LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO Nr. 400
„DĖL ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO KOMISIJOS NUOSTATŲ, ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO TVARKOS APRAŠO, ANTSTOLIŲ VEIKLOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO, ANTSTOLIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ, ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ IR ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. sausio 20 d. Nr. 1R-23

Vilnius

 

Pakeičiu Antstolių informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 2-57; 2004, Nr. 54-539; 2008, Nr. 41-1507; 2009, Nr. 47-1885), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

 

Teisingumo ministras                                                                                  Remigijus Šimašius

___________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2011 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 1R-23

redakcija)

 

ANTSTOLIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Antstolių informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) reguliuoja Antstolių informacinės sistemos paskirtį, pagrindines funkcijas, valdytoją, tvarkytojus, duomenų teikėjus, gavėjus, jų teises ir pareigas, Antstolių informacinės sistemos duomenis, jų apdorojimo procesus, šios informacinės sistemos duomenų saugos reikalavimus, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. Antstolių informacinės sistemos nuostatai parengti vadovaujantis Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451 (Žin., 2004, Nr. 58-2061), ir kitais teisės aktais.

3. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (Žin., 2002, Nr. 36-1340), Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme (Žin., 2002, Nr. 53-2042), Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėse, Bendruosiuose elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), vartojamas sąvokas.

4. Antstolių informacinės sistemos steigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 53-2043).

5. Antstolių informacinės sistemos tikslai:

5.1. rinkti ir centralizuotai elektroniniu būdu tvarkyti duomenis, kurių reikia antstoliams jų teisės aktų pavestoms funkcijoms vykdyti;

5.2. padėti užtikrinti antstolių veiklos kontrolę;

5.3. padėti atlikti antstolių veiklos apibendrinimą, analizę, statistiką.

6. Asmens duomenų tvarkymo Antstolių informacinėje sistemoje tikslas – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti išsamius ir teisingus duomenis apie asmenis, susijusius su antstolių funkcijų vykdymu ir paslaugų teikimu. Asmens duomenys Antstolių informacinėje sistemoje taip pat tvarkomi siekiant kontroliuoti antstolių veiklą.

7. Pagrindinės Antstolių informacinės sistemos funkcijos yra:

7.1. antstolio darbo automatizavimas;

7.2. centralizuotas duomenų, susijusių su vykdomųjų dokumentų vykdymu, dokumentų, procesinių dokumentų įteikimu, faktinių aplinkybių konstatavimu, išieškojimų valdymu, varžytynėmis, tvarkymas;

7.3. duomenų teikimas duomenų gavėjams.

8. Laukiamas Antstolių informacinės sistemos rezultatas:

8.1. efektyvus duomenų tarp antstolių keitimasis;

8.2. optimizuotas išieškojimo procesas ir kitų antstolių funkcijų atlikimas;

8.3. efektyvi antstolių darbo, ūkinės ir finansinės veiklos kontrolė.

 

II. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9. Antstolių informacinės sistemos valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, kuri:

9.1. koordinuoja Antstolių informacinės sistemos tvarkytojų darbą;

9.2. tvirtina Antstolių informacinės sistemos kūrimo ir plėtros planus, analizuoja pasiūlymus dėl Antstolių informacinės sistemos veikimo, priima sprendimus dėl šios informacinės sistemos tobulinimo ir modernizavimo ir kontroliuoja jų vykdymą;

9.3. užtikrina, kad Antstolių informacinė sistema būtų tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais;

9.4. organizuoja duomenų saugos užtikrinimą;

9.5. organizuoja Antstolių informacinės sistemos tobulinimą;

9.6. nustato duomenų gavėjams teikiamų duomenų apimtis.

10. Antstolių informacinės sistemos tvarkytojai yra valstybės įmonė Registrų centras (toliau – VĮ Registrų centras) ir Lietuvos antstolių rūmai.

11. VĮ Registrų centras:

11.1. tvarko ir administruoja duomenų bazę;

11.2. užtikrina Antstolių informacinės sistemos funkcionavimą;

11.3. sudaro sutartis su duomenų ir informacijos teikėjais ir gavėjais;

11.4. užtikrina duomenų saugą;

11.5. vykdo kitas valdytojo nustatytas funkcijas.

12. Lietuvos antstolių rūmai:

12.1. užtikrina centralizuotą antstolių duomenų teikimą į Antstolių informacinę sistemą ir iš šios informacinės sistemos antstoliams;

12.2. teikia pasiūlymus Antstolių informacinės sistemos valdytojui dėl duomenų gavėjams teikiamų duomenų apimčių, Antstolių informacinės sistemos tvarkymo ir tobulinimo;

12.3. klasifikuoja, grupuoja ir naudoja duomenis istoriniams, statistiniams, moksliniams, tiriamiesiems ir antstolių veiklos koordinavimo tikslams.

13. Antstolių informacinės sistemos duomenų teikėjai yra:

13.1. VĮ Registrų centras – teikia Nekilnojamojo turto, Juridinių asmenų ir Lietuvos Respublikos adresų registro duomenis;

13.2. Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – teikia Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis;

13.3. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – teikia Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenis;

13.4. Centrinė hipotekos įstaiga – teikia Lietuvos Respublikos turto arešto aktų, Lietuvos Respublikos hipotekos, Testamentų, Sutarčių, Vedybų sutarčių registrų duomenis;

13.5. Valstybinis patentų biuras – teikia Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos prekių ženklų, Lietuvos Respublikos dizaino registrų duomenis;

13.6. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – teikia Mokesčių mokėtojų registro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos duomenis;

13.7. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – teikia Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

13.8. valstybės įmonė „Regitra“ – teikia Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenis;

13.9. Žemės ūkio informacijos ir kaimo plėtros centras – teikia Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų bei Ūkinių gyvūnų registrų duomenis;

13.10. Civilinės aviacijos administracija – teikia Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro duomenis;

13.11. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos – teikia Lietuvos Respublikos geležinkelio riedmenų ir konteinerių registro duomenis;

13.12. Lietuvos saugios laivybos administracija – teikia Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro duomenis;

13.13. Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – teikia Valstybinio ginklų registro duomenis;

13.14. valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras – teikia Ūkininkų ūkių ir Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenis.

14. Antstolių informacinės sistemos duomenų gavėjai yra kredito įstaigos ir finansų įmonės, kurios teikia finansines paslaugas, susijusias su rizikos prisiėmimu, kreditingumo vertinimo paslaugas teikiančios įmonės, skolų išieškojimo įmonės, kiti asmenys, kurie turi teisę gauti duomenis teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti. Šiame punkte nurodytiems duomenų gavėjams teikiami Nuostatų 16.2–16.4, 17.3–17.8 punktuose išvardyti duomenys.

15. Antstolių informacinės sistemos naudotojai yra:

15.1. Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, teisingumo ministro įsakymu paskirti vykdyti antstolių veiklos kontrolę;

15.2. Lietuvos antstolių rūmų darbuotojai, Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nutarimu paskirti vykdyti antstolių veiklos kontrolę;

15.3. VĮ Registrų centro darbuotojai, tvarkantys ir administruojantys Antstolių informacinę sistemą ir atliekantys kitas bandymo, testavimo ir klaidų šalinimo operacijas;

15.4. antstoliai, antstolių padėjėjai, antstolių atstovai ar kiti antstolių įgalioti asmenys.

 

III. INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

16. Antstolių informacinėje sistemoje kaupiami šie duomenys apie antstolį:

16.1. vidinės struktūros neturintis antstolio identifikacinis kodas, sugeneruotas Antstolių informacinės sistemos;

16.2. antstolio vardas ir pavardė;

16.3. antstolio veiklos teritorijos pavadinimas;

16.4. antstolio veiklos pradžia, pabaiga, veiklos sustabdymo terminai;

16.5. antstolio (antstolių) kontoros, kurioje yra antstolio darbo vieta, adresas ir telefono ryšio numeris;

16.6. antstolio identifikavimo duomenys, suteikti prisijungti prie Antstolių informacinės sistemos, ir (ar) kiti antstolio identifikavimo duomenys (antstolio sutikimu suteikti jo atstovui, padėjėjui, kitam įgaliotam antstolio darbuotojui).

17. Antstolių informacinėje sistemoje kaupiami šie duomenys apie vykdymo procesą:

17.1. unikalus vykdomosios bylos numeris;

17.2. vykdomosios bylos eilės numeris, sudarytas iš antstolio kodo, antstolio kontoros (skyriaus) eilės numerio, kalendorinių metų paskutinių dviejų skaitmenų ir bylos eilės numerio kiekvienais kalendoriniais metais;

17.3. vykdomojo dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data, išdavusi institucija;

17.4. vykdomosios bylos iškėlimo data, pabaigos data, pabaigos pagrindas;

17.5. išieškotojo vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai išieškotojo asmens kodas nežinomas arba kai išieškotojas neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), o jei išieškotojas yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

17.6. skolininko vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai skolininko asmens kodas nežinomas arba kai skolininkas neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), o jei skolininkas yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

17.7. vykdomosios bylos kategorija:

17.7.1. piniginio pobūdžio išieškojimas:

17.7.1.1. bauda arba ekonominė sankcija;

17.7.1.2. mokestinė nepriemoka;

17.7.1.3. išlaikymas periodinėmis išmokomis;

17.7.1.4. kitas piniginio pobūdžio išieškojimas;

17.7.2. nepiniginio pobūdžio išieškojimas:

17.7.2.1. laikinosios apsaugos priemonės;

17.7.2.2. vaikų perdavimas;

17.7.2.3. daiktų perdavimas;

17.7.2.4. iškeldinimas;

17.7.2.5. įkeldinimas;

17.7.2.6. garbės ir orumo gynimas;

17.7.2.7. bendravimo su vaiku tvarka;

17.7.2.8. kitas nepiniginio pobūdžio išieškojimas;

17.8. išieškotina suma.

18. Antstolių informacinėje sistemoje kaupiami šie duomenys apie faktinių aplinkybių nustatymą:

18.1. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai (protokolų elektroninės formos);

18.2. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo numeris;

18.3. asmens, kurio prašymu buvo konstatuotos faktinės aplinkybės, vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), o jei tai juridinis asmuo, – jo pavadinimas ir kodas;

18.4. faktinių aplinkybių konstatavimo data;

18.5. protokolo surašymo data.

19. Antstolių informacinėje sistemoje kaupiami šie duomenys apie varžytynių rengimą:

19.1.varžytynių vieta;

19.2. varžytynių data, laikas;

19.3. antstolio, kuris rengia varžytynes, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

19.4. turto savininko fizinio asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), o jei savininkas yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

19.5. parduodamo turto aprašymas;

19.6. varžytynių dalyvio piniginė įmoka;

19.7. pradinė turto pardavimo kaina;

19.8. informacija apie turto nuosavybės apribojimus;

19.9. kita varžytynių informacija.

20. Kaupiami šie Antstolių informacinės sistemos naudotojų duomenys:

20.1. vardas ir pavardė;

20.2. pareigų pavadinimas;

20.3. asmeniui suteiktas duomenų naudotojo slaptažodis.

21. Antstolių informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys, gaunami iš:

21.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro:

21.1.1. asmens kodas;

21.1.2. vardas (vardai);

21.1.3. pavardė (pavardės);

21.1.4. gimimo data;

21.1.5. mirties data;

21.1.6. lytis;

21.1.7. deklaruota gyvenamoji vieta;

21.1.8. tėvų, vaikų ir sutuoktinių asmens kodai;

21.1.9. paso ir (ar) tapatybės kortelės išdavimo data ir data, iki kurios galioja dokumentas.

21.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro:

21.2.1. kadastro vietovė, kadastro blokas, žemės sklypo numeris (žemės sklypo kadastrinis numeris);

21.2.2. unikalus žemės sklypo, statinio, buto, patalpos numeris;

21.2.3. duomenys apie nekilnojamojo daikto adresą;

21.2.4. nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenys ir kitų nekilnojamųjų daiktų planai;

21.2.5. duomenys apie nekilnojamųjų daiktų priklausinius, nurodant priklausinio priskyrimą konkrečiam nekilnojamajam daiktui ir priklausinio pavadinimą;

21.2.6. nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų įregistravimo, pakeitimo ar išregistravimo juridiniai pagrindai, įregistravimo, išregistravimo datos;

21.2.7. duomenys, identifikuojantys daiktinių teisių turėtojus, kitus su daiktinėmis teisėmis susijusius asmenis (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė; juridinio asmens pavadinimas, kodas);

21.2.8. daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų rūšys;

21.2.9. specifiniai daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų, juridinių faktų duomenys (įregistravimo, sandorio sudarymo data ir suma, specialios sąlygos, identifikavimo kodas, terminai ir panašiai);

21.2.10. archyviniai nekilnojamųjų daiktų kadastro ir registro duomenys (nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų, nuosavybės ir kitų daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų ir juridinių faktų kitimo duomenys);

21.2.11. įmonių dovanojimo, pirkimo–pardavimo ir nuomos sutarčių duomenys:

21.2.11.1. sutarties įregistravimo data;

21.2.11.2. sutarties sudarymo data ir kaina;

21.2.11.3. sutarties šalys (asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens kodas), gyvenamoji vieta (buveinė);

21.2.11.4. perleidžiamo turto sudėtis;

21.2.11.5. sutarties priedų duomenys;

21.2.11.6. sutarties pakeitimo ar išregistravimo pagrindas ir data.

21.3. Juridinių asmenų registro:

21.3.1. duomenys apie juridinius asmenis, išskyrus religines bendruomenes ir bendrijas, profesines sąjungas ar jų susivienijimus:

21.3.2. juridinio asmens kodas ir iki Juridinių asmenų registro veiklos pradžios suteiktas juridinio asmens kodas;

21.3.3. juridinio asmens pavadinimas;

21.3.4. juridinio asmens teisinė forma;

21.3.5. juridinio asmens buveinė (adresas);

21.3.6. juridinio asmens, jo filialo ir atstovybės, duomenų ir veiklos dokumentų, jų pakeitimų kiekvieno įregistravimo Registre ir išregistravimo datos;

21.3.7. juridinio asmens organai: pavadinimai, šių organų, išskyrus dalyvių susirinkimą, narių skaičius;

21.3.8. duomenys apie juridinio asmens valdymo organų narius ar administravimo organo narius, jeigu Europos bendrovėje ar Europos kooperatinėje bendrovėje sudaromas administravimo organas, jų paskyrimo (išrinkimo) ir įgaliojimų pabaigos datos. Jeigu sudaromas kolegialus valdymo organas, nurodomas ir kolegialaus valdymo organo pirmininkas;

21.3.9. duomenys apie asmenis, turinčius teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius;

21.3.10. juridinio asmens, filialo ar atstovybės valdymo organų nariai ir juridinio asmens dalyviai, jų teisių ribos;

21.3.11. duomenys apie prokuristą, jeigu įregistruota prokūra;

21.3.12. bankrutuojančio ar bankrutavusio juridinio asmens administratoriaus (likvidacinės komisijos pirmininko) paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie jį, teisių ribos;

21.3.13. juridinio asmens likvidatoriaus (likvidacinės komisijos) paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie likvidatorių ar likvidacinės komisijos narius, likvidacinės komisijos pirmininką, likvidatoriaus ir likvidacinės komisijos pirmininko teisių ribos, jeigu jos skiriasi nuo numatytųjų įstatymuose ar juridinio asmens steigimo dokumentuose;

21.3.14. juridinio asmens administratoriaus paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie jį, teisių ribos;

21.3.15. taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu;

21.3.16. restruktūrizuojamo juridinio asmens administratoriaus paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie jį;

21.3.17. juridinio asmens filialų ir atstovybių duomenys:

21.3.17.1. filialo ar atstovybės kodas;

21.3.17.2. filialo ar atstovybės pavadinimas;

21.3.17.3. filialo ar atstovybės buveinė (adresas);

21.3.17.4. filialo ar atstovybės veiklos trukmė, jeigu ji ribota;

21.3.17.5. duomenys apie filialo ar atstovybės valdymo organų narius;

21.3.17.6. filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo pagrindas, organas, priėmęs sprendimą nutraukti veiklą, ir sprendimo priėmimo data;

21.3.18. juridinio asmens veiklos apribojimai: apribota juridinio asmens veikla, duomenys apie instituciją, priėmusią sprendimą dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar apribojimo panaikinimo, ir sprendimo priėmimo data;

21.3.19. licencijuojama veikla, licencijos (leidimo) išdavimo data, numeris, duomenys apie instituciją, išdavusią licenciją (leidimą), licencijos (leidimo) galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo datos;

21.3.20. juridinio asmens finansinių metų pradžios ir pabaigos datos;

21.3.21. juridinio asmens veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas;

21.3.22. franšizės ar subfranšizės sutarties sudarymo, pakeitimo ir pabaigos faktai:

21.3.22.1. sutarties sudarymo, pakeitimo ir pabaigos datos;

21.3.22.2. duomenys apie sutarties šalis;

21.3.22.3. sutarties dalykas;

21.3.23. duomenys apie įmonės nuomos sutarties šalis, įmonės nuomos sutarties sudarymo data, įmonės nuomos sutarties įregistravimo ir išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro data;

21.3.24. juridinio asmens dalyvis, jeigu steigimo dokumentuose numatyta juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles;

21.3.25. steigimo dokumento ar pakeisto steigimo dokumento sudarymo data;

21.3.26. socialinės įmonės statusas, socialinės įmonės statuso suteikimo ir panaikinimo data;

21.3.27. turto vertinimo pagrindas ir turto vertinimo ataskaitos pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui data;

21.3.28. metinių finansinių ataskaitų, o įstatymų nustatytais atvejais – metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pavadinimai ir jų pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui data;

21.3.29. reorganizavimo būdas (prijungimas, sujungimas, išdalijimas, padalijimas), reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavimo procese juridinių asmenų pavadinimai ir kodai;

21.3.30. sprendimo dėl reorganizavimo, sprendimo dėl atskyrimo, sprendimo dėl vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi priėmimo data, organo, priėmusio sprendimą, pavadinimas;

21.3.31. teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo ar nutarties dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo juridiniam asmeniui priėmimo data, duomenys apie nutartį priėmusį teismą;

21.3.32. teismo nutarties dėl bankrutuojančio juridinio asmens sanavimo ir sanavimo pabaigos įsiteisėjimo datos;

21.3.33. teismo nutarties dėl bankrutuojančio juridinio asmens reorganizavimo ir reorganizavimo pabaigos įsiteisėjimo datos;

21.3.34. duomenys apie pasibaigusio juridinio asmens teisių ir pareigų perėmėją, duomenys apie pasibaigusį juridinį asmenį, kurio teises ir pareigas perėmė naujas juridinis asmuo, ir duomenys apie juridinį asmenį, nuo kurio buvo atskirtas juridinis asmuo;

21.3.35. duomenys apie bendrovės akcininką, kai bendrovės akcininkas yra vienas asmuo;

21.3.36. duomenys apie tikruosius narius;

21.3.37. apie individualias įmones – duomenys apie savininką;

21.3.38. įstatinio kapitalo dydis, išskyrus investicines kintamojo kapitalo bendroves ir uždarojo tipo investicines bendroves;

21.3.39. akcijų skaičius, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius pagal klases;

21.3.40. duomenys ir informacija apie tradicines Lietuvos religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis:

21.3.40.1. juridinio asmens kodas;

21.3.40.2. juridinio asmens pavadinimas;

21.3.40.3. juridinio asmens įtraukimo į Juridinių asmenų registrą data, juridinio asmens, jo filialo ir atstovybės duomenų, jų pakeitimų kiekvieno įtraukimo į Juridinių asmenų registrą ir išbraukimo iš jo datos;

21.3.40.4. juridinio asmens teisinė forma;

21.3.40.5. duomenys apie juridinio asmens valdymo organų narius, turinčius teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, jų teisių ribos;

21.3.41. duomenys apie užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialus ar atstovybes ir jų steigėjus:

21.3.41.1. filialo ar atstovybės kodas;

21.3.41.2. filialo ar atstovybės pavadinimas;

21.3.41.3. filialo ar atstovybės buveinė (adresas);

21.3.41.4. filialo ar atstovybės, duomenų ir dokumentų, jų pakeitimų įregistravimo ir išregistravimo datos;

21.3.41.5. filialo veikla;

21.3.41.6. duomenys apie filialo ar atstovybės valdymo organų narius, jų paskyrimo, įgaliojimų pabaigos datos;

21.3.41.7. duomenys apie steigėjo valdymo organų narius, jų paskyrimo (išrinkimo), įgaliojimų pabaigos datos ir duomenys apie asmenis, turinčius teisę steigėjo vardu sudaryti sandorius, jų paskyrimo, įgaliojimų pabaigos datos.

21.4. Lietuvos Respublikos adresų registro:

21.4.1. unikalus adreso numeris;

21.4.2. savivaldybės identifikavimo kodas;

21.4.3. savivaldybės pavadinimas;

21.4.4. seniūnijos identifikavimo kodas;

21.4.5. seniūnijos pavadinimas;

21.4.6. gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas;

21.4.7. gyvenamosios vietovės pavadinimas;

21.4.8. gatvės identifikavimo kodas;

21.4.9. gatvės pavadinimas;

21.4.10. adreso identifikavimo kodas;

21.4.11. korpuso numeris (jeigu suteiktas);

21.4.12. patalpų numeris pastate ar korpuse;

21.4.13. patalpų numerio priklausomybė pastatui ar korpusui.

21.5. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro:

21.5.1. registro objekto unikalus identifikavimo kodas;

21.5.2. kelių transporto priemonės valstybinis numeris;

21.5.3. kelių transporto priemonės identifikavimo numeris – VIN kodas;

21.5.4. kelių transporto priemonės tipas/variantas/versija;

21.5.5. markė;

21.5.6. modelis (komercinis pavadinimas);

21.5.7. spalva;

21.5.8. kategorija;

21.5.9. klasė;

21.5.10. poklasis (kėbulo tipas);

21.5.11. specializacija;

21.5.12. variklio numeris;

21.5.13. variklio galia, KW;

21.5.14. variklio darbinis tūris, kub. centimetrais;

21.5.15. pagrindinis degalų tipas (galios šaltinis);

21.5.16. alternatyvus degalų tipas (galios šaltinis);

21.5.17. vietų skaičius;

21.5.18. leidžiama maksimali masė, kilogramais;

21.5.19. puspriekabės leidžiamos maksimalios masės ir puspriekabės vilkiko apkrovos suma, kilogramais;

21.5.20. kelių transporto priemonės masę be krovinio, kilogramais;

21.5.21. galios ir masės santykis, KW/kg;

21.5.22. transporto priemonės valdytojų duomenys: fizinių asmenų – asmens kodas, gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta transporto priemonės registravimo metu; juridinio asmens – kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas transporto priemonės registravimo metu;

21.5.23. apribojimų duomenys.

21.6. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro:

21.6.1. identifikavimo kodas;

21.6.2. valstybinis numeris;

21.6.3. techniniai ir eksploataciniai duomenys;

21.6.4. savininkų fizinių ir juridinių asmenų aktualūs ir istoriniai duomenys (fizinio asmens – asmens kodas, vardas, pavardė, juridinio asmens – kodas, teisinė forma, pavadinimas);

21.6.5. duomenys, susiję su daiktinėmis teisėmis ir apribojimais.

21.7. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro:

21.7.1. orlaivio identifikavimo kodas;

21.7.2. orlaivio tipas;

21.7.3. orlaivio nacionalinis ir registravimo ženklai;

21.7.4. orlaivio savininkų ir naudotojų – fizinių asmenų duomenys (asmens kodas (arba gimimo data), vardas, pavardė, deklaruota gyvenamoji vieta (adresas);

21.7.5. orlaivio savininkų ir naudotojų – juridinių asmenų duomenys (kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas);

21.7.6. duomenys, susiję su daiktinėmis teisėmis į orlaivį ir apribojimais.

21.8. Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro:

21.8.1. registro objekto unikalus kodas;

21.8.2. registro objekto pavadinimas;

21.8.3. registro objekto identifikavimo numeris;

21.8.4. registro objekto markė, modelis, serija, tipas, pagaminimo data ir vieta, gamyklinė markė, tipas;

21.8.5. registro objekto savininko ir valdytojo – fizinio asmens duomenys (asmens kodas (gimimo data), vardas, pavardė, deklaruota nuolatinė gyvenamoji vieta);

21.8.6. registro objekto savininko ir valdytojo – juridinio asmens duomenys (kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas);

21.8.7. duomenys, susiję su daiktinėmis teisėmis į registro objektą ir suvaržymais.

21.9. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro:

21.9.1. registracijos numeris;

21.9.2. laivo pavadinimas;

21.9.3. savininko ir valdytojo – fizinio asmens kodas, vardas, pavardė, deklaruota nuolatinė gyvenamoji vieta (adresas);

21.9.4. savininko ir valdytojo – juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas.

21.10. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro:

21.10.1. unikalus registro objekto identifikavimo kodas;

21.10.2. registro objekto pavadinimas;

21.10.3. duomenys apie registro objekto savininkus ir valdytojus – fizinius asmenis: asmens kodas arba gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas); apie juridinius asmenis: kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinė.

21.11. Ūkinių gyvūnų registro:

21.11.1. ūkinio gyvūno unikalus numeris;

21.11.2. ūkinio gyvūno rūšies numeris, galvijo, arklio paso numeris;

21.11.3. ūkinio gyvūno laikymo vietos ir bandos, pulko, bityno ir kitų ūkinių gyvūnų grupių unikalus numeris;

21.11.4. ūkinio gyvūno laikymo vietos adresas;

21.11.5. ūkinių gyvūnų skaičius;

21.11.6. duomenų teikėjo duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens kodas, pavadinimas.

21.12. Valstybinio ginklų registro:

21.12.1. individualus ginklo identifikavimo Ginklų registre kodas;

21.12.2. ginklo rūšis, modelis, numeris, kategorija, kalibras ir pagaminimo metai (jeigu žinomi);

21.12.3. ginklo savininko – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, atstovo vardas, pavardė, ginklo laikymo vietos;

21.12.4. ginklo savininko – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas (deklaruota gyvenamoji vieta), ginklo laikymo vietos.

21.13. Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro:

21.13.1. turto arešto akto unikalus numeris registre;

21.13.2. asmuo, kurio turtas areštuojamas, – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

21.13.3. asmuo, kurio reikalavimams įvykdyti areštuojamas turtas (kreditorių), išskyrus atvejus, kai kreditorius nežinomas, – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

21.13.4. areštuotas turtas – turto pavadinimas, kodas (jeigu turtas registruojamas turto registre), buvimo vieta, trumpas aprašymas, kiti turtą identifikuojantys duomenys;

21.13.5. areštuoto turto savininkas (bendraturčiai) – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

21.13.6. turto arešto pagrindas;

21.13.7. turto arešto būdai (nuosavybės teisė į turtą gali būti apribojama visiškai ar apribojamos atskiros šios teisės sudedamosios dalys), mastas, taip pat kalendorinė data, nurodanti turto arešto terminą, jeigu jis nustatomas;

21.13.8. kiti teisių apribojimai, susiję su turto areštu, jeigu jie taikomi;

21.13.9. areštuoto turto saugotojas ar administratorius – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

21.13.10. turto arešto akto priėmimo laikas ir vieta;

21.13.11. turto arešto aktą priėmusi institucija (pavadinimas, buveinė) ir pareigūnas (vardas, pavardė).

21.14. Lietuvos Respublikos hipotekos registro: duomenys pagal įregistruotus nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų (turtinių teisių) įkeitimo sandorius pagal dokumento, turto ar fizinio asmens identifikavimo kodus.

21.15. Testamentų registro:

21.15.1. duomenys apie Lietuvos Respublikoje ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse nuo 2001 m. liepos 1 d. sudarytus ir priimtus saugoti testamentus, nurodant testamento identifikavimo kodą, testamento rūšį, testatorių arba testatorius (vardas, pavardė, asmens kodas), testamento sudarymo datą ir vietą, testamento saugojimo vietą, testamento notarinio registro numerį, testamento panaikinimo pagrindą ir datą, testamento įregistravimo (išregistravimo), duomenų keitimo registre datą;

21.15.2. duomenys apie užsienio valstybėse sudarytus (priimtus saugoti) testamentus, nurodant testamento rūšį, testatorių (vardas, pavardė, asmens kodas), testamento sudarymo datą, notarą, valstybės įstaigą ar asmenį, kuris gavo testamentą arba kuriam jis perduotas saugoti, testamento identifikavimo kodą, testatoriaus mirties faktą, testamento panaikinimo pagrindą ir datą, testamento įregistravimo (išregistravimo), duomenų keitimo registre datą;

21.15.3. duomenys apie palikimo priėmimo faktą (nurodomi palikėjas, palikimą priėmę asmenys (vardas, pavardė, asmens kodas), palikimo priėmimo data, duomenų teikėjas – notaras, kuriam pateiktas pareiškimas dėl palikimo priėmimo, arba teismas, į kurį kreiptasi dėl turto (palikimo) apyrašo sudarymo ar kuris priėmė sprendimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, kad palikimas priimtas, nustatymo, Lietuvos notarų rūmai, pranešę apie notaro priimtą pareiškimą dėl palikimo priėmimo, kai paveldėjimo byla perduota saugoti į Lietuvos notarų rūmų archyvą, palikimo priėmimo fakto identifikavimo kodas, palikimo priėmimo fakto įregistravimas (išregistravimas), duomenų keitimo registre data, pastabos apie notarą, kuriam išsiųsta paveldėjimo byla, ir apie išduotą papildomą paveldėjimo teisės liudijimą, kai jį išduoda kitas, o ne užvedęs paveldėjimo bylą, notaras);

21.15.4. palikėjo, palikimą priėmusio asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; notaro vardas, pavardė, biuro pavadinimas, adresas.

21.16. Sutarčių registro duomenys apie:

21.16.1. pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutartis:

21.16.1.1. sutarties sudarymo datą;

21.16.1.2. sutarties numerį;

21.16.1.3. sutarties šalis (fizinio asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; jeigu fizinis asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, jeigu juridinis asmuo registruotas ne Lietuvos Respublikoje, pavadinimas, buveinė);

21.16.1.4. sutarties ar jos pakeitimo įregistravimo datą ir laiką;

21.16.1.5. sutarties dalyką;

21.16.1.6. nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momentą;

21.16.1.7. galutinį atsiskaitymo terminą;

21.16.1.8. duomenų pakeitimo pagrindą ir datą.

21.16.2. pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise sutartis:

21.16.2.1. sutarties sudarymo datą;

21.16.2.2. sutarties numerį;

21.16.2.3. sutarties šalis (fizinio asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; jeigu fizinis asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, jeigu juridinis asmuo registruotas ne Lietuvos Respublikoje, pavadinimas, buveinė);

21.16.2.4. sutarties ar jos pakeitimo įregistravimo datą ir laiką;

21.16.2.5. sutarties dalyką;

21.16.2.6. atpirkimo teisės terminą;

21.16.2.7. duomenų pakeitimo pagrindą ir datą;

21.16.2.8. sutarties išregistravimo pagrindą, datą ir laiką;

21.16.2.9. kitą informaciją.

21.16.3. lizingo sutartis, kurių dalykas yra neregistruotinas daiktas, įsigytas verslui arba paslaugoms teikti:

21.16.3.1. sutarties sudarymo datą;

21.16.3.2. sutarties numerį;

21.16.3.3. sutarties šalis (fizinio asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; jeigu fizinis asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, jeigu juridinis asmuo registruotas ne Lietuvos Respublikoje, pavadinimas, buveinė);

21.16.3.4. sutarties ar jos pakeitimo įregistravimo datą ir laiką;

21.16.3.5. sutarties dalyką;

21.16.3.6. nuosavybės teisės perėjimo lizingo gavėjui momentą;

21.16.3.7. galutinį atsiskaitymo terminą;

21.16.3.8. duomenų pakeitimo pagrindą ir datą.

21.17. Vedybų sutarčių registro duomenys apie:

21.17.1. sutarties identifikavimo kodą;

21.17.2. sutarties rūšis;

21.17.3. sutarties sudarymo datą;

21.17.4. sutartį sudariusių fizinių asmenų duomenys (nurodomas Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas (toliau – asmens kodas), vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; jeigu asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas);

21.17.5. santuokos sudarymo arba partnerystės įregistravimo datą;

21.17.6. sutarties ar jos pakeitimo įsigaliojimo datą ar sąlygas;

21.17.7. turto, dėl kurio teisinio režimo susitarta ar priimtas teismo sprendimas, rūšis, identifikavimo kodas (jeigu režimas nustatomas konkrečiam turto registre registruotam objektui), aprašymas su teismo sprendime arba sutartyje nurodytais identifikavimo duomenimis;

21.17.8. turtui nustatytą teisinį režimą;

21.17.9. duomenų pakeitimo pagrindą ir datą;

21.17.10. turto padalijimo fakto registravimo pagrindą;

21.17.11. sutarties dėl bendro sutuoktinių turto padalijimo patvirtinimo ar teismo sprendimo dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimo priėmimo datą;

21.17.12. sutartį dėl turto padalijimo sudariusių fizinių asmenų duomenys (nurodomas asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; jeigu asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas) ar fizinių asmenų, kurių turtas padalytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, duomenys (nurodomas asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; jeigu asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas);

21.17.13. santuokos nutraukimo datą (tais atvejais, kai nutraukiama arba yra nutraukta santuoka);

21.17.14. turto, dėl kurio padalijimo patvirtinta sutartis ar priimtas teismo sprendimas, rūšis, identifikavimo kodą (jeigu režimas nustatomas konkrečiam turto registre registruotam objektui), aprašymą su teismo sprendime arba sutartyje nurodytais identifikavimo duomenimis;

21.17.15. sutartimi dėl turto padalijimo ar teismo sprendimu dėl turto padalijimo turtui nustatytą teisinį režimą;

21.17.16. duomenų pakeitimo pagrindą ir datą.

21.18. Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro:

21.18.1. bausmės atlikimo vietos įstaigos, kurioje asmuo atlieka laisvės atėmimo bausmę, kodas ir (arba) pavadinimas.

21.19. Lietuvos Respublikos patentų registro:

21.19.1. patento numeris;

21.19.2. išradimo pavadinimas;

21.19.3. patentinės paraiškos padavimo data (metai, mėnuo, diena);

21.19.4. patentinės paraiškos paskelbimo data (metai, mėnuo, diena);

21.19.5. patento paskelbimo data (metai, mėnuo, diena);

21.19.6. pareiškėjo, išradėjo, patento savininko, atstovo pavadinimas ar vardas, pavardė, gyvenamosios vietos (buveinės) adresas, juridinio ar fizinio asmens kodas;

21.19.7. patento panaikinimo, pripažinimo negaliojančiu ar patento galiojimo termino pasibaigimo data (metai, mėnuo, diena).

21.20. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro:

21.20.1. identifikavimo kodas (ženklo registracijos numeris);

21.20.2. paraiškos įregistruoti ženklą padavimo data (metai, mėnuo, diena);

21.20.3. ženklo registracijos liudijimo išdavimo data (metai, mėnuo, diena);

21.20.4. ženklo įregistravimo data (metai, mėnuo, diena);

21.20.5. juridinio asmens (pareiškėjo, ženklo savininko, atstovo) pavadinimas, adresas (buveinė), valstybės kodas pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartą, juridinio asmens kodas;

21.20.6. fizinio asmens (pareiškėjo, ženklo savininko, atstovo) vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartą, asmens kodas;

21.20.7. ženklo registracijos galiojimo termino pasibaigimo data (metai, mėnuo, diena).

21.21. Lietuvos Respublikos dizaino registro:

21.21.1. dizaino registracijos numeris;

21.21.2. dizaino įregistravimo data;

21.21.3. dizaino registracijos galiojimo termino pasibaigimo data;

21.21.4. gaminio pavadinimas;

21.21.5. dizaino vaizdas;

21.21.6. juridinio asmens (pareiškėjo, dizaino savininko, atstovo) pavadinimas, adresas (buveinė), valstybės kodas, juridinio asmens kodas;

21.21.7. fizinio asmens (pareiškėjo, dizaino savininko, atstovo) vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas, asmens kodas;

21.21.8. paraiškos įregistruoti dizainą padavimo data (metai, mėnuo, diena);

21.21.9. dizaino registracijos pripažinimo negaliojančia data (metai, mėnuo, data);

21.21.10. dizaino išregistravimo data (metai, mėnuo, diena) ir išregistravimo teisinis pagrindas.

21.22. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro:

21.22.1. duomenys apie asmens įdarbinimo / atleidimo iš darbo, statuso įgijimo / netekimo, atostogų pradžios / pabaigos, taip pat apie paskirtų nuolatinių išmokų periodus;

21.22.2. duomenys apie asmens draudžiamąsias / išmokų pajamas;

21.22.3. duomenys apie asmenų tipus:

21.22.3.1. asmuo, nurodytas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295) 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktuose (gauna atlyginimą už darbą; yra nedraudiminiame laikotarpyje; yra vaiko priežiūros atostogose);

21.22.3.2. nedirbantis valstybės tarnautojo arba profesinės karo tarnybos kario sutuoktinis;

21.22.3.3. individualios įmonės savininkas / nuomotojas, tikrosios ūkinės bendrijos narys, komanditinės ūkinės bendrijos tikrasis narys, individualia veikla ne pagal verslo liudijimą besiverčiantis asmuo (draudžiamas bazinei pensijai; draudžiamas papildomai pensijos daliai);

21.22.3.4. asmuo, kuris verčiasi individualia veikla, turėdamas verslo liudijimą (draudžiamas bazinei pensijai);

21.22.3.5. tradicinės ar kitos valstybės pripažintos religinės bendruomenės / bendrijos dvasininkas arba tik vienuolyne dirbantis vienuolis;

21.22.3.6. individualios įmonės savininkas, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos tikrasis narys, asmuo, kuris verčiasi individualia veikla, kaip apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 73-3085) (advokatas, advokato padėjėjas, notaras, antstolis);

21.22.3.7. ūkininkas ir jo partneris, tuo atveju, kai žemės ūkio valdos, įregistruotos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. lygus 4 europinio dydžio vienetams arba didesnis;

21.22.3.8. asmuo, susijęs su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, tuo pat metu iš šio draudėjo gaunantis pajamas iš sporto veiklos (SD), atlikėjo veiklos (MD) arba pagal autorines sutartis (AD);

21.22.3.9. nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, kaip jis apibrėžtas Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, kuris gauna pajamas pagal autorinę sutartį, iš draudėjo – Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, su kuriuo jis nesusijęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;

21.22.3.10. nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, gaunantis pajamas iš sporto veiklos (SN) ar atlikėjo veiklos (MN), kaip šios sąvokos apibrėžtos Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, iš draudėjo – Lietuvos vieneto, su kuriuo jis nesusijęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;

21.22.4. vienkartinių išmokų tipas;

21.22.5. nuolatinių išmokų tipas;

21.22.6. draudėjo juridinio asmens kodas;

21.22.7. apdraustųjų asmenų skaičius (juridinio asmens veikloje);

21.22.8. draudėjo pavadinimas.

21.23. Ūkininkų ūkių registro:

21.23.1. ūkininkų vykdoma žemės ūkio veikla;

21.23.2. turimos ir naudojamos žemės teisinis pagrindas, plotas, žemės našumo balas, kadastriniai duomenys.

21.24. Žemės ūkio ir kaimo verslo registro:

21.24.1. žemės ūkio ir kaimo valdos kaip žemės ūkio produkcijos ir paslaugų ar alternatyvios žemės ūkiui produkcijos ir paslaugų gamybos vieneto unikalus identifikacijos numeris;

21.24.2. asmens, kuris įregistruotoje valdoje užsiima žemės ūkio ar alternatyvia žemės ūkiui veikla, kaip žemės ūkio ar alternatyvios žemės ūkiui veiklos subjektas, duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas).

21.25. Bankų ir kitų kredito įstaigų informacinių sistemų, kurių duomenys būtini antstolių funkcijoms vykdyti:

21.25.1. piniginių lėšų likutis ir valiuta;

21.25.2. atsiskaitomųjų sąskaitų numeriai;

21.25.3. atsiskaitomajai sąskaitai taikomų apribojimų duomenys (apribojimo pavadinimas, apribojimą skyrusio asmens kodas ir (arba) pavadinimas, apribojimo skyrimo data, apribojimo eilė, apribojama suma);

21.25.4. turtinių teisių duomenys: terminuoto indėlio duomenys (suma, valiuta, terminuoto indėlio sutarties pradžios ir pabaigos datos, nekintama palūkanų norma, automatinio pratęsimo požymis, atsiskaitomųjų sąskaitų, į kurias pervedama terminuoto indėlio suma ir palūkanos pasibaigus sutarties terminui, numeriai);

21.25.5. lėšų bendrasavininkių duomenys (asmens kodas, vardas, pavardė);

21.25.6. kiti lėšų duomenys, kurių reikia vykdant antstolio funkcijas.

21.26. Mokesčių mokėtojų registro:

21.26.1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

21.26.2. juridinio asmens vadovo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas);

21.26.3. juridinio asmens apskaitą tvarkančio asmens duomenys (vardas, pavardė) ar įmonės, atsakingos už apskaitą, duomenys (įmonės pavadinimas, kodas);

21.27. Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos: pridėtinės vertės mokesčio permokos dydis.

21.28. Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia tvarkomus duomenis:

21.28.1. informaciją apie išmokų teikimą;

21.28.2. informaciją apie išmokėtų išmokų dydį.

22. Duomenys iš valstybės ir žinybinių registrų, valstybės ir kitų informacinių sistemų bei duomenų bazių gaunami teisės aktų nustatyta tvarka pagal duomenų teikimo ir gavimo sutartis.

 

IV. DUOMENŲ SAUGA

 

23. Antstolių informacinės sistemos saugą reguliuoja Antstolių informacinės sistemos valdytojo patvirtinti Informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos politiką įgyvendinantys dokumentai, parengti vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais.

24. Antstolių informacinės sistemos duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27002:2009, LST ISO/IEC 27001:2006, kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą, bei Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniais saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1V-384 (Žin., 2008, Nr. 127-4866), Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298).

25. Už Antstolių informacinės sistemos saugą atsako Antstolių informacinės sistemos duomenų valdytojas ir tvarkytojai.

26. Kiekvienas antstolis privalo turėti elektroninio pašto dėžutę ir kompiuterinę bei specialią programinę įrangą, interneto ryšį, užtikrinantį šiuose Nuostatuose nurodytų duomenų saugų perdavimą.

27. Duomenys informacinėje sistemoje saugomi 10 metų. Pasibaigus šiam terminui duomenys perkeliami į archyvą teisės aktų nustatytam terminui. Antstolių informacinės sistemos duomenys sunaikinami Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

28. Už duomenų, perduotų į Antstolių informacinę sistemą, teisingumą ir tikslumą įstatymų nustatyta tvarka atsako šiuos duomenis perdavęs antstolis, antstolio atstovas, antstolio padėjėjas, kitas įgaliotas antstolio darbuotojas.

29. Asmenys, tvarkantys asmens duomenis Antstolių informacinėje sistemoje, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

 

V. FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

30. Antstolių informacinės sistemos funkcinę struktūrą sudaro sistemos dalys, posistemiai ir moduliai, jų atliekamos funkcijos, duomenų apdorojimo procesai, naudotojams teikiamos paslaugos ir išorės duomenų integravimo sąsajos.

31. Antstolių informacinę sistemą sudaro šie posistemiai:

31.1. Bendras vykdomųjų bylų posistemis, kurio paskirtis – centralizuotai tvarkyti su vykdymo procesu susijusius duomenis. Posistemį sudaro šie moduliai:

31.1.1. vykdomosios bylos formavimo modulis. Modulyje atliekamas vykdomosios bylos sukūrimo procesas iš vykdomojo dokumento duomenų. Procesas apima asmens (skolininko, išieškotojo) duomenų patikrinimą Gyventojų registre, Juridinių asmenų registre, pirminės vykdymo vietos nustatymą, vykdomojo dokumento duomenų, skolos dydžio turtinio pobūdžio ar prievolės įvykdymo neturtinio pobūdžio bylose įvedimą, vykdymo išlaidų skaičiavimą;

31.1.2. vykdomųjų bylų paieškos modulis. Modulyje atliekamos paieškos pagal bylos unikalų numerį, skolininko ir išieškotojo asmens kodus, taip pat paieškos, grupuojančios antstolio vykdomąsias bylas pagal tam tikrus kriterijus (pagal bylos kategorijas, pagal institituciją, išleidusią vykdomąjį dokumentą ir kt.);

31.1.3. užklausų iš šių Nuostatų 21 punkte išvardytų registrų ir informacinių sistemų formavimo modulis. Modulyje vykdomas procesas, leidžiantis atlikti duomenų užklausas į registrus ir informacines sistemas apie skolininko ar su juo susijusio asmens duomenis, reikalingus tiesioginėms antstolio funkcijoms atlikti;

31.1.4. bylos dokumentų (antstolio patvarkymų) formavimo modulis. Modulyje automatiškai formuojami antstolio rengiami dokumentai iš vykdomojoje byloje saugomų duomenų;

31.1.5. debeto (inkasinių) mokėjimo ir apribojimų taikymo, pavedimų formavimo ir pateikimo kredito įstaigoms vykdyti modulis. Modulyje atliekamas išieškojimas iš piniginių lėšų, ęsančių kredito įstaigose. Procesas apima debeto (inkasinių), apribojimų taikymo pavedimų formavimą LITAS-ESIS formatu ir pateikimą vykdyti kredito įstaigai, taip pat antstolio sąskaitos išrašo importą į informacinę sistemą;

31.1.6. turto arešto aktų formavimo ir pateikimo Turto areštų aktų registrui modulis. Modulyje elektroniniu būdu turto arešto aktai pateikiami Turto areštų aktų registrui;

31.1.7. piniginių lėšų paskirstymo išieškotojams modulis. Modulyje atliekamas išieškotų piniginių lėšų paskirstymas išieškotojams, atsižvelgiant į vykdymo išlaidas, į išieškojimo eilę, skolos palūkanas ir išieškotojų skolos dalį bendroje skoloje. Modulis apima mokėjimo pavedimų suformavimą išieškotojams LITAS-ESIS formatu ir pateikimą kredito įstaigoms vykdyti;

31.1.8. vykdomosios bylos užbaigimo modulis. Modulis atlieka baigiamos vykdomosios bylos kontrolę – kontroliuoja, kad būtų panaikinti visi areštai, susiję su vykdomuoju procesu, paskirstytos lėšos išieškotojams ir parengti visi būtini dokumentai bylai užbaigti;

31.1.9. statistinės informacijos formavimo modulis. Modulyje laiku formuojama statistinė informacija ir statistiniai dokumentai.

31.2. Varžytynių posistemis, kurio paskirtis – skelbti varžytynių rengimo informaciją. Posistemį sudaro šie moduliai:

31.2.1. varžytynių skelbimų formavimo modulis. Modulyje formuojamas skelbimas apie rengiamas varžytynes ir pateikiamas viešai paskelbti;

31.2.2. viešo publikavimo modulis. Modulis publikuoja viešame portale rengiamų varžytynių skelbimus;

31.2.3. paieškos modulis. Modulyje atliekama varžytynių skelbimų paieška pagal varžytynių vietą, laiką, parduodamo turto kategoriją ir kt.

31.3. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų posistemis, kurio paskirtis – tvarkyti faktinių aplinkybių nustatymo duomenis. Posistemį sudaro šie moduliai:

31.3.1. faktinio konstatavimo protokolo formavimo modulis. Modulyje atliekamas skaitmeninės formos faktinio konstatavimo protokolo įkėlimas į duomenų saugyklą;

31.3.2. paieškos modulis. Modulyje atliekama faktinių konstatavimo protokolų paieška pagal protokolo numerį, asmens kodą;

31.3.3. peržiūros modulis. Modulyje vykdomas faktinio protokolo paėmimas iš duomenų saugyklos ir peržiūra.

31.4. Administravimo posistemis, kurio paskirtis – valdyti Antstolių informacinės sistemos naudotojų teises, rengti Antstolių informacinės sistemos naudotojų veiksmų ataskaitas, valdyti Antstolių informacinės sistemos parametrus, užtikrinti duomenų saugą, archyvuoti, naikinti duomenis ir užtikrinti duomenų teikimą iš registrų ir informacinių sistemų.

 

VI. ANTSTOLIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

32. Antstolių informacinės sistemos duomenis duomenų gavėjams teikia Antstolių informacinės sistemos tvarkytojas VĮ Registrų centras. Antstolių informacinėje sistemoje tvarkomi asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804).

33. Asmuo, kurio duomenys įrašyti Antstolių informacinėje sistemoje, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami. Susipažinęs su tvarkomais savo duomenimis, asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisomi neteisingi, netikslūs, papildomi neišsamūs duomenys.

34. VĮ Registrų centras Antstolių informacinės sistemos duomenis gavėjams teikia pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis, arba pagal prašymus (vienkartinio teikimo atveju), kuriuose turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

35. Duomenų gavėjams Antstolių informacinės sistemos duomenys teikiami šiais būdais:

35.1. suteikiant tiesioginę prieigą prie Antstolių informacinės sistemos;

35.2. perduodant elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis.

36. Antstolių informacinės sistemos duomenys naudotojams teikiami neatlygintinai.

37. Antstolių informacinės sistemos duomenys duomenų gavėjams, jei įstatymai ar Vyriausybės nutarimai nenumato kitaip, teikiami už atlyginimą. Atlyginimo už duomenų teikimą dydį ir duomenų teikimo tvarką nustato Antstolių informacinės sistemos valdytojas, atsižvelgdamas į Antstolių informacinės sistemos tvarkytojų VĮ Registrų centro ir Lietuvos antstolių rūmų patiriamas sistemos tvarkymo ir priežiūros sąnaudas.

 

VII. KAUPIAMŲ DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

38. Antstolių informacinės sistemos pirminių duomenų šaltiniai:

38.1. antstolis, antstolio atstovas, antstolio padėjėjas ir kitas įgaliotas antstolio darbuotojas, iš kurių Antstolių informacinė sistema gauna duomenis, išvardytus šių Nuostatų 17–19 punktuose;

38.2. Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri teikia duomenis, išvardytus šių Nuostatų 21.28 punkte;

38.3. bankai ir kitos kredito įstaigos, kurios teikia duomenis, išvardytus šių Nuostatų 21.25 punkte.

 

VIII. ANTSTOLIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS FINANSAVIMAS

 

39. Antstolių informacinės sistemos tvarkymo išlaidos kompensuojamos iš lėšų, gautų už Antstolių informacinės sistemos duomenų teikimą, ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Antstolių informacinė sistema modernizuojama ir likviduojama valdytojo sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Jei Antstolių informacinė sistema likviduojama, joje tvarkomi dokumentai ir duomenys perduodami kitai informacinei sistemai, valstybės archyvui arba sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

___________________