LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2007 M. sausio 10 D. ĮSAKYMO Nr. 1R-11 „DĖL notaro kvalifikacinio egzamino programos patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2011 m. sausio 18 d. Nr. 1R-18

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymą Nr. 1R-11 „Dėl Notaro kvalifikacinio egzamino programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 7-300):

1. Notaro kvalifikacinio egzamino programoje:

1.1. įrašau I skyriaus pirmojoje pastraipoje po žodžių „Notarų savivalda“ žodžius „Notaro atstovavimas ir pavadavimas“;

1.2. įrašau I skyriuje po pastraipos „Atsisakymas atlikti notarinius veiksmus. Notarinių veiksmų arba atsisakymo juos atlikti apskundimas“ pastraipą „Notaro veiksmai dėl įtartinų piniginių operacijų ir sandorių“;

1.3. įrašau II skyriaus devynioliktoje pastraipoje po žodžių „Sandoriai, susiję su nepilnamečio vaiko turtu“ žodžius „Tėvystės pripažinimas“;

1.4. įrašau II skyriaus trisdešimt septintojoje pastraipoje po žodžių „Teisių pirkimas–pardavimas“ žodžius „Preliminariosios sutarties samprata“.

2. Išdėstau Rekomenduojamą literatūros sąrašą, nurodytą prie Notaro kvalifikacinio egzamino programos, nauja redakcija (pridedama).

3. Papildau Notaro kvalifikacinio egzamino programą priedu (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius


REKOMENDUOJAMOS LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

I. Norminiai teisės aktai[1]

 

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014).

2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262).

3. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (Žin., 2002, Nr. 36-1340).

4. Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (Žin., 1992, Nr. 28-810).

5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1999 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 11 „Dėl Lietuvos notarų rūmų statuto naujos redakcijos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 6-222).

6. Lietuvos notarų rūmų susirinkimo 2000 m. kovo 25 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos notarų garbės (etikos) kodekso pakeitimo“.

7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-481 „Dėl Notarų gyventojams teikiamų teisinių paslaugų poreikių vertinimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 2-94).

8. Lietuvos notarų rūmų prezidiumo 2007 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 4.2.1 patvirtinta „Paveldėjimo bylų perdavimo vesti kitam notarui tvarka“ (su pakeitimais 2007 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 3; 2009 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. 11).

9. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos 2005 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 53-V „Dėl Notarams ir teisę atlikti notarinius veiksmus turintiems asmenims skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 83-3091).

10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 1R-119 „Dėl Reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3134; 2007, Nr. 82-3367).

11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužes 8 d. nutarimas Nr. 580 „Dėl Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 47-2079).

12. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 1R-360 „Dėl Notaro dokumentų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 100-4087).

13. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 1R-64 „Dėl Notarinio registro, tvirtinamųjų įrašų ir notarinių liudijimų formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 43-1418).

14. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335).

15. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1R-184 „Dėl Notarų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 118-4413).

16. Valstybės įmonės Registrų centro ir Lietuvos notarų rūmų 2007 m. kovo 19 d. įsakymas/nutarimas Nr. v-54/11 „Dėl Užsakymų pateikimo, pažymų rengimo ir pateikimo notarams, atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro suteiktas paslaugas bei notarų autentifikavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 35-1317).

17. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 657 „Dėl Leidimų užsakyti pagaminti antspaudus su Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbu išdavimo, antspaudų saugojimo, apskaitos, sunaikinimo bei veiklos ataskaitos pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 127-5767).

18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimas Nr. 677 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais, sąrašo ir Įtartinų piniginių operacijų ir sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 82-3256).

19. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2001 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. 105 „Dėl Oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų perdavimo saugoti notarams tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 55-1970).

20. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 1R-282 „Dėl Notarų veiklos tarnybinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 169-6226).

21. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948).

22. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530).

23. Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-78; 1999, Nr. 28-793).

24. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro įstatymas (Žin., 2001, Nr. 55-1940).

25. Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymas (Žin., 1999, Nr. 101-2897).

26. Lietuvos Respublikos hipotekos registro steigimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 100-2266; 1997, Nr. 63-1469).

27. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804).

28. Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488).

29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 1129 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 72-3077).

30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899).

31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 22 d. nutarimas Nr. 594 „Dėl Testamentų registro steigimo ir testamentų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 44-1547; 2009, Nr. 34-1288).

32. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimas Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 90-3173; 2007, Nr. 108-4416).

33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimas Nr. 314 „Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 26-924; 2007, Nr. 68-2666).

34. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1284 „Dėl Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 82-3523; 2009, Nr. 126-5430).

35. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 107-4810).

36. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982).

37. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868).

38. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735).

39. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinis įstatymas (Žin., 1996, Nr. 64-1503; 2003, Nr. 34-1418).

40. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinasis įstatymas (Žin., 2003, Nr. 15-600; 2004, Nr. 124-4490).

41. Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokesčio įstatymas (Žin., 2002, Nr. 123-5531).

42. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimas Nr. 24 „Dėl Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-194; 2004, Nr. 109-4082).

43. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571).

44. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).

45. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1046; 2003, Nr. 123-5574).

46. Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 112-4991).

47. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639).

48. Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas (Žin., 1993, Nr. 20-488; 2002, Nr. 57-2296).

49. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 25-745).

50. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752).

51. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24).

52. Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas (Žin., 2003, Nr. 112-4990).

53. Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 4-40).

54. Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymas (Žin., 1991, Nr. 13-328; 2001, Nr. 45-1574).

55. Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 26-578; 2008, Nr. 76-3003).

56. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-787; 2004, Nr. 7-128).

57. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. balandžio 23 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Gyvenamojo namo statybos bendrijos ir Gyvenamojo namo eksploatavimo bendrijos pavyzdinių įstatų patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 14-369).

58. Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas (Žin., 2010, Nr. 25-1176).

59. Lietuvos Respublikos Europos bendrovių įstatymas (Žin., 2004, Nr. 78-2710).

60. Lietuvos Respublikos Europos kooperatinių bendrovių įstatymas (Žin., 2006, Nr. 73 -2764).

61. Lietuvos Respublikos Europos ekonominių interesų grupių įstatymas (Žin., 2004, Nr. 4-43).

62. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 30-851).

63. Lietuvos Respublikos čekių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 30-852).

64. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. 987 „Dėl Vekselių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 78-2322).

65. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. 988 „Dėl Vekselių ir čekių protestavimo taisyklių ir Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 78-2323).

66. Konvencija dėl įstatymų kolizijų naudojant įsakomuosius ir paprastuosius vekselius sprendimo (Žin., 2000, Nr. 22-557).

67. Konvencija dėl įstatymų kolizijų naudojant čekius sprendimo (Žin., 2000, Nr. 22-558).

68. Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2008, Nr. 137-5366).

69. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 805/2004, sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą (OL, 2004, L 143).

70. Lietuvos Respublikos teisinės pagalbos ir teisinių santykių sutartys su Latvijos Respublika, Estijos Respublika, Moldovos Respublika, Lenkijos Respublika, Ukraina, Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacija, Kazachstano Respublika, Uzbekistano Respublika ir Azerbaidžano Respublika.

71. 1961 m. spalio 5 d. Konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

72. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 1079 „Dėl Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477).

73. 1972 m. gegužės 16 d. Konvencija dėl testamentų registravimo sistemos sukūrimo (Žin., 2004, Nr. 77-2667).

74. Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį, pasirašyta Lisabonoje, 2007 m. gruodžio 13 d. (OL 2007, C 306).

75. 2001 m. spalio 8 d. Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto (OL 2001, L 294).

76. 1985 m. liepos 25 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2137/85 dėl Europos ekonominių interesų grupių (EEIG) (OL 1985, L 199).

 

II. Specialioji literatūra

 

1. Nekrošius V. Notariato teisė. Kaunas, Dangerta, 1997.

2. Mikelėnas V. Sutarčių teisė. Vilnius, Justitia, 1996.

3. Monkevičius E. Žemės teisė. Vilnius, Justitia, 2000.

4. Mikelėnas V., Vileita A., Taminskas A. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. I knyga. Bendrosios nuostatos. Vilnius, Justitia, 2001.

5. Mikelėnas V., Bartkus G., Mizaras V. ir kt. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. II knyga. Asmenys. Vilnius, Justitia, 2002.

6. Mikelėnas V., Keserauskas Š., Smirnovienė Z. ir kt. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. III knyga. Šeimos teisė. Vilnius, Justitia, 2002.

7. Mikelėnas V. ir kt. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. VI knyga. Prievolių teisė (I). Vilnius, Justitia, 2003.

8. Mikelėnas V. Prievolių teisė. Vilnius, Justitia, 2002.

9. Laužikas E., Mikelėnas V., Nekrošius V. Civilinio proceso teisė. I tomas. Vilnius, Justitia, 2003.

10. Gaivenis V., Valiulis A. Turto paveldėjimas. Vilnius, Justitia, 2002.

11. Kiršienė J., Pakalniškis V., Ruškytė R. ir kt. Civilinė teisė. Bendroji dalis. I tomas. Vilnius, Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2004.

12. Papirtis L. V., Baranauskas E., Kiršienė J. ir kt. Civilinė teisė. Bendroji dalis. II tomas. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2005.

13. Ambrasienė D., Baranauskas E., Bublienė D. ir kt. Civilinė teisė. Prievolių teisė. Lietuvos teisės universitetas, 2004.

14. Vitkevičius P. S. Šeimos narių turtiniai teisiniai santykiai. Vilnius, Justitia, 2006.

15. Aviža S., Bosaitė A., Brazdeikis S., Butov S., Juzikienė R., Mikelėnas V., Mizaras V., Smaliukas A., Staskonis V., Vileita A. Civilinė teisė. Bendroji dalis. Vilnius, Justitia, 2009.

16. Mikelėnas V. Šeimos teisė. Vilnius, Justitia, 2009.

17. Mizaras V. Autorių teisė. II tomas. Vilnius, Justitia, 2009.

18. Dambrauskaitė A. Sandorių negaliojimo teisinės pasekmės, Vilnius, Justitia, 2009.

19. Tarptautiniai dokumentai 2. Lietuvos Respublikos teisinio bendradarbiavimo tarptautinės sutartys. Vilnius, TIC, 2002.

 

___________________


Notaro kvalifikacinio egzamino

programos

priedas

 

TEISĖS AKTŲ, KURIAIS LEIDŽIAMA NAUDOTIS ATLIEKANT NOTARO KVALIFIKACINIO EGZAMINO PRAKTINES UŽDUOTIS, SĄRAŠAS

 

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014).

2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262).

3. Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (Žin., 1992, Nr. 28-810).

4. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 30-851).

5. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868).

6. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735).

7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties įsigijimo laikinasis įstatymas (Žin., 2003, Nr. 15-600; 2010, Nr. 157-7979).

8. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstitucinis įstatymas (Žin., 1996, Nr. 64-1503; 2003, Nr. 34-1418).

9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. 987 „Dėl Vekselių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 78-2322).

10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. 988 „Dėl Vekselių ir čekių protestavimo taisyklių ir Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 78-2323).

11. Konvencija dėl įstatymų kolizijų naudojant įsakomuosius ir paprastuosius vekselius sprendimo (Žin., 2000, Nr. 22-557).

12. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1046; 2003, Nr. 123-5574).

13. Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymas (Žin., 2003, Nr. 112-4991).

14. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639).

15. Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymas (Žin., 1993, Nr. 20-488; 2002, Nr. 57-2296).

16. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 25-745).

17. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752).

18. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24).

19. Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas (Žin., 2003, Nr. 112-4990).

20. Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 4-40).

21. Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymas (Žin., 1991, Nr. 13-328; 2001, Nr. 45-1574).

22. Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 26-578; 2008, Nr. 76-3003).

23. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-787; 2004, Nr. 7-128).

24. Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas (Žin., 2010, Nr. 25-1176).

25. Lietuvos Respublikos Europos bendrovių įstatymas (Žin., 2004, Nr. 78-2710).

26. Lietuvos Respublikos Europos kooperatinių bendrovių įstatymas (Žin., 2006, Nr. 73-2764).

27. Lietuvos Respublikos Europos ekonominių interesų grupių įstatymas (Žin., 2004, Nr. 4-43).

28. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948).

 

_________________

 [1] Notaro kvalifikacinis egzaminas vykdomas pagal nurodytų teises aktų aktualias redakcijas, t. y. galiojančias kvalifikacinio egzamino dieną.