LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO Nr. A1-302 „DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. sausio 21 d. Nr. A1-30

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 6-163, Nr. 70-2542; 2006, Nr. 86-3372; 2007, Nr. 59-2307; 2009, Nr. 26-1042, Nr. 45-1789, Nr. 87-3725; 2010, Nr. 9-458):

1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo taisyklėse:

2.1. Išdėstau 7 punktą taip:

7. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Lietuvos darbo birža) atsako už profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą.“

2.2. Pripažįstu netekusiu galios 10 punktą.

2.3. Papildau šiuo 211 punktu:

211. Teritorinė darbo birža su asmeniu, siunčiamu į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, sudaro Lietuvos darbo biržos direktoriaus patvirtintos formos sutartį dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų. Sutartyje turi būti nurodomas asmens įsipareigojimas atlyginti Taisyklių 43 punkte nurodytais atvejais teritorinei darbo biržai jos sumokėtas lėšas profesinės reabilitacijos paslaugoms teikti.“

2.4. Išdėstau 30.7 punktą taip:

30.7. asmuo be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 darbo dienas nedalyvauja profesinės reabilitacijos programoje;“.

2.5. Išdėstau 33 punktą taip:

33. Teritorinė darbo birža ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo asmens atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą dienos sudaro sutartis su šių Taisyklių 11 punkte nurodytomis įstaigomis dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo dėl kiekvieno asmens, dalyvaujančio profesinės reabilitacijos programoje. Neatskiriamas sutarties priedas yra atitinkamų metų išlaidų programos sąmata, kurioje nurodytas tikslinis finansavimo lėšų naudojimas. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Profesinės reabilitacijos programos (ciklo) kiekvienos iš šių paslaugų: profesinių gebėjimų įvertinimo, profesinio orientavimo ir konsultavimo, pagalbos įsidarbinant trukmė negali būti ilgesnė kaip 40 valandų per dviejų savaičių laikotarpį. Paslaugos profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas, išskyrus profesinį mokymą, trukmė neturi viršyti 30 darbo dienų.“

2.6. Papildau šiuo 331 punktu:

331.Vienos dienos dalyvavimo programoje įkainis negali viršyti:

331.1. 1 bazinės socialinės išmokos dydžio, kai programoje dalyvauja asmuo, kuriam nustatytas 0–25 procentų bazinio darbingumo (ar darbingumo) lygis;

331.2. 0,9 bazinės socialinės išmokos dydžio, kai programoje dalyvauja asmuo, kuriam nustatytas 30–40 procentų bazinio darbingumo (ar darbingumo) lygis;

331.3. 0,8 bazinės socialinės išmokos dydžio, kai programoje dalyvauja asmuo, kuriam nustatytas 45–55 procentų bazinio darbingumo (ar darbingumo) lygis.“

2.7. Išdėstau 35 punktą taip:

35. Teritorinė darbo birža, gavusi iš reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos informaciją apie asmens lankomumą:

35.1. jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietovėje, vieną kartą per mėnesį kompensuoja asmeniui, dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje metu važiuojančiam į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, nuvykimo ir grįžimo darbo dienomis kelionės išlaidas, išskyrus važiavimo išlaidas miesto transportu, pagal asmens prašymą ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, kelionės atstumą nustatant naudojantis „Trumpiausio atstumo tarp susisiekimo taškų Lietuvos Respublikos keliais nustatymo programa“ (GIS programa), bet ne daugiau kaip 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną darbo dieną; likusią dalį išlaidų už kelionę sumoka pats asmuo;

35.2. tais atvejais, kai asmuo dėl negalios negali naudotis miesto transporto paslaugomis, sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už transporto paslaugas mieste nuvykti į ir grįžti iš profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos ne daugiau kaip 5 procentus bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną parą; likusią dalį išlaidų už transporto paslaugas sumoka pats asmuo;

35.3. jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietovėje ir asmuo buvo apgyvendintas (asmenys su judėjimo bei apsitarnavimo funkcijų sutrikimais gali būti apgyvendinti ir asmens gyvenamojoje vietovėje esančioje profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje):

35.3.1. vieną kartą per mėnesį kompensuoja asmeniui atvykimo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą ir grįžimo pasibaigus profesinės reabilitacijos programai bei nuvykimo į namus ir grįžimo vieną kartą per savaitę kelionės išlaidas, išskyrus važiavimo išlaidas miesto transportu, pagal asmens prašymą ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, atstumą nustatant naudojantis „Trumpiausio atstumo tarp susisiekimo taškų Lietuvos Respublikos keliais nustatymo programa“ (GIS programa); likusią dalį išlaidų už kelionę sumoka pats asmuo;

35.3.2. sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už asmens apgyvendinimą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, bet ne daugiau kaip 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną parą; likusią dalį išlaidų už apgyvendinimą sumoka pats asmuo;

35.4. sumoka profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už asmens maitinimą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, bet ne daugiau kaip 10 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio už vieną darbo dieną; likusią dalį išlaidų už maitinimą sumoka pats asmuo.“

2.8. Išdėstau 43 punktą taip:

43. Kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta jos nepabaigus praėjus daugiau kaip 30 kalendorinių dienų po profesinės reabilitacijos programos pradžios dėl Taisyklių 30.4, 30.5 ir 30.7 punktuose nurodytų priežasčių, asmuo atlygina teritorinei darbo biržai faktiškai patirtas išlaidas profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančioms paslaugoms teikti.“

2.9. Papildau šiuo 44 punktu:

44. Ginčai dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo, finansavimo ir patirtų išlaidų atlyginimo nagrinėjami įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas