Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2011 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO

 

2011 m. kovo 2 d. Nr. 238

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2873; 2004, Nr. 171-6302) 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2011 metų sąmatą (pridedama).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ELIGIJUS MASIULIS

 

_________________

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2011 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 238

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO 2011 METŲ SĄMATA

 

Sąmatos straipsnio Nr.

Lėšų paskirtis

Suma

(tūkst. litų)

 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, naudojamos automobilių kelių tinklui plėsti, modernizuoti ir šio tinklo funkcionavimui užtikrinti

 

986 700

1.

Keliams tiesti, modernizuoti ir taisyti (remontuoti)

156 370

2.

Žvyrkelių asfaltavimo programoms įgyvendinti

58 000

3.

Tiltams, viadukams, estakadoms ir tuneliams statyti, rekonstruoti ir taisyti (remontuoti)

 

30 000

4.

Lietuvos finansavimo dalis užsienio investicijų projektuose automobilių keliams tiesti, modernizuoti, taisyti (remontuoti) ir saugaus eismo priemonėms įgyvendinti

 

 

90 587

5.

Keliams prižiūrėti

iš jų:

267 000

 

5.1.

valstybės įmonei „Alytaus regiono keliai“

14 125

5.2.

valstybės įmonei „Kauno regiono keliai“

30 243

5.3.

valstybės įmonei „Klaipėdos regiono keliai“

18 898

5.4.

valstybės įmonei „Marijampolės regiono keliai“

16 302

5.5.

valstybės įmonei „Panevėžio regiono keliai“

23 570

5.6.

valstybės įmonei „Šiaulių regiono keliai“

29 226

5.7.

valstybės įmonei „Tauragės regiono keliai“

14 411

5.8.

valstybės įmonei „Telšių regiono keliai“

13 323

5.9.

valstybės įmonei „Utenos regiono keliai“

23 905

5.10.

valstybės įmonei „Vilniaus regiono keliai“

28 992

5.11.

valstybės įmonei „Automagistralė“

29 005

5.12.

kitiems kelių priežiūros darbams

25 000

6.

Kelių tiesimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų techninei kontrolei, kelių, tiltų, viadukų, estakadų ir tunelių specialiesiems tyrimams, laboratoriniams darbams ir specialiųjų statybos reikalavimų laikymosi valstybinei priežiūrai atlikti

 

 

 

12 318

7.

Keliams, tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams, gamybiniams-buitiniams kelių pastatams ir statiniams projektuoti, jų ekspertizėms atlikti, kelių priežiūros ir tinklo plėtros programoms rengti, mokslo tiriamiesiems darbams, susijusiems su keliais (dangų stiprinimas, tiltų, viadukų, estakadų ir tunelių būklės nustatymas ir kita), vykdyti

 

 

 

 

38 400

8.

Išlaidoms už skirtą žemę, nukeliamus ar (ir) griaunamus pastatus ir kitus statinius, taip pat už želdinius ir kitas naudmenas apmokėti, aplinkos apsaugos reikmėms, apsaugos nuo triukšmo statiniams prie kelių statyti, žemės rekultivavimo darbams vykdyti tiesiant ir taisant (remontuojant) valstybinės reikšmės kelius

 

 

 

 

11 000

9.

Kelių infrastruktūros objektams (poilsio aikštelėms, autobusų stotelėms, paviljonams, pavėsinėms, tualetams, oro sąlygų kelyje stebėjimo, transporto eismo apskaitos ir valdymo sistemoms, kitiems techniniams įrenginiams) plėtoti

 

 

 

2 000

10.

Stichinių nelaimių, eismo įvykių, vandalizmo padariniams likviduoti 

700

11.

Saugaus eismo programoms keliuose ir jų priemonėms įgyvendinti

iš jų:

29 800

valstybės įmonių vykdomoms švietėjiškoms saugaus eismo priemonėms įgyvendinti

1000

12.

Bevariklio transporto trasoms prie kelių įrengti ir prižiūrėti

4 000

13.

Institucijų, atsakingų už valstybinės reikšmės kelius, išlaikymo išlaidoms apmokėti ir kontrolės įrangai įsigyti

 

10 176

14.

Keliams, kelių statiniams ir jų užimamai žemei inventorizuoti

5 000

15.

Kelių informacinėms sistemoms kurti, duomenims kaupti, jų duomenų bankui formuoti ir kompiuterizuoti

 

4 778

16.

Bendradarbiavimui su užsienio valstybėmis finansuoti

196

17.

Teisės aktams ir norminiams dokumentams rengti

675

18.

Istorinėms kelių (tinklo formavimo, tiesimo, priežiūros ir atkūrimo) vertybėms išsaugoti

 

150

19.

Mokesčių administravimui bei jų surinkimo kontrolei ir kitoms valstybinės reikšmės kelių srities reikmėms finansuoti (taip pat Šilutės rajono gyventojų ir jų lengvųjų transporto priemonių neatlygintinio perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti)

iš jų:

 

 

 

18 875

 

keleivių ir transporto priemonių neatlygintinio perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) išlaidoms kompensuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka

iš jų:

 

 

 

7 475

 

keleivių ir transporto priemonių neatlygintinio perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) 2010 metų išlaidoms kompensuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka

 

 

 

1 649,1

 

Iš viso 1–19 straipsniuose nurodytiems valstybinės reikšmės keliams

740 025

20.

Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti bei saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

iš jų:

197 340

20.1.

vietinės reikšmės vidaus (miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio) keliams tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti – 4 procentai

iš jų:

7 893,6

20.1.1.

miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti

6 793,6

20.1.2.

pasienio keliams prižiūrėti

1 100

20.2.

svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (A, B, C, E kategorijų gatvių), kurių sąrašą sudaro ir su Vidaus reikalų ministerija derina Susisiekimo ministerija, tiksliniam finansavimui – 20 procentų

iš jų:

39 468

20.2.1.

pagal savivaldybių kelių reikmėms finansuoti patvirtintas programas ir nenumatytus kelių tinklo plėtojimo, modernizavimo ir funkcionavimo užtikrinimo atvejus

35 521,2

20.2.2.

vietinės reikšmės keliams (gatvėms) Birštono, Druskininkų, Palangos ir Neringos savivaldybėse pagal suteiktų nakvynių viešbučiuose, poilsio įstaigose, sveikatingumo įmonėse skaičių

3 946,8

20.3.

likusi lėšų dalis – 76 procentai

iš jų:

149 978,4

20.3.1.

miestų savivaldybėms – gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti

52 492,4

20.3.2.

kitoms savivaldybėms – vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti

97 486

21.

Valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti (Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervas)

49 335

 

_________________