Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2011 m. sausio 12 d. Nr. 68

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2009, Nr. 154-6976; 2010, Nr. 77-3964):

1.1. Papildyti 3 punktą šia aštuntąja pastraipa:

„Įstaigoms, kurios neatlieka teisinio reguliavimo stebėsenos, netaikomi Aprašo 12.2.5 punkto reikalavimai.“

1.2. Papildyti šiuo 12.2.5 punktu:

12.2.5. teisinio reguliavimo stebėsena.“

1.3. 17 punkte:

1.3.1. Išdėstyti pirmąją pastraipą taip:

17. Įstaigos interneto svetainės skyrių „Teisinė informacija“ sudaro sritys: „Teisės aktai“, „Teisės aktų projektai“, „Tyrimai ir analizės“, „Teisės aktų pažeidimai“, „Teisinio reguliavimo stebėsena“.“

1.3.2. Papildyti nurodytąjį punktą šiomis tryliktąja, keturioliktąja, penkioliktąja ir šešioliktąja pastraipomis:

„Įstaigos interneto svetainės sritį „Teisinio reguliavimo stebėsena“ sudaro šios dalys: „Teisinio reguliavimo stebėsenos planas“, „Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena“, „Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos“.

Įstaigos interneto svetainės srities „Teisinio reguliavimo stebėsena“ dalyje „Teisinio reguliavimo stebėsenos planas“ turi būti skelbiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1244 (Žin., 2009, Nr. 121-5212), nustatyta tvarka patvirtintas teisinio reguliavimo stebėsenos planas.

Įstaigos interneto svetainės srities „Teisinio reguliavimo stebėsena“ dalyje „Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena“ turi būti skelbiamos teisinio reguliavimo sritys, kurių stebėsena atliekama, teisės aktų, nustatančių teisinį reguliavimą, kurių stebėsena atliekama, pavadinimai (kartu su atitinkamomis nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse), atliekamos teisinio reguliavimo stebėsenos terminai, už teisinio reguliavimo stebėseną atsakingi asmenys (jeigu teisinio reguliavimo stebėseną atlieka darbo grupė, – šios darbo grupės vadovas), jų telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai.

Įstaigos interneto svetainės srities „Teisinio reguliavimo stebėsena“ dalyje „Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos“ turi būti skelbiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisėkūros taisyklių nustatyta tvarka ir terminais parengtos teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS