LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINėS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. GEGUŽĖS 26 D. įSAKYMO Nr. a1-150 „dĖL labiausiai nepasiturinčių asmenų atrinkimo kriterijų nustatymo“ PAKEITIMO

 

2011 m. sausio 11 d. Nr. A1-12

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr. A1-150 „Dėl labiausiai nepasiturinčių asmenų atrinkimo kriterijų nustatymo“ (Žin., 2005, Nr. 67-2439; 2010, Nr. 20-940):

1. Išdėstau 1.1 punktą taip:

1.1. šeimos pajamos vienam jos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau vadinama – VRP) dydžio per mėnesį. Šeimos ir vieno gyvenančio asmens sudėtis nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889) 2 straipsnio 12 ir 15 dalimis, o jų pajamos per mėnesį apskaičiuojamos šio įstatymo 15 ir 16 straipsniuose nustatyta tvarka. Šio įstatymo 15 straipsnio 10 dalyje numatytos pajamos iš žemės ūkio veiklos nustatomos tik pagal šios veiklos apskaitos dokumentus. Kreipdamasis dėl paramos, pareiškėjas užpildo patvirtintą prašymą, kuriame nurodo duomenis apie šeimą, jos narių veiklos pobūdį, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti reikalingą informaciją. Gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą ir (ar) socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą (Žin.,2006, Nr.73-2755; 2008, Nr. 63-2382), pateikia laisvos formos prašymą, kuris yra pagrindas paramai iš intervencinių atsargų gauti;“.

2. Išdėstau 3 punktą taip:

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas