VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE ARBA EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS VALSTYBĖSE REGISTRUOTŲ VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO

 

2011 m. vasario 11 d. Nr. B1-56

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 1999, Nr. 90-2639) 6 straipsnio 14 punktu, įgyvendindamas Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. B1-594 (Žin., 2005, Nr. 131-4754; 2008, Nr. 128-4912), ir siekdamas užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos rinkai būtų tiekiami ir gyvūnų gydymui naudojami tik kokybiški ir saugūs veterinariniai vaistai:

1. Nustatau, kad:

1.1. asmenys, norintys registruoti veterinarinius vaistus pagal Registruotų Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės valstybėse veterinarinių vaistų registravimo Lietuvos Respublikoje pagal nacionalinę procedūrą tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. B1-604 (Žin., 2006, Nr. 118-4532), paraiškas gali pateikti iki 2011 m. vasario 28 d.;

1.2. veterinariniai vaistai, kurie buvo registruoti pagal Registruotų Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės valstybėse veterinarinių vaistų registravimo Lietuvos Respublikoje pagal nacionalinę procedūrą tvarkos aprašą, pasibaigus jų registracijos laikotarpiui, bus perregistruojami pagal Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimus.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. B1-604 „Dėl Registruotų Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės valstybėse veterinarinių vaistų registravimo Lietuvos Respublikoje pagal nacionalinę procedūrą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4532);

2.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. B1-352 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. B1-604 „Dėl Registruotų Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės valstybėse veterinarinių vaistų registravimo Lietuvos Respublikoje pagal nacionalinę procedūrą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 78-3090).

3. Pavedu

3.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui;

3.2. įsakymo vykdymo kontrolę Maisto ir veterinarijos vidaus audito tarnybai.

4. Nustatau, kad šio įsakymo 2 punktas įsigalioja nuo 2011 m. lapkričio 1 d.

 

 

Direktorius                                                                                               Jonas Milius

 

_________________