CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL CIVILINIŲ ORLAIVIŲ LEIDIMŲ SKRISTI IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

 

2010 m. gruodžio 21 d. Nr. 4R-293

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 94-2918) 35 straipsniu ir atsižvelgdamas į Europos Komisijos 2009 m. lapkričio 30 d. reglamento (EB)Nr.1194/2009, iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1702/2003, nustatantį orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles, reikalavimus,

pakeičiu Leidimų specialiajam skrydžiui išdavimo taisykles, patvirtintas Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 4R-150 „Dėl Civilinių orlaivių leidimų skristi išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 79-3210) ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                       Kęstutis Auryla


 

PATVIRTINTA

Civilinės aviacijos administracijos

direktoriaus 2007 m. liepos 12 d.

įsakymu Nr. 4R-150

(Civilinės aviacijos

administracijos direktoriaus

2010 m. gruodžio 21 d.

įsakymo Nr. 4R-293 redakcija)

 

CIVILINIŲ ORLAIVIŲ LEIDIMŲ SKRISTI IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Civilinių orlaivių leidimų skristi išdavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato civilinių orlaivių leidimų specialiesiems skrydžiams (toliau – LS) atlikti ir su jais susijusių skrydžio sąlygų išdavimo, keitimo, galiojimo panaikinimo ir pratęsimo, perleidimo bei dublikatų išdavimo sąlygas ir tvarką.

1.1. Šių taisyklių nuostatos taikomos civiliniams orlaiviams, kurie neatitinka galiojančių tinkamumo skraidyti reikalavimų arba jei nebuvo įrodyta, kad orlaiviai juos atitinka, ir gali saugiai skristi nustatytomis sąlygomis, tačiau neįtraukti į Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. vasario 20d. reglamentą (EB) Nr. 216/2008 Dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EC (toliau – Reglamentas Nr. 216/2008), II priedo 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą orlaivių sąrašą.

2. LS šiems orlaiviams pagal 2003 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr.1702/2003 „Dėl Orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei su juo susijusių gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimo bei projektavimo ir gamybos organizacijų sertifikavimą įgyvendinančių taisyklių“ (toliau – Reglamentas Nr. 1702/2003) priedo 21A.701 dalies a punktą išduodami šiais tikslais:

2.1. eksperimentinei veiklai, vystant naują gaminį;

2.2. skraidinti orlaivį siekiant įrodyti orlaivio atitiktį reikalavimams arba sertifikavimo specifikacijoms;

2.3. mokyti projektavimo arba gamybos organizacijų įgulas;

2.4. skraidinti naujai pagamintą orlaivį (naujo orlaivio gamybos bandymas);

2.5. skraidinti gaminamą orlaivį į kitą gamybos organizacijos padalinį;

2.6. skraidinti orlaivį pirkėjui, kad šis jį priimtų;

2.7. pristatyti ar eksportuoti orlaivį;

2.8. skraidinti orlaivį CAA patikros metu;

2.9. skraidinti orlaivį atliekant rinkos tyrimą, įskaitant orlaivio pirkėjo įgulos mokymą;

2.10. skraidinti orlaivį parodų ir aviacijai skirtų pramoginių renginių metu;

2.11. skraidinti orlaivį į techninės priežiūros darbų vykdymo, orlaivio saugojimo ar tinkamumo skraidyti patikrinimo vietą;

2.12. skraidinti orlaivį, kurio kilimo masė yra didesnė nei jo patvirtinta maksimali kilimo masė skrydžiui, viršijančiam įprastą skrydžio nuotolį, virš vandens ar sausumos vietovių, kuriose nėra tinkamų degalų arba reikiamų tūpimo priemonių;

2.13. skraidinti orlaivį siekiant rekordo, oro lenktynėse ar kitose varžybose;

2.14. skraidinti orlaivį, atitinkantį taikomus tinkamumo skraidyti reikalavimus, prieš nustatant jo atitiktį aplinkosaugos reikalavimams;

2.15. poilsinei skraidymo veiklai nesudėtingos konstrukcijos privačiais orlaiviais ar tokio tipo orlaiviais, kuriems tinkamumo skraidyti pažymėjimas arba apribotas tinkamumo skraidyti pažymėjimas yra netinkamas.

3. LS galioja visose Europos Sąjungos (toliau ES) šalyse, Islandijos Respublikoje, Norvegijos Karalystėje ir Šveicarijos Konfederacijoje. Jeigu orlaivis bus naudojamas šiame punkte nepaminėtų šalių oro erdvėje, pareiškėjas privalo gauti tų šalių kompetentingų aviacijos valdžių leidimą naudoti minėtą orlaivį.

 

II. Nuorodos

 

4. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis šiais teisės aktais:

4.1. 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 216/2008 Dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiančiu Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinančiu Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EC;

4.2. 2003 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1702/2003 „Dėl orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei su juo susijusių gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimo bei projektavimo ir gamybos organizacijų sertifikavimą įgyvendinančių taisyklių“;

4.3. 2003 m. lapkričio 20 d. Europos Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2042/2003 „Dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas Nr.2042/2003);

4.4. 2007 m. kovo 30 d. Europos Komisijos reglamentu (EB) Nr. 375/2007, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1702/2003, nustatančiu orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles;

4.5. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 94-2918);

4.6. Skrydžio sąlygų tvirtinimo ir Leidimų skristi išdavimo darbo instrukcija Orl-Pr-002, patvirtinta 2010 m. gruodžio 17 d. CAA direktoriaus įsakymu Nr. 4R-286 (toliau – instrukcija Orl-Pr-002).

 

III. SĄVOKOS

 

5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

5.1. leidimas skristi – CAA išduotas dokumentas, suteikiantis teisę naudoti orlaivį nustatytomis sąlygomis ir apribojimais, jei orlaivis neatitinka galiojančių tinkamumo skraidyti reikalavimų arba jei nebuvo įrodyta, kad orlaivis juos atitinka;

5.2. modifikacija – orlaivio tipo projekto pakeitimas;

5.3. orlaivio tipo pažymėjimas – dokumentas, nurodantis orlaivio tipo projektą ir patvirtinantis, kad orlaivio projektas atitinka nustatytus tinkamumo skraidyti reikalavimus;

5.4. orlaivio tipo projektas – orlaivio visų charakteristikų aprašas, įskaitant jo projektą, gamybą, apribojimus ir tinkamumo skraidyti tęstinumo instrukcijas, kurios nustato orlaivio tinkamumą skraidyti;

5.5. techninė priežiūra – orlaivių ir / arba jų komponentų remontas, kapitalinis remontas, inspektavimas, keitimas, modifikavimas arba bet kurio gedimo taisymas;

5.6. EASA – Europos aviacijos saugos agentūra.

 

IV. paraiškA IŠDUOTI LS ir SKRYDŽIO SĄLYGŲ TVIRTINIMAS

 

6. Paraišką LS gauti (EASA 21 forma, šių taisyklių 1 priedas) CAA gali teikti kiekvienas Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus LS, prašomą pagal šių taisyklių 2.15 punkto nuostatas, kai pareiškėjas turi būti orlaivio savininkas. Asmuo, galintis teikti paraišką LS, taip pat gali teikti paraišką tvirtinti LS sąlygas (skrydžio sąlygas).

7. Kartu su paraiška LS gauti turi būti pateikta:

7.1. užpildyta LS sąlygų tvirtinimo forma (EASA 18 b forma, šių taisyklių 3 priedas);

7.2. atitinkamos sumos civilinės atsakomybės draudimo polisas arba draudimo pažymėjimas pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 785/2004 „Dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams“ (toliau – Reglamentas Nr. 785/2004).

8. Jei teikiant šių taisyklių 1 priede nurodytą paraišką orlaivio skrydžio sąlygos nėra patvirtintos šių taisyklių nustatyta tvarka, pateikiama paraiška tvirtinti LS (skrydžio) sąlygas.

9. Skrydžio sąlygos apima:

9.1. konfigūraciją (konfigūracijas), kurios LS prašoma;

9.2. bet kurią sąlygą ar apribojimą, būtiną saugiai naudoti orlaivį, įskaitant:

9.2.1. sąlygas ar apribojimus, nustatytus skrydžio (-ių) maršrutui ir / arba oro erdvei;

9.2.2. sąlygas ir apribojimus, nustatytus naudojamo orlaivio įgulai;

9.2.3. apribojimus dėl asmenų (išskyrus skrydžio įgulą) skraidinimo;

9.2.4. naudojimo apribojimus, specifines procedūras ar technines sąlygas, kurių būtina laikytis;

9.2.5. konkrečią skrydžio bandymo programą (jei reikia);

9.2.6. konkrečias su tolesniu tinkamumu skraidyti susijusias priemones, įskaitant techninės priežiūros instrukcijas ir jų įgyvendinimo režimą;

9.3. įrodymus, kad orlaivis gali saugiai skristi pagal 9.2 punkte numatytas sąlygas ar apribojimus;

9.4. orlaivio konfigūracijos kontrolės metodą, taikomą siekiant užtikrinti nustatytų sąlygų laikymąsi.

10. Pagal šių taisyklių 6 punktą paraiška tvirtinti LS sąlygas teikiama:

10.1. EASA, jei skrydžio sąlygų tvirtinimas susijęs su orlaivio projekto sauga. Paraiška tvirtinti skrydžio sąlygas teikiama EASA nustatyta forma ir tvarka; arba

10.2. CAA, jei skrydžio sąlygų tvirtinimas nesusijęs su orlaivio projekto sauga. Šiuo atveju pildoma šių taisyklių 2 priede pateikta paraiška.

11. Skrydžio sąlygas tvirtina:

11.1. EASA, jei skrydžio sąlygų tvirtinimas yra susijęs su orlaivio projekto sauga;

11.2. CAA, jei skrydžio sąlygų tvirtinimas nesusijęs su orlaivio projekto sauga.

12. Prieš tvirtindamas skrydžio sąlygas CAA įgaliotasis darbuotojas turi įsitikinti, kad orlaivis gali saugiai skristi pagal nurodytas sąlygas ir apribojimus. CAA gali atlikti arba reikalauti, kad pareiškėjas atliktų visus tam reikalingus patikrinimus ar bandymus. Prieš tvirtindamas skrydžio sąlygas CAA įgaliotasis darbuotojas savo nuožiūra gali apžiūrėti orlaivį.

13. Kartu su paraiška tvirtinti LS sąlygas (šių taisyklių 2 priedas), pareiškėjas CAA privalo pateikti:

13.1. užpildytą LS sąlygų tvirtinimo formą (EASA 18 b forma, šių taisyklių 3 priedas), nurodydamas siūlomas skrydžio sąlygas; ir

13.2. šias skrydžio sąlygas patvirtinančius dokumentus.

14. Pateikti dokumentai įvertinami, Skrydžio sąlygos tvirtinamos, Leidimas skristi išduodamas ir dokumentai saugomi pagal instrukciją Orl-Pr-002.

15. Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo pats gali patvirtinti skrydžio sąlygas ir išleisti Leidimą skristi, jeigu jis atitinka reglamento (EB) Nr. 1702/2003 P skyriaus reikalavimus ir turi CAA patvirtintą privilegiją.

 

V. LS išdavimas, keitimas IR PERLEIDIMAS

 

16. LS turi būti nurodytas atitinkamas tikslas (tikslai) ir visos sąlygos bei apribojimai, patvirtinti pagal šių taisyklių IV skyrių.

17. Bet kurie pakeitimai, dėl kurių skrydžio sąlygos ar su jomis susiję pagrindimai, nustatyti LS, tampa negaliojantys ir jie turi būti patvirtinti pagal šių taisyklių IV dalies nuostatas.

18. Jei pakeitimas susijęs su LS turiniu, turi būti išduotas naujas skrydžio LS pagal šių taisyklių nuostatas.

19. Orlaivio skrydžių vykdymo ir techninės priežiūros vadovai, privalomieji užrašai, prietaisų nuorodos ir kita būtinoji informacija, nurodyta taikomose sertifikavimo specifikacijose, privalo būti lietuvių arba anglų kalbomis.

20. LS negali būti perleidžiamas kitam asmeniui.

21. Nepaisant 20 punkto nuostatos, kai LS išduotas pagal šių taisyklių 2.15 punkto nuostatas ir kai pasikeičia orlaivio savininkas, LS perleidžiamas kartu su orlaiviu, su sąlyga, jei orlaivis pasilieka tame pačiame registre arba išduodamas tik ES valstybės narės, į kurios registrą orlaivis perregistruojamas, kompetentingai aviacijos valdžiai sutikus.

22. CAA prašant, LS turėtojas ar pareiškėjas privalo sudaryti įgaliotiesiems CAA darbuotojams būtinas sąlygas inspektuoti atitinkamą orlaivį.

23. Praradęs (sugadinęs) LS asmuo turi nedelsti ir apie tai pranešti CAA. Kol nebus išduotas LS dublikatas, orlaivį naudoti draudžiama.

24. LS turėtojas, norintis gauti LS dublikatą, CAA turi pateikti:

24.1. prašymą;

24.2. rašytinį paaiškinimą apie minėto dokumento praradimo / sugadinimo aplinkybes.

 

VI. Orlaivio identifikavimas

 

25. LS gali būti išduotas, jei orlaivis yra paženklintas pagal CAA direktoriaus 2005 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 4R-89 „Dėl civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 69-2502) reikalavimus.

 

VII. LS galiojimas, panaikinimas IR PRATĘSIMAS

 

26. LS išduodamas ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui. LS turėtojas privalo užtikrinti, kad būtų įvykdytos visos su LS susijusios sąlygos bei apribojimai ir jų būtų laikomasi.

27. CAA panaikina jos išduotą LS, jeigu:

27.1. nesilaikoma sąlygų ir apribojimų, nurodytų šių taisyklių 16 punkte;

27.2. to prašo LS turėtojas;

27.3. orlaivis perregistruojamas į kitą registrą.

28. Apie LS panaikinimą CAA per 5 darbo dienas raštu praneša orlaivio savininkui / naudotojui ir nurodo minėto dokumento panaikinimo priežastis bei informuoja apie orlaivio savininko / naudotojo teisę skųsti CAA sprendimą.

29. Atsisakius LS arba jį panaikinus, toks LS privalo būti grąžintas CAA per 5 darbo dienas.

30. LS galiojimo pratęsimas įforminamas kaip pakeitimas pagal šių taisyklių 17–18 punktų nuostatas.

 

_________________


 

Civilinių orlaivių leidimų skristi

išdavimo taisyklių

1 priedas

 

 (CAA ženklas)

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

Paraiška Leidimui skristi gauti pagal 21 dalies reikalavimus

Application for Part 21 Permit to Fly

1. Pareiškėjas:

Applicant

 

2. Orlaivio nacionalinis ir registracijos ženklai:

Aircraft nationality and identification marks

 

3. Orlaivio savininkas:

Aircraft owner

 

4. Orlaivio gamintojas / tipas:

Aircraft manufacturer/Type

5. Orlaivio serijos numeris:

Aircraft serial number

 

 

 

 

6. Skrydžio tikslas:

Purpose of flight

 

 

 

 

7. Numatoma skrydžio (-ų) data (-os) ir trukmė:

Expected target date(s) for the flight(s) and duration

 

 

8. Su Leidimu skristi susijusi orlaivio konfigūracija:

Aircraft configuration as relevant for the permit to fly

8.1. Orlaivis, kurio LS prašoma, aprašytas:

The above aircraft for which a permit to fly is requested is defined in

 

 

 

8.2. Orlaivio techninė būklė pagal jo techninės priežiūros programą:

The aircraft is in the following situation related to its maintenance schedule:

 

 

 

9. Skrydžio sąlygų patvirtinimas:

Approval of flight conditions

 

 

10. Data:

Date

11. Pavardė ir parašas:

Name and signature

 

 

 

 

EASA 21 forma (1 leidimas, 2007-07-12)

EASA Form 21

 

Paraiškos Leidimui skristi gauti pagal 21 dalies reikalavimus pildymo instrukcija:

 

Paraišką pildyti lietuvių kalba.

 

Skilties numeris

Įrašoma informacija; būtinieji veiksmai

 

 

 

1

 

Įrašyti paraišką pildžiusio fizinio asmens vardą ir pavardę arba juridinio asmens pavadinimą ir kodą

2

 

Įrašyti orlaivio, kurio Leidimo skristi prašoma, nacionalinį ir registracijos ženklus

3

 

Įrašyti orlaivio savininko vardą ir pavardę arba juridinio asmens pavadinimą ir įmonės kodą

4

 

Įrašyti orlaivio gamintojo pavadinimą ir gamintojo suteiktą orlaivio tipą

5

 

Įrašyti orlaivio serijos numerį

6

 

Įrašyti skrydžio paskirtį. Šioje skiltyje naudoti tik taisyklių 2 punkte numatytą terminologiją. Smulkiai aprašyti vietą, maršrutą, skrydžio trukmę ir t. t. Jei paraiška pildoma dėl skrydžio tikslo pakeitimo, būtina nurodyti pradinės paraiškos numerį ir smulkiai aprašyti naują skrydžio tikslą

7

 

Įrašyti numatomas skrydžio datas ir skrydžio trukmę

8

 

Įrašyti nuorodas į dokumentus, aprašančius orlaivio, kuriam prašoma leidimo skristi, konfigūraciją. Jeigu orlaiviui leidimas skristi reikalingas dėl techninės priežiūros priežasčių, šiame laukelyje aprašyti esamą orlaivio techninę būklę

9

 

Įrašyti nuorodą į EASA patvirtintas skydžio sąlygas (jei sąlygos patvirtintos EASA). Jei skrydžio sąlygos buvo patvirtintos projektavimo organizacijos – įrašyti nuorodą į projektavimo organizacijos patvirtinimo formą (pagal AMC 21A.263(c)(6) punkto reikalavimus). Jei skrydžio sąlygos buvo patvirtintos CAA, Įrašyti nuorodą į jos patvirtinimo formą

10

 

Įrašyti formos pildymo datą

11

 

Įrašyti formą pildžiusio asmens pavardę bei pasirašyti

 

_________________


 

Civilinių orlaivių leidimų skristi

išdavimo taisyklių

2 priedas

 

 (CAA ženklas)

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

Paraiška tvirtinti Leidimo skristi sąlygas

Application for Approval of Flight Conditions for a permit to fly

1. Pareiškėjas

Applicant

1.1. Pareiškėjo nuoroda: (jei taikoma)

Applicant’s Reference (if applicable)

 

1.2. Pavadinimas / vardas, pavardė:

Name

 

1.3. Adresas:

Address

 

1.4. Kontaktinis asmuo: (jei yra)

Contact Person (if applicable)

 

1.5. Telefonas:

Telephone

 

1.6. Faksas:

Fax

 

1.7. El. paštas:

E-mail

 

2. Apimtis

Scope       [] Skrydžio sąlygų tvirtinimas (Approval of flight conditions)

[] EASA 18 b forma pridėta (žr. priedą) (EASA Form 18b is attached (see Annex))

[] EASA 18 b forma nepridėta, nes (EASA Form 18b is not attached because):

 

3. Taikymas / aprašymas

Applicability / Description

3.1. Orlaivio gamintojas ir tipas:

Aircraft manufacturer and type

 

3.2. Orlaivio serijos numeris:

Aircraft serial number

 

3.3. Nacionalinis ir registracijos ženklai:

Nationality and Registration marks

 

[]

Didelis orlaivis

[]

Sraigtasparnis

Large Aeroplane

Rotorcraft

[]

Nedidelis orlaivis, sklandytuvas, motorizuotas sklandytuvas, ULO

[]

Oro balionas / dirižablis

Small Aeroplane, Sailplane, Powered Sailplane, VLA

Balloon/Airship

 


4. Leidimas skristi

Permit to Fly

4.1. Prašomo Leidimo skristi trukmė (maks. 12 mėn.)

Requested duration for the permit to fly (max. 12 months)

 

Nuo (metai-mėnuo-diena)

Iki (metai-mėnuo-diena)

From (year-month-day)

Until (year-month-day)

 

 

4.2. Tikslas:

Purpose

[] 1. Eksperimentinei veiklai

Development

[] 2. Siekiant įrodyti orlaivio atitiktį reikalavimams arba sertifikavimo specifikacijoms

Showing compliance with regulations or certification specifications

[] 3. Mokyti projektavimo arba gamybos organizacijų įgulas

Design organisations or production organisations crew training

[] 4. Naujo orlaivio gamybos bandymas

Production flight testing of new production aircraft

[] 5. Skraidinti gaminamą orlaivį į kitą gamybos organizacijos padalinį

Flying aircraft under production between production facilities

[] 6. Skraidinti orlaivį pirkėjui, kad šis jį priimtų

Flying the aircraft for customer acceptance

[] 7. Pristatyti ar eksportuoti orlaivį

Delivering or exporting the aircraft

[] 8. Skraidinti orlaivį CAA patikros metu

Flying the aircraft for Authority acceptance

[] 9. Skraidinti orlaivį atliekant rinkos tyrimą, įskaitant orlaivio pirkėjo įgulos mokymą

Market survey, including customer’s crew training

[] 10. Skraidinti orlaivį parodų ir aviacijai skirtų pramoginių renginių metu

Exhibition and airshow

[] 11. Skraidinti orlaivį į techninės priežiūros darbų vykdymo, orlaivio saugojimo ar tinkamumo skraidyti patikrinimo vietą

Flying the aircraft to a location where maintenance or airworthiness review are to be performed, or to a place of storage

[] 12. Skraidinti orlaivį, kurio kilimo masė yra didesnė nei jo patvirtinta maksimali kilimo masė skrydžiui, viršijančiam įprastą skrydžio nuotolį, virš vandens ar sausumos vietovių, kuriose nėra tinkamų degalų arba reikiamų tūpimo priemonių

Flying an aircraft at a weight in excess of its maximum certificated takeoff weight for flight beyond the normal range over water, or over land areas where adequate landing facilities or appropriate fuel is not available;

[] 13. Skraidinti orlaivį siekiant rekordo, oro lenktynėse ar panašiose varžybose

Record breaking, air racing or similar competition

[] 14. Skraidinti orlaivį, atitinkantį taikomus tinkamumo skraidyti reikalavimus, prieš nustatant jo atitiktį aplinkosaugos reikalavimams

Flying aircraft meeting the applicable airworthiness requirements before conformity to the environmental requirements is shown

[] 15. Poilsinei skraidymo veiklai nesudėtingos konstrukcijos privačiais orlaiviais ar tokio tipo orlaiviais, kuriems TSP arba ATSP yra netinkamas

For non-commercial flying activity on individual non-complex aircraft or types for which the Agency agrees that a certificate of airworthiness or restricted certificate of airworthiness is not appropriate

4.3. Taikomų tinkamumo skraidyti reikalavimų neatitikimo aprašymas:

Description of the non-compliance with the applicable airworthiness requirements

 

 

 

 

 

5. Pareiškėjo pareiškimas

Applicant’s declaration

Aš pareiškiu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra išsami ir teisinga.

I confirm that the information contained herein is correct and complete.

Data

Date

 

Vardas, pavardė

Name, surname

 

Parašas

Signature

6. Pildo tik CAA

To be filled in only by CAA

Pareiškimas apie techninį tinkamumą

Statement of technical satisfaction

Aš pareiškiu, kad pareiškėjas įrodė, jog orlaivis gali saugiai skristi pagal nustatytas sąlygas arba apribojimus, būtinus saugiai naudoti orlaivį.

I certify that the applicant has shown that the aircraft is capable of safe flight under the conditions or restrictions necessary for safe operation of the aircraft in accordance with the hereby approved flight conditions.

PASTABOS / APRIBOJIMAI

Remarks/Restrictions

 

 

 

 

 

Data

Date

 

Vardas, pavardė

Name, surname

 

Parašas

Signature

Užpildytą šią paraišką prašom siųsti:

This Application should be sent by regular mail to:

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

Rodūnios kelias 2, LT-02188 Vilnius

Lietuvos Respublika

 

 

Paraiškos tvirtinti Leidimo skristi sąlygas, pildymo instrukcija:

 

Paraišką pildyti lietuvių kalba.

 

Skilties numeris

Įrašoma informacija; būtinieji veiksmai

 

 

 

1.1

 

Pareiškėjo nuoroda (jei taikoma)

1.2

 

Teikiančio paraišką juridinio arba fizinio asmens pavadinimas / vardas, pavardė

1.3

 

Asmens registracijos ir / arba pašto adresas

1.4–1.7

 

Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono ir fakso numeris, el. paštas; kai paraiška teikiama taisyklių 2.15 atveju, pareiškėjas privalo būti orlaivio savininkas

2

 

Pažymėti „Skrydžio sąlygų tvirtinimas“

3.1–3.3

 

Orlaivio gamintojas, tipas / modelis, serijos numeris, nacionalinis ir registracijos ženklai

4.1

 

Įrašyti prašomą Leidimo skristi trukmę, neviršijančią 12 mėnesių

4.2

 

(1)

Naujo orlaivio ar modifikacijos bandymai

Naujos koncepcijos liemens / variklio / oro sraigto / įrangos bandymai

Naujų orlaivio valdymo metodų bandymai

(2)

Skraidinti orlaivį siekiant išduoti arba pakeisti orlaivio tipo pažymėjimą, papildomą orlaivio tipo pažymėjimą arba Europos techninių standartų nurodymus

Skraidinti orlaivį atliekant triukšmo lygio matavimus

(3)

 

Skraidinti orlaivį mokant skrydžio įgulą, kuri atliks projektavimo arba gamybos bandomuosius skrydžius, prieš orlaivio tipo projekto tvirtinimą ir TSP išdavimą

(4)

 

Skraidinti orlaivį siekiant nustatyti atitiktį patvirtintam projektui; įprastai ši programa taikoma tai pačiai panašių orlaivių grupei

(5)

 

Nebaigto gaminti orlaivio perskridimas

(6)

 

Prieš parduodant ir / arba registruojant orlaivį

(7)

 

Prieš orlaivio registravimą šalyje, kurioje bus išduotas TSP

(8)

 

CAA prašymu, atliekant orlaivio patikrą skrydžio metu prieš išduodant TSP

(9)

 

Skrydžiai, kurių metu atliekamas rinkos tyrimas, orlaivio demostravimas ir orlaivio užsakovo įgulos mokymas orlaiviu, kurio tipo projektas nėra patvirtintas arba dar nebuvo įrodyta jo atitiktis

(10)

 

Skraidinti orlaivį į parodą arba į aviacijai skirtą pramoginį renginį ir šiame renginyje dalyvauti, kai gaminio tipo projektas nėra patvirtintas arba atitiktis patvirtintam projektui nėra įrodyta

(11)

 

Specialūs skrydžiai, kai pagal patvirtintą techninės priežiūros programą nėra atlikti techninės priežiūros darbai, neatlikta tinkamumo skraidyti direktyva, neveikia įranga, nenurodyta Minimalios įrangos sąraše, arba orlaivis apgadintas ir šie apgadinimai viršija taikomas ribas

(12)

 

Specialūs skrydžiai virš vandens su papildomu degalų kiekiu

(13)

 

Taip pat šiuo tikslu atliekami parengiamieji skrydžiai

(14)

 

Skraidinti orlaivį, atitinkantį visus taikomus tinkamumo skraidyti reikalavimus, tačiau nebuvo įrodyta, kad jis atitinka aplinkos reikalavimus

(15)

 

Orlaiviams, kurie negali atitikti visų taikomų tinkamumo skraidyti reikalavimų, t. y. orlaiviai be orlaivio tipo pažymėjimo turėtojo arba orlaiviai, kuriems buvo išduoti nacionaliniai Leidimai skristi ir nebuvo įrodyta jų atitiktis visiems taikomiems tinkamumo skraidyti reikalavimams. Šiems orlaiviams Leidimas skristi gali būti išduotas tik tada, kai neįmanoma išduoti TSP / ATSP dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo savininko

4.3

 

Trumpai aprašyti taikomų tinkamumo skraidyti reikalavimų neatitikimą

5

 

Pareiškėjo arba įgaliotojo asmens parašas

6

 

Pildo tik CAA

 

_________________


 

Civilinių orlaivių leidimų skristi

išdavimo taisyklių

3 priedas

 

(CAA ženklas)

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

LEIDIMO SKRISTI SĄLYGŲ TVIRTINIMO FORMA

Flight conditions for a Permit to Fly – Approval Form

1. Pareiškėjas:

Applicant

2. Patvirtinimo numeris, leidimas:

Approval form nr., Issue

 

 

 

 

3. Orlaivio gamintojas / tipas:

Aircraft manufacturer / Type

4. Orlaivio serijos numeris:

Aircraft serial number

 

 

 

5. Orlaivio konfigūracija:

Aircraft configuration

 

 

 

 

 

6. Pagrindimas:

Substantiations

 

 

 

 

7. Sąlygos / apribojimai:

Conditions / Restrictions

 

 

 

 

 

8. Pareiškimas:

Statement

Skrydžio sąlygos šiam orlaiviui buvo nustatytos ir įteisintos pagal 21A.708 punkto reikalavimus. Orlaivio savybės ir charakteristikos atitinka nustatytų skrydžio sąlygų ir apribojimų saugos reikalavimus.

The flight conditions have been established and justified in accordance with 21A.708. The aircraft has no features and characteristics making it unsafe for the intended operation under the identified conditions and restrictions.

9. Patvirtinta

Approved under

 

 

(organizacijos patvirtinimo numeris)

(Organisation approval number)

10. Formos išdavimo data:

Date of issue

11. Pavardė ir parašas:

Name and signature

 

 

 

12. Patvirtinimas ir data:

Approval and date

 

 

 

EASA 18 b forma (1 leidimas, 2007-07-12)

EASA form 18b

 

Leidimo skristi sąlygų tvirtinimo formos pildymo instrukcija:

 

Formą pildyti lietuvių kalba.

 

Skilties numeris

Įrašoma informacija, būtinieji veiksmai

 

 

1

 

Įrašyti organizacijos, teikiančios skrydžio sąlygas ir su tuo susijusią informaciją, pavadinimą

2

 

Įrašyti formos numerį ir leidimo numerį

3

 

Įrašyti orlaivio gamintojo pavadinimą ir gamintojo suteiktą orlaivio tipą

4

 

Įrašyti orlaivio serijos numerį

5

 

Įrašyti nuorodą į dokumentą, identifikuojantį orlaivio konfigūraciją. Jei šiame laukelyje įrašomi patikslinti duomenys, turi būti aprašytas pakeitimas ir forma užpildyta iš naujo

6

 

Įrašyti nuorodą į dokumentą, patvirtinantį, kad minėtas orlaivis gali saugiai atlikti planuojamą skrydį pagal nustatytas skrydžio sąlygas ir apribojimus. Jei šiame laukelyje įrašomi patikslinti duomenys, turi būti aprašytas pakeitimas ir forma užpildyta iš naujo

7

 

Įrašyti orlaiviui taikomas skrydžio sąlygas ir apribojimus arba įrašyti nuorodą į dokumentą, nustatantį minėtas sąlygas ir specialias techninės priežiūros instrukcijas

9

 

Jei skrydžio sąlygas patvirtino organizacija, įrašyti šios organizacijos patvirtinimo numerį

10

 

Jei skrydžio sąlygas patvirtino organizacija, įrašyti formos išdavimo datą

11

 

Jei skrydžio sąlygas patvirtino organizacija, pasirašyti organizacijos įgaliotajam asmeniui ir nurodyti savo pavardę

12

 

Pildo tik CAA

 

_________________


 

Civilinių orlaivių leidimų skristi

išdavimo taisyklių

4 priedas

 

(CAA ženklas)

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJA

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

LEIDIMAS SKRISTI

PERMIT TO FLY

 

Leidimo Nr.

Permit No.

 

 

Šis leidimas skristi išduotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1592/2002 5 straipsnio 3 dalies a punktą ir juo patvirtinama, kad minėtas orlaivis gali saugiai skristi toliau nurodytu tikslu bei pagal nurodytas sąlygas. Leidimas galioja visose valstybėse narėse.

This permit to fly is issued pursuant to Regulation (EC) No 1592/2002, Article 5(3)(a) and certifies that the aircraft is capable of safe flight for the purpose and within the conditions listed below and is valid in all Member States.

Šis leidimas galioja ir skrendant į kitas valstybes bei skraidant kitose valstybėse, jeigu iš tų valstybių kompetentingų aviacijos valdžių yra gautas atskirasis patvirtinimas.

This permit is also valid for flight to and within non-Member States provided separate approval is obtained from the competent authorities of such States:

1. Nacionalinis ir registracijos ženklai:

Nationality and registration marks

2. Orlaivio gamintojas / tipas:

Aircarft manufacturer/type

3. Serijos numeris:

Serial No.

 

 

 

 

4. Leidimas taikomas: [tikslas pagal 21A.701 dalies a pastraipos nuostatas]

The permit covers [purpose in accordance with 21A.701(a) ]

 

 

 

5. Turėtojas: [jei leidimas išduotas pagal 21A.701 dalies a pastraipos 15 punkto nuostatas, nurodoma „registruotasis savininkas“]

Holder [in case of permit to fly issued for the purpose 21A.701(a)(15) this should state: „the registered owner“]

 

 

 

6. Sąlygos / pastabos:

Conditions/remarks

 

 

 

 

7. Galiojimo laikotarpis:

Validity period

 

8. Išdavimo vieta ir data:

Place and date of issue

 

 

 

 

9. CAA įgaliotojo darbuotojo parašas:

Signature of the competent authority representative

 

EASA 20 a forma (1 leidimas, 2007-07-12)

EASA Form 20a

 

_______________