, C kategorijų ginklus nustatyta tvarka įregistravęs teritorinėje policijos įstaigoje, remdamasis įsigijimo dokumentais ir teritorinės policijos įstaigos išduotu leidimu laikyti ginklus, privalo padaryti įrašus ginklų apskaitos žurnale (19 priedas). Papildomai įsigijus ginklų ar juos nustatyta tvarka išregistravus, padaromos žymos ginklų apskaitos žurnale.

110. Fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs šaudmenų, remdamasis įsigijimo dokumentais, privalo padaryti įrašus šaudmenų apskaitos žurnale (20 priedas). Įsigijus šaudmenų, grafoje „Gauta, vnt.“ reikia padaryti įrašus apie įsigytų šaudmenų kiekį. Sunaudojus šaudmenis, grafoje „Nurašyta, vnt.“ reikia padaryti įrašą apie sunaudotų šaudmenų kiekį. Grafoje „Likutis, vnt.“ įrašoma, kiek liko tam tikro tipo šaudmenų. Grafoje „Įsigijimo ir nurašymo dokumento serija, numeris“ įrašoma įsigijimo dokumento – sąskaitos faktūros – serija ir numeris ar nurašymo dokumento (šaudmenų nurašymo akto) numeris. Atitinkamai padaromi įrašai ir grafoje „Įsigijimo ir nurašymo datos“. Kiekvienas atskiras šaudmenų tipas (kalibras) turi būti įrašomas į atskirą stulpelį. Grafų „Šaudmenų tipas (kalibras)“ skaičius, atsižvelgiant į šaudmenų tipų (kalibrų) skaičių, gali būti didesnis, nei yra nurodytas pateiktame žurnalo pavyzdyje.

111. Fizinis asmuo, juridinio asmens ginklininkas, išduodamas darbuotojams ar asmenims ginklus ir šaudmenis profesinei veiklai, sportui, medžioklei, mokymui, moksliniams tyrimams, kitai įstatymų nustatytai veiklai, kuriai reikalingi ginklai, ar išnuomodamas ginklus, privalo jų išdavimą fiksuoti ginklų, šaudmenų išdavimo ir grąžinimo apskaitos žurnale (21 priedas). Šio žurnalo grafos apie šaudmenų išdavimą nepildomos, jeigu juridinis asmuo išduodamas šaudmenis pildo šių taisyklių 116 punkte nurodytą žurnalą.

112. Fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie verčiasi ginklų nuoma, prieš išnuomodami ginklą turi iš asmens pareikalauti jo tapatybę patvirtinančio dokumento, taip pat leidimo laikyti (nešiotis) tos rūšies ginklus ar kitokio teisę turėti ginklą patvirtinančio dokumento. Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus kopiją, taip pat kitų dokumentų kopijas fizinis ar juridinis asmuo, nuomojantis ginklus, sega į atskirą bylą.

113. Kartu su ginklais ir šaudmenimis asmeniui turi būti išduodama ir ginklo kortelė, kurią asmuo turi nešiotis su savimi (išskyrus atvejus, kai išnuomojami C kategorijos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 5 straipsnio 5–8 punktuose nurodytas ginklas).

114. Jeigu fizinio ar juridinio asmens sprendimu yra paskirtas daugiau negu vienas ginklininkas, juridinis asmuo privalo pildyti ginklų saugykloje laikomų ginklų ir šaudmenų apskaitos žurnalą (22 priedas). Šį žurnalą privaloma pildyti kiekvieną kartą keičiantis ginklus ir šaudmenis išduodantiems ginklininkams. Į žurnalą įrašomas bendras ginklų kiekis vienetais. Vertikalių grafų skaičius ir turinys nustatomas pagal turimų ginklų ir šaudmenų nomenklatūrą.

115. Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie ginklus naudoja profesinei veiklai, tuose objektuose, kuriuose ginklo ir šaudmenų saugos darbuotojas negrąžina į ginklų saugyklą, o perduoda vienas kitam, privaloma pildyti ginklų ir šaudmenų saugomame objekte perdavimo registracijos žurnalą (23 priedas). Pildant šį žurnalą, įrašai turi būti daromi viena eilute. Ne rečiau kaip kartą per savaitę fizinis, juridinio asmens ginklininkas privalo patikrinti, kaip tvarkoma apskaita, bei padaryti atitinkamas žymas.

116. Rengiant šaudymo pratybas, varžybas, išduodant ginklus medžioklei ar juos nuomojant, vykdant mokslinius tyrimus, šaudmenys kiekvienam asmeniui išduodami tik pasirašius nustatytos formos šaudmenų išdavimo ir grąžinimo žiniaraštyje (24 priedas). Šaudmenis išduoda juridinio asmens ginklininkas. Kiekvienas asmuo, gavęs tam tikrą kiekį šaudmenų, turi pasirašyti ir nurodyti datą grafoje „Gavėjo parašas ir data“. Jeigu dėl tam tikrų priežasčių šaudmenys nebuvo iššauti, daromi atitinkami įrašai grafoje „Grąžinta šaudmenų“.

117. Per 10 darbo dienų nuo šaudmenų sunaudojimo juridinio asmens administracijos vadovo įsakymu sudaryta komisija privalo surašyti šaudmenų nurašymo aktą (25 priedas) ir padaryti įrašus apie šaudmenų sunaudojimą šaudmenų apskaitos žurnale. Šaudmenų nurašymo aktas surašomas remiantis šaudmenų išdavimo ir grąžinimo žiniaraščiais.

 

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

118. Teritorinės policijos įstaigos ne rečiau kaip du kartus per metus turi patikrinti fizinio ar juridinio asmens patalpas, kuriose laikomi ginklai. Apie atliktą patikrinimą surašomas patalpų, kuriose laikomi ginklai, patikrinimo aktas (3 priedas), kuris segamas į juridinio asmens bylą.

119. Fizinio ar juridinio asmens sunumeruoti ir įrišti ginklų ir šaudmenų apskaitos ir registracijos žurnalų lapai turi būti įregistruoti teritorinėje policijos įstaigoje. Paskutiniame žurnalo lape teritorinės policijos įstaigos pareigūnas nurodo įrištų lapų kiekį.

120. Šių taisyklių ginklų ir šaudmenų apskaitos bei registracijos žurnaluose grafų pavadinimai turi būti įrašomi kiekviename žurnalo lape.

121. Ginklų ir šaudmenų apskaitos žurnalai, aktai, žiniaraščiai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

122. Už leidimų laikyti ginklus, neterminuotų leidimų įsigyti ir laikyti ginklus išdavimą, papildymą įrašais, patikslinimą, perregistravimą, leidimų nešiotis ginklus, neterminuotų leidimų nešiotis ginklus išdavimą, perregistravimą, leidimų įsigyti ginklus, leidimų perdirbti ginklus, ginklo kortelių išdavimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliava.

 

_________________


Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų

civilinės apyvartos ir jos kontrolės

taisyklių

1 priedas

 

(Juridinio asmens anketos forma)

 

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens, juridinio asmens filialo ar struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

ANKETA

 

____________ Nr. ________

(data)

________________

(sudarymo vieta)

 

Juridinio asmens kodas

 

Juridinio asmens adresas

 

 

 

 

 

Telefono ar fakso numeris

 

Ginklų saugyklos adresas

 

 

 

 

 

Mob. telefono numeris

 

Elektroninio pašto adresas

 

 

Duomenys apie juridinį asmenį kontroliuojančius asmenis

Valdomų akcijų dalis (proc.)

Vardas, pavardė

Asmens kodas

(gimimo data)

Pilietybė

Nuolatinė gyvenamoji vieta ir kitos gyvenamosios vietos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenys apie juridinio asmens administracijos vadovus, ginklininkus, darbuotojus

Pareigos

Vardas, pavardė

Asmens kodas

(gimimo data)

Pilietybė

Nuolatinė gyvenamoji vieta ir kitos gyvenamosios vietos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

(juridinio asmens administracijos vadovo pareigos)

__________

(parašas)

___________________

(vardas, pavardė)

 

Žyma dėl Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo įpareigojimų taikymo:

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

 

Žyma, ar asmenys teisti (neteisti), bausti (nebausti) administracinėmis nuobaudomis:

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

_________________


Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų

civilinės apyvartos ir jos kontrolės

taisyklių

2 priedas

 

(Sprendimo dėl leidimo laikyti ginklus išdavimo (neišdavimo) forma)

 

_________________________________________

(teritorinė policijos įstaiga)

 

TVIRTINU

_____________________________________

(teritorinės policijos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas pareigūnas)

_____________________________________

(parašas, vardo raidė, pavardė)

_____________________________________

(data)

 

SPRENDIMAS
DĖL __________________________ IŠDAVIMO AR PERREGISTRAVIMO

(nurodoma leidimo rūšis)

____________________ Nr. ________

(data)                        (numeris)

 

_____________ gautas _________________________________________ , gyvenančio

(data)                        (vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

___________________________________________________________________________ ,

(adresas)

prašymas dėl ________________________________________________________________

(nurodyti leidimo rūšį)

_________________________ išdavimo ar perregistravimo.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo 17 ir 18 straipsnių ir policijos generalinio komisaro patvirtintų Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių nuostatomis, nustatyta, kad visi pateikti duomenys tinkami sprendimui priimti, taip pat atlikti privalomi patikrinimai.

Priežasčių neišduoti ar neperregistruoti __________________________________  nėra.

(nurodoma leidimo rūšis)

 

Atsižvelgdamas į tai, nusprendžiau __________________________________________

(vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

išduoti ar perregistruoti ________________________________________________________

(nurodoma leidimo rūšis)

 

___________________________

(sprendimą surašęs pareigūnas)

__________

(parašas)

____________________

(vardo raidė, pavardė)

 

_________________


Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų

civilinės apyvartos ir jos kontrolės

taisyklių

3 priedas

 

(Patalpų, kuriose laikomi ginklai, patikrinimo akto forma)

 

______________________________________________

(teritorinės policijos įstaigos pavadinimas)

 

PATALPŲ, KURIOSE LAIKOMI GINKLAI, PATIKRINIMO AKTAS

 

20___ m. _______________ ___ d. Nr. __________

__________________

(sudarymo vieta)

 

Komisija, dalyvaujant _____________________________________________  atstovui

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ar juridinio asmens pavadinimas)

_____________________________________________________ , patikrino patalpas, kuriose

(vardas, pavardė, asmens kodas)

laikomi, eksponuojami, gaminami, taisomi ginklai, esančias adresu: ____________________

___________________________________________________________________________ .

Tikrinimo metu nustatyta, kad: _____________________________________________

___________________________________________________________________________

(nurodomi patikrinimo rezultatai, o pakartotinio patikrinimo atveju – laikomų ginklų skaičius pagal ginklų rūšis)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

 

Tikrinimo metu nustatyti trūkumai ir nurodymai juos pašalinti:

Eil. Nr.

Nustatyti trūkumai

Nurodymai trūkumams pašalinti

Įvykdymo terminas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankstesnio patikrinimo metu nustatyti trūkumai _______________________________ .

(pašalinti; nepašalinti)

Nutarimas dėl patikrinto objekto ____________________________________________

___________________________________________________________________________

(leisti laikyti ir naudoti;, uždrausti  arba užantspauduoti (nurodyti ką), nurodyti nutarimo motyvus)

___________________________________________________________________________

 

Komisijos nariai:

 

______________________

(pareigos)

______________________

(pareigos)

______________________

(pareigos)

____________

(parašas)

____________

(parašas)

____________

(parašas)

___________________

(vardas, pavardė)

___________________

(vardas, pavardė)

___________________

(vardas, pavardė)

 

Akto kopiją gavau:

 

______________________

(pareigos)

____________

(parašas)

___________________

(vardas, pavardė)

 

_________________


Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų

civilinės apyvartos ir jos kontrolės

taisyklių

4 priedas

 

(Leidimo laikyti ginklus forma)

 

Pirmoji dalis

LEIDIMAS LAIKYTI GINKLUS

20 __ - __ - __

Nr. __

_____________________________________

(teritorinės policijos įstaigos pavadinimas)

_____________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ar juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

_____________________________________

(patalpų, kuriose laikomi

ginklai ir šaudmenys, adresas)

 

___________________________________________________________________________

(fizinio ar juridinio asmens veiklos rūšis)

 

Leidžiama laikyti:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Leidimas galioja iki: 20 _ - __ - __.

 

A.V.

 

Pareigūnas

___________

(Parašas)

_____________________

(Vardas, pavardė)

 

 

 

Antroji dalis

Leidžiama laikyti:

Eil. Nr.

Ginklo įregistr. data

Kategorija

Ginklo modelis

Ginklo numeris

Kalibras (šovinio tipas)

Parašas

Ginklo išregistr. data

Parašas

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrosios dalies tęsinys

 

Eil. Nr.

Ginklo įregistr. data

Kategorija

Ginklo modelis

Ginklo numeris

Kalibras (šovinio tipas)

Parašas

Ginklo išregistr. data

Parašas

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmoji dalis

LEIDIMO LAIKYTI GINKLUS

ŠAKNELĖ

20 __ - __ - __

Nr. __

_____________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ar juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

_____________________________________

(patalpų, kuriose laikomi

ginklai ir šaudmenys, adresas)

 

 

___________________________________________________________________________

(fizinio ar juridinio asmens veiklos rūšis)

 

Leidžiama laikyti:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Leidimas galioja iki: 20 _ - __ - __.

 

 

Antroji dalis

Leidžiama laikyti:

Eil. Nr.

Ginklo įregistr. data

Kategorija

Ginklo modelis

Ginklo numeris

Kalibras (šovinio tipas)

Parašas

Ginklo išregistr. data

Parašas

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrosios dalies tęsinys

 

Eil. Nr.

Ginklo įregistr. data

Kategorija

Ginklo modelis

Ginklo numeris

Kalibras (šovinio tipas)

Parašas

Ginklo išregistr. data

Parašas

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________


Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų

civilinės apyvartos ir jos kontrolės

taisyklių

5 priedas

 

(Neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti ginklus forma)

 

 

NETERMINUOTAS LEIDIMAS ĮSIGYTI IR LAIKYTI GINKLUS NR.

 

Savininkas:

 

Naudotojas:

 

Leidimas suteikia teisę įsigyti ir laikyti (nešiotis) dujinius pistoletus (revolverius), senovinius, pneumatinius (virš 7,5 J) ir nedidėlės galios šaunamuosius ginklus. Leidimas galioja pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Išdavė:

 

Išdavimo data:

 

Pareigūnas

 

 

Ginklo savininkas, naudotojas privalo:

1) ginklą nešiotis taip, kad kiti asmenys jo nematytų. Matomoje vietoje dėkle ginklą gali nešiotis asmuo, turintis ginklą profesinei veiklai vykdyti;

2) teisėsaugos institucijų pareigūnų reikalavimu pateikti patikrinti ginklus, šaudmenis bei leidimą nešiotis;

3) nedelsdamas pranešti policijos įstaigai apie ginklo, šaudmenų, leidimo vagystę ar praradimą;

4) realizavęs paskutinį ginklą, leidimą grąžinti policijos įstaigai.

Ginklo savininkui, naudotojui draudžiama:

1) ginklą nešiotis ar gabenti neturint su savimi leidimo;

2) ginklą nešiotis, gabenti neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų;

3) nešiotis parengtą šaudyti ginklą, išskyrus atvejus, kai tiesiogiai susiklosto aplinkybės, dėl kurių iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

 

Apie kiekvieną ginklo panaudojimo atvejį, kai žuvo žmogus, padaryti kūno sužalojimai asmeniui ar padaryta materialinė žala, ginklo savininkas ar naudotojas nedelsdamas turi pranešti policijos įstaigai.

 

 

_________________


Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų

civilinės apyvartos ir jos kontrolės

taisyklių

6 priedas

 

(Leidimo nešiotis ginklus forma)

 

 

LEIDIMAS NEŠIOTIS GINKLUS NR.

 

 

Asmeniui leidžiama su savimi nešiotis ginklus, turint su savimi šį leidimą ir ginklo kortelę.

 

 

 

Apie kiekvieną ginklo panaudojimo atvejį, kai žuvo žmogus, padaryti kūno sužalojimai asmeniui ar padaryta materialinė žala, ginklo savininkas ar naudotojas nedelsdamas turi pranešti policijos įstaigai.

 

 

 

 

Juridinis asmuo:

 

 

 

Naudotojas:

 

Išdavė:

 

Išduotas:                  Galioja iki:

 

Pareigūnas

 

 

_________________


Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų

civilinės apyvartos ir jos kontrolės

taisyklių

7 priedas

 

(Neterminuoto leidimo nešiotis ginklus forma)

 

 

NETERMINUOTAS LEIDIMAS NEŠIOTIS GINKLUS

NR.

 

Savininkas:

 

Naudotojas:

 

 

Leidimas suteikia teisę įsigyti ir laikyti (nešiotis) dujinius pistoletus (revolverius), senovinius, pneumatinius (virš 7,5 J) ir nedidėlės galios šaunamuosius ginklus. Leidimas galioja pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Išdavė:

 

Išduotas:

 

Pareigūnas

 

 

Ginklo savininkas, naudotojas privalo:

1) ginklą nešiotis taip, kad kiti asmenys jo nematytų. Matomoje vietoje dėkle ginklą gali nešiotis asmuo, turintis ginklą profesinei veiklai vykdyti;

2) teisėsaugos institucijų pareigūnų reikalavimu pateikti patikrinti ginklus, šaudmenis bei leidimą nešiotis;

3) nedelsdamas pranešti policijos įstaigai apie ginklo, šaudmenų, leidimo vagystę ar praradimą;

4) realizavęs paskutinį ginklą, leidimą grąžinti policijos įstaigai.

Ginklo savininkui, naudotojui draudžiama:

1) ginklą nešiotis ar gabenti neturint su savimi leidimo;

2) ginklą nešiotis, gabenti neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų;

3) nešiotis parengtą šaudyti ginklą, išskyrus atvejus, kai tiesiogiai susiklosto aplinkybės, dėl kurių iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.

 

Apie kiekvieną ginklo panaudojimo atvejį, kai žuvo žmogus, padaryti kūno sužalojimai asmeniui ar padaryta materialinė žala, ginklo savininkas ar naudotojas nedelsdamas turi pranešti policijos įstaigai.

 

 

_________________

 

 

Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių

8 priedas

 

(Leidimo įsigyti ginklus forma)

 

____________________________

(teritorinės policijos įstaigos pavadinimas)

 

LEIDIMAS ĮSIGYTI GINKLUS

(A dalis)

 

20___-___-___ Nr.__________

_____________________

(vieta)

 

____________________________

(fizinio vardas, pavardė, kodas ar juridinio asmens, kuriam

____________________________

išduotas leidimas, pavadinimas, kodas, adresas, telefonas)

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

(teritorinės policijos įstaigos pavadinimas)

 

LEIDIMAS ĮSIGYTI GINKLUS

(B dalis)

 

20___-___-___ Nr.__________

_____________________

(vieta)

 

____________________________

(fizinio vardas, pavardė, kodas ar juridinio asmens, kuriam

____________________________

išduotas leidimas, pavadinimas, kodas, adresas, telefonas)

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

(teritorinės policijos įstaigos pavadinimas)

 

LEIDIMAS ĮSIGYTI GINKLUS

(C dalis)

 

20___-___-___ Nr.__________

_____________________

(vieta)

 

____________________________

(fizinio vardas, pavardė, kodas ar juridinio asmens, kuriam

____________________________

išduotas leidimas, pavadinimas, kodas, adresas, telefonas)

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

(teritorinės policijos įstaigos pavadinimas)

 

LEIDIMAS ĮSIGYTI GINKLUS

(D dalis)

 

20___-___-___ Nr.__________

_____________________

(vieta)

 

____________________________

(fizinio vardas, pavardė, kodas ar juridinio asmens, kuriam

____________________________

išduotas leidimas, pavadinimas, kodas, adresas, telefonas)

____________________________

 

____________________________

 

Leidžiama įsigyti ginklus:

 

____________________________

(nurodyti ginklų kiekį, rūšis, kategorijas)

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

Leidžiama įsigyti ginklus:

 

____________________________

(nurodyti ginklų kiekį, rūšis, kategorijas)

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

Leidžiama įsigyti ginklus:

 

____________________________

(nurodyti ginklų kiekį, rūšis, kategorijas)

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

Leidžiama įsigyti ginklus:

 

____________________________

(nurodyti ginklų kiekį, rūšis, kategorijas)

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

____________________________

 

Už ginklų įsigijimą ir pervežimą atsakingas asmuo:

 

____________________________

(vardas, pavardė,

____________________________

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

 

Leidimas galioja iki 20___-___-___

Už ginklų įsigijimą ir pervežimą atsakingas asmuo:

 

____________________________

(vardas, pavardė,

____________________________

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

 

Leidimas galioja iki 20___-___-___

 

____________________________

(pareigūnas) (parašas) (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

Už ginklų įsigijimą ir pervežimą atsakingas asmuo:

 

____________________________

(vardas, pavardė,

____________________________

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

 

Leidimas galioja iki 20___-___-___

 

____________________________

(pareigūnas) (parašas) (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

Pastaba. Šis leidimas išduodamas asmeniui, pirkusiam ginklą.

Už ginklų įsigijimą ir pervežimą atsakingas asmuo:

 

____________________________

(vardas, pavardė,

____________________________

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

 

 

Leidimas galioja iki 20___-___-___

 

____________________________

(pareigūnas) (parašas) (vardas, pavardė)

 

A. V.

 

Pastaba. Šį leidimą juridinis asmuo, pardavęs ginklą, siunčia teritorinei policijos įstaigai, išdavusiai leidimą.

 

 

D dalis

 

________________________________________

(įmonės, pardavusios ginklą, pavadinimas)

 

C dalis

 

_________________________________________

(įmonės, pardavusios ginklą, pavadinimas)

 

B dalis

 

________________________________________

(įmonės, pardavusios ginklą, pavadinimas)

 

Pažymime, kad fiziniam ar juridiniam asmeniui, nurodytam šio leidimo pirmoje pusėje, yra parduoti šie ginklai:

Pažymime, kad fiziniam ar juridiniam asmeniui, nurodytam šio leidimo pirmoje pusėje, yra parduoti šie ginklai:

Pažymime, kad fiziniam ar juridiniam asmeniui, nurodytam šio leidimo pirmoje pusėje, yra parduoti šie ginklai:

________________________________________

(nurodyti ginklų kiekį, rūšis, kategorijas, modelius ir numerius)

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

_________________________________________

(nurodyti ginklų kiekį, rūšis, kategorijas, modelius ir numerius)

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

_________________________________________

 

________________________________________

(nurodyti ginklų kiekį, rūšis, kategorijas, modelius ir numerius)

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

________________________________________

 

Pardavimo data: 20___-___-___

 

 

________________________________________

(fizinis asmuo ar juridinio asmens, pardavusio ginklus, darbuotojas) (parašas) (vardas, pavardė)

 

Pastaba. Pardavėjas, prieš parduodamas ginklus, privalo sulyginti asmens, atsakingo už ginklų įsigijimą ir pervežimą, tapatybę su jo asmens dokumentais.

 

Pardavimo data: 20___-___-___

 

 

_________________________________________

(fizinis asmuo ar juridinio asmens, pardavusio ginklus, darbuotojas) (parašas) (vardas, pavardė)

Pardavimo data: 20___-___-___

 

 

________________________________________

(fizinis asmuo ar juridinio asmens, pardavusio ginklus, darbuotojas) (parašas) (vardas, pavardė)

 

____________________________

 

 

Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų

civilinės apyvartos ir jos kontrolės

taisyklių

9 priedas

 

(Ginklo kortelės forma)

 

GINKLO KORTELĖ NR.

 

 

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ar juridinio asmens pavadinimas ir kodas:

 

 

 

 

Išdavė:

 

Išduota:

 

______________________________________

(pareigūno pareigos, parašas, vardas, pavardė)

 

A. V.

 

Ginklo kategorija:

 

Ginklo rūšis:

 

Ginklo modelis:

 

Ginklo numeris:

 

Kalibras:

 

 

_________________

 

 

Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių

10 priedas

 

(Įsigytų (įvežtų) ir realizuotų ginklų dalių apskaitos žurnalo forma)

 

ĮSIGYTŲ (ĮVEŽTŲ) IR REALIZUOTŲ GINKLŲ DALIŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Įsigijimo (įvežimo) data

Asmens, iš kurio įsigytos (įvežtos) ginklų dalys, pavadinimas ir kodas

Įsigijimo dokumento (sąskaitos faktūros) serija, numeris

Įsigytos (įvežtos) ginklų dalys

Asmens, atsakingo už ginklų apskaitą, laikymą, saugojimą, vardas, pavardė, parašas

Kur panaudotos ginklų dalys

Nurašyta ginklų dalių

Asmens, atsakingo už ginklų dalių apskaitą, laikymą, saugojimą, vardas, pavardė, parašas

Pavadinimas, modelis, kalibras, numeris

Kiekis, vnt.

Leidimo laikyti (nešiotis) ar leidimo laikyti ginklus išdavimo data ir numeris

Leidimo perdirbti ginklus išdavimo data ir numeris

Ginklo, į kurį įdėta dalis, modelis, kalibras, numeris

Ginklo savininkas (vardas, pavardė, asmens kodas ar juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

Ginklo taisymo (perdir bimo) akto Nr.

Kiekis, vnt.

Liku tis, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Kiekviena pagrindinė šaunamųjų ginklų dalių rūšis į žurnalą rašoma atskirame puslapyje, tačiau būtinai turi būti palikta tiek laisvos vietos, kad jos užtektų padaryti įrašus apie jų panaudojimą ir nurašymą.

 

_________________

 

 

Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų

civilinės apyvartos ir jos kontrolės

taisyklių

11 priedas

 

(Ginklo priėmimo kvito forma)

 

___________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ar juridinio asmens, išdavusio kvitą, pavadinimas)

 

KVITO ŠAKNELĖ

 

20___-___-___ Nr.__________

___________________

(vieta)

 

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens, iš kurio priimtas ginklas, pavadinimas ir kodas

___________________________________________________________________________

ir (ar) fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

 

Duomenys apie asmens, pateikusio ginklą, leidimus: _________________________________

(leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ar

___________________________________________________________________________

leidimo laikyti ginklus ir leidimo perdirbti ginklus išdavimo datos ir numeriai bei juos išdavusios institucijos)

 

Priimto ginklo kategorija ir rūšis _________________________________________________

________________________, modelis ___________________________________________ ,

numeris _________________, kalibras ___________________________________________ .

 

Kokiu tikslu priimtas ginklas ___________________________________________________

(nurodyti, dėl ko priimtas ginklas)

___________________________________________________________________________

 

_______________________

(parašas)

__________________________________________

(asmens, iš kurio priimtas ginklas, vardas, pavardė)

 

_______________________

(parašas)

__________________________________________

(asmens, kuris priėmė ginklą, vardas, pavardė)

 

Žyma apie sugrąžintą ginklą _______________________

 

Ginklo grąžinimo data:       20___-___-___ 

 

_______________________

(parašas)

__________________________________________

(asmens, kuris priėmė ginklą, vardas, pavardė)

 


 

 

___________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir juridinio asmens, išdavusio kvitą, pavadinimas)

 

KVITAS

 

20___-___-___ Nr.__________

___________________

(vieta)

 

___________________________________________________________________________

(juridinio asmens, iš kurio priimtas ginklas, pavadinimas ir kodas

___________________________________________________________________________

ir (ar) fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

 

Duomenys apie asmens, pateikusio ginklą, leidimus: _________________________________

(leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ar

___________________________________________________________________________

leidimo laikyti ginklus ir leidimo perdirbti ginklus išdavimo datos ir numeriai bei juos išdavusios institucijos)

 

Priimto ginklo kategorija ir rūšis _________________________________________________

________________________, modelis ___________________________________________ ,

numeris _________________, kalibras ___________________________________________ .

 

Kokiu tikslu priimtas ginklas ___________________________________________________

(nurodyti, dėl ko priimtas ginklas)

___________________________________________________________________________

 

_______________________

(parašas)

__________________________________________

(asmens, iš kurio priimtas ginklas, vardas, pavardė)

 

_______________________

(parašas)

__________________________________________

(asmens, kuris priėmė ginklą, vardas, pavardė)

 

_________________

 


Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų

civilinės apyvartos ir jos kontrolės

taisyklių

12 priedas

 

(Ginklo taisymo (perdirbimo) akto forma)

 

___________________________________________________________________________

(ginklus taisančio (perdirbančio) fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ar juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

 

GINKLO TAISYMO (PERDIRBIMO) AKTAS

 

20___-___-___ Nr.__________

 

_______________

(vieta)

 

Aš, ____________________________, apžiūrėjau _____________________________

(pareigos, vardo raidė, pavardė)                                  (nurodyti ginklo savininko

___________________________________________________________________________

duomenis: juridinio asmens pavadinimą ir kodą ir (ar) fizinio asmens vardą, pavardę, adresą, asmens kodą)

pateiktą taisyti (perdirbti) ginklą _________________________________________________  

(nurodyti: ginklo kategoriją, rūšį, modelį, numerį)

ir nustačiau šiuos defektus:

___________________________________________________________________________

(apibūdinti ginklo techninę būklę, išvardyti defektus, sugedusias ar susidėvėjusias dalis)

___________________________________________________________________________

 

Nurodytas ginklas buvo sutaisytas (perdirbtas). Tam panaudotos šios dalys:

___________________________________________________________________________

(nurodyti panaudotas dalis, jų kiekį, numerius)

___________________________________________________________________________

 

Iš taisyto ginklo išimtos (netinkamos naudoti, susidėvėjusios, sugedusios ir pan.) dalys:

___________________________________________________________________________

(nurodyti dalių pavadinimus, kiekius, numerius)

___________________________________________________________________________

 

Ginklą apžiūrėjęs ir defektus nustatęs asmuo

__________

(parašas)

___________________

(vardas, pavardė)

 

Ginklą taisęs meistras

__________

(parašas)

___________________

(vardas, pavardė)

 

Ginklą ir akto kopiją gavau

__________

(parašas)

___________________

(vardas, pavardė)

 

Pastaba. Aktas surašomas dviem egzemplioriais. Vienas jų atiduodamas ginklo savininkui, kitas laikomas ir saugomas ginklą taisiusioje (perdirbusioje) įmonėje.

 

_________________


Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų

civilinės apyvartos ir jos kontrolės

taisyklių

13 priedas

 

(Pagrindinių šaunamųjų ginklų dalių nurašymo akto forma)

___________________________________________________________________________

(ginklus taisančio (perdirbančio) fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

 

PAGRINDINIŲ ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ DALIŲ NURAŠYMO AKTAS

 

20___-___-___ Nr. __________

__________________

(vieta)

 

Komisija, susidedanti iš komisijos pirmininko _________________________________ ,

(pareigos, vardo raidė, pavardė)

narių _______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardo raidė, pavardė)

iš ginklų taisymo (perdirbimo) aktų: ______________________________________________

(nurodyti ginklų taisymo (perdirbimo) aktų surašymo datas ir numerius)

___________________________________________________________________________

 

ir įsigytų (įvežtų) ir realizuotų ginklų dalių apskaitos žurnalo duomenų nustatė, kad ginklams taisyti buvo panaudotos šios pagrindinės šaunamųjų ginklų dalys:

 

1. ____________________________________________________________________

(nurodyti pavadinimą, kiekį, numerius)

2. ____________________________________________________________________

(nurodyti pavadinimą, kiekį, numerius)

3. ____________________________________________________________________

(nurodyti pavadinimą, kiekį, numerius)

Iš taisomų ginklų buvo išimtos šios netinkamos naudoti, susidėvėjusios, sugedusios ir pan. dalys:

1. _________________________________________________________________

(nurodyti pavadinimą, kiekį, numerius)

2. _________________________________________________________________

(nurodyti pavadinimą, kiekį, numerius)

3. _________________________________________________________________

(nurodyti pavadinimą, kiekį, numerius)

 

Komisija, patikrinusi dalių panaudojimo pagrįstumą, šias dalis iš apskaitos nurašė.

 

Šis aktas surašytas ____________ egzemplioriais.

 

Komisijos pirmininkas

__________

(parašas)

___________________

(vardas, pavardė)

Komisijos nariai

__________

(parašas)

__________

(parašas)

___________________

(vardas, pavardė)

___________________

(vardas, pavardė)

 

Pastaba. Vienas šio akto egzempliorius kartu su jame išvardytomis pagrindinėmis šaunamųjų ginklų dalimis turi būti perduotas Ginklų fondui prie Vidaus reikalų ministerijos.

_________________

 

 

Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių

14 priedas

 

(Ginklų įsigijimo (įvežimo) ir realizavimo (išvežimo) apskaitos žurnalo forma)

 

Ginklų įsigijimo (įvežimo) ir realizavimo (išvežimo) apskaitos

ŽURNALAS

 

Įsigijimas (įvežimas)

Realizavimas (išvežimas)

Eil. Nr.

Įsigijimo (įvežimo) data

Iš kur įsigyti (įvežti) ginklai (valstybė, juridinio asmens pavadinimas ir kodas ir (ar) fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, įsigijimo dokumento (sąskaitos) data ir numeris)

Leidimo importuoti ginklus data ir numeris

Ginklo ar jo pagrindinės dalies modelis, kalibras

Ginklo ar jo pagrindinės dalies numeris

Pardavimo data

Kam realizuota (išvežta) (valstybė, juridinio asmens pavadinimas, kodas, dokumento (sąskaitos) išdavimo data ir numeris)

Kam realizuota (išvežta) (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

Leidimo įsigyti ginklus ar licencijos data ir numeris, kas išdavė

Asmens, įsigijusio ginklą, parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________


Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių

15 priedas

 

(D kategorijos ginklų įsigijimo (įvežimo) apskaitos žurnalo forma)

 

D kategorijos ginklų įsigijimo (įvežimo) apskaitos ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Įsigijimo (įvežimo) data

Iš kur įsigyti (įvežti) ginklai

Ginklo rūšis, modelis, kalibras

Ginklo numeris

Ginklų kiekis

Valstybė, juridinio asmens pavadinimas ir kodas, įsigijimo dokumento (sąskaitos) data ir numeris

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris 

Leidimo importuoti ginklus ar licencijos data ir numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

_________________

 


Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių

16 priedas

 

(D kategorijos ginklų realizavimo (išvežimo) apskaitos žurnalo forma)

 

D kategorijos ginklų realizavimo (išvežimo) apskaitos ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Realizavimo (išvežimo) data

Kam realizuota (išvežta)

Realizuotų (-o) ginklų (-o) duomenys

Asmens, įsigijusio ginklą, parašas

Juridinio asmens, įsigijusio ginklus, pavadinimas ir kodas

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Licencijos išdavimo data ir numeris ir (ar) fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris

Kiekis

Rūšis

Numeris

Kalibras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso realizuota, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likutis, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gauta, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yra ginklų, vnt.

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

 

Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių

17 priedas

 

(Šaudmenų (kapsulių, kapsulinių tūtelių) ar jų užtaisų (parako) įsigijimo (įvežimo) apskaitos žurnalo forma)

 

Šaudmenų (KAPSULIŲ, KAPSULINIŲ TŪTELIŲ) AR JŲ UŽTAISŲ (PARAKO) įsigijimo (įvežimo) apskaitos ŽURNALAS

 

___________________________

(šaudmenų rūšis)

 

Eil. Nr.

Įsigijimo data

Iš kur įsigyta

Įsigytų šaudmenų (kapsulių, kapsulinių tūtelių) ar jų užtaisų (parako) rūšis, kiekis, vnt. (parako – kg)

Asmens, padariusio įrašus, parašas

Valstybė, juridinio asmens pavadinimas ir kodas

Leidimo importuoti data ir numeris

Įsigijimo dokumento (sąskaitos) data, numeris

Asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Asmens, iš kurio priimti šaudmenys (kapsulės, kapsulinės tūtelės) ar jų užtaisai (parakas),  leidimo laikyti (nešiotis) ginklus ar leidimo laikyti ginklus išdavimo data ir numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

_________________

 

Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių

18 priedas

 

(Šaudmenų realizavimo (išvežimo) apskaitos žurnalo forma)

 

Šaudmenų realizavimo (išvežimo) apskaitos ŽURNALAS

 

__________________________

(šaudmenų rūšis)

 

Eil. Nr.

Kam realizuota

Realizuoti šaudmenys

Asmens, įsigijusio šaudmenis, parašas

Realizavimo data

Valstybė, juridinio asmens pavadinimas ir kodas ir (ar) asmens vardas, pavardė, asmens kodas

Leidimo laikyti ginklus ar leidimo laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo data ir numeris, kas išdavė

Šaudmenų tipas (kalibras)

Kiekis, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso realizuota, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

Likutis, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

Gauta, vnt.

 

 

 

 

 

 

Yra šaudmenų, vnt.

 

 

 

_________________


Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių

19 priedas

 

(Ginklų apskaitos žurnalo forma)

 

GINKLŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

__________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

 

Eil. Nr.

Įsigijimo data

Įsigijimo dokumento (sąskaitos faktūros) išdavimo data, serija, numeris

Iš kur įsigyta

Ginklo duomenys

Išregistravimas iš apskaitos

Ginklininko vardas, pavardė, parašas

Kategorija

Modelis

Kalibras

Numeris

Pagaminimo metai

Data

Pagrindas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių

20 priedas

 

(Šaudmenų apskaitos žurnalo forma)

 

ŠAUDMENŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

__________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ar juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

 

 

Šaudmenų tipas (kalibras) ______

Šaudmenų tipas (kalibras) _______

Šaudmenų tipas (kalibras) _______

Šaudmenų tipas (kalibras) _______

Kiekis

Įsigijimo ir nurašymo datos

Įsigijimo ir nurašymo dokumento serija, numeris

Kiekis

Įsigijimo ir nurašymo datos

Įsigijimo ir nurašymo dokumento serija, numeris

Kiekis

Įsigijimo ir nurašymo datos

Įsigijimo ir nurašymo dokumento serija, numeris

Kiekis

Įsigijimo ir nurašymo datos

Įsigijimo ir nurašymo dokumento serija, numeris

Gauta, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurašyta, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likutis, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gauta, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurašyta, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likutis, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gauta, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurašyta, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likutis, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gauta, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurašyta, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likutis, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gauta, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurašyta, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likutis, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių

21 priedas

 

(Ginklų, šaudmenų išdavimo ir grąžinimo apskaitos žurnalo forma)

 

Ginklų, šaudmenų išdavimo ir grąžinimo apskaitos ŽURNALAS

 

Išdavimas

Grąžinimas

Eil. Nr.

Išdavimo data ir laikas

Leidimo nešiotis ar laikyti (nešiotis) ginklus išdavimo data ir numeris, kas išdavė

Ginklo kortelės numeris

Ginklo modelis

Ginklo numeris

Dėtuvių skaičius, vnt.

Šaudmenų kiekis, vnt.

Kam išduota

Ginklininko vardas, pavardė, parašas

Ginklo grąžinimo data ir laikas

Grąžintų šaudmenų kiekis, vnt.

Grąžinusio ginklą ir šaudmenis asmens parašas

Ginklininko vardas, pavardė, parašas

Vardas, pavardė

Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

 

Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių

22 priedas

 

(Ginklų saugykloje laikomų ginklų ir šaudmenų apskaitos žurnalo forma)

 

GINKLŲ SAUGYKLOJE LAIKOMŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

__________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ar juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

 

Priėmimo data

Ginklininko, priėmusio ginklus, šaudmenis, vardas, pavardė

B, C kategorijų ginklai

Šaudmenys

Ginklininko, perdavusio ginklus ir šaudmenis, parašas

Ginklininko, priėmusio ginklus, parašas

Iš viso apskaitoje, vnt.

Išduota ginklų naudoti, vnt.

Yra ginklų saugykloje, vnt.

Iš viso apskaitoje, vnt.

Ginklų saugykloje, vnt.

Išduota naudoti, vnt.

Tipas (kalibras) ____

Tipas (kalibras) ____

Tipas (kalibras) ____

Tipas (kalibras) ____

Tipas (kalibras) ____

Tipas (kalibras) ____

Tipas (kalibras) ____

Tipas (kalibras) ____

Tipas (kalibras) ____

Tipas (kalibras) ____

Tipas (kalibras) ____

Tipas (kalibras) ____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių

23 priedas

 

(Ginklų ir šaudmenų objekte perdavimo registracijos žurnalo forma)

 

GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ OBJEKTE PERDAVIMO REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Leidimo ir ginklo kortelės Nr.

Ginklo kategorija, modelis, kalibras, numeris

Šaudmenų, kiekis, vnt.

Ginklo, šaudmenų perdavimo data ir laikas

Ginklą ir šaudmenis gavusio asmens vardas, pavardė, parašas

Ginklą ir šaudmenis perdavusio asmens vardas, pavardė, parašas

Atsakingo ginklininko vardas, pavardė, parašas, data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių

24 priedas

 

(Šaudmenų išdavimo ir grąžinimo žiniaraščio forma)

 

ŠAUDMENŲ IŠDAVIMO IR GRĄŽINIMO ŽINIARAŠTIS

 

20__ m. ________________ ___ d. Nr. _________

 

_______________

(vieta)

 

Eil. Nr.

Išdavimo data ir laikas

Gavėjas (vardas, pavardė)

Išduota šaudmenų

Gavėjo parašas ir data

Grąžinta šaudmenų

Asmens, grąžinusio šaudmenis, parašas, data, tikslus grąžinimo laikas

Ginklininko vardas, pavardė, parašas

Tipas (kalibras)

Kiekis, vnt.

Nesunaudotų, vnt.

Neiššovusių, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

 

Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų

civilinės apyvartos ir jos kontrolės

taisyklių

25 priedas

 

(Šaudmenų nurašymo akto forma)

 

___________________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ar juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

 

ŠAUDMENŲ NURAŠYMO AKTAS

 

20___ m. _______________ ___ d. Nr.__________

____________________

(vieta)

 

Komisija:

 

pirmininkas _________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

nariai:

____________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

____________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

____________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

____________________________________________________________________ ,

(pareigos, vardas, pavardė)

 

surašė šį aktą, apie tai, kad vyko ________________________________________________ ,

(nurodyti kas)

naudojant ____________________________________________________________  ginklus.

(ginklų rūšis, modelis, kalibras)

 

Komisija, patikrinusi šaudmenų išdavimo ir grąžinimo žiniaraščius ________________

(žiniaraščio datos ir numeriai)

______________________________________, jų išdavimo ir panaudojimo pagrįstumą, iš apskaitos nurašė šiuos sunaudotus šaudmenis:

 

_______________________       _____________________________________________

(šaudmenų tipas (kalibras)                                        (kiekis skaičiais ir žodžiais)

_______________________       _____________________________________________

(šaudmenų tipas (kalibras)                                        (kiekis skaičiais ir žodžiais)

_______________________       _____________________________________________

(šaudmenų tipas (kalibras)                                        (kiekis skaičiais ir žodžiais)

_______________________       _____________________________________________

(šaudmenų tipas (kalibras)                                        (kiekis skaičiais ir žodžiais)

 

Komisijos pirmininkas

__________

(parašas)

____________________

(vardas, pavardė)

 

Komisijos nariai

__________

(parašas)

__________

(parašas)

____________________

(vardas, pavardė)

____________________

(vardas, pavardė)

 

_________________