LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO Nr. 413 „DĖL GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ MIKROORGANIZMŲ RIBOTO NAUDOJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. sausio 27 d. Nr. D1-91

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymą Nr. 413 „Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 80-3671; 2010, Nr. 110-5650):

1.1. nurodytu įsakymu patvirtintame genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos apraše:

1.1.1. išdėstau 20 punktą taip:

20. GMM gali būti ribotai naudojamas tik gavus Aplinkos ministerijos leidimą veiklai, susijusiai su GMM ribotu naudojimu. Kai vykdoma veikla su 1 riboto naudojimo klase, Aplinkos ministerijos leidimo nereikia.“;

1.1.2. išdėstau 21 punktą taip:

21. Naudotojas, norintis gauti 20 punkte nurodytą leidimą, turi užpildyti ir pateikti Aplinkos ministerijai Paraišką ir Pranešimą. Naudotojas, vykdantis 1 klasės riboto naudojimo veiklą, turi informuoti apie šią veiklą Aplinkos ministeriją, pateikdamas tik Pranešimą.“;

1.1.3. išdėstau 22 punktą taip:

22. Jeigu keičiasi 1 klasės GMM riboto naudojimo veikla, o klasė išlieka ta pati, naudotojas raštu informuoja apie tai Aplinkos ministeriją.“;

1.1.4. išdėstau 23 punktą taip:

23. Naudotojas, vykdantis 1 klasės riboto naudojimo veiklą, norėdamas pradėti veiklą su aukštesne klase, turi pateikti Paraišką ir Pranešimą Aplinkos ministerijai, kuri priima sprendimą dėl leidimo išdavimo.“;

1.1.5. įrašau 24 punkte vietoj žodžio „veikiąją“ žodžius „veiklą, ją“;

1.1.6. papildau šiuo 271 punktu:

271. naudotojas gali Pranešimuose nurodyti informaciją, kuri pagal Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 102 (Žin., 1999, Nr. 90-2660; 2010, Nr. 19-864), būtų laikoma neteikiama informacija ir pateikti motyvuotą pagrindimą.“;

1.1.7. papildau šiuo 272 punktu:

272. Aplinkos ministerija neatskleidžia trečiosioms šalims bet kokios informacijos, kuri pagal 27 ir 271 punktus laikoma konfidencialia.“;

1.1.8. išbraukiu 31 punkte po žodžio „leidimą“ skaičių ir žodį „1 ar“ ir po skaičiaus „45“ žodį „darbo“;

1.1.9. išbraukiu 32 punkte po skaičių „90“ ir „45“ žodžius „darbo“;

1.1.10. pripažįstu 43.1 punktą netekusiu galios;

1.1.11. papildau šiuo 44.4 punktu:

44.4. pasikeitus 44 punkte nurodytai informacijai, ją atnaujinti, ši informacija viešai skelbiama Aplinkos ministerijos GMO duomenų bazėje.“;

1.2. išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintą paraiškos gauti leidimą veiklai, susijusiai su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ribotu naudojimu, formą nauja redakcija (pridedama);

1.3. išdėstau nurodytu įsakymu patvirtintą pranešimo gauti leidimą veiklai, susijusiai su genetiškai modifikuotų mikroorganizmų ribotu naudojimu, formą nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad leidimai 1 riboto naudojimo klasei, išduoti iki šio įsakymo įsigaliojimo, galioja iki juose nurodyto termino pabaigos.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


 PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 413

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. sausio 27 d.

įsakymo Nr. D1-91 redakcija)

 

_________________________________________

(naudotojo pavadinimas)

__________________________________________

(juridinio asmens kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministerijai

 

PARAIŠKA GAUTI LEIDIMĄ VEIKLAI, SUSIJUSIAI SU GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ MIKROORGANIZMŲ RIBOTU NAUDOJIMU

 

_________________ Nr. ______

(data)

 

1. Darbo apimtis per metus (pažymėti langelį):

[] maža (iki 600 l/metams) [] didelė (daugiau kaip 600 l/metams)

 

2. Darbo pavadinimas

 

3. Darbo tikslas

 

4. Darbe apribojamų priemonių lygis (pažymėti langelį):

 

Laboratorija

[] 1 lygis; [] 2 lygis;

[] 3 lygis; [] 4 lygis

 

Fermentatorius

[] 1 lygis; [] 2 lygis;

[] 3 lygis; [] 4 lygis

 

Šiltnamis, inspektas

[] 1 lygis; [] 2 lygis;

[] 3 lygis; [] 4 lygis

 

Auginimo kambarys

[] 1 lygis; [] 2 lygis;

[] 3 lygis; [] 4 lygis

 

Gyvūnų skyrius

[] 1 lygis; [] 2 lygis;

[] 3 lygis; [] 4 lygis

 

Kita mikroorganizmų riboto naudojimo veikla

[] 1 lygis; [] 2 lygis;

[] 3 lygis; [] 4 lygis

 

5. Numatomas gauti GMM (pažymėti langelį):

[] bakterija; [] virusas; [] kiti ..............

 

6. Darbas su GMM:

6.1. pažymėti, koks bus naudojamas kultūros kiekis vienam kartui:

[] iki 1 litro; [] iki 10 litrų; [] iki 100 litrų;

[] iki 600 litrų; [] daugiau kaip 600 litrų (                      )

6.2. kultūros koncentracija....................

 

7. GMM atsparumas (pvz., antibiotikams)

 

8. Iš GMM išskirto produkto pavadinimas, panaudojimo sritis

(medicina, žemės ūkis, maisto pramonė, mokslo tikslais ir kt.)

 

9. NAUDOTOJO PAREIŠKIMAS:

Aš, žemiau pasirašęs, pareiškiu, kad:

1) visa šioje paraiškoje pateikta informacija ir visi pateikti dokumentai yra tikri ir teisingi;

2) rizikos įvertinimo dokumentus saugosiu ir pateiksiu Aplinkos ministerijai, jai pareikalavus;

3) informuosiu Aplinkos ministeriją apie pateiktų dokumentų nurodytų duomenų pasikeitimus ir paraiškos nagrinėjimo metu, ir gavęs leidimą.

Ši paraiška užpildyta vadovaujantis LR GMO įstatymo ir jo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

PRIDEDAMA (pažymėti x):

[] 1. Pranešimas 1 riboto naudojimo klasei, ____ lapas (-ai).

[] 2. Pranešimas 2 riboto naudojimo klasei, ____ lapas (-ai).

[] 3. Pranešimas 3 riboto naudojimo klasei, ____ lapas (-ai).

[] 4. Pranešimas 4 riboto naudojimo klasei, ____ lapas (-ai).

[] 5. Rizikos žmogaus sveikatai bei aplinkai įvertinimas, ____ lapas (-ai).

[] 6. Avarinis planas, ____ lapas (-ai).

[] 7. Apribojimo priemonių sąrašas, ____ lapas (-ai).

[] 8. Atliekų tvarkymo planas ____ lapas (-ai).

[] 9. Naudotos literatūros sąrašas ____ lapas (-ai).

[] 10. Kita papildoma informacija ____ lapas (-ai).

Bendras pateiktų dokumentų skaičius ____.

 

 

_______________________                   ___________                 __________________

(vadovo ar įgalioto asmens                           (parašas)                        (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

 

_________________


 PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 413

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. sausio 27d.

įsakymo Nr. D1-91 redakcija)

 

___________________________________________________

(naudotojo pavadinimas)

___________________________________________________

(juridinio asmens kodas, adresas, telefonas, el. paštas)

 

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministerijai

 

PRANEŠIMAS APIE VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ MIKROORGANIZMŲ RIBOTU NAUDOJIMU

 

________________ Nr. _________

(data)

 

1. Asmenų, atsakingų už veiklos priežiūrą, saugą, vardai, pavardės, adresai, telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresai; mokymas bei kvalifikacija

 

2. Detali informacija apie ekspertus, atlikusius rizikos įvertinimą: vardai, pavardės, adresai, telefono numeriai, fakso numeriai, el. pašto adresai; mokymas bei kvalifikacija

 

3. Galutinis GMM (pažymėti langelį):

[] bakterija; [] virusas; [] grybas; [] kiti................................................................................

 

4. Darbas su GMM:

4.1. pažymėti langelį, koks kultūros kiekis bus naudojamas vienam kartui:

[] iki 1 litro; [] iki 10 litrų; [] iki 100 litrų;

[] iki 600 litrų;

[] daugiau kaip 600 litrų (                   );

 

4.2. kultūros koncentracija...................................................................................................

 

5. Ar jau buvote pateikę pranešimą dėl tokio paties GMM [] riboto naudojimo? (pažymėkite, jei taip)

 

6. Riboto naudojimo veiklos klasė – pažymėkite langelį

Klasė 1 []

Klasė 2 []

Klasė 3 []

Klasė 4 []

 

7. Trumpas veiklos aprašymas ir patalpų, kuriose vykdoma veikla, adresas

 

8. Riboto naudojimo tikslas ir numatomi rezultatai

 

9. GMM charakteristikos, atsižvelgiant į numatomų rezultatų vertinimą:

9.1. recipientas/motininis organizmas (pvz., genotipas, rizikos lygis, šaltinis, katalogo numeris, kitos rizikos įvertinimo savybės);

 

9.2. šeimininko/vektoriaus sistema (pvz., genotipas, rizikos lygis, šaltinis, katalogo numeris, kitos rizikos įvertinimo savybės);

 

9.3. modifikacijai naudojamos genetinės medžiagos šaltiniai ir numatomos funkcijos;

 

9.4. GMM tapatybė ir charakteristikos;

 

9.5. numatomų neigiamų padarinių, susijusių su riboto naudojimo veikla, ar gauto GMM analizė;

 

9.6. įterptos genetinės medžiagos aprašymas;

 

10. Taikomas apribojimo priemonių lygis

 

Taikomas apribojimo priemonių lygis (pažymėti langelį)

Lygis 2

Lygis 3

Lygis 4

Laboratorija

 

 

 

Fermentatorius

 

 

 

Šiltnamis, inspektas

 

 

 

Auginimo kambarys

 

 

 

Gyvūnų skyrius

 

 

 

Kita GMM riboto naudojimo priemonė

 

 

 

 

11. Informacija apie personalą (maksimalus patalpoje dirbančių darbuotojų skaičius ir tiesiogiai su GMM dirbančių darbuotojų skaičius)

 

12. Informacija apie įrenginį (veikla, kurioje planuojama naudoti GMM technologinius procesus; įrenginio dalių aprašymas, vyraujančių meteorologinių sąlygų ir kylančio dėl įrenginio vietos konkretaus pavojaus aprašymas)

 

13. Informacija apie nelaimingų atsitikimų prevenciją ir reagavimo avariniu atveju planus (pavojaus šaltiniai ir sąlygos, kuriomis nelaimingas atsitikimas gali įvykti; taikomos prevencinės priemonės, tokios kaip saugos įrengimai, pavojaus signalizavimo sistemos, apribojimo metodai, procedūros ir turimi ištekliai)

 

14. Apribojimo priemonių tęstinio veiksmingumo tikrinimo tvarka ir planai

 

15. Informacija apie atliekų tvarkymą (atliekų, atsirandančių dėl mikroorganizmo (-ų) naudojimo, tipai, kiekis ir galimi pavojai; atliekų tvarkymo metodai, įskaitant skystų ir kietų atliekų panaudojimo ir nukenksminimo metodus; galutinė nukenksmintų atliekų forma ir jų paskirties vieta)

 

16. Pažymėti, kad prie šios formos yra pridėtas avarinis planas []

 

17. Pažymėti, kad prie šios formos yra pridėtas rizikos įvertinimas ir jo santrauka []

 

18. Informacija, reikalinga Aplinkos ministerijai, kad ji galėtų sudaryti ir nustatyti būtinus reagavimo nelaimingo atsitikimo atveju planus

 

19. Darbuotojams suteiktos informacijos aprašymas

 

20. Asmeninė informacija (vardas, pavardė, mokymas ir kvalifikacija asmens, atsakingo už patalpų, kuriose vykdoma GMM riboto naudojimo veikla, priežiūrą ir saugą)

 

21. Pagrįsta konfidenciali informacija

 

22. Išsami informacija apie visus biologinės saugos komitetus ar pakomitečius, jeigu tokie yra.

 

_____________________                       ___________                    _____________________

(pareigų pavadinimas)                                  (parašas)                              (vardas ir pavardė)

 

_________________