LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO Nr. D1-291 „DĖL GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. vasario 2 d. Nr. D1-109

Vilnius

 

Pakeičiu Gamintojų ir importuotojų registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599; 2010, Nr. 36-1739):

1. 1 priede „Prašymo registruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade forma“ išbraukiu raides „A. V.“;

2. 2 priede „Prašymo registruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade pildymo instrukcija“ paskutinėje pastraipoje išbraukiu žodžius „ir patvirtinti antspaudu“;

3. 3 priede „Prašymo registruoti užsienio gamintoją Gamintojų ir importuotojų sąvade forma“ išbraukiu raides „A. V.“;

4. 4 priede „Prašymo registruoti užsienio gamintoją Gamintojų ir importuotojų sąvade pildymo instrukcija“ paskutinėje pastraipoje išbraukiu žodžius „ir antspaudu“.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas