VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS UŽ STUDENTĄ SUMOKĖTOS STUDIJŲ KAINOS GRĄŽINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. gruodžio 16 d. Nr. V1-87

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1228 (Žin., 2009, Nr. 120-5153),

1. Tvirtinu Valstybės už studentą sumokėtos studijų kainos grąžinimo nuostatus (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                           Sigitas Renčys


 

PATVIRTINTA

Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2010 m. gruodžio 16 d.

įsakymu Nr. V1-87

 

VALSTYBĖS UŽ STUDENTĄ SUMOKĖTOS STUDIJŲ KAINOS GRĄŽINIMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės už studentą sumokėtos studijų kainos grąžinimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies (toliau – studijų kaina) grąžinimo į valstybės biudžetą ir šių lėšų administravimo tvarką, prašymų dėl studijų kainos grąžinimo dalimis pateikimo tvarką, atleidimo nuo studijų kainos grąžinimo tvarką.

2. Atvejai, kada asmuo turi grąžinti studijų kainą, jo grąžintinos studijų kainos dydis bei atvejai, kada asmuo yra atleidžiamas nuo studijų kainos grąžinimo, yra nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1228 (Žin., 2009, Nr. 120-5153) (toliau – Aprašas).

3. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 54-2140 ) (toliau – mokslo ir studijų įstatymas), Valstybinio studijų fondo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 „Dėl Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo steigimo ir šio fondo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 32-741; 2005, Nr. 34-1098; 2009, Nr. 102-4256) bei Aprašu.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka mokslo ir studijų įstatyme bei Apraše vartojamas sąvokas.

 

II. STUDIJŲ KAINOS GRĄŽINIMAS IR GRĄŽINIMO ADMINISTRAVIMAS

 

5. Fondas, iš aukštosios mokyklos gavęs Aprašo 7 punkte nurodytą asmenų sąrašą (toliau – Sąrašas), per 30 dienų nuo Sąrašo gavimo dienos kiekvienam Sąraše nurodytam asmeniui (išskyrus asmenis, nurodytus kaip atitinkančius Aprašo 6 punkte nurodytas aplinkybes) Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka išsiunčia įspėjimą.

6. Asmuo, gavęs tokį įspėjimą, per 180 dienų nuo įspėjimo iš Fondo išsiuntimo dienos turi sumokėti įspėjime nurodytą studijų kainą į įspėjime nurodytą Fondo sąskaitą arba per Aprašo 9 punkte nustatytą terminą pateikti prašymą leisti sumokėti studijų kainą dalimis.

7. Už laiku negrąžintą studijų kainą ar likusią negrąžintą jos dalį Fondas skaičiuoja delspinigius – 0,02 procento už kiekvieną pavėluotą dieną.

8. Jeigu asmuo per Fondo nustatytą terminą ir Fondo nustatyta tvarka studijų kainos ir delspinigių negrąžina, suma išieškoma Lietuvos Republikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. ATLEIDIMAS NUO STUDIJŲ KAINOS GRĄŽINIMO

 

9. Fondas, gavęs Sąrašą iš aukštosios mokyklos, asmenis, kurie Sąraše yra pažymėti kaip atitinkantys Aprašo 6 punkte nurodytas aplinkybes, atleidžia nuo studijų kainos grąžinimo. Tokiems asmenims įspėjimas nesiunčiamas.

10. Fondas atleidžia asmenis nuo studijų kainos grąžinimo ir tuo atveju, jei Aprašo 6 punkte nurodytos aplinkybės atsiranda ar paaiškėja po įspėjimo išsiuntimo, bet ne vėliau kaip iki nustatyto studijų kainos grąžinimo termino pabaigos.

11. Apie iki nustatyto studijų kainos grąžinimo termino pabaigos Aprašo 6 punkte nurodytų aplinkybių atsiradimą ar jų buvimą privalo raštu pranešti pats asmuo, kartu pateikdamas dokumentus, patvirtinančius Aprašo 6 punkte nurodytų aplinkybių buvimą.

 

IV. STUDIJŲ KAINOS GRĄŽINIMAS DALIMIS

 

12. Asmuo, gavęs įspėjimą, gali kreiptis į Fondą dėl studijų kainos grąžinimo dalimis. Terminas, per kurį Fondas gali leisti grąžinti studijų kainą dalimis, gali būti ne ilgesnis kaip vieneri metai nuo asmens motyvuoto prašymo Fonde gavimo dienos.

13. Prašymą leisti studijų kainą grąžinti dalimis asmuo (arba jo įgaliotas atstovas) turi pateikti Fondui raštu per 60 dienų nuo įspėjimo išsiuntimo iš Fondo dienos. Prašyme leisti studijų kainą grąžinti dalimis turi būti nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžiamas prašymas. Taip pat turi būti pridėti aplinkybes patvirtinantys dokumentai. Prašyme asmuo taip pat nurodo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pažymi terminą, per kurį prašo leisti grąžinti studijų kainą, kuris negali būti ilgesnis nei vieneri metai nuo prašymo gavimo Fonde dienos. Jei prašymą pateikia asmens įgaliotas atstovas, kartu pateikiamas ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

14. Prašymus leisti studijų kainą grąžinti dalimis nagrinėja ir sprendimus dėl jų priima Fondo direktoriaus sudaryta Studijų kainos grąžinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija, nagrinėdama prašymus leisti studijų kainą grąžinti dalimis, vertina aplinkybes, kuriomis grindžiamas toks prašymas, taip pat sprendžia, ar pateikti dokumentai patvirtina prašyme nurodytas aplinkybes.

15. Komisija tinkamai pateiktus asmenų prašymus leisti studijų kainą grąžinti dalimis turi išnagrinėti, priimti sprendimą bei apie priimtą sprendimą informuoti asmenį per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Fonde dienos. Apie Komisijos priimtą sprendimą asmenį informuoja atsakingas Fondo darbuotojas prašyme nurodytu asmens gyvenamosios vietos adresu.

16. Komisija, priėmusi sprendimą leisti grąžinti studijų kainą dalimis, nurodo terminą, iki kurio asmuo turi sumokėti studijų kainą, kuris, neatsižvelgiant į asmens prašyme nurodytą laikotarpį, negali būti ilgesnis nei vieneri metai nuo prašymo leisti studijų kainą grąžinti dalimis gavimo Fonde dienos.

17. Jeigu asmuo prašymą leisti grąžinti studijų kainą dalimis pateikia pasibaigus šių Nuostatų 13 punkte nurodytam terminui, Komisija tokio prašymo nesvarsto.

18. Leidimą sumokėti studijų kainą dalimis gavęs asmuo privalo informuoti Fondą apie asmens duomenų, gyvenamosios vietos, elektroninio pašto adreso ar kitų prašyme nurodomų duomenų pasikeitimą bei reguliariai tikrinti savo prašyme nurodytą elektroninio pašto dėžutę.

_________________