Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 799 „dėl privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirTINIMO“ pakeitimo

 

2011 m. sausio 17 d. Nr. 84

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 799 „Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 71-1808; 2004, Nr. 86-3117; 2007, Nr. 33-1191; 2009, Nr. 41-1574; 2010, Nr. 105-5432):

1. Įrašyti 9 punkte po nuorodos į oficialaus paskelbimo šaltinį „Žin., 2006, Nr. 95-3741“ nuorodą į oficialaus paskelbimo šaltinį „2010, Nr. 81-4249“.

2. Įrašyti 11 punkte po žodžių „fiziniai ir juridiniai asmenys“ žodžius „ar kitos organizacijos“.

3. Įrašyti 12 punkte vietoj žodžių „Privatizuojamų miškų kirtimo tvarka, patvirtinta“ žodžius „Privatizuojamų miškų kirtimo tvarkos aprašas, patvirtintas“.

4. Išdėstyti 13.3 punktą taip:

13.3. kirtimus žemės sklypuose, kuriuose miško žemė užima iki 3 hektarų ploto;“.

5. Išdėstyti 17 punktą taip:

17. Minimalus medynų pagrindinių kirtimų ir gamtinės brandos amžius visuose miškuose nustatytas Miško kirtimų taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. D1-79 (Žin., 2010, Nr. 14-676).“

6. Išdėstyti 18 punktą taip:

18. Privačiuose III ir IV miškų grupių miškuose miškų savininkams, remontuojantiems, rekonstruojantiems jiems nuosavybės teise priklausančius pastatus ir statantiems pastatus pagal jų užsakymu parengtus ir pateiktus statinių projektus ir statybą leidžiančius dokumentus, laikantis Medienos, reikalingos nuosavų pastatų statybai, remontui ar rekonstrukcijai, kirtimo privačiuose miškuose tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 118 (Žin., 2002, Nr. 31-1173; 2007, Nr. 137-5622), gali būti leidžiami pagrindiniai (plyni ir neplyni) kirtimai.“

7. Išdėstyti 19 punktą taip:

19. Leidimus kirsti mišką privačių miškų savininkams išduoda regionų aplinkos apsaugos departamentai, laikydamiesi Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 (Žin., 2011, Nr. 1-7).“

8. Išdėstyti 20.1 punktą taip:

20.1. jaunuolynų ugdymo kirtimus (iki 20 metų medynuose);“.

9. Papildyti šiuo 20.8 punktu:

20.8. retinimo ir einamuosius kirtimus.“

10. Išdėstyti 21 punktą taip:

21. Šių Nuostatų 20 punkte nurodyti kirtimai vykdomi vadovaujantis Miško kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas miškotvarkos projektas, tvarkos aprašu, patvirtintu aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. D1-569 (Žin., 2004, Nr. 166-6081), ir Miško kirtimų taisyklėmis. Privačių miškų savininkai, norėdami vykdyti šių Nuostatų 20.3, 20.4, 20.5, 20.7 ir 20.8 punktuose nurodytus kirtimus, privalo Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka įteikti rašytinį pranešimą apie ketinimus kirsti mišką arba išsiųsti jį registruotu laišku regionų aplinkos apsaugos departamentams, kurių kontroliuojamose teritorijose yra jų numatyti kirsti miškai. Privačių miškų savininkai, per Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos apraše nustatytus terminus negavę neigiamo regiono aplinkos apsaugos departamento atsakymo ar gavę suderinimą, gali vykdyti savo miško valdoje pranešime nurodytus kirtimus.“

11. Įrašyti 23 punkte po žodžių „Fiziniai ir juridiniai asmenys“ žodžius „ar kitos organizacijos“.

12. Išdėstyti 24 punktą taip:

24. Paženklinti kirstinus medžius, atrėžti biržes, parengti kirtimų dokumentaciją gali asmenys, nurodyti Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-577 (Žin., 2004, Nr. 167-6157), šių taisyklių nustatyta tvarka.“

13. Išdėstyti 26 punktą taip:

26. Leidimas kirsti mišką netenka galios, kai gavęs leidimą kirsti mišką fizinis asmuo miršta, juridinis asmuo ar kita organizacija pasibaigia, kai pasibaigia leidimo kirsti mišką galiojimo laikas arba pagal Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašą leidimas kirsti mišką pripažįstamas negaliojančiu.“

14. Išdėstyti 31.7 punktą taip:

31.7. miško želdinių ir žėlinių priežiūros ir apsaugos darbus, jaunuolynų ugdymo kirtimus atlikti laikydamasis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatuose ir Miško kirtimų taisyklėse nustatytų terminų;“.

15. Įrašyti 32.2 punkte po žodžių „fiziniams ir juridiniams asmenims“ žodžius „ar kitoms organizacijoms“.

16. Išdėstyti 32.3 punktą taip:

32.3. regiono aplinkos apsaugos departamentui atsisakius išduoti leidimą kirsti mišką arba neleidus vykdyti šių Nuostatų 20.3, 20.4, 20.5, 20.7 ir 20.8 punktuose numatytų kirtimų, apskųsti jo sprendimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;“.

17. Išbraukti 32.7 punkte žodį „kooperatyvus“.

18. Išdėstyti 35 punktą taip:

35. Privačių miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinė kontrolė ir priežiūra atliekama Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3017) ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) nustatyta tvarka.“

19. Įrašyti 36 punkte po žodžių „Fiziniai ir juridiniai asmenys“ žodžius „ar kitos organizacijos“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS APLINKOS MINISTRĄ                                     ELIGIJUS MASIULIS